I li dvet téck óók mee PEEL EN MAAS A NNEXAT1E-V R AAGSTUK 2x2 4 ALB. MERKS R.K. Trarisportarbeidersbond Actie „Haarlem helpt Venray" AdjnmU Uaikkaw tóók 4 4 anéém Grootestraat 1 (Wed. Verbeek) JONGE BOEREN A. W. HERMANS BSSCHUiT Aangifte hondenbelasting Burgemeester en Wethouders van. Vnnray vestigen do aandacht or op, dat allen ille op 1 Januari il bonder vr.iron, of sindsdien houder geworden zijn, van. t en cd' ïvnx-r iiondon van maanden of ouclur on die daarvan voor 191-5 neg- geen aangifte bobben RRdaan. vcrpliclit zijn alsnog ten spoedigste Leu ktuilore van don Ge meente-Ontvanger „Ouder den Boog" deze aangifte tb duen, onder gelijk tijdige het'ling Oor daarvoor vov- sehuldigde be|ascing. Venray, 6 Boptoinhev 1915. Uurgomaealer en Wgtliondora v.n, Ml'- A.I1.M- Janssen I)e Secrotaris, J. v. d. Boom Ijs. ARIE .lo Poels Jaap iroTtdrilvX Tli. Peters P. 11. Kemmelings Accountantskantoor EIND HO VEN-VENRAY Ondertrouwd Nelly Poels Ant. Wiilems (verpleger) Wanssum. B 78 Korbeek-Loo (B.) St. Camillus Inst. Venray, 8 Sept. 1945. Voor de vele blijken van belang stelling ondervonden bij ons hu welijk. danken wij ook namens wederzijdsche familie. H. Peetets-Laurensen Venray, September 1945. Voor de vele blijken van belang stellen bij ons huwelijk onder vonden, betuigen wij óok namens wederzijdsche familie, onze har telijke dank. M. van Hout J. van Hout-Straatman Venray. O.Oostrumscheweg 38 Voor de vele blijken van belang stelling bij mijn zilveren ambts jubileum ondervonden betuig ik langs deze weg mijn hartelijke dank. M. SCHUURMAN Chef-monteur P.T.T, Door de Engelsen achtergelaten een jongensrijwiel te bevragen KRUISSTRAAT 12 Door de Engelsen achtergelaten een fornuis te bevragen bij M. v. d. POEL Langstraat 2a TE' KOOP een nest prachtige jonge honden zwaar ras M. KERSTEN. Maasheescheweg TE RIIJL een i.y.s.z. kinderwagen Vlakwaterweg 6 Venray VERLOREN rose kiaderpantoffeltjes met wol gevoerd. Zeer gedupeerd daar ander schoeisel ontbreekt. Vari Laake, Stationsweg 27 Bijkantoor VENRAY Grooieslraat 15 GEEN REPARATIE J. VAN DE MORTEL Broekwég 5. Druk Finns van don Muuckliuf OPRICHTINGSVERGADERING VAN DEN op Maandag 17 Septemlver a.s. "savonds om half 8 in Lunchroom Verheugen, Groote .straat 7 Venray. Allo chauffeurs, zuiveiarbeiders, melkventers enz. worden beleefd verzocht deze vergadering bij te wonen, R.K. Arbeidersbeweging. op Maandag 17 Sept., Dinsdag 18 Sepc, en Woensdag 19 Sept. worden verdeeld Koperen-, Bronzen- en Eikenhouten raam- jfarnituren mei diverse onderdelen. De uitreiking vindt plaats, legen vergoeding der onkosten, op Pacersstraat 14. Met ingang van 1 October is ons adres Kantooruren voor publick blijven voorlopig: Maandagvoormiddnyvan 912 Vrijdagvoormiddag van 9—12 HARTELIJK DANK aa.i du Aller heiligste Maagd Maria voor verkregen gunst, door 'c houden van de noveen der drie Weesgegroeten. N. N. Leunen. GEVRAAGD net dienstmeisje LEUNEN Algemeene Vergadering De Burgemeester van Venray roept sollicitanten op voor typisi(e) ter secretarie Salaris nader overeen te komen. Indiensttreding per I October a.s. Sollicitaties voor 20 September a.s. in te dienen bij 'den Burge meester. Prijs f 1.75 Prijs f 1.75 VERSCHIJNT WEER. H.H. Fruittelers. Zomer- ets Win ter sproeimiddelen, plukladders 14-18 sp. INLICHTINGEN gevraagd over zwarte „Ibacfo" piano meegenomen half Maart door ge allieerden. T.t.b tegen flinke be loning bij A. Driessen, Veerhuis Well (L.) Depot Paterslaan. 2 Eiken Vrijdag eu Zaterdag ver krijgbaar Heerlijke Ralkenbrij a 25 cent per pond cn 1 brood bon bij Slagerij Gtmmans Kerkpad leden ontvingen wij het droeve herlrht flat op 21 januari 1945 in her concentratiekamp Neuen- gamme hij Hamburg zijn leven liet voor God en Vaderland, in den ouderdom van bijna 22 jaar, onze lieve 20011 en broer Wij bevelen zijn ziel 111 Uw ge beden aan. J. V.D. MUNGKHOF, WJM. |ÜAN, JACQUES, AN TOON, FRANS VEN RAY, 10 September 1345. Grootcsti-aat 28. De plechtige lijkdienst zal plaats vinden op Maandag 17 Sept. a.s, om 10 uur in de Paterskerk te Venray. hebben de eer U kennis te geven van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de inzegening zal piaars hebben op Dins dag 9 October a.s. ora 10 uur. in de Kerk der Eerw. Paters Franciscanen te Venray. Venray, Langstraat 27 Maasheescbeweg 4b September 1945. Geen receptie. Op 20 September a.s. hopen onze lieve Ouders de dag te herdenken, waarop zij voor 25 jaren in t jiuwtdijk traden. Tevens Vaders zilveren arublsjubil,-- ,i!s Mould der School. Dat O. L. ILer hen nog hing moge. sparen, is de wens v.iii Iran dankbare kinderen AN TG ON, O Fill. IAN, MIA, RFiSY. JUT, CON. ED, THE A. HARRY, TONNY. Receptie; 11.30—1 u. Oirlo, Sep:. 191b. I Accountancy Belastingzaken Boekhoudingen Oorlogsbedrijfsschade Van 17 tot 22 September knn we gens te veel werk worden aangenomen. SCHAEFFERS' Schildersbedrijf, Pafersstraat 14 Venray P. BLLRKliNS' Schildersbedrijf Grotestraat 21 Venray nier henedm 18 jam voor dacj en nacht. Boekhnndel H. Messemaeckers. Maandag 17 September oin 8 uur in lift Patronaat. Wij verzoeken alle jonge Boeren op deze vergadering aanwezig te willen zijn. IJLT BIJSTUUR Dc WERKGEMEENSCHAP LIMBURG, vr.mct .-an ieder belangstellende zijn mrenimj over liet Vragenlijst met kaartjes cn uitvoerige Toelichtingshrorbnte, waarin verschillende bijdragen van rieskund gen 0..1. op mijnhouwkurdig-, historisch- eu juridisch gebied. Verkrijgbaar ir. den hoekhandel of te besteilen bij het Secretariaat Van de Werkgemeenschap Limburg, Groote Gracht 82, Maastricht. Na 1 jaar van gedwongen stillegging zal mei ingang van ZA TERDAG 22 SEPTEMBER, dus volgende week. Peel en Maas" weer gaan verschijnen. Wij kunnen den lezers mededelen, dat ..Peel en klaas" weer ge tegel,aan de bekende adressen sal worden bezorgd, terwijl losse num mers vcikidjgbaar zijn in Boekhandel Fa. van den Munekhof. Ahonr.é's welke verhuisd zijn na 15 Sepc. 1944, worden verzocht hun nieuwe adres vóór Zaterdag a.s. aan ons bureau op te geven. De uitgeefster. Fa. VAN DEN MUXCKHOF Bestelt nu uw (dubbel). Wij leveren ook prima OLIE op vergunning. Beleefd aanbevelend. Langstraat 60e -Precies zoo zeker leveren wij II prima direct uit voorraad.

De Zwijger | 1945 | | pagina 4