Idealisme „Wij hebben den overvloed en welvaart verloren „maar niet den drang naar het hogere en het geluk" Thans nu >Je gehele wereld als een uitbundige reactie op jarenlange on derdrukking van eigen gevoelens, maar nier kan ophouden mei lawaaie rige feestcampagnos en dunsfestijnon, rui liet. schpnt, dal vermaak slechts •:1e enige aantrekkelijke ziide dor be vrijding is. geven wij U enkele rogola van den onvergetelijke hoofdredacteur der Gelderlander, wijlen Uri Nooto- boom. Onder de li tel„Kon wcrold in wanorde" schreef N. hot vorige jaar iu November, midden in de oor log nog, de volgende regels „Deze armoedige wereld en hel ge schonden leven! Zij hebben ons nooit zo onmogelijk geloken als in deze dagen nu de rampen, die de oorlog in ons land brengt tot liaar hoogte punt klimmen. IIct. idealisme, waar mee hel leven in do roman ons werd en 110 vol werpers, dio vanuit hot Ven raysc, op Hl. Amiagoslicht, hot ge hele gebied onder Ovcrloon onder zwaar dekkingsvuur hielden. Dan maar Typhoons, zij zullen er wel doorkomen! De artilleriestellingen nli hel terrein van St. Anna krijgen hun beurt, aanval na aanval volgt op du omliggende bossen eu op Hl October volgt de slotapotheose mot oen bombardement uit honderden vuurmonden, na Normandië het zwaarste, volgons latere verklaring van Duitse ea Kngolse oorlogecorros- r. indfinten. Ook word op dien dag, do spil van hot gehele front, de plaats van hel Duitse hoofdkwartier, V on ray in puin gelegd. Het was alios op alles! De Tom my's'moesten er door, ten koste var vete jonge mensenlevens en zo werd na, lievige straal- on huis aan huis gevechten Ovovloon ja de puin hopen droegen nog de naam Over turn op do veertiende October bevrijd Bevrijd, de mensen waren er mei meer, bijna geen linis stond nog overeind, de kerk totaal in puin, landerijen omwoeld van granaat rechters, ontoegankelijk gemaakt- door uitgestrekte mijnenvelden, brug gen en wogen opgeblazen, alle leven door deze gruwelijke t>ovr;iomgsor- kaau weggevaagd, maar Dverloon was bevrijd; Overlooh, ofschoon totaal verwoest, zou nu weer in vrijheid kunuen 'gaan houwen, lie--er alles verloren dar. terug onder doze Hun nen Het lot van den burger in deze oorlog. Dit is de geschiedenis van een dorpje in het Brabants-N.Limburgs gebied, zo verging het vele plaatsen in deze streek. Och, vraag die van Venray, van Wanssiim, Broekhuizen, Brüokhuizenvorst, Bergen, Well, zij vertollen je hun geschiedenis, die de geschiedenis was van den burger iu deze afgelopen gruwzame sLrijd. Zij .uton je weer beleven die vreselijke angsten, de droefheid en smart over liet verlies van oen kind, vader of moeder, do pijnigende onzekerheid over de mannen, die weggevoerd worden naar Duitsland, hel- verdriet over een verwoeste woning. Maar ook vertellen ze ja van hun innige blijdschap over de uiteindelijke ver lossing, eon blijdschap, dio zich niet uitte 'in groots vlaggeverloon of feestvieringen met- muziek en fakkels, maar in een vastberaden wil om alles als verlies af f.B schrijven en uit dankbaarheid aan Ö.L. Heer, die hen hot leven beschermde, weer opnieuw le beginnen, ja helemaal op nieuw! Dat- is dn dank van al deze men sen, zij z.iillnn weer gaan bouwen, weer gaan werken voor ue herrijze nis hunner dorpen, voorde lierblooi hunner streek. Dar is ook de belofte geweest van die uit. Ovcrloon, zy hadden alles verloren, z.ij waren doodarm gowor- don, maar juist in die nood voudon do mensen elkander weer en wie nu eens de moeite getroost ovor een slechte weg. naar Ovcrloon to trek ken, zal zion, dat hier in de voorbije twaalf maanden hun belofte voor een groot deel Is nagekomen. Want Overloon heeft gebouwd en gewerkt, andere plaatsen ton voor beeld P. W. voorgespiegeld, de romantiek, die de lilm ons voorbereidde, hoe bedrieglijk zijn ze geweest Nooit zoals in deza dagen stonden wij zeil en onze even mensen 7.0 naakt en scherp voor hot eigen oordeel, nooit traden al 0"z.e gebroken zo aan dan dag ais nu, op liet oagcnblik, dat wij ontdaan van r.llo comfort.en gemak, van allen over vloed cn luxe, die vroeger de fouten vaak mot, eetr schijnschonen mantel bedekten, ons in den sleek hebben golaton. Do zuo'ut tol lijfsbehoud doodt bij sommigen elko acrivitoir. de hartstocht om eigen liez.it te renden maakt andoren hard e;i onverschillig voor liet Leed hunner medemensen! Het vanzelfsprekende van alios, wat vroeger ons leven veraange naamde ging verloren. Wij kunnen bijna geen stap moer zotten of hand uitsteken zonder, dat wij op moei- lijichodon stuiten. Kr zijn dapporen, werkwilligen, die de uiterste moeite doen om aan den slag te komen. Hut loopt hun soms niet mee. Kr zijn er, anders geaaid, die ontspanningen moeten missen, die vroeger rot hut dagelijkse programma behoorden. Zij voelen zich beklemd en belemmerd iu dat kleine vertrok van luin huis. Dit zijn slechts enkele moeilijkheden die ons bezwaren. Maar nooit was liet ons duidelijker wat werkelijke waaide iu het leven beeft en wat franje en entourage fe. Mor. alle noden van vandaag beeft- het leven niets van zijn intensiteit en honger naar hot ideale verloren. Moor dan ooit prikkelt do wanorde der wereld onz.e activiteit en dadendrang, meer dan ooit zijn wij bereid uit. dozen chaos een geordende maatschappij en een welvarend Vaderland ie scheppen. Wij hebben den overvloed en wel vaart verloren, maar niet den drang naar het hogere en het geluk. Ont daan van den rijkdom, die onzen horizon verkleinde, onz.u blik ver troebelde, zijn wij williger en beter gereed tot den ophouw. Nu lijden wij aan eon ziekte, wabrin we de, ltiomeu iu eigen lichaam cn geest hebben gekweekt. We zijn in de periode van de crisis. Wc konion aan licl. Lydalip; dal- hel oude in ons wordt afgebroken eu hel mcmvc her leeft. Daarom pasi nu allerminst pessimisme, in ons hart leeft onster felijk de Loop en verwachting van het goede,hel streven «aar hot ideaal. Het ligt sleclils aan ons of uit deze cluiul isclio wereld een botoro verrijst, als wij maar met de verwarring heb ben afgedaan. Een botoro toekomst is viiu meer belang dan hol moeilijke heden. Dit moge ons allen in zware uren troostener wacht ons een belangrijke taak in do toekomst, die wij beier zullen begrijpen na dozo donkere tijd to hebben ervaren cn doorleefd Het- is goed over deze woorden van lijd lot. tijd ernstig na to donken. "Voor allen, dio positief het goede en mooie andere wereld nastreven cn wie wil dat niet? kunnen deze woorden tot troost zijn. Bij allen,dio met ons in deze afgelopen jaron ge werkt hebt, gil vrienden der G.O.I.W. vooral, die wellicht teleurgesteld, omdat do idealen waarvan wij tijdens de bezetting droomden. Ihane zover buiten do werkelijkheid schijnen tp. liggen, behoudt, Uw onwrikbaar go- loof jii hot goede en edele. Bedenkt dat al liet illegale werk tijdens de bezetting- enkel cn alleen gedaan is voor het Vaderland, ook al voel je thans de bittere smaak der miskenning en zelfs verguizing. Wil je blijven zijn wat je betekende tijdens de bezetting, behoud dan je geloof in de. toekomst, bewaar je idealen als kostbare rijkdommen, want. die zonder idealen zijn leven voort sleept, gaat onherroepelijk ton gronde. Deze tijd eist een duidelijk partij kiezen voor hel. goede of voor het kwade, de lauwou zullen vergaan iu den storm van dezen tijd. Do idealist woel waar hij staat W. Op de Marechaussee-kazerne t.o Venray bevinden zich 4 mdio-ont vangtoestellen merk 1 Philips 1940; 2 Philips; 3 Siora no. 17022 103; 4 Siera no. 377486. Eigenaars kunnen deze op vertoon van oigondomsbewije terug ontvangen. Wij zetten de klok één uur terug. Einde van de Zomertijd. Op 15 September 1940 zal de znmort.ijd ten einde lupon. Fedof dienL dus in de nacht (l1 kunt hel. ook 's avonds doen) van 15 op lö September officieel om drie uur zijn klok of wekker (voor degene, die er tenminste nog een hebben) één nur terug te /.el.ten. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING. Bekendmaking De Burgemeester dor gemeente Venray doet, te weten, dat door Ueeren Gedeputeerde Staten van Lim burg bij besluit van 24 Aug. 1943,1e Afd. No. 11 5579 is goedgekeurd, het plan van uitbreiding dezer gemeente, regelende de bestemming van den daarin begrepen grond in hoofdzaak. Het goedgekeurde plan ligr. in uit voerige kaarten tor gemeentesecre tarie voor eenieder ter inzage. Venray, 12 Sept. 1945. De Burgemeester voornoemd Mr. A. H. M. JANSSEN. De Burgemeester van Venray brengt ter openbare kennis, dat degenen, die in aanmerking wensclion te komen voor vergoeding huurwaarde verlaten woningen, tijdens de evacuatie, aan- vraag-forinulioron hiertoe kunnen af halen Ier Gemeente-secret aria, Afd. Evacuatie op 18 cn 19 September a,s tiisscheu 9 cm 12 uur. Venray, 11 Hopt-. 1940 De Burgemeester voornoemd Mr. A. H. M. JANSSEN. HOUTVERKOOP Door het Gemeentebestuur van Venray, zal het dooi oorlogshandelin gen beschadigde hout van het Go- mccntebosck, gelegen om de Vloeï- veldcn b(i de Maaaheescho weg, als brandhout- worden verkocht. In to Geil zijn er S6 genummerde percrnlen. die ter plaatse kunnen worden bezichtigd. Gegadigden, die het hout zelf die nen te vellen, geheven zich op Don derdag 20 Sept. as. dos v.m. van 9 12 uur te vervoegen hij den Gemeen te-Ontvanger, waar desgewensehl na. doio inlichtingen worden verstrekt- Hei hout moet contant betaald worden. Bisschoppelijke waardering voor het Venrayse gemeenschapsspel. Van Mgr. J. P. Huibors, Bisschop van Haurieui, mocht Pater Briols, de regisseur van „Do Mens Hicob", een waarderend schrijven ontvangen, waaraan wij hol eigende ontlenen. ..Wat- een mooi spel cu wat hebben de mensen or van genoton, Mogo de goede God V©nra.\ zogenon en weder doen herrijzen, stoffelijk en geoetolijk. Wij verheugen ons als we daaraan nog iels mochten medewerken of in de toekomst nog iel s kunnen joon. Gods zegen voor U allen w.g. -J. P. KUIPERS, Bisschop van Haarlem. Universitaire examens Wjj vernemen, dat aan de B.K. Universiteit te Leuven de geneesheer F. Schmidt, van het. St, Annageslielil met grote onderscheiding de acade mische graad van geneesheer licen tiaat in de lichamelijke opvoedlg be haalde. Herinneren w;j hierbij de bevor dering van den geneesheer Dr. F. I lavermans van liet St. Servatius- gnstir.ht, tol Meester in de rechten aan de U.K. Universiteit te Nijmegen in Mei j.L, dan mag gezegd worden dat dat de werklust in de Venrayse- intellerauele kringen zelfs in de tnoolijke Bvaeuatietjid niet is vermin derd. Rector van het Gymnasium Tot Rector van het Franciscanen- Gymnasium alhier werd benoemd de bekende Pater D. Beaufort, oud lid der Tweede Kamer, Pater Beau fort maakte onlangs nog deel uit van da Nederlandse delegatie op de conferentie van Han Francisco Voor de Harmonie zijn de vol gende bodragen binnengekomen r E.E. f öO; Ji f 20. Een Venrayse revue Naai' wi, vernomen wordt er hard gowerkl om binnenkort eon com plete Venray so revue voor het, voet licht te brengen. Do tekst is reeds geschreven, de grote moeilijkheid is echter een geschikte zaal te vinnen! Do revue behandelt de lotgevallen van Venray in de afgelopen oorfogs- jai en, de vrolijke en droevo gebeur tenissen. Gevonden voorwerpen: 2 vulpotlooden. Marechausseekazerne; poitcmonnaie met. bonnen, is hij Phi- iipscn, Ysselsteyn I 68; dop van wiel Inxoaiito. Hofstraal 8; autokrik is hij Rolouw, Veltum L 75; zwaito regen jas, Wachtm. Dijkman, Oostrum: ver chroomd moot staaf je, hij Albers, Wil- lomstraat 4. We krijgen weer telefoon De werkzaamheden met hot hor stellen van het Rijkstelefoon nel zijn in z.ovcrre gereed, dat het publiek weer in de gelegenheid gestold wordt weer gebruik te maken van de Lele- foon. Voorlopig kan alleen gebruik gemaakt worden- van het locaal vor koor. en hot is debedoeling wekelijks, naar gelang de herstellingen vor deren. een lijst in dit blad te plaat sen. van hen, die weer aangeslotenen zijn. De abonné'e worden aangeraden deze lijst uit te knippen en hij hun toestel te bewaren, totdat, de nieuwe gidsen er woor ziin. Zij, die nog niot in bet hoz.it z.ijn van een gids worden aangeraden ach ter de hieronder gajmbÜeeerdo namen een aanteekening te plaatsen. Wat hot. interiecaal vorkoor betreft, zullen spoedig verdere inlichtingen volgen. Het DISTRICTSHOOFD. 202 Dr. Kortman, St. Annalaan 3 200 J. Verhoeven, Gv. Markt 221 Garage van Haaren, Gr. Markt 220 v.d. Beuken, graanh. Sclioohtr. 228 Dr. Kutten, St. Annalaan 1 232 Distributie 241 Gomoente-seoretarie 275 Deken Berden 279 De vwaun 302 N.V. Edab 316 Gasfabriek 335 Dr. Vercauteron 338 G. Peels, l'aterslaan 9 358 Dr. Schmidt, St:. Annalaan 2 360 Fa. Ij. Wijnhoven, Hcne.fih. 12 389 Albert Heijn 892 Maróchausseekazcrne 397 Hotel do Gouden Leeuw 430 Dr. IJilInbrandt, Maash. weg 16 432 Dr. Hoyng, GvooLe straat 435 St. Jozefsgesticht 444 Ziekenhuis Am Oartonn.fabr. J.auronsse 472 Th. Wintels, bakkerij,Hens.slr.l 491 A. Poels. Stationsweg 4 501 I. Min, Veldstraat 14 527 Oubr. Verstralen. Eindstr. 19 538 Waterschap Markteti. 8 539 Doelistenbacli, G.L'.D. 542 St. AimagoRtir.hr, 552 Wed. J. Poels, Hofstraat 582 Hotel Sehaeilers, Schoolste, 210 P.T.T. Kantoor. Openstelling Postkantoor. Met, ingang van 17 Sept. wordt de openstelling vooi het publiek als volgt Postdienst;op werkdagen van Maan dag t.m, Vrijdag 8.30—12.30; 14—17; postwissel-ij uit antiedienst alsmede de postcheque- cn girod'enst tot 15.00. Rijkspostspaarbank en belastingen, zegelverkuop cn aangeteekendn stuk ken tot 17.00, Op Zaterdag: 8.20-13 voor alle onderdooien. Telegraafdienst: van Maandag tin. Zaterdag: 8.80-22.30; H.00-18.00. Met vertraging in dc overkomst van telegrammen is rekening te houden. Dit uitknippen cn bewaren Groene Kruis. De afd. Venray van de R.K. Ver. Het Limb. Groene Kruis houdt heden middag om half in Hor,el de Zwaan eau algom. ledenvergadering, waarin liet bestem enkele mednrieelingen zal doen en oen nieuw bestuur zal ge kozen worden. JTet bestuur zal een i andicaat-bestuiir voorstellen; even- tueele andere candidaten kunnen vóór de vergadering aan den secretaris worden opgegeven. Er zil schot in... ook ia onsc plaatselijke arbeiders vereniging, dio nu al ruim -100 leden

De Zwijger | 1945 | | pagina 2