Start S.V.V. De scaliiesLestrijcIing DISTRIBUTIEKRING VENRAY Buurtvereniging De eerste buurtvereniging te Venray is opgericht en wel van de buurt Maash.weg, die reeds prachtig werk leverde op de Feestdag der Naastenliefde. Sport R. K. S. V. VENRAY Zondag j.l. speelde Venray met twee elftallen in Steyl tegen de club van dien naam. Venray II kwam zeer verzwakt op 't veld en verloor met 5—0. Het eerste van Venray dwong Steyl I een gelijkspel 0—0 af na een snellen wedstrijd met goede momenten. De achterhoede F. Schellen als stopperspil kreeg bergen werk te verzetten. De voorhoede was wel zeer verzwakt doordat de binnen- spelers het tempo niet konden bij benen. In zijn geheel een goede oefenwedstrijd. a.s. Zondag komt V.V.S. uit Nijmegen met twee sterke elftallen. V.V.S. is ontstaan uit een fusie van vier vereenigingen waarvan een in de tweeklasser speelde. Door deze fusie is 'n nog sterkere combinatie ontstaan zoodat wij a.s. Zondag een sterke tweeklasser als tegenstander in Venray zullen krijgen. Wij noemen van dit elftal de spil Reijnen die bekend staat om zijn hoog technisch spel en ons elftal zal dan kunnen tonen wat zij tegen zulk elftal presteren. Ook het tweede zal heel wat sterker voor den dag moeten komen willen zij een dragelijk figuur slaan. Wij zijn benieuwd wat wij de volgende week hierover kunnen schrijven. Over de training kunnen wij zeggen dat het de goede kant uit gaat maar nog moet verbeteren. De opkomst van de spelers van tweede en lagere elftallen kan en moet nog beter worden. Een volgende keer hierover iets meer. Merselo Door de R.K. Toneelvereniging K.D.O. is in studie genomen het Indisch drama Tropengang in 3 bedrijven van Will v.d. Berg en Bob Bertina, onder leiding van Regiseur M. v.d. Venne. Dit stuk zal worden opgevoerd ten bate der Fanfare St. Oda en Handboogschutterij St. Hubertus op 11 November a.s. Nog niet alle vijanden zijn vernietigd Onze grote vijanden hebben gecapitu leerd en zijn vernietigd. Deze strijd is gelukkig ten einde, maar zijn daarmee al onze vijanden verslagen? O neen, in ons dagelijks leven worden vele nog belaagd door wezens micros copisch klein overigens, die echter een ware plaag zijn geworden. Het zijn dc ..beestjes" die de scabies of in Venrays dialect de lastige „krets" Veroorzaken, Het Relief team 18 van het Nederlands Rode Kruis zal tegen de geniepige vijan den ten strijde trekken, de inzet is even eens totale vernietiging en onvoorwaar- deliik capitulatie! Maar de mensen van het Relief team hebben daarbij Uw hulp nodig U moet hen helpen de verzetshaarden van deze kleine „pietjes" op te sporen, en deze schuilen meestal bij U zelf. Het is geen schande dat U deze „kretsveroorzakers" op Uw lichaam draagt, want half Neder land is er mee besmet. Wanneer de strij ders van het Relief team bij U komen, spreek dan gerust ronduit, en Venray zal verlost worden van een zeer hinder lijke plaag. Hoe ontstaat de scabies en hoe wordt deze bestreden? De „krets" wordt veroorzaakt door microscopische „diertjes" die zich vast zetten op de mensenlijke huid en daardoor een jeukerig gevoel veroorzaken. Vooral wanneer men 's avonds pas in bed ligt, roeren Uwe vijanden in de ontstane warm te zich het meest. Van alle kanten doen zij jeukerige aanvallen op de menselijke huid De bestrijding geschiedt op twee ma nieren: 1 door inzalving van de ge hele huid (speciaal voor kinderen), 2)een zgn. vloebare behandeling (meer voor vol wassenen). Deze behandeling duurt onge veer een half uur, waarna echter de eer ste vier of vijf dagen de jeuk nog kan voorkomen. 24 uur na de behandeling is het zeer gewenst zich volledig te wassen met warm water en volledig te verscho nen. Alle dekens moeten worden ingele verd aan het Relief team, hetwelk tijdelijk nieuwe dekens verstrekt. De dekens wor den ontsmet en worden na vier dagen weer terugbezorgd tegen inlevering van de andere De noodzaak der bestrijding van deze hinderlijke jeukziekte, die werkelijk zeer verbreid is, klemt des te meer, omdat zij ernstig besmettelijk is! Het is dus zeer wenselijk dat wanneer één lid van het gezin last heeft van de „krets", het gehe le gezin „gezuiverd" Wordt. Daarbij komt nog dat iemand de „scabies beestjes op zijn huid kan hebben zonder jeuk! Help dus de mensen van het Relief team, valse schaamte is in Uw eigen na deel Het huisbezoek Bij leder gezin wordt huisbezoek ge daan en de gehele sociaalhygiensche toe stand van gezin en woning onder loupe genomen. Hebt U last van ongedierten, muizen, ratten e.d. geeft dit gerust op. Ook deze vijanden zullen bestreden wor den. Zo zal het Relief team geheel Venray gaan „zuiveren" van alle kleine geniepige vijanden, zoals bijv. ook luizen, die op moderne manier bestreden worden door inspuiting met anti-lons-powder. Helpt mee aan deze hoog nodige zui vering, bet is in het belang van geheel Venray. NASCHRIFT DER REDACTIE. Wil de scabies bestrijding een volledig succes worden dan moeten al diegenen die zich voor behandeling reeds opgege ven hebben, ook daadwerkelijk op het het aangegeven uur verschijnen om be handeld te worden. Het gaat het niet aan dat z.g.n. „slim merds de groene zeep, die men tevoren ontvangt om zich. volledig te wassen, in de zak steken en zich niet meer laten zien. Deze hapdelwije is zeer onsociaal en tevens een klap in het gezicht van de Relief team mensen, die ondanks al hun werken geen succes kunnen boeken. Men vergete vooral niet dat de "krets" besmettelijk is en dus ieder die deze lastige jeukziekte heeft verplcht is om zich te laten behandelen. Anders is het water schudden in een bodemloos vat Werkt dus mee met onze mensen van het Relief Team, die alle moeiten doen om Venray van deze hinderlijke plaag te verlossen en zeker niet voor hun ei gen plezier dit heus niet aanlokkelijk werk op zich genomen hebben! ZONDAG 9 SEPTEMBER dc Venrayse Sportvereniging Voetbalwedstrijd contra V.V.S. Nijmegen Drukkerij Fa. H. Messemaeckers, Venray Burgerlijke Stand Week van 27 August, t/m 2 September '45 GEBOREN Koppers Jacobus Th. G. M St. Elisabeth Ziekenhuis. Stappers Hugo M., Draalstraat ld. Arts Hubertus H. W-, Merselo M 64. OVERLEDEN: Rongen Peter J., oud 66 jaren, z. beroep. Peeters Gerard, oud 22 jaren, mijnwerker, van der Ploeg Franciscus, oud 32 jaren, betonwerker. Riedijk Adrianus. oud 19 jaren, zeeman. Gooren Maria, oud 73 jaren, z. beroep. Wilmsen Petrus G. Th., oud 20 jaren, los arbeider, overleden te Bergen-Belsen. Vergeldt Gerardus, oud 87 jaren, z. b. echtgen. van van Dommelen C. Rommen Johannes F. L., oud 3 jaren. Hubers Jan M. H oud 70 j. z. beroep. ONDERTROUWD van Kessel Petrus G. oud 25 jaren, z. b. en Wijnhoven Frederica J. C., oud 22 j. zon. beroep, beiden wonende te Venray, van Leuven Johannes W. H., oud 30 j. landbouwer, wonende te Meerlo en Ewals Johanna M., oud 32 j., z. beroep wonende te Venray. Pouwels Albertus P. G„ oud 22 jaren, militair en Gommans Petronella W. M., oud 24 jaren, zonder beroep, beiden wonende te Venray. GETROUWD: Buijssen Bernardus H., oud 37 jaren, chauffeur en Lamers Maria G., oud 45 jaren zond. beroep, beiden wonende te Venray. Hermans Henricus P. J., oud 35 jaren, landbouwer, wonende te Broekhnizen en Jenniskens Maria J. H., oud 32 jaren, zonder beroep, wonende te Venray. Bekendmaking Voor het tijdvak van 7 t/m 15 Sept. '45 worden de volgende bonnen van de bon kaart 10e periode aangewezen voor het kopen van de daarnaast vermelde arti kelen. De geldigheidsduur van deze bon nen vangt aan op den dag waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 15 Sept. '45 tenzij hieronder anders is bepaald. BROOD: A 38a, B 38a, C 3Sa D 38a. M 38a, D 38b, Brood 400 gr. p. bon A 38b, B 38b, C 38b. Brood 600 p. bon. E 38a, E 38b. Brood 200 gr p. bon D 38a, D 38b, E 38a, E 38b, Be schuit 100 gr. p. bon. KINDER BISCUITS: D 38a, E 38a Bis cuits 75 gr. p. bon. MELK: A 38, B 38, Taptemelk P/2 bon C 38 Melk l^ 1. p. bon. D 38a, D 38b, D 38c, E 38a, E 38b, E 38c. Melk 2 1. p. bon. BOTER t D 38a, E 38a Boter 250 gr. p. b. A 38a, B 38a C 38a, Boter 125 gr. p. bon. MARGARINE: M 38b, Boter 125 gr. p. b. CHOCOLADE: C 97, D 97, E 97 Re serve 1 tablet p. bon. ROOKARTIKELEN: 16 Tabak 1 rts. naar keuze. BRANDSTOFFEN: B.V. 45. B.V. 46 v.d. Brandstoffenkaart T 505 aan gewezen voor een rants, p. bon. Deze bonnen moeten ingeleverd worden voor 9 Sept. bij den handel. Uitreiking inlegvellen G 508 en bonkaarten II periode* Deze bonkaarten worden uitgereikt te gen inlevering van bon 240 Algemeen. Kantoor Venray MERSELO Maandag 10 Sept. van 9.30 12 u. letters A tm. M, van 13.30-15-30 uur letters N tm. Z LEUNEN Dinsdag 11 Sept. 9.30-12 u. letters A tm. M 13.30-1530 letters N tm. Z WANSSUM Woensdag 12 Sept. 9.30 12 u. letters A tm. M 13.30-1530 u. letters N tm. Z. OIRLO Donderdag 13 Sept. 9.30-12 u. letters A tm. M 13.30-15,30 u. letters N tm. Z. OOSTRUM Vrijdag 14 Sept. 9.30-12 u. letters A tm. M van 13,30-15.30 letters N tm. Z. Zelfverzorgers Deze worden er op attent gemaakt, dat zij de bonnen welke zullen worden aangewezen voor de artikelen waarvan zij zelfverzorger zijn met uitzondering van het artikel boter, niet mogen gebrui ken, doch bii de uitreiking van bonkaar ten 13e periode moeten inleveren. Aan zelfverzorgers wordt voor ieder artikel waarvoor zij zelfverzorger zijn een opplakvel MD 147-02 gratis uitgereikt. Zij behoren daarop de bonnen van de zelfverzorgersartikelen welke zij moeten inleveren per week en in de volgorde van de bonnummers op te plakken. Met ingang van 30 Sept. a.s. kunnen ""de zelfverzorgers op de geldig verklaarde boter- margarine- en vetbonnen aan de zuivelfabrieken boter betrekken. Zij. die hun in te leveren bonnen niet op de voorgeschreven wijze inleveren zullen in het algemeen niet tijdig van nieuwe bonkaarten worden voorzien, ter wijl aan degene, die nalatig zijn met het inleveren daarvan, geen bonkaarten voor de volgende periode kunnen worden ver strekt. Uitreiking tabakskaarten Q 413 In het tijdvak van 10 tm. 13 Sept. '45 zullen de tabakskaarten Q 413 worden uitgereikt aan mannelijke personen gebo ren in 1926 en vroeger. Ingeleverd moeten worden R 02 Tabak van de tabakskaart QA 504 KANTOOR VENRAY Maand. 10 Sept. 9-12 u. letters A tm. B 14-16 u. letters N tra. H Dinsd. 11 Sept. 9-12 u. letters I tm. L 14-16 u. letters Mtm.O Woensd. 12 Sept. 9-12 u. letters P tm. S 14-16 u. letters T tm. Z De uitreiking van de tabakskaarten voor Venray en Kerkdorpen vindt plaats in café Schaeffers naast het Distributiekant. WANSSUM op Donderdag 13 Sept. van 9-12 u. café Stiphout. Attentie Alle winkeliers die voorheen scheer mesjes verkochten worden verzocht zich Maandag 10 Sept. schriftelijk op te geven aan de kantoren Venray en Horst. Afd. SCHOENEN Mannelijke personen die een aanvraagformulier voor schoenen hebben ingediend en in annmerking wen sen te komen voor twee tweede-handse werkschoenen kunnen dit opgeven op Maandag 10 Sept. aan de kantoren Ven ray en Horst Personen, welke in het verblijfsregister der gemeente Venray zijn ingeschreven en hun originele stamkaart hebben ingewis seld voor een nood-stamkaart worden in verband met de uitreiking van nieuwe nood-stamkaarten dringend verzocht zich op Dinsdag lI-9-'45 tussen 14—16 uur loket 4 te vervoegen. Zij dienen hun nood-stamkaart mee te brengen. KERKELIJKE DIENSTEN 16 Zondag na Pinksteren 916 Sept. *43 Heer cler week Kap. v. Wijngaarden. Parochie actie draagt elkanders lasten. Zondag. Paterskerk 7. 8. 9, en 10 u. leesm. Hoogmis oin 10 uur te Oostrum, vertrek van al Paterskerk 8.45. I 1.30 verg. bestuur grote Derde Orde. 3 u. j. D. O. meisjes. Lof en rozenhoedje om 5 uur, Collecte opbouw d. kerk hissch. n. arme. Maandag 7.30 zielemis voor alle overl. parochianen. 8 u. Lest. j. g. Martin Ver maten echtgen. (3 h.) 8.30 best. j. g. Frans Schaeffers (l h.) 9 #u. begr. Chr. Welterbabn (3 h.) 7.30 Lof en rozenh, Dinsdag 7.30 Jjestelde dienst Henricus Relouw (1 h.) 8 u. uitv. dienst Christina Wefterhahn (3 b.) 8.30 Ïeesriïia 7 uur Antoniuslof, Woensdag Feest van Maria's Naam 7.30 best. j. g. Louis Bekskens 8 u. gest. j. g. Gertrudis Arts en ouders (3 b.) 8,30 gest. j. g. Agnes PoelI (l h.) Donderdag 7.30 gesl. j. g, Simon Dekkers 8 u. gest. j. g. Marlin Jenneskens (3 li.) 8.30 best, dienst Gerard Smals 8 uur gezinscursus jongens 17'25 jaar. Vrijdag 7.30 leesmis 8 u. gest. sol. j.g, Pastoor^ Éug. Jansens (3 li.) 8.30 bestel dienst I hend Gerrats echtgen. en kinderen (I h.) 7 uur Kruisweg. Zaterdag Feest van de zeven Smarten van Maria, titelfeest der Paterskerk. 7.30 O. I.. Vrouwemis. 8 uur gest. j.g. Hendr. Martens en ouders (2 kl) 8.30 leesmis 7.30 Lof en rozenhoedje biechtgelegenheid 68 uur. Bij de Eerw. Paters vanaf 3 u. HEIDE Zondag 8. 10 u. H. Mis. biechtgelegenheid 56 uur 14 Sept. 7.30 gezinscursus ^ncisjes 1723 Paterskerk. ST. SERVATIUS Zondag II. Missen 6.45 en 8.30 hoogmis om 10 uur. Lof 6 u. Door de week H. Missen 6.30 en 7.45. Donderdag 8 u. Lof Vrijdag 8 u. Kruisw. Zaterdag Biechtgelegenheid 58 uur. ST. ANNA H. Missen Zondags 7.43 en 10.15. Werkdagen: 6.50 en 8.15. Zondags I ,ol 3.30. Zaterdags hiechlhoren 6-8 uur Derde Orde. Woensdag om 7.30 vergadering van bestuur jongens om 8 u. buiten kerkelijke vergadering v. d. jongens Zondag a.9. om 10 uur A'er^»adering voor mannen en jongens afdeling op St. Jozef

De Zwijger | 1945 | | pagina 3