tail CkiUtenm? Bij den dood van drie Ned. SS-ers in Leunen Het mijjienrnimen in onze gemeen te eisehtedeze week weer drie si adit- oilersDitmaal waren liet Nederland sclie SS-ers, dus landverraders. Jlet viel mij op hoe licht de bevol king over de dood van deze menschen oordeelt. Men hoort geregeld vertellen ,.Oeli, het zijn maar SS-ers" Zo oor deelt Jan publiek. Maar weet gij ook lezer, dat deze inonsohon vrijwillig mijnen ruimen. De Xederl. SS-ers waren schoften, en uit deze schoften zijn zij naar voren gekomen die huri schuld t.o. van het Nederlandsclie volk willen uitboeten, fs hef dan aan ons om deze inenschen te oor delen cn te veroordelen? Men zegt gewoonlijk „dan hadden zo zich maar niet hij de moffen moe ten aansluiten.. Weet gij ook lezer, dat er bij deze menschel), jongens z;jn die maandenlang in een concentratie kamp vertoefden, die uit wanhoop SS-er werden omdat zij de elende en folteringen van het concentratiekamp r.iet langer aankonden. Mn nu bij hun dood, hoort men menschen, die zelf dik aan de moffen verdienden, zeggen „lief zijn maar SS-ers" Menschen die goederen, aan het Nederiandsche volk ontstolen, aan de moffen verkochten tegen woekerprijzen, oordeelen thans over hun gevallen landgenoten. Wij hebben gedurende de bezetting de terreur en onderdrukking van den vijand moeten verduren. Wanneer wij ons niot kunnen verheffen boven het peil der Duitschers, wanneer wij do zelfde methodes gaan toepassen op onze vijanden, zijn wij zelf schurken en niet waard om een cultuurvolk genoemd te worden. Juist door onze vroegere vijanden tc laten zien, dat wij beter, mensclie- lijker zijn als zij,toonen wij hen dat zij oen fout begaan hebben. En gij, oorlogsprofiteurs, die thans zoo sma lend zegt ,,'t is maar 'een SS-er, hij heulde met het moffentuig" stookt Uw hand in eigen boezem, want gij loopt toevallig rond omdat men U niets kan bewijzen, omdat gij te slim zijt geweest... Maar gij oorlogsprofi teur, gij waart een schurk. Wanneer dus een of meer van deze SS-ers den dood vinden bij hot rui men van mijnen, bedenk dan dat er ergens in Nederland een Nederland sclie moeder is, die bidt voor haar zoon. Laat wij dan de doden met rust laton en tonen dat wij christenen zijn. Dan pas zijt gij een goed Neder lander. P.S. NOOT DER REDACTIE. Wij ontvingen bovenstaande brief van een onzer lezers. Do inhoud ervan hoeft ons katholieken, of U het er al of niet inee eens bent, toch wel iets te zeggen. Deze in 'oonvoudigo taal gestelde brief raakt hot probleem: de straf en de vorgelding jegens de aan ons volk begane misdrijven. Dat wij hierbij ons christen zijn vergeten is zo rnenscholijk, maar nooit, verant woord i Bekendmaking De Burgemeester van Vonrav ver zoekt ZOO SPOEDIG MOGELIJK een opgave te mogen ontvangen van alle aan ingezetenen van Venray geduren de den Duitschon bezettingstijd op gelegde en/of door hen betaalde boeten. ITot gaaf hier over door Duitschers of aanverwanten a! of niel. met toe passing van de verordeningen nes. 138 van 1941 en 1 van 1943 aan Venraysche ingezetenen opgelegde verplichtingen tot het vergoeden van schade en hot betalen van zoengelden, terzake van handelingen, wolke „tegen belangen van het Duitsehe volk of van het Groot-Duitsche Rijk zijn gericht, of wolke de openbare orde of hoi. openbare leven in het onder bescherming van de Duitsehe troepen staande Nederlandsclie gebied zoudon kuunen verstoren." Al degenen derhalve die meenen onder deze termen to vallen kunnen zich ten Gemeentehuize, Afdeeling Algemeene Zaken, molden en wei gedurende de week van '27 Augustus tot 1 September a.s. Venray, 23 Augustus 1945. De Burgemeester voornoemd. - A. H. M. JANSSEN Bekendmaking In verband met het feit., dat zich in vele woningen nog steeds goede ren van andere dan den bewoner bevinden, zal in de komende week gelegenheid worden gegeven om deze goederen weder in het bezit van de rechtmatige eigenaars te doen komen. Op allo inwoners wordt een drin gend beroep gedaan om de goederen in hun huizen of elders aangetroffen welke niet hun eigendom zjjn, op de hieronder aangegeven plaatsen en tjjden te brengen of te willen laton brengen, alwaar dan eenieder, die iets vermist., in de gelegenheid is zijn eigendommen te herkennen en terug te ontvangen. SB Mochten er onoverkomelijke bezwa ren zijn om die goederen op die plaatsen te brongen, dan kan men daarvan kennis geven bij den Post van den Luchtbeschermingsdienst onder het Gemeentehuis. Ook de goederen, waarvan men roods opgave heeft, gedaan bij de politie, dienen op do aangewezen plaatsen te worden gebracht. Ysjgfe De plaatsen en tijden waar on waarop de goederen moeten worden gebracht zijn als volgt: Merselo bij do kerk 3 Sept.. 10 uur; Heide bij de school 4 Sept. 10 uur:' Leunen Patronaat 5 Sept. 10 uur; Ysselsteyn bij de kerk 6 Sept. 10 uur; Veulen bij de school 0 Sept. 10 uur; Castenray bij dekerk 7 Sept. 10 uur; Oostrum bij de kerk 10 Sopt. 10 uur; Oirlo bij de kerk 11 Sept. 10 uur; Smakt bij de kerk 11 Sept., 10 uur; Venray Kom Ilenseniusplein 13 Sept. 10 uur. 1 Sjaal Deze voorwerpen bevinden zich in de Marechaussee kazerne. 1 Zwarto Vulpen is bp v. Lieshout Langeweg 4 1 Kinderportemonnaie met geld is bij Janssen, Oostrum C 41 ||1 Grijze Vulpen is bij Theeuws, Langeweg 12 1 Paar witte kinderkousjes zijn bij Loogman Draal straat 24a 1 Dames armbandhorloge is bij v.d. Vorst, Zweefmolen 1 Zwarte damesportemonnaie mot ritssluiting, inhoudende eenig geld, is Langstraat 06 21 Zilveren armband en 1 bankbiljet zijn bij Coenen-Houtackers, Ilofstr. 5 1 Parapluie is bij Luchi-piket Go- meentehuis 1 Knot breigaren is bij Bexkens, Maasheeseheweg 13 1 Jonge bruine jachthond is bij A. Smits: Langstraat 81. 1 Haardkachel, vermoedelijk uit Wanssum, door do Engelschen ach tergelaten, is by Wed. Fr. Linders. Steegsbroek-V enray 1 Vulpen is bij P.J. Pelzer Hiept. Rechtsbijstand sjsHet bestuur der R.K. arbeiders beweging maakt de leden er op attent dat a.s. Woensdag 5 Sept. weer zit ting gehouden wordt, in café Schellen van 6—7uur 's avonds. Kerkelijke Diensten. Heer der week: Pater Rufus. Paroehieactiedraagt elkanders laston ZONDAG. Paterskerk 7, 8, 9 en Koninginnedag i 9-V5 Vanaf 10 tot 12 uur zal dan tel kens voor het publiek gelegenheid zjjn de goederen te. herkennen. Met nadruk wordt erop gewezen, dai, dogenen die na genoemde data nog in het bezit van andermans goed worden aangetroffen, zich aangroote moeilijkhoden blootstellen. Men kan zich dan niet meer verschuilen ach ter de uitvlucht: „Ik woei, niet van wie het is, de Engelschen hebben liet achtergelaten". Tegen hon die in gebreke blijven aan het bovenstaande mede te werken zal door do politie zonder clementie vvordon opgetreden. Venray, 30 Aug. 1945. De Burgemeester van Venray, Mr. A. H. M. JANSSEN. Gevonden voorwerpen 1 'frapnaaimaohine (inzlrikbaari in zeer goeden staat 1 Kunstgebit (bovenkaak) '1 Kinderportemonnaie met. geld 1 Zilveren rozenkrans 1 Damossehoudert.asch m. opschrift Francien 1 Zilverbon 2 Sleutels gemerkt H X 54 en 23 1 Double armbandje gomerkt Annij 1 Bruin kinder,jasjo 1 Bruin lederen kinderschoen 2 Truien 1 Knot breigaren 1 Bril in schuifdoos 10.30 u. Pastoor Vullinghs, Kapelaan Olieslagers; 7 u. lm. v.d. H, Familie voor Gerard Vergeldt.. Gen. H. C.; 3 u. groote congregatie op St. -Jozef klooster. Collecte SPL; 5 uur lof en rozenhoedje; Collecten: R.K. Univer siteit, bisschoppelijke noden, arme. MAANDAG: half 8 zielemis voor alle overl. parochianen8 uur best. dienst Antoon v. Meyelhalf 9 uitv. dienst Gerard Vergeldt; 9 uur best. ziel ed ïenst voor afgost. fam. Poels- Janssen 7.30 u. lof. DINSDAGhalf 8 best. dionst Regina Lamers Antonia Verstegen en dochtertje; 8 lm.; half 9 gcst.sol. jg. Johan H. v. d. Biggelaar on zoon Laurentius. WOENSDAG: half 8 lm.; 8 ugest jg. Johan Roelofs, Anna G. Verstap pen on fam. (3 H.); lialf 9 b.d. overl. fam. Joston Muyzeiu DONDERDAGhalf81m.S u. gost. jg. Anna Maria Jansen (3 II.); half 9 gezongen 11. Mis bjj golegenheid van 25 j. ambtsjubilé; 7—8 u. H. Uur. VRIJDAG Eerste Vrijdag der mnd. Vereering H. Hart van Jezus; half 8 gezongen H. Hartmis; 8 u. best. jg. Jacob Kersten en echtgenoote; half'9 gest. lm. H. Hart; 7.30 uur lof van eerherstel. ZATERDAGFeest vanO.L.Vrouw Geboorte. Diensten als op Zondag 7, 8, 9 on 10 u. O.L. Vrouwomis; 5 u. lof; biechtgelogonheid par. geestelij- kon 6-8 u.; oerw. paters vanaf 3 i'i. a.s. Zondag processie naar Oostrum. Collecte S.K. Universiteit. HEIDE: 8 10 u.; a.s. Zaterdag 8 tot 10 u.; Woensdag 8.45 alle school kinderen (jongens en meisjes) aan de meisjesschool. Derde Orde r.Zondag a.s. 9 Sept. om 11.15 ver gadering van het. bestuur van de Grote Derde Orde en om 3 u. kerko- lijke vergadoring van de meisjosafd. St.. Servaas: Zondag H. II. Missen 6.45 en 8.30, Hoogmis 10 uur. Plechtig Lof vanwege de Korenbondsdag om 4 uur, Door de weck II. H. Missen 6.30 en 7.45. Donderdag II. Uur 6-7. Vrijdag 8 uur Lof met Oefening van Eerherstel. Zaterdag Biechtgelegen heid 5-8 uur. H. II. Missen 6.30 en 7.45, Hoogmis 9 uur. Lof 6 uur. St. Anna: Zondags H. Missen om 7.45 on 10.15. Weekdagen 6.50 en 8.15 Lof 3.30. Donderdag 5 6 H. Uur. Vrijdag liOf 5.30. Biechthoren Don derdagavond 7—8(voorEerste Vrijdag) Zaterdagavond 6—8 uur HENRI WELTING Gedipl. Muziekleeraar "HERVAT ZIJN LESSEN Stationsweg no. 15 Venray DISTRIBUTIEDIEN ST KRING VENRAY Bekendmaking Voor het tijdvak van 2 Sept. tm. 15 Sept. 1945 worden -de volgende bonnen van de bonkaart 10e periode aangewezen voor het koopen van do daarnaast vermelde artikelen. Do geldigheidsduur van deze bonnen vangt aan op den dag waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 15 Sept. '45, tenzij anders is bepaald. 240 Algemeen. Deze bon moet wor den ingeleverd voor hot afhalen van de bonkaart voedingsmiddelen 11e periode. BROOD. A 37a, B 37a, C 37a. D 37a, M37a brood 400 gr. per bon. D 37b brood 400 gr. per bon A 37b, B 37b, C 37b, brood 600 gr. per bon. E 37a,E 37b, brood 200 gr. p. bon D 37a, D 37b, Beschuit 100 gr. per bon. E 37a, E 37b, Beschuit 100 gr. per bon. Geldig t.m. 8 September 1945. BESCHUIT. D 37a, E 37a beschuit 70 gram per bon. Geldig t.m. 8 Septembor 1915. MELK, A 37, B 37 Taptemelk l1/: L. per bon. C 37 melk ls/4 L. per bon. D 37a, D 37b, I) 37c, E 37a, E 37b, E 37c, Melk 2 L. por bon geldig tm. 8 September 1945. BOTER. D 37a, E 37a Boter 125 gram per bon. MARGARINE. A 37a, B 37a, C 37a Boter 250 gram per bon. M 37a Botor 125 gr. per bon. VET. A 37b, B 37b, C 37b Boter, Voor i n 1 e ver i n gsbon Voorinleveringsbon uitsluitend in te leveren bij de slagers vóór 5 September a.s. CHOCOLADE. 05, 21 Versnaperingen 1 tablet per bon. ROOKARTIKELEN. 12 Tabak 1 rts. naar keuze. ONTBIJTKOEK. 233 Algemeen plm. 140 gram por bon. SCHOENREPARATIE. 236 Algemeen, aangewezen voor sehoenreparatio. Na-uitreiking bonkaarten 10e periode Deze na-uitreiking van bonkaarten 10e periode wordt gehouden te Horst op Maandag 3 September cn te Ven ray op Woensdag 5 September 9—12 uur letters A M en van 14—16 uur de letters X Z. Schoenen en Rijwielbanden In de week van 3 tm 8 September bestaat er gelegenheid tot het afhalen en indienen van schoenformulieren ie Venray en te Horst en wel op de volgende dagen en uren: Maandag 3 Sopt. 9-12 uur A tm D,

De Zwijger | 1945 | | pagina 3