nutnmei 1eqenstdlinqm Weekblad voor Venray en Omstreken Stöiidiik qecuineeidf dock qeestelijfl qweide on& wik slot nummei Wij herdenken Inhoud van dit nummer Tegenstellingen door Deken Derden Ons slotnummer Redactie Een terugblik in het illegaal verleden L. O. district Venray Het begon in September door' P. W. Enkele van onze vliegtuigen keerden niet terug door P. W. De oorlogsbalans Archief De Zwijger Uit bet land van den Peelhaas Peelhaas Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met groter glans uit stof en asch herrijzen. (Vondel) Prijs 30 cent 18 OCTOBER 1945 De rozenkransmaand 1944 is de donkerste, somberste, meest vreeselljke maand in de geschie denis van Venray. In het openrammeien van de Peelpoort is de vernietiging van onze monumentale kerk het hoogtepunthet is een gebeuren, ilat ons na een jaar tussenruimte nog versuft. Sceeds horen we nog het hel- sche geloei van de aanstormende granaten, welke op de eeuwen- trocseerende muren der peel- kalhedraal beukcen, de geweldige contreforten aanvraten^zelfs den toren aangrepen. Met machtige dreunende slagen werden de hoge gebrandschilderde ramen opengescheurdde glasscherven en bronzen stangen slingerden snerpend, schurend en krakend door het kerkgebouw. De vliegtuigen komen opzetten; met hun typhoon-raketbommen ploffen ze de heerlijke gewelven donderend in elkaar. Een adem benemende scof verwekt een nachtelijke onheilspellende duis ternis. Onbewogen echter staan de oude prachtige beelden op hun hoge standplaats aan wand en pilaar. We hoopten al. dat de deskundigen, die meenden dat de stevige dikke muren en de reuzenzuilen de veiligste be waarplaats vormden, gelijk zouden krijgen. Dag der kerkwijding. Steeds nog houdt het machtige kerkge bouw met zijn metersdikke toren in het front stand. De duivel was op deze dag door de wijding der kerk sinds jaren van hier verdreven. Vandaag zal hij terug keren; hij zal God uit deze plaats verdrijven. Steeds weeraan huilen de bijtende granaten, steeds opnieuw sissen en ploffen de bommen. De barbaren in den toren houden het niet ineer uit. Ze vluchten weg.... Tegen deze orkanen van oorlogsgeweld zijn ze niet opge wassen. Straks nog likkebaarden zij. toen ze hoopten hun destruc tieve instincten op dit machtige bouwwerk te kunnen botvieren Zal de satan het spel verliezen? Dan is het ergste, het verschrik kelijkste gekomen.... Een enorme lading springstof.... de reus breekt in zijn onderste geledingen uit elkaar en valt met donderend geraas neer. De grote wegwijzer in het Noord-Limburgsche land, die het teeken onzer verlossing sinds eeuwen hoog omhoog beurde, was niet meer.... de duivel juich te.... hij had Gods vesting in elkaar getrapt.... hij had God uit zijn huis verdreven. De mensen schreiden en weeklaagden.... ze begrepen niet... handenwringend riepen ze om hulp. in stomme smart zaten ze terneder. De heiligen langs de wand werden van hun voetstuk gesla gen en onder het puin begraven. Slechcs enkelen stonden nog aan de hoge pilaren te treuren.... Petrus en de Engel, die nog slechts kort de wacht betrokken hadden boven He grote toren poort. vluchtten weg; de soldaat alleen slaapc verder.... de gruwel der verwoesting.... trioinpheerc satan 7 Maar neen.... stoffelijk geruï neerd, doch geestelijk groeide ons volk. Behalve enkele jakhal zen werden onzé mannen en vrouwen tot heiden, Er is meer moed en kracht nodig om zo'n bombardement te doorstaan dan een soldaat bezit in het veld. De energie hebben we gevonden ln ons geloof. Wat er gebeden is in grote en kleine kelders De katecom- ben der eerste christenen konden geen innigere en hartelijkere smeekbeden aantonen. Hoe heer lijk bloeide de christelijke naasten liefde. Elkeen had alles voor een ander over. Verdwenen was het egoisme.... er was een chris telijke gemeenschapszin.... men wilde helpen.... men wilde wel doen.... standsverschil was weg... we voelden ons echt broeders en „Pariir c'est tnourir un peti" Bü oen vertrek pleegt men terug te zien op hei,verleden, waarvan men definitief afscheid neemt. Mon bezint zicli op dat wal voorbij 'S wooniQO- clig is men gestemd om zoveel moois en edels, dat nu tot de voltooid ver leden tijd behoort. Ken naam noemon wij voluit: Kapelaan Knepers. Wat oom Vie dit was zijn schuilnaam in de L, 0. niet alleen voor De Zwijger, maar voor hot geliele verzetswerk heeft gepresteerd, is ven ousehatbare be tekenis. Dli is ons afscheid, een herdenking van het verleder hot verzat en do smartelijke strijd om de vrijheid. Moge dit slotnummer van Do Zwijgers erin geslaagd zijn iets weer te govern van de diepe zin, die ligt in dit tweeledig verleden. Dan z.il do toekomst duidelijk zün! ter gelegenheid van de verjaardag van de Bevrij ding van Venray op 18 October 1945, georgani seerd door de plaatselijke G.O.LW.N. 9 uur Hoogmis in de kerk van de Paters Franciscanen 2 uur Plaatsing van een Kruis beeld voor Frans Michels ce Leunen-Laagriebroek. 7.30 u. Herdenkingsavond in de Feestzaal van Huize St. Servatius (ingang tegen over garage Gommans) SprekerPater Dr. W. Voesten. Opgeluisterd door zang van de Derde Orde PROGRAMMA Foro M. riiH-dcinuekers Wij willen echter niet terugtreden zonder een persoonlijk woord tol onze medewerkers. Door hun prach tige steun ia dit work mogelijk ge weest. Hun namen willen wij, om dat zij iedere openbaarheid hunner verdiensten zullen afwijzen, niet noemen. Het moet ons echter van het hart, dank, diepe dank aan C onze adviseur Es, aan de actieve medewerker <5g, onze onvorgeteliike Picard, aan 'lh. van T., vooral ook aan ouzo oudste medowovker Dr. 0., dio thans nog in Bclgiö vortoeft. En waarom - oigoulijk behoorden zij het eerst genoemd te zijn go- zwegen over hot onbaatzuchtige werk van Tonny en Via, de trouwe koeriersters, die na de bevrijding met hetzelfde elan hebben meege werkt. Daarnaast danken wij onze ver spreiders, die niet alleen tijdens de bezetting, maar ook iu de legale t;jd dit work met dezelfde vasthou dendheid hebben verricht. O, mocht het zo blijven, dan heeft de duivel ons wel stoffelijk geruïneerd, maar geestelijk zijn we gegroeid, dan heeft niet sacan maar God gecriompheerd. Uw DEKEN. In deze tijd als waarin wij nu le ven, met zijn geweldige dynamiek, is het goed eens terug te zien, om dan, gerijpt uuur volo soms bittere orvaringon, mot nieuwe- frisse mood de toekomst in te gaan. Zo willen w\j ons afscheid van .Do Zwijger" zien, wiens geschiede nis onverbrekelijk verbonden is met een der smartelijkste episoden uit Venray's bestaan. Dat zu de zin van het slot van ons werk. Slót WIJ HERDENKEN.... ZWIJGER lUSCBit..... - De St. Petrus Bonden In zijn oude glorie Zwaar gehavend door voortdurende aanvullen der Typnoorts, maar nog ongebroken I Bommen en gra- nacen trotseerde bij. her Dufrse barbarendom slaagde er/n met bonderde kilo's dynamiet dit on vergankelijke cultuurmonument totaal te vernie tigen.

De Zwijger | 1945 | | pagina 1