Roncl Venrays' heropbouwplan Ruimt alle misverstanden uit den weg en zorgt dat er geen misverstanden kunnen ontstaan, zo luidt de hefboomactie voor de maand September. Vorige week kreeg ik een tip van een goeden vriend, die mij wilde waarschuwen. Er was vanuit Amsterdam ge vraagd om copie voor een artikel dat stelling moest nemen tegen het herstelplan zoals dat voor Venray was opgesteld. Hoe dit mogelijk is begrijp ik niet. want er is nog niet eens een plan. Dat daartegen dan geprotesteerd kan worden lijkt me absurd. Misver standen kweken I Laten we echter niet naar de oorzaak zoeken, doch trachten deze misverstanden zo snel mogelijk uit den weg te ruimen. Anderzijds is het een uiting van wijs beleid om op.gezette tijden mededelingen te doen over vraag stukken en prob|enien die allen interesseren en 'waarbij allen min of meer betrokken zijn en die toch uit den aard der zaak slechts donr enkelen kunnen worden behandeld uit naam van allen. De tijdstippen waarop deze publicaties dienen te geschieden behoren echter niet be paald te worden door de belang-" stellenden zelf, doch door degene die door hun functie het best kunnen overzien in hoeverre pu blicaties schadelijk of bevordelijk zijn voor het algemeen welzijn. Als wij dan op het ogenblik over gaan tot publicatie is dat niet* omdat wij bang zijn voor een publicatie in een Amsterdams blad, maar omdat de plannen thans in een zodanig stadium zijn gekomen dat -wij publicatie gewenst achten. Wat zijn dan de plannen voor Venray? Het antwoord op die vraag is niet in enkele woorden te geven. Ook niet zelfs in een artikel als het onderhavige. Het ligt daarom in de bedoeling tel kens een bepaald onderdeel ter hand te nemen, dit nader te ver klaren en dan toe te lichten hoe dit in het plan voor Venrays herbouw zal worden verwezenlijkt. Voor vandaag wil ik dan 'n ant woord geven op de- vraag wat 't uitgangspunt behoort te zijn van alle stedebouw en dus ook bij de stedebouwkundige plannen van Venray. Onze eerste vraag is dan, wat een nederzetting eigenlijk is. Het is nodig deze vraag te stellen, want elk menselijk handelen is ge richt op een zeer bepaald en zeer concreet doel. Dat is voor eenieder duidelijk, want iemand die iets doet zonder dat hij weet v/at of waarvoor hij dat doet noemen we een idioot- Zo is er dus ook een bepaald doel, waarom mensen bij elkaar gaan wonen in een stad of dorp. Dat doei kan verschillend gedefinieerd worden, doch allen kunnen ze terug ge bracht worden tot dit éne n.l. dat de mensen samen in een stad .of dorp wonen omdat daardoor hun eigen geluk het beste tot zijn recht kan komen. De mens is 'n sociaal wezen, d.w.z. hij is lid van een gemeenschap. De mens alleen kan zijn geluk niet bereiken. Hij is hiervoor aangewezen opzijn mede mens. Evenals in de kleine ge meenschap van het gezin, 't kind niet kan opgroeien tot volwassen mens zonder hulp van vader, moeder broers en zusters, evenmin kan de volwassen mens volledig mens zijn zonder de hulp van zijn medemensen en wel op de eerste plaats van die medemensen waar: mede hij dagelijks verkeert, dus met die, waarmede hij in de dorps of stadsgemeenschap leeft. Is deze gemeenschap klein zoals in een dorp, dan 2al hij voor zijn eigen volledige ontplooiing daaraan niet voldoende hebben en zal hij even eens zijn aangewezen op zijn mede mensen uit de dichtstbijzijnde ge meenschap, die groter en dus meer volledig is. Om fn concreet voor beeld te nemenDe bewoner van een klein kerkdorp (b. v. Oirlo) kan voor zijn eerste levensonder houd rekenen op voldoende hulp van zijn mede dorpsbewoners: bakker, slager, kruidenier enz. Voor de kleermaker zal hij naar een grotere nederzetting moeten gaan b.v. naar Venray. Doch in Venray is Misverstanden ook niet alles tekrijgenwat een inwoner van Venray voor zijn volledige ontplooiing nodig heeft. Voor het beluisteren van een goede toneeluitvoering of'n con cert bijs'oorbeeld, zult li naar Venlo of Amsterdam moeten gaaa. (Ook het beluisteren van een mooi concert of het zien van prachtige schilderijen hoort bij de volledige ontplooiing van 't menselijk wezen). Naarmate een nederzetting bin nen zijn grenzen aan zijn inwoners meer gelegenheid biedt zich vol ledig te ontplooiën, spreken wij van een meer of minder stedelijke nederzetting. Zo is dus Venlo meer stad dan V^gray 'en Amsterdam dit weer stfcsï- dan Venlo. - Als wij nu nagaan hoe het nu in Venray gesteld is dan zien wij dat de Venray se gemeenschap vrij zelfstandig is. Wij Venrayers kun nen ons met behulp van onze medeburgers vrij volledig ontplooi en, zowel op geestelijk en materieel als op cultureel gebied. Kerk en kloosters, het bijna volledige on derwijs zowel voor jongens als door meisjes zorgt voor de gees telijke ontplooiing. Prestaties als de opvoering van de mens „Hioob" tonen ons het culturele peil. Daar naast is op materieel gebied weinig te vinden wat hier niet te be komen was. Naast de normale dagelijkse behoeften konden we hier onze ameublimenten en auto's eveneens kopen. Venray heeft 'n ziekenhuis enz. Het blijkt dus dat Venray een vrij belangrijke nederzetting is, Voor de gehele streek is Venray dan ook het middelpunt. Er komen van de omliggende dorpen en gehuchten meer mensen regelmatig naar Venray toe, dan dat er bewoners van Venray naar Venlo of Nijmegen gaan. Nu is het de taak van den stedebouwer om te zorgen dat het boven geschetste doel van een stads of dorpsnederzetting Zo goed mogelijk bereikt kan worden, Uit de gehele aanleg moet dat doel duidelijk spreken, Het wegennet; de situering van kerken en scholen, woningen, winkels en werkplaatsen het aanbrengen van plantsoenen en sportvelden; kortom alles wat er te vinden is moet geordend worden op een zodanige wijze dat het voor het algemeen welzijn van de gemeenschap Venray het beste is, omdat alleen op die wijze alle inwoners er het meeste profijt van zullen hebben, dus het meeste gelukkig zullen hebben, dus het meeste gelukkig zullen worden. Daarbij komt dan nog dat de gemeenschap Venray weer deel uitmaakt van de grotere Noord- Limburgsche gemeenschap, die ook haar speciale eisen voor de volledige ontplooiing van deze Streek vraagt (speciaal tenaanzien van het verkeer) Tenslotte moet van de gelegen heid, die thans geboden wordt, hoe triest het ontstaan van deze gelegenheid ook is, gebruik wor den gemaakt om factoren en mis toestanden die een belemmering zijn voor een volledige ontplooing uit de weg te ruimen. Dit alles bijeen maakt de reali sering van een plan voor een nieuw Venray niet eenvoudig. Daar komen problemen bij te pas die niet in een week zijn opgelost. En als wij dan om ons te oriën teren over een bepaald onderwerp hier en daar eens de mening vragen van personen die" Venray door en door kennen en die ook het beste met Venray voorhebben dan komen toch misverstanden, dan wordt de gehele Grote Straat afgebroken, dan worden wegen ontworpen die geen enkele zin hebben, dan worden raadhuizen afgebroken en verplaatst, dan.... ja dan zijn wij er de schuld dat de zusters van Jeruzalem ver dwijnen. Ach kom lezers, maakt II niet benauwd. Belanghebbenden kun nen ten alle tijden inlichtingen verkrijgen. Laten we allen, ieder op zijn plaats, medewerken aan den op bouw van ons Venray. Er is voor de winter nog zoveel te doen voordat het plan gereed is en voordat allen een voor de eexste- komende maanden-passend onder dak hebben. Er zijn nu genoeg vacantie, kermis, Haarlemsche en nationale feestdagen geweest. Het wordt hoog tijd dat er gewerkt wordt- Dan komen er ook minder misverstanden. De volgende maal zullen wij LI iets vertellen over het systeem waarop Venray is gegroeid en de concequenties die daaruit thans en in de toekomst voortvloeien. Namens de Architecten van het Wederopbouwplan Ir. J. P. J. Margry. NAAR EEN NIEUW NEDERLAND Sluit U aan bij de Nederlandse Volksbeweging Inlichtingen: M. DIN JE NS Paterslaan Nieuws van Venray en omgeving Venray vierde Oranjefeest Zoals overal in den lande heeft ook Venray uitbundig de eerste Koninginnedag na zes jaren weer gevierd, zij het dan ook dat niet 'alle Venrayers dit 'in hun eigen plaats deden. Liever hadden wij gezwegen, want zoveel valt er eigenlijk niet te vertellen over wat er georganiseerd was of beter niet georganiseerd was! Vermeldenswaard leek ons ech ter de massale uittocht van dans- minnend Venray op vrachtwagens, speciaal daarvoor uit andere plaat sen gecharterd. Het haddets weg d^n reevacuatie of deportatie, zij het van met vrolijke gezichten. Een lichtpunt: het kinderfeest is prachtig geslaagd, het kon niet beter. Laten de ouderen zich, naast hun droefenis over versleten schoenzolen, verheugen met onze kinderen, en laten zij zich troosten met de gedachte, dat wanneer dc kleintjes eens groot geworden zijn, zij er wèl voor zullen zorgen dat de gemeenschap Venray feest viert in eigen kring. Dan zullen de woorden van den dichter be waarheid worden: Venray uit zijn stof herrezen, zal opnieuw óns Venray wezen! Wij starten Alweer iets nieuws? Toch niet. De Katholieke actie ó/an de jon gens begint meer Kaar maandelijkse cursus „Het leven roept." Onze eerste bijeenkomst is a-s. Donderdagavond om 8 nnr in de Paterskerk. Alle Jongens vanaf 17 jaar worden verwacht, al krijgen jullie geen persoonlijke uitnodiging. Flinke jongens waren altijd present. Dis jij ook! Oprichting van een toneelclub Uit het gemeenschapspel ..De Mens Hioob" is een toneelclub gegroeid. Dit is een zeer verblij dende gebeurtenis, want hierdoor is een mogelijkheid geschapen tot verdere ontplooiing van de capa- citein, die velen op toneelgebied bezitten, tot verruiming van geest en tevens tot verdere ontspanning. Er bestaat gelegenheid, om zich op te geven bij Hub. Lucassen Paterstraat. Wat andere aangelegenheden betreft, kan men zich wenden tot den secretaris Jan Janssen Heuvel straat 9a College Vertrouwensmannen Naar verluidt, bestaat het college van vertrouwensmannen, door de burgemeester van Venray benoemd tot het aanstellen van het kiescollege voor de gemeente raad, uit de volgende heren: M. Peeters onderwijzer Oirlo H. Verheugen Venray P. Schoester H. Emonds Castenray W. Peeters Venray Vierde zending goederen gearriveerd In de afgelopen week mocht Venray weer 10 grote wagens, hoofdzakelijk met meubels beladen, uit Haarlem begroeten! Binnen kort verwachten wij weer een schip I Rattenplaag De burgemeester van Venray brengt ter algemeene kennis, dat degenen, die veel overlast onder vinden van ratten, hiervan ten gemeentehuizezoo spoedig mogelijk aangifte kunnen doen. Bestrijdingsmiddelen zullen dan aangevraagd worden. Venray, 4 September 1945. De Burgemeester van Venray, Mr. A. H. M. Janssen, Benoeming Tot Hoofd der U.L.O School teHorstwerdbenoemddhr.Gerlach leeraar aan de U.L.O. school te Venray. Wij wensen dhr. Gerlach met deze promotie veel succes! ui li li li li li Juni ui li li li ii ii li >i minimi it ti ii li ii ii ui Kit ii li min ui in ii ii ui ii ii hu Mia ui ii lui huh minimum >i mm ii iiiuiitf imt iimmtniiiimnmii minimum minimum immniniimiiitH iiiuiiiiimiummnnmm nu >imuiuuuinuiiuimnn

De Zwijger | 1945 | | pagina 2