Cabaret-Revue Admnittcdtiekantóók 4j. 4f< Laat uw boeken inbinden Dinsdag 4 Sept. 9-12 uur E tm I, Woensdag 5 Sept. 9-12 uur .T tm M, Dondord. 6 Sept. 9-12 uur N tm S, Vrijdag 7 Sept. 9-12 uur T tm Z. Bij liet afhalen en indienen der formulieren moeten alle stamkaarten van het gezin worden meegebracht. •Als regel kan aan ieder gezin slechts één formulier worden verstrekt. Gedurende de eerste 10 dagen van September zal wederom gelegenheid worden gegeven tot het aanvragen van Rijwielbanden. Dit kan uiteraard slechts geschieden door artsen die niet de beschikking hebben over een motorrijtuig, wijkverpleegsters en vroedvrouwen en door landbouwers, die eon verklaring van het plaatselijk Voedsolbureau kunnen overleggen, waaruit blijkt dat de weiden op meer dan 5 k.m. van de boerderij gelegen zijn. Ook voor het aanvragen van rijwielbanden moet de stamkaart van de betrokkenen worden medegebracht. ATTENTIE Diegene die in de maanden Juni, Juli of Augustus een aanvraagformulier voor rijwielbanden hebben ingediend en hierop nog geen bericht, hebben ontvangen, behoeven geen nieuwe aanvrage in te dienen, daar tot dit'nadero berichtgeving inbe- handeling blijft. Burgerlijke Stand week van 20 t/m 26 Augustus 1945 GEBOREN Moorreos Jlubertus A. J., Oostrum C 21 Lindors Elisabeth, Overloonsekw. 18 van Dijek Jacobus II. TI., Langstr. 58a van Ass Martinus O. M., St. Elisabeth- ziekenhuis Verkoeyen Gertrnda. Hocnderslraat 4 Loonen' Johan, Oud-Oostrumschew. 46 OVERLEDEN Meyers Maria E,, oud 37 jaren, z.b. van Rooy Hendrikus W., oud 25 jaren, houthakker, overl. te Remscheid Did. ONDERTROUWD Voesten Johannes F. H., oud 34 jaron hulpagent van politie on Giesbertz Judith E., oud 30 jaron, z.b., beidon wonende te Venray Bongarts Andreas H. A.,oud 24 jaren, timmerman, wonende te Tegelen en van Asten Anna Maria J., oud 25 j,, z.b., wonende te Venray Clephas Hendrikus A., oud 26 jaren, bankwerker en Maas Goertruida -J. M, oud 21 jaren, z.b., beiden wonende f.e Venray. GETROUWD Oudenliovon Jan P. N., oud 27 jaron, aannomor en Gossens Antonia II-, oud 28 jaren, z.b., beidon te Venray Thielon Hendrik Th., oud 24 jaren, drukker, wonende te Horst on Jansson Gertruda O., oud 23 jaren, z.b., wonende te Venray Poeters Hnbert.us J., oud 25 jaren, winkelbediende on Laurensse Maria -J. J., oud 25 jaren, z.b., beiden wo- nendo te Venray. De Burgemeester van Vonray brengt ter kennis van belanghebbenden, dat ter Gemeente-Secretarie Al'deeling Algemeene Zaken, opgave kan worden gedaan van, door of vanwege Duit- sche instanties gevorderde rijwielen. Vordoringsbewijs medebrengen. Indien mogelijk alle kenmerken van hot betrelfonde rijwiel opgeven (dames- of lioerenrijwiel, merk, frame no., enz.) Eenieder wordt inzijnoigon bolang aangeraden TEN SPOEDIGSTE zijn opgave te doen, in ieder geval vóór 10 September 1945. Venray, 28 Augustus 1945 Do Burgemeester voornoemd Mr. A. II. M. JANSSEN TE KOOP een looprek J. Claassens, St. Odastraat 19 Eiken Vrijdag en Zaterdag ver krijgbaar Heerlijke Balkenbrij a 25 cent per pond en 1 brood bon bij Slagerij GOUMANS Kerkpad ONDERTROUWD Mina Laumen en Henri Wismans De plechtige Huwelijksinzegening zal plaats hebben op Dinsdag 18 September om half 11 in de Parochiekerk te Kessel Kessel-Hout, Blutjenshof Venray, Maasheescheweg 12 Met grote vreugde geven wij U kennis van de geboorte van ons eerste kindje JACKIE Bij het H. Doopsel ontving hij de namen JACOBUS THEO- DORUS GERARDUS MARIA L, Koppers J. Koppers-Pessers Evacuatie-adres Grootestraat E 64 Well (L.) Tijdelijk St. Elisabeth-Ziekenh., kamer 15 Venray, 27 Aug. 1945. Voor de hartelijke deelneming bij het tragisch ongeval en over lijden van onze lieve zoon, broer, zwager en oom ARNOLD betuigen wij, ook namens weder zijdse familie, onze hartelijke dank, vooral aan H. Geestelijken, Politie, Ziekenhuis, familie, buren en vrienden J. M. van Rijt-v.d. Berg Kinderen en kleinkinderen Hervatting Muzieklessen Vanaf 3 September aanneming van nieuwe leerlingen en tevens hervatting van muzieklessen piano, orgel en theorie Opleiding voor alle muziek- examens J. JANSSEN voorl. adresVeltum L 67 Voor het geven van muziek of zangrepetitie aan verenigingen nog één avond vrij PERSOON GEVRAAGD voor overname van bestaand agent schap van het Genootschap „St. Jozef", Brieven onder no. 300 H. H. Aannemers Vanaf 1 September Zand f 2.50 Beton-zand f 3.00 H. Reinders—Gebr. Rutten Zand—Grinderij, Smakt Bij mijn vertrek uit het Zieken huis te Venray naar Utrecht, betuig ik langs deze weg mijn allerhartelijkste dank voor be handeling en goede verzorging door Dr.San Giorgi, Eerw. Zusters en verplegend personeel, en tevens voor de vele blijken van belangstelling van vrienden en kennissen. HENK WEYMANS Veemarktplein 26, Utrecht VERLOREN een gouden medal lion met ketting inh. 2 foto's, op den weg van Geijs teren naar Castenray, - Tegen belóning terug te be zorgen bij P. M. Guijpers, smederij Geijsteren Onder auspiciën van het Nederlandse Rode Kruis en H.A.R.K. afd. Venray brengt Van Lumen's Variété- en Cabaretgezelschap een non stop Variété- en Cabaret-Revue Woensdag 5 en Donderdag 6 Sept. in de Feestzaal van Sint Servatius Aanvang half 8 precies Prijzen f 1.80 en f 1.20 (bel. inbegrepen) Plaatsbespreking a 20 ct. per persoon. Maandag 3 en Dinsdag 4 Sept van 7—9 uur n.m. in het HARK gebouw GrootestraaC 2, Venray. Wij verschaffen BOUWCREDIETEN Nederlandsche Landbouwbank N. V. HORST VENRAY BOXMEER Credieten Effecten Bankgiro Handelsavondschool van de R.K. Venrayse Middenstand Begin van het nieuwe schooljaar Dinsdag 18 Sept. a.s. NIEUWE leerlingen moeten zich aanmelden vóór 15 Sept. bij één der onderstaande adressen. Zij, die reeds als leerling waren ingeschreven, worden verzocht zich opnieuw aan te melden. Verdere inlichtingen bij J. v. Heijster, Directeur, Leunsewey 19b J. Derksen, Voorzitter, Patersstraat - P. Janssen, Stationsweg H, Houba, Wanssum LEUNEN K 10 (J. Koenen) BOEKHOUDINGEN BELASTINGAANGELEGENHEDEN MEMORIES VAN SUCCESSIE ENZ Bekendmaking Door onderlinge samenwerking is de buurtvereeniging „Helpt Elkander" opgericht. Waaronder behoortMaashese weg, St. Odastraat, Willemstraat en Smakterweg. Dr. Hillebrandt is beschermheer. HET BESTUUR BIEDT ZICH AAN een dienstmeisje 19 jaar. G. Barends, Spurkt B 25 GEVRAAGD een meubelmaker vakkennis vereischt A. Gubbels, Maasheesche weg 8 WIE RUILT Ik heb een buiten en binnenband 750 x 20. Ik vraag een buiten en binnenband- 650 x 16 of 600 x 16. Brieven onder no 20 Bureau van dit blad. Streng verboden te jagen op de gronden van de leden van den Boerenbond te Leunen. HET BESTUUR De Heer en Mevrouw W. Stappers-Hol geven met vreugde kennis van de geboorte van hun zoon HUGO Venray, 29 Aug. 1945 Hartelijk dank aan O.L. Vrouwke van Oostrum voor een verkregen gunst N.N. TE PACHTEN 3 H.A. Bouwland Haantjeshof, Ysselsteyn GEVRAAGD in 'n manufacturenzaak een net winkelmeisje (extern.) Brieven onder nr. 140 bureau De Zwijger bij M. Kusters, Veldstraat 5 GEVONDEN een bos sleutels Terug te bekomen tegen adver- tentiekosten bij J. M. van Rijt, Smakterweg 5a. Voor den eigenaar is terug te bekomen een trapnaaimachine door de Duitschers meegenomen vermoedelijk uit Overloon of omgeving en achtergelaten bij J. Angenendt, A 85 Meerlo. De eigenaar kan het aldaar terug bekomen.

De Zwijger | 1945 | | pagina 4