ZIJ ALB. MERKS Schade door Oorlogsgeweld? DISTRIBUTIEKRING VENRAY Accountantskantoor Eindhoven Bijkantoor VENRAY Burgerlijke Stand Weck van 13 tot en met I tl Aug. '45 Geboren llendrix Peter J. A M, Merselo M 1 IS l'cctcrs Hemlrikus G. M.. Spurkt B 21 v. Ass Meelitilila J. W M. IJsselsteyn N3b i .askei HenJrikje, Yssclsteyr, Kamp E van der Zanden Jüz. MM, Merselo M 37 Overleden Voermans YVilhcImino II,, oud 55 jaar zonder beroep, echlgcn. vnn Classens L. H, Jooslen Joliunncs. oud 81 jaar, landbouw, vveduwn. van l 'leurlrens A. M. en f'ocis J. Feller Maria C. M. M T,. 6 maanden 1 Infmans I .ouis I-, oud 23 j. sccr, ambten. Goemons Antbonius J. M. oud 21 mnd Ondertrouwd V'recdc Thcodorus A. J., oud 27 jaar, landbouwer, wonende Ie Meerlo en Cos Petronella M. oud 26 jaar. zonder beroep, wonende te Ven ray. Getrouwd Sprceuwenberg Wilhelmus H., oud 32 j. landbouwer en Ooorexi H.endrika M., oud 25 j-, zonder beroep beiden won. te Venray Verstappen Johannes A,, oud 31 jaar landbouwer, wonend, tc Vcnlo en van Dijck Maria 1\ G., oud 35 j. z. b. won. te Venray Flcurkcns Jncobus M.. oud 27 j.. spoor wegarbeider en van Dijck Jobanna 11. M. oud '28 :aar beiden wonende tc Venray Clabbers Antoort M. J., oud 3'2 jaar. timmerman. wonende tc Meerlo en Vissers Johanna Hubcrla. oud 28 j,. zonder beroep, wonende tc Venray Willems Gerardus. oud 36 jaar landb. wonende te Boxmeer en Footers Augusta 1 h. M., oud 23 j.. zonder beroep, wonende te Venray. Bekendmaking In het tijdvak van 24/8 t.m. 1/9 '45 worden de volgende bonnen van de bon kaart 9e periode aangewezen voor het koopen van de daarnaast vermelde arti kelen. De geldigheidsduur van deze bon nen vangt aan op den dag waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 1/9 '45 tenzij hieronder anders is bepaald. BROOD A 36a. B 36a C 36a, D 36a, M 36a, D 36b, brood 400gr. p. bon A 36b, B 36b, C 36b, brood 600 gram per bon. E 36a, E 36b, brood 200gr. p. bon D 36, E 36 Beschuit lOOgr. p. bon. MELK A 36. B 36 Taptemelk F/o L p. bon C 36 Melk 1% L per bon. D 36, E 36 Melk 2 L per bon. MARGARINEA 36b, B 36b, C 36b, Boter 125 gram per bon, M 36b, Boter 125 gram per bon. BOTER A 36a, B 36a, C 36a, Boter 125 gram per bon. D 36a Boter 250 gram per bon. E 36a Boter 125 gram per bon. CHOCOLADE C 85. D 85. E 90 Re serve 1 tablet per bon. Uitreiking Bonkaarten 10e per. Deze kaarten worden uitgereikt tegen inlevering van A t/m E 81 Reserve. Zelfverzorgers voor melk moeten E76 en E 84 Reserve inleveren. Venray Dinsdag 28 Aug. 912 u, let ters A—H 14—16 letters I—P voor zelf verzorgers. Woensdag 29 Aug. voor zelfverzor gers van 912. u. letters Q tm Z van 14—16 u.voor niet-zelfsverzorgers letters A-H. Donderdag voor niet-zelfverzorgers van 9—12 u, letters 1—P. 14—16 u. letters Q tm Z. Bijzonderen arbeid De uitreiking voor extra rantsoenen wegens het verrichten van zwaren en gif- tigen arbeid vindt plaats te Venray op Maandag 27 Augustus '45 van 9—12 uur letters A tm F. van 14— 16 uur letters G tm L. Dinsdag 28 Augustus '45 van 912 u. letters M tm S. 14—16 u. letters T tm Z. De werkgevers dienen de bonnen voor de werknemers af te halen onder over legging van de toeslagbewijzen. De uitreiking zeep voor dokters, vroed vrouwen, kappers enz., wordt.nader be kend gemaakt. Hotels, cafés en logementen kunnen wederom als voorheen in aanmerking komen voor extra rantsoenen koffie en melk. Zij dienen hiervoor het inschrijvingsbe- wijs van de Bedrijfshoreca alsmede de kaart MD 22491 over te leggen. Be drijven welke niet in het bezit zijn van de kaart MD 22491 dienen zich in de week van 27-8-'45 tm 30-8-'45 te ver voegen aan het loket verbruik. De rant soenbonnen zullen worden uttgereikt in de week van 3 tm 7 September '45. Exploitanten van bedrijven, welke zijn gerubriceerd als logement-café ,,LC" of hotel-café „HC" bij de bedrijfshoreca dienen tevens het nachtregister over te leggen. De aandacht wordt er op gevestigd dat winkeliers geen bonnen mogen aannemen welke nog niet geldig zijn verklaard. Dit geldt ook voor melkventers. Attentie t In verband met de verjaardag van H. M. de Koningin, op Vrijdag 31 Aug. zijn de kantoren die dag gesloten. Kantoor Venray Bakkers, instellingen enz. welke anders hun bonnen op Vrijdag inleveren moeten deze week hun bonnen inleveren op Woensdag n. m. van 1416 uur. Tabaksdetaillisten kunnen in de week van 27 tm 30 Augustus een voorschot tabak af komen halen op de gewone kantooruren. die Fotokaarten van t5 P Oud-Venray besteld l-< ,1 hebben, kunnen die 'j deze week afhalen. J Boekhandel H. MESSEMAECKERS KERKELIJKE DIENSTEN 14e Zondag na Pinksteren. 26 Aug.-2 Sept. Heer der weckPater Silverius, Parochie actie Draagt elkanders lasten. Paterskerk: 7. 8. 9 en om lOu.hoogm. Piet Jeurissen en zoon Cor. Geen kleine congreg., om 3 u. Derde Orde v. vrouwen afd. 4 u. H. Familie. 6 u. Lof en rozenh, Collecten opbouw der kerkbisschopp, nodenarmen. Maandag 7 u. zielemis voor alle overl. parochianen. 7.30 b. j. Regina Lamers- Vcrstegen. Anlhonia Bongaerts en docht. Zijaltaarleesmis v. overl, fam. Peeters- Laurensen. 9.30 huwelijk Hub. Peeters en Maria Laurensen. 7.30 Lof en rozenh, Dinsdag 7 u, leesmis Jozef Bongaerts (lid v. d. ver. v, O. L. Vrouw v. Goeden Raad). Zijalt. leesm. v. overl. fam. Thielen- Janssen. 7.30 b. d. Johon Muys. 8 uur b. d. Anna Camps-Schreynemakers. 9.30 huw. Theodor Thielen en Gertruda Janssen 7.30 Anthoniuslof. Woensdag 7 u. b. d. Theod. v. Treek en Marietje Oudenhoven (v. d. buurt) 7.30 b.d. slachtoffers v.d. oorlog uit de Patersstr. 8 u. b. d. vr. v. Munckhof. Donderdag 7 u. b. d. Anna v. Beesel. 7.30 u. b. d. Wilhelmina Verstegen 8 u. g. j. Petronella Theuws, ouders, broeders en fam. 2 kl. Vrijdag 7 u. b. d. overl. fam. Lemmens. 7.30 g. j. Gerard Gossenen echtgen. 3 H 8 u. g, j. Martin Litjens en Petron. v. Vosselen 7.30 u. Kruisweg. Zaterdag 7. u. O.L. Vrouwemis. 7.30 u. g. j. gebr. Paulus, Antonius en Peter J. Niessen (3 H) 8 u. b. d. Albert Jansen Johanna Zeegers zoon Jacob. 7.30 u. Lof Eiken dag St. Jozefklooster 7.30 u, kindermis Donderdag sacr. mis. Zondag 9 u. kindermis biechtgelegenheid bij par. geestelijken 68 u. Bij Eerw. Paters van af 3 u. Komende week nog geen jongens en meisjesschool. St. Anna H. Missen Zondag 7.45 u. en en 10.15 u. Weekd. 6.50 u. en 8.15 u. Lof Zondag 3.30 u. Zaterd. 5.50 u. Biechtb. Zaterdagavond 6—8 u. St. Servatius H. Missen Zond. 6.45 u. en 8.30 u. Hoogm. 10 u. Lof 6 u. Door de week 6.30 u. en 7.45 u. Donderdag Lof 8 u. Vrijdag Kruisweg 8 u. Zaterd. Biechtgelegenheid 5—8 u. PERSOON GEVRAAGD voor Venray e.o. voor overname bestaand agentschap v.h. Genoot schap „St. Jozef" Br. onder No. 90 bur. dit blad Gevraagd NET DAGMEISJE van 16-18 jaar W. JANSSEN, Akkerweg 11 BIEDT ZICH AAN meisje van 17 j. voor alle huiswerk Maasheseweg 46 TE KOOP een dragend varken 14 weken dracht 5e worp bij M. AERTS Merseloseweg M 3 Te Koop goede waakhond, fox M. Jeurissen, Kruisstraat 2 I Tol onze diepe droefheid. I geLroflon door oorlogsgeweld lt overleed onze inniggchcfde Zoon Broei* en Oom, P. J. RONGEN 14 October 1944 Venray F'.II. Rongen-Pingen s Hage C. Boers-Rongen en hinderen P.J. Biesebroek-Rongcn en kinderen Venray I larric Rongen O ver loon C. v. Mil-Rongen en kinderen V enrtty Annn Rongen Oerril Rongen Jos. Rongen Chr. Rongen Veldhoven JStiphout-Rongen en kind Venray Aloysin Rongen Frans Rongen Pierre Rongen Dc plechtige lijkdienst had plaats op 11 Aug. 1945 om 9 uur in de Paterskerk - Voor de vele blijken van belang stelling bij het tragisch ongeval en overlijden van onze lieve zoon en broer JAN betuigen wij onze hartelijke dank vooral aan H. H. Geestelijken. Politie, Ziekenhuis, Buren, Familie en Vrienden. Familie Verheyen Hartelijk dank aan brandweer en buurt voor hun hulp en blussen bij de brand op 30 Juli Fam. G- Janssen Laagheidseweg 2 DANK aan O. L. Vrouw voor verkregen gunst. N.N. Oostrum DANK aan O. L. Vrouw en H. Gerardus voor verkregen gunst. N.N. Oostrum Wegens familie-omstandigheden is onze zaak op Maandag 27 Aug. GESLOTEN H. M. LAURENSEN Maasheseweg 11, Venray WEGENS VACANTIE winkelzaak van 27 t.m. 31 Aug. GESLOTEN Fa. L WIJNHOVEN OPROEP voor de leden van Studentenclub St. Bernardus en alle andere studenten van Venray voor de le vergadering op Maand. 27 Aug. 2.30 n.m. in Gymnasium. De Voorzitter GEVONDEN een paar dames schoenen A. Verbeek, Smakterweg 1 VERLOREN een leesboek (de Flierefluiters) vermoedelijk op Stationsweg Ter. te bez. Distri butiebureau Venray. VERLOREN op 10 Aug. tus sen 6 en 7 uur 's avonds gaande van het postkantoor tot de HARK een vulpen. Teg. bel. ter. t. bez. bij Wed. P. Hendrix. Patersstraat 9 VERLOREN 1 Aug. gaande van IJsselsteyn via Heide en Volen naar Leunen beige regenjas (gekeerd). Oranje wollen bloempje in knoopsgat. Teg. bel. 1.1. bez. bij B. Mulder, onderwijzer p/a G. Fleurkens IJsselsteyn Wie heeft per vergissing op kermis Donderdag een lichte HEREN REGENJAS meege nomen in zaal Swaghoven? Ter. t. bez. bij H. Swaghoven, Maasheseweg GEVONDEN een dameshor loge op 16 Aug. op de Markt te bevr. Wihelminastraat 15 Kan geplaatst worden LEERLING TIMMERMAN F. HEIJNEN Stationsweg N.V. EDAH, HORST vraagt een aankomende winkeljuffrouw of leermeisje of een flinke bediende, genegen ook bestellingen te bezorgen. In- of extern. Gevraagd R, K. DIENSTMEISJE in klein gezin. Stationsstraat 17, Venray Spoedig gevraagd NET DAGMEISJE goed loon KENNIS Patersstraat Te Koop 2 Mechelse^ Herders 10 weken oud prima afstamming. Wed. H. Martens K21, Leunen Heb Boerenpaardentuig in goeden staat wil ruilen met lux wagentuig. A. AARTS, Paardenhandel Deurne Zeilberg TE RUIL 1 p. herenschoenen z.g.a.n. m. 41 tegen kippen Antoniusstr. 7 WIE RUILT bruine meisjessch. zo goed als nieuw m. 28 t. m. 30? Schoolstraat 3 Practijk Tandarts VULLINGHS VERPLAATST van Henseniusplein 5 naar Sta tionsweg 27. Accoutancy Belastingzaken Boekhoudingen Oorlogsbedrijfschade GROOTESTRAAT 15 Voor een correcte uitkeering der Schade door Oorlogsgeweld aan Uwe Gebouwen - Boerderijen - Inventaris - Meubels - Vee Landbouwwerktuigen en Landbouwgewassen, alsmede de schade aan Uw bedrijf toegebracht, worden deskundige Rapporten vereischt, welk werk wij sinds 12 Dec. 1944 te Venray en Omstreken al voor honderden cliënten hebben samengesteld. Gratis te ontbieden K.E.C. WANT Zn. Beëedigde Makelaars en Taxateurs in Roe rende en Onroerende goederen. Beëedigd voor de Arr. Rechtbank te Breda 5 Dec. 1922 Lange Schijfstraat 44, Tilburg. Bijkantoor voor Noord-Limburg GROENINGEN II 78, (Gem, Vierlingsbeek) Spreekuur iederen le en 3e Woensdag HOTEL „DE ZWAAN,, teVENRAY Drukkerij Fa. H. Meueraaeckers, Venray

De Zwijger | 1945 | | pagina 4