telt, de grootste in N.-Limburg. Wat zal dat con massale opkomst zijn, als al doze georganiseerdon (ook do nog niet georganiseerde»! zijn welkom) ter vergadering komen op Woensdag a.s. 19 September om S u. 's avonds in hel feestgebouw van Her vat i us. (Ingang tegenover garage Gommans.) Aalmoezenier Looncn, hoofdbestuur der van Geiinip on Tater Dr. Gerats. P.T.T. Feest Op Zondag 9 September vond et- een ontmoeting plaats tusseken het PTT-personuel van Ven ray on Venlo. Dit samentreffen bestond uit een t.e spelen voetbalwedstrijd tusseken TTT-elftallen, welke werd gespeeld op het. welwillend ter beschikking gestelde terrein van Servafcius. In een spannenden wedstrijd, waar in aardig spel werd te zien gegeven, ward ean gelijk spel (4x4) bevochten. Na afloop ging men gezamenlijk tiet verdere gedeelte van don dag doorbrengen in de daarvoor keurig versierde zaal van Holel Gitzols. Ook een rondwandeling door het geteisterd Venray stond op kot pro gramma. Tijdens Je koffietafel 's avonds wei d door den wnd. Directeur, den heer A. Gonnisse, met. eon kort doch kern achtig woord gekenschetst do goede saamhoorigkeid onder kei personeel, en zag in deze bijeenkomst banden gesmeed van vriendschap on colle gialiteit, die zeer zeker lot oen bolero wereld ten grondslag zouden liggen. De voorzitter van de Venlosche PTT-vorccniging sprak woordon van lof en dank voor do prachtige ont vangst, zijn voreeniging bereid. Men bleef nog eenigen tijd gozc-.hg bijeen. A.s. Maandag 17 Sopt. om9 uur begint de Meisjes-Mulo in de SI Ur- sulnscliool Maash.wcg 1. Do leerlin gen, die zich hiervoor opgegeven hobbon, worden verzocht om 7.30 u- in de Paterskerk de H. Mis van don .11. Geest bij to wonen om Gods zegen ie vragen ovoi de nieuwe school en hun studie. Hot Bestuur der School. SPORT. S.V.V., de nieuwe V'enrayso sport vereniging, startte het seizoen met een wedstrijd togen een sterke Nij meegse 2e klasscr V.V.S. Het- spel kenmerkte zich door snOlhoid en variatie, beurtelings waren dc doelon in gevaar, met Nijmegen iot-s in do meerderhoid. Vooral het poailickiozen en het plaatsen van de bal was bij de Nymegcnaren beter verzorgdHot spel onzer S.V.V.-ors was nog to op portunistisch. en aan sommige spelers was het te zien, dat zij te wonng getraind hadden gotuige hun gebrek aan uithoudingsvermogen. We willen geen namen noemen, want alle spelers deden volledig hun bost. een uitzon dering maken w ij ochtor voor keeper Janssen. Hij bii zijn prachtig welk vergeven wij hem gaarne de blunder, die hot Nijmeegse doelpunt opleverde. Ondanks rloze fout was zijn spel ail De verdediging zal mot da nodige training best voor elkaar komen, de middenlinie zal heter haar taak moeten leren. Er was een la grote gaping op het middenveld, waardoor liet spel van den spil Reijnders des te gemakkelijker werd. Ttet. is nu aanmaal zo, dat- de twee kanthalf's bij stopperspilsysteem de zwaarste noten moeten krakenDe voorhoede spoelde behoorlijk, maar meer enthousiasme is toch nog go. wenst en... vluggerde bal doorspelen. De linksbuiten kan op con prima gespeelde wedstrijd terug zien, kef verplicht deze jeugdige speler nog boter z'n best te doen, Er werd verloren met 3 1, een verdiende overwinning voor de Nij meegse maar tevens een leerrijke las voor onze S.V.V.-ers. Er zitten beloften in deze ploeg, vooral 'daar de geest uitstekend is. Wij hebben het volste vertrouwen, dat wanneer het ..weer om do knik- lcors gaat"' deze Ven ray se ploeg de naam van Venray op voethalgebied zal weten hoog te houden. S.V.Y.ers. Vonray ziet met gespannen interes e dit tegemoet, gebruik de tnuningstijd goed I Dit doze nieuwe eenheid zullen nieuwe schonere vruchten moeien voortkomen, daarvoor bunnen jullie zorgen. Sportminnend Venray staat unaniem achter zijn Venrayse ver eniging, het verleden ligt voorgoed achter ons, een nieuwe voetbaltoe- komst ligt voor allen open, de eer aan jullie om waardige pioniers te zjjn Dit, geldt niet slechts voor het oorsto elr'al, neen alle elft-a Hen zullen deze nieuwe vereniging op moeten bouwen, alle tesamen voinien jullie de clubVoor de eer van die club komen jullie op. onverschillig welke ie plaats en in welk elftal ook. Venray rekenl op jullie allen. Feestprogramma van E.K. 8.Y.V. tc Venray op 10 Hopt 9 uur H. Mis ui de Paterskerk voor alle leden. 1 uur Veteranen—8.V.V.II. Hei tweede elftal zal zogoed mo gelijk moeten spelen om geen debacle te lilden togen liet team van gerou tineerde spelers. 2.30 uur B.V.Y.— Wit Zwart 1 Weert. Dit is de wedstrijd van den dag. S.Y.V. 1 zal op haar feestdag doze tweede-klasser eens verrassen, Komt, zien 5.30 uur feestavond in Hervatins. Pater Gregorius vertrekt. Tol- grote teleurstelling van geheel Venray gaal de jonge energieke Tater Gregorius volgende week verrrekken naar Sil'ard. Voor Venray een ver lies en voor Sitrard een grote winsr. ïu memoriam Arie Woer is de vrees voor een onzer werkelijkheid geworden Arie van den Muuckhof koert niet in ons midden terug. Hij viel als slachtoffer vau de Duitsche terreur in dienst van de goede zaak. Met inzet van zijn eigen loven zorgde hij voor anderen in den vorui van broodkaarleu enz. Zelfs Poolsche, Frauache en Russische krijgsgevangenen hadden zijn volle aandacht en voor lien heeft hü, zoveel in zijn vermogen was, de krijgsge vangenschap lichter gemaakt. Het werd ontdökt en Arie moest zijn beschermelingen verlaten en onderduiken. In Oasleuray viel hij in handen der S.D., werd naar Amers foort en vandaar begin September naar Duitschland gevoerd in T zicht der bevrijding. Hü werd van ons weggenomen door bruut geweld en niets hebben wjj kunnen doen om zijn lijden te verzachten. Hef loven was voor hom eon pel grimstocht. Het werd liem niot ge geven te rusten onder de schaduw van den toren der kerk die lxem dierbaar was samen mot zijn dierbare moeder; ook voor haar was het niot weggelegd te sterven op den grond waar zij geleefd en voot haar gezin gewerkt hoeft. Arie, je vader lieefl in jon oen liefdevolle zoon en wij hebben in jou een goede kameraad verloren, We zullen je gedachtenis in core houden. Arie rust zacht. •IE VRIEND. DISTRIBUT1EDIENST KRING VENRAY Bekendmaking Voor liet, tijdvak van 16 t/iu 29 (■September 1945 worden do volgende bonnen van de bonkaart 10e periode aangewezen voor het keepen van dc daarnaast vermelde artikelen. De geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag waarop zij worden gepubliceerd en eindigt, op 29 September 1945, tenzij hieronder andere is bepaald. BROOD. A 39a. B 39a, O 39a, D 39a, M 39a, D 39b Brood 400 gr. p.b. A 39b. 13:19b, C;i9b Brood 600 gr. E 39a, E 39b Brood 200 gr. p.b, 39a, D 39b Bosch. 100 gr. p.b. E 39a. E 39b Bosch. 100 gr.n.b. A 10a, B 40a, (140a, D 40a, M 40a D 40b. Brood 400 gr. per bon A 40b, B 40b, 40b, Brood 600 gram per bon 40a, K 40b. Brood 200 gr. p.b. D 4Üu. D 40b, B 40a, E 40b Be schuit 100 gr. per ben BESCHUIT: D89a, E39a, Beschuit 70 gr. per boti. Geldig tor en mot 22 September '45. MEI .TC A 39. B 39 Taptom.lVs l.p.b. C 39 Melk IV, 1. por bon 39a. T) 39b Melk 2 1. per bon I) 39c, E 39a, Melk 2 1. por bon 1139b, E 39c, Melk 2 1. per bon Geldig tot, en met 22 Sopt.'45 BOTETtA 39a, B 39a, C 30a, Boter 125 g. per bon D 39a, E 39a, BoLer 250 gr. p.b. MARGARINE: A40a, B 40a, C40a, D 40a, II 40a, M 39a, Boter 3 25 gr. por bon. CHOCOLADE08,24 Versnaperingen l tablet a 56 gr. per bon. ROOKARTIKELEN -30 Tabak 2 rt.s., waarvan ton hoogste een rant soen in sigaretten mag worden -afgeleverd, (Op bon 50 Tabak mogen in geen geval Eng. of Amerikaan sche sigaretten wor den afgeleverd. KAAS: 254 Algem. 50 gr. vette kaas en 50 gram magere kaas. Uitreiking bonkaarten lie periode on Inlegvel ten ft 508. Deze bonkaarten worden uitgereikt tegen inlevering van bon 240 Algeai, KANTOOR VENRAY Maandag 17 September t.e Iteide van 9.30—12 uur, letters A—M, van 13.30—15 uur letters M— Dinsdag 18 September te Ysselsteyn vau 9.30—12 uur letters A M van 13.30—15 uur letters N— K. OMWISSELING BANKBILJ KTTKX EX UITREIKING GEIJ1KAAKTEN A In liet tijdvak van 19 t/m 26 Sop; 1045 kan bij onze dienst ter omwis seling worden aangeboden dooi- per sonen v»ri 18 jaar en ouder, oud geld tegen niouw geld, onder overlegging van allo stamkaarten plus allo bon. kaarten waarvan bon 200 Alg. zal worden ingenomen, (bonkaarten 10c periode), en wel por gezinslid f 10.— Omgeruild kunnen worden bank biljetten van f 10. I 20.-, f 25»—, cn f 50. losgeld en zilvérbonnon kunnen NIKT worden aangeboden. Het is noodzakelijk dat het pubhek gepast gold inlevord, voorkeur wordt gegeven aan bankbiljetten van 110.— Tevens wordt verstrekt aan gezins hoofden, een gcldkaarf A tegen inle vering van bon 51 van de brand slof fe nkaart T 505. Do gchöele bonkaarten 10e periode cn biandsfoffenkaart moet werden aangeboden, losse bonnen worden niet geaccepteerd. Uitgereikt zal worden als volgt: KANTOOR VENRAY Woensdag 19 Sept. Venray van 9- 12 uur lettere A en B, 48 -10.80 letters C on D. Te Cast enray van 9- 12 uur letters A-J, van 13 16 uur letters K—Z Te Smakt van 9—11 uur alle letters Te Ge ij ster en van 13 15 uur alle letters. Donderdag 20 September Venray vau 9- 12 uur letters E, F en G en van 13 16.30 uur letters II en I. Te Leunen van 9 12 uur letters A J on van 13—16 uur letters K —7. Te Merselo van 9—12 uur letters A- J en van 13 16 uur letters K K Vrijdag 21 Sept. Venray 9—12 vim lettors J en K en van 13—16.30 uur letters L en M. Tc Ysselsteyn van 9—12 uur loiters A—J en van 13 16 uur letters K—K Te Wanssum van 9—12 uur letters A—J cn van 13—16 uur lettors K Z Zaterdag 22 Sept. Venray van 9—12 uur letters N, O, L', ij en R Te Youlen van 9—12 uur alle letters Maandag 24 September Venray van 9—12 uur letters S, 't cn L' en van 13-10.30 uur lettors V, W, X, Yon Z Te Oirlo van 9 - 12 uu r 1 etters A J en van 13 16 mil- letters K— Z 'L'c Oostrum van 9-12 uur letters A-J on van 13—16 uur lettersK— Z Dinsdag 25 September Venray na- uitreiking. Te Heide van 9—12 uur lettors A-J on van 13 16 uur lelter&K Z TEXTIEL: Gelegenheid tot het indienen var. aanvragen voor hot geheele Dekenaat Venray op liet Kringkantoor te Vonray voor de volgende letters van 9 11 unr en van 14 15 uur wier familie naam begint met R op Maandag 17 September S op Dinsdag 13 September Hek en St op Woensdag 19 Sept. 1 en V op Donderdag 20 Sept. W op Vrijdag 21 September Onder de beginletters van de fami lienaam wordt verstaan de beginletter van het gezinshoofd. Dit is ook voor het inwonend personeel. Rabypakkctten kunnen nog met worden aangevraagd hiervoor volgt nadere regeling. Petroleum Uookdoolciuden Voor hut tijdvak 1 15 Sept. zijn geldig verklaard do bonnen 113 en 114 van de bonkaart U 506 voor 2 1. petroleum per bon en de bon KF 35 van de bonkaart El 505 voor 12 1, petroleum. In de week van 17—21 Sept.. kunnen personen welke voor heen hun maaltijden hebben bereid op gas of electrisch en geëvacr.eerden rantsoenhonnen voor petroleum af- ha Ion. Petroleum voor verlichting Gezinnen welke voor verlichting niet zijn aangesloten op het electrisch net kunnen "in de week van 17—21 Sept. de rantsoenbon petroleum afha len. Te Venray op Woensdag, Don derdag en Vrijdag a.s. op öe gewone kantooruren. Petrolcumkooktoestellfii. In do wock van 17 tm 21 Sept. '45 zal begonnen worden met de distri butie vau pelroloumkooktoestellen. Alleen in zeer dringende gevallen ban oen aanvrage worden ingediend. BeuziueHouders van bonzino- maelitigingeu worden or op attent gemaakt, dal de machtigingen aan de achterzijde door lnir. moeten wor den Ingevuld. Niet ingevulde mach tigingen worden niet moor aange nomen. Na-uitrcikiug lubiikskuarteii i Do na-uitreiking van labakak aartan vindt plaats te Venray op Maandag 17 Sep.. '45 van 9-12 u. en van 14-15.30 u. Personen welke niet iri het bezit zijn van eon bon K 02 cn hun naam nog niet hebben opgegeven dienen dit eveneens op bovenstaande uren te doen. Kerkelijke Diensten. Heer' der week kap. Karpers. Parochieacliedraagt elkanders lasten. ZONDAG: 7, 8 en 9 uur voor alle slachtoffers v.d. oorlog onder de oud leden v.d. beide sportverenigingen 10 u hoogmis voor Gerald Smalscol lecten: opbouw der kerk; bissch. noden; arme; 2 uur groole congregatie (St. Josefkloosler); 4 u. vergadering van de christelijke moeders en vrouwen K.A. St JosefkloosLeruur lof en rozenhoedje. Om 10 u. Derde Orde voor mannen on jongens op St Jozef. Zondag a.s. 23 Sept.. Collecte voor Franciscaanse mission. MAANDAG 7.30 u. II. Mis Lei- «ere v.d. II. Geest voor alle meisjes dei- school. tevens als waardige opening der meisjes U.L.O.-school. 8 u. gest. .jg, 1'. Will ems van Djjk, 2 kl.8.3'.J gest. jg. Gevtruüis en Maria Mosmans (1 II.)10 u. begr. dienst Arie v.d. Muuckhof; 7.30 lof en rozenhoedje. DINSDAG 7.30 lm. Verstegen Bon- gaert.g (v.d. ver. O.L.Vr. van Goede Raad); H uur C'aeciliamis voor alle overl. priesters van en uit Vonray S.30 best. dienst, overl. tam.hemmens. WOENSDAG (Juetiior Temporum 7.30 lm,: 8 u. nitv. dienst. Ario v.d. Muuckhof: 8.30 best, dienst v. Anna van Heesel; 9 uur huweljk Josef Schunrnians en l'ctronclla Vullings. DONDERDAG 7.30 gost. jg. A. J- Haenraets en echtg, Kraneisoa Koets (3 H.)8 li. gest. jg. M. v.d. I'uttcn- Johanna Evers, Gertrudis v.d. Putton, Jan Jacobs en Maria v.d. Putten 2o kl 8.30 best. dienst voor de slachtoffers v.d. Tafersstraat (vd. buurt.) VRIJDAG: (Quatuer Tempoiurn) 7.30 gest. jg. Christina Janssen (3 H.) 8 u. bost. dienst overl. tarn. Porten- Litjens-Bwinkels8.30 lm. ZATERDAG (Quatnor Teiiiporur.i) 7.80 G. B. V'rouwemis 8 uur gest. jg. Martin Poels en Oatharuia Jooslen, (1 kl.»8.30 best. dienst Theodoor van Treek en Marielje Oudenhoven (v.d. buurt)7.30 u. lof en rozenhoedje ter eero Onbevlekt Ilar'. v.Maria.biecht gelegenheid parochiegeestelijken: II tot 8 u.eerw. Paters vanaf 3 u. HEIDE: H u. lm.: 10 u. hoogmis; a.s. Donderdag 9 a. H. Mis bp 25-jarige echtvor. I.itjens-Swiukels. HT HERVATJUS: II.H. MisS0n6.4ó en 8.30, 10 u. hoogmis, 6 u. Lof. Door dp week 6.30 en 7.45. Bieclilgelogcn- hfiid 6—8 u. Kondag a.s om 3 verg. v. Derde Orde v.d. vrouwcnafücling. Op 15 October aal 'u prentje worden uitge geven van alle oorlogsslachtoffers (kinderen en groeten). Do gcloovigen worden verzocht de namen op to ts geven en de geboorte datum en deze per brief bij een dergeestelijkeu te bezorgen. HT ANNA H. Missen Zondags 7.45 en 10.15; Workclagen 6.50 cn 8.15 Lof Zondags 8.30: biechthoren Zater dagavond 6—8 u.

De Zwijger | 1945 | | pagina 3