De Mens Hioob' in Haarlem Koninginnedag in vrede. Weekblad voor Venray en Omstreken !e Jaargang na de bevrijding No. 41 Zaterdag 1 September 1945 Het petekind bracht zijn geschiedenis ten tonele bij zijn peetouders. In de vroege morgen van Za terdag j.l. stonden de „Hioob- mensen" klaar voor de reis naar Haarlem. Donkere wolken en een stevige wind gaven sombere blikken en pessimistische gedachten, doch naarmate de reis vorderde, werd het weer en de stemming tevens beter. Al zingende ging de stoet door stad en dorp, de mensen stonden verbaasd te kijken, want zij werden toegejuicht, waarom Venray was blij iets aan Haarlem te kunnen terugbrengen. Het was Even later herhaalde boven genoemd persoon deze aanspo ring, omdat er zo weinig gegeten werd, wat trouwens niet te verwonderen was, immers dikwijls waren de handen reeds in de koffers gedaald, die door sommi gen ook nog als kaarttafel werd gebruikt, ik bedoel natuurlijk die koffers. (Er kan een kaartclub worden opgericht met name Venray—Haarlem en omgekeerd.) Om half vier waren wij op ons toneel. Het decor was niet, dat van Jerusalem met de prach- een massale tegenprestatie. Het is een plicht, om hier de-eigenaars en chauffeurs van de vrachtauto's hartelijk te danken voor hun spon tane medewerking. Het was half twee, toen wij in Haarlem verstijfd en stram uit de wagens stappen. En zoals Venray op 15 Augustus zijn feestmaaltijd klaar had, zo ook bracht het feest comité van Haarlem ons terstond naar het gebouw van de Haar lemse Kegelbond, waar lange tafels gereed stonden. De Heer Geluk heette ons in zijn openings woord hartelijk welkom en spoor de ons aan goed aan te tasten. 31 Augustus 1945, in een bevrijd vaderland viert onze Koningin Wilhelmina haar 65ste verjaardag. Onze Koningin, moeder des vaderlands in de volste zin van het woord. Hoe leefde zij mee met haar volk, dat vijf jaren lang in onderdrukking leed, hoe zwaar moet Haar deze tijd van scheiding zijn gevallen. Nederland, Haar land, dat zij vrijwillig om een hoger doel ce dienen, verliet, moest vijf jaren lang uitzien naar de dag, dat zijn Vorstin weer in luister zou terugkeren. Maar ook dat zelfs gebeurde niet, de strijd had daarvoor te diep zijn sporen nagelaten in de harten der Nederlanders. Eenvoudig en zonder groots feestbetoon be trad onze Vorstin, die in de afgelopen oorlogsjaren meer dan oeit de eenheid van het Nederlandse volk belichaamde, weer de vaderlandse bodem, diep ontroerd zoals de berich ten luidden. Vijf jaren was zij uiterlijk gescheiden geweest van Haar volk, maar innerlijk had Zij dien zware tijd mee beleefd, puttend uit de verhalen der Engelandvaarders en de illegale pers, die Londen langs vele geheime kanalen be- bereikten. De illegaliteit, de mannen en vrouwen die meer dan anderen op de bres stonden voor de heilige belangen van het vader land, had steeds Haar hart getrokken. En nauwelijks was onze Vorstin weer temidden van Haar volk of zij zocht direct contact met de nabestaanden van hen die hun leven gegeven hadden in den heiligen vrijheids-strijd. Zij bezocht de oorlogsgetroffenen, de zwaarbeproefden, hen die meer dan anderen een zware tol hadden moeten betalen voor de verkrijging der zo dierbare vrijheid. Koningin Wilhelmina, moeder des Vaderlands, het is alsof Zij nooit uit Nederland weg is geweest, haar toespraken uit Londen tot haar verdrukt volk vormden eèn onverbreekbare band. Door haar supreme leiding heeft Onze Koningin zelf een daadwerkelijk groot aandeel gehad in onze grote over winning. Koningin Wilhelmina bleef Vorstin van Oranje en Nederland ook in Londen 1 Zij vervreemdde niet van haar Volk, integendeel zij benaderde de ziel van haar volk zozeer, dat men beide Koningin en Nederland niet meer gescheiden kan denken. Op deze 31 Augustus, de eerste verjaardag op vader landse bodem, bieden wij aan Onze Koningin en haar Koninklijk Gezin onze dank en gelukwensen aan, Zij weet hoe Limburg trouw aan Vorstin en Vaderlands is geweest, Zij weet hoe Limburg's zonen vielen voor het vuurpeleton en in concentratiekampen. Op deze 31 Augustus past slechts één belofte deze trouw zullen wij alle meewerken aan de daadwerkelijke herrijzenis van het Vaderland, dat Haar boven alles dierbaar is! Dat God onze Koningin nog jaren bescherme voor Neder land is ons gebed. tige bogen en het statig steen, maar het was in ieder geval vol doende geschikt voor de op voering. De repetitie heeft slechts wegens tijdgebrek uit enkele aan wijzingen bestaan en het comité van Venray was daarom wel een beetje bezorgd Misschien nog meer bezorgd, toen het om vijf uur begon te regenen. De gezichten betrokken. Dé opvoering op Zaterdagavond Maar toen om half acht de opvoering begon, was het droog weer en met enthousiasme en volle élan zette de trompettist het spel in. Alvorens iets over het verloop van het spel te zeggen, moet ik memoreren de openingsspeech van de Heer Geluk, die aan het publiek clementie verzocht, daal de toneelspelers van Venray allen amateurs waren. Na de opvoe ring heeft hij deze woorden direct teruggenomen. Tot de Haarlemmers sprak ver volgens de Heer P. Gooren „Tot u spreekt thans uw pete kind". Hij wees er op, dat aide toneelspelers zo maar links en rechts waren verzameld en uit alle standen. De Haarlemmers vonden dit buitengewoon interes sant. Daarna gaf Ds. Brandts een uiteenzetting over het stuk. Aller eerst bracht hij hulde aan het volk van Venray, dat de moed had gehad, om zich te troosten en te sterken in de bijbelse tiguur Job, die lijdzaam en geduldig Gods slagen had gedragen en Hem niet had gevloekt. „Gij moet u met dit stuk verheugen over de ernst de toewijding en het diepe geloof van dit volk, dat de naam des Heren heeft geprezen, toen het neergeworpen werd op de mesthoop van de menselijke ellenden. Zij openen thans hun hart, „hun intieme ge voelens, hun diepste overtuiging voor ons. Over het verloop van het spel kan ik kort zijn. Het was tijdens het spel zo stil, dat er een in tieme sfeer over het terrein hing. Al leit er veel ver woest cn wil daarvan niet ijzen, het zal met grooter glans uit as en stof herrijzen. (Vondel) Administratieadres ïlenseniusstraat l VENRAY Uitgever en Verant woordelijke redactie A.W.A. Prijs per nummer 10 cent Kenau Simons Hasselaar van Haarlem troost den menscb Ilioob van Venray „Hef Ihv hoofd op, HioobNiet mijn gebeden schenk ik U, geen renteloos voorschot, zelfs geen onderdak in mijn brandspuitenhuisje, maar ik geef LI alles, wat ik missen kan, in goederen, in medeleven en in liefde I" Ebs.

De Zwijger | 1945 | | pagina 1