De Haarlemse pers over De Feestdag der naastenliefde Een prachtig effect gaven enkele schijnwerpers, die op het toneel waren geprojecteerd. De figuur Hioob kwam op die manier prach tig uit in het felle licht en door zijn knap 'beheerst spel boeide hij het publiek volkomen. Door deze feêrieke verlichting was het toneel als een kerststal, vol groen en licht. Het daverend applaus na het einde bewees, dat het spel de mensen buitengewoon diep had geroerd. De Venrayers gingen vermoeid maar toch blij om het succes naar hun inkwartiering terug. Zondag, hoogtepunt van alle Hioob uitvoeringen. Het was prachtig zomerweer, toen Zondag de tweede opvoe ring volgde. En evenals Zaterdag is er weer voortreffelijk gespeeld. Vermeldenswaard is dezeersym- patieke geste van Mgr. Huybers, die ons tussen de twee opvoe ringen bezocht. Tenslotte wil ik vooral vermel den het einde van de laatste op voering, een einde, dar geen Venrayer zal vergeten. Het was het hoogtepunt van het „feest". Na het applaus, waaraan geen einde scheen te komen, sprak allereerst de heer Martens, die in naam van alle Venrayers daar aanwezig de Haarlemse inwoners hartelijk dankte voor de gulle gastvrijheid en vriendelijkheid. Dit is inderdaad een feit, dat Haarlem zich heeft uitgesloofd om ons zo plezierig mogelijk te verwelkomen. Het bleek reeds uit het briefje wat wij terstond in Haarlem ontvingen: „Welkom in Haarlem 11 I Wij hopen, dat u er enkele prettige dagen zult door maken en voldoening zult hebben over uw opvoeringen van liet spel „De Mens Hioob". Na deze dankbetuiging volgde de bekende „Kikkerwals" die zeer in de smaak viel. Tussen haakjes wil ik hier opmerken, dat het koor reeds een uitnoodiging heeft ge kregen om in de Bavo te komen zingen. Wat na de „Kikkerwals" ge beurde, is niet te beschrijven. Aan het applaus en hethiep-hoera van beide kanten kwam geen einde. Haarlem en Venray in de taptoe. Er ontstond een polenaise van Haarlemmers en Venrayers over puin en steen. Het was een totale verbroedering. Dit einde was typisch Limburgs en elke Ven rayer. die dit gezien heeft, zal deze sympathieke gestes nooit vergeten. Wij Venrayers waren blij iets terug te kunnen geven voor het machtige werk, dat Haarlem voor ons deed. Dit einde was een versterking van de band, die Haarlem met Venray verbindt. Onder de vrolijke tonen van Venray's Harmonie trokken we allen door de straten, waar ons in het gebouw van de Kegelbond een gezellige avond werd aan geboden. Eerst echter werd een stevige soep aangeboden, wateen uitstekend idee bleek te zijn, want anders hadden velen de daarop volgende polenaise niet overleefd. Zoals ik reeds zeide, het feestcomité van Haarlem had zich uitgesloofd en verraste ons met een goochelaar. Deze kwam met de stille trom en ging zo weer weg na enige tijd, achter latend een bloementuintje en veel vreemd kijkende mensen. Na ver moeiende danserijen droop men tenslotte „stuksgewijs" en „paren- gewijs" af, moe en slaperig. Maandagmorgen om half negen was het merendeel echter weer present en „aanvaardde de reis" naar Zandvoort, om de zee te zien. Om I uur waren allen ver zameld in hotel Brinkman voor de lunch. Het blijkt wel genoeg, dat het comité van Haarlem alles in het werk heeft gesceld, om ons zo prettig mogelijke dagen ce verschaffen. Om half drie hebben wij de terugreis aanvaard onder Iuicl en sponraan gejuich en geklap van de scholieren, een reis, die niet alleen plezierreis maar ook rijk van inhoud was. Immers de band, die tussen Haarlem en Venray reeds hier op 15 Augustus was gelegd, is nu versterkt, ja kan ik zeggen voor altijd gevestigd. Dit maakt ons zo intens geluk kig, omdat wij weten, dat wij niet meer geïsoleerd zijn, maar vrij en frank leven in 'n één Nederland. Door deze ontmoe ting hebben wij mensen van ander geloof leren kennen en zij hebben onze meningen gerespecteerd en de openbaring van onze innigste gevoelens weten te waardeeren! Venray ken U zelf. Er zit bovendien nog een ander belangrijk aspect aan de zaak vast en wel voor Venray zelf. En dat is dit: Ds. Brandt en de Heer Geluk stonden er over verwonderd, dat een Venray, zo zwaar door de oorlogsmoloch geteisterd, innerlijk zo sterk geweest is, om zulk spel op te voeren tot troost in de ellende. Het is gebleken, dat in de gemeenschap van Venray een grote innerlijke kracht in geloof en tevensin incellectueele krach ten verborgen lag. Moge daar van dit debuut in een scad als Haarlem een stimulans voor Ven ray zijn, om zich hoger en hoger op te werken op allerlei gebied. Ik denk hierbij aan het trappen stelsel, dat in Venray zo welig heerst. Het is gebleken, dat Ven- ray, in gemeenschap grote suc cessen kan behalen. Bereiden wij ons thans weer voor om opnieuw naar Haarlem te trekken met een stukje van Venray's innerlijke kracht. Door Haarlem zullen wij weer worden het centrum der Peel, de „Parel der Peel". S. Koninq'utnedaf 4 Enthousiast is de roadie in Haar lem geweest over <le grootse ont vangst ran liet feesteonrooi in Venray. Haarlem is dankbaar ge stemd omdat liet thans weet hoezeer de hulpactie door zijn petekind gewaardeerd wordt. Zo sehrjjlt o.rn. liet dnglilad „Nieuwe Haar lemse Courant* on,der (le titel "Zegetocht door Venray". Wie op 't ogenblik, toen hot grooto gooderenconvooi van bijna dertig trailers en transportwagens don zoom van de Poel naderde,dogeest- drift m ooi 11 zien waarmee ons eerste petekind de Haarlemmers verwel komde on gastvrjj ontving, zal niot. gemakkelijk de spontaneïteit en do dankbaarheid van ons Limburgsohe pleegkind kunnen vergeten. Een jubelende geestdrift stroomde ons bij don rand van het zoo zwaar getroffen stadje tegemoet. All-c in woners stonden voor hun huizen. Over de daken hoon golfde een stroom van drieklenron. terwijl de spandookon vertelden wal: de beste wenschen van Venray voor Haarlem, Bloemeridaal on Heemstede waron. Een bevrijdings leger had zich geen spontaner wolkom kunnen wenschen. Hoe dichter wij het centrum naderdon, hoe luidordó ovaties werden, hoe enthousiaster de begroeting. Onder oen stortregen van confetti en serpentines on hot gejubel van burgers on kinderen, die hot gcheele Marktterrein vuldon, rood het. convooi zijn laatste eererondo, waarna de ITaarlemsehe gaston door den burge meester van Venray en and ore plaat selijke autoriteiten worden verwel komd. Op liet bonlos van liet stadhuis spraken de bnrgemeoster, de Deken van Venray en enkole anderen, waarbij" dank en waardcoring werdon uitge sproken voor het vele, dat do Spaarne- stad en haar omgeving hadden ge schonken voor 't prachtige werk van de schooljeugd en voor den man. die hetidoe en init iatief tot de hulpactie heeft genomen, n.l. Pater Hutjens. Aan 't slot van de vele word namens het P.E.N. van de m oen te Bloemondaal een cadeau voor hot Venraysclio gemeentebestuur aan geboden. Na een origmeele Llmtmrgscke koffietafel bood Venray een groot volksfeest aan, dat Pluvius echter grootendeels bedierf". Maar de feeste lijke stemming zat er bij iedereen zoo good in, dat niemand or voor naar huis ging én zolfslater in den avond, toon onder de oude hoornen van hot Marktplein, welke verlicht waren met oranjelampon, Pluvius opnieuw probeerde hei, feest teboycotten, ging de vreugde bij de dansende paren onder de parapluie verdor. Den volgenden morgen om tien uur vertrok het convooi naarhoÏNoorden. waarbjj, Venray niet tevergeefs hoopie dat na ieder afscheid een weerzien volgt. ITot Dagblad „Trouw" schreef o.m. De ontvangst in Venray was van uien aard, dat hel. allo verwachtingen overtrof. Het, was mot recht een glorieuze intocht. Voorop ging Ven ray's Harmonie en zoo maakte men een rondrit door de versierde straten van het stadje. De burgemeester van Vouray, Mr. Janssen, bracht hulde aan allen', die op eenigerlei wijze aan hol werk deelgenomen hebbon. Moeilijk zullen wtf kunnen vergoeden, dat, wat. If aar lom en omstreken voor ons gedaan hebben. Ter eere van de Haarlemseho gas ton was er tot, laat in don avond muziek, zang en vroolijkbeid op het marktplein. Den volgenden morgon werd om 10 uur do terugtocht woer aanvaard, onder luide toejuichingen van de inwonors. Nu nog iets over den toestand iri Venray. U kunt dan zelf zien, of uw bijdrage wel groot genoog geweest is. Na de bevrijding op 17 Oct. 1Ü44 werd do geheels bevolking door de Engelschon geëvacueerd, mol, betoog op hot groote gevaar van inslaande granaten, daar Venray nog tot 8 Januari 1945 in de vuurlinie lag. Bjj don terugkeer was or niot veel meer heel. Een geweldige ravages, 300 men- schen werden gedood. Ruim 400 ge zinnen bobben nog geon behoorlijk onderdak. Het glasgebrek is nog zeer groot maar men hoopt nu met onze hulp alle gezinnen voor den winter t.0 kun nen helpen aan dón „dichte" kamer. Er is geen spoorlijn meer, slechts oen paar autobusljjnen onderhouden liet. contact met de buitenwereld. Toch laten de inwoners van Venray het niet hierbij zitten, maar helpen elkaar waar zij kunnen er: werken hard om hun stadje weer bewoonbaar to maken. „Do Patriot" schreef onder de titel van „Feest in Venray" Duizendon inwoners van Venray stonden langs de wegen, op do puin hopen hunner woningen, om het eerste officieele transport met goederen, dat Woensdag uit Haarlem in Venray aankwam, welkom te heoton. Grootscïi was de ontvangst, die het geteisterde en verminkte Venray den vertegen woordigers van haar poetoudors be reidden. De ontvangst in Venray was over weldigend. Voorafgegaan door oen muziekcorps trok do lange uit 26 vrachtwagens bestaande stoet het dorp binnen. Duizenden stonden langs do wegen geschaard, op en tussehen do puinhopen der woningen, hangend uit de vensters, staande op de daken on in de dakgoten. De straten waron versierd met vlaggen en guirlandes en dennegroen. Overdo binnenkomen den werden manden vol confetti nitge strooid-. Nieuws van Venray en omgeving Turn en Athfetiek. Daar onze verecniging inbaar begin stadium, gezien de doprimecrende omstandigheden, nog in groote moei lijkheden verkeert.,- ook op finantieel gebiod, hoeft het bost,uur van boven genoemde vereeniging gemeend woer tot aanwerving van Donateurs te moeten overgaan. In verband hiermede, zal in do eerst komende dagen met Donateurs- kaarten worden rond gegaan. "Wij hopen, dat dêzo Donateurs kaarten bij het.sport minnend publiek spontaan ontvangen zullen worden, U steunt daarmede onze sport, on Uw ontspanning.

De Zwijger | 1945 | | pagina 2