Nieuws van Venray en omgeving FEESTPROGRAMMA Voor het op 31 Augustus '45 ter gelegenheid van de verjaar dag van onze geëerbiedigde Koningin Wilhelmina te houden. Oranjefeest 14 uur Kinderoptocht Bijeenkomst: op 't Hensenius- plein. Te volgen route Gr. straat, Markt, Schoolstraat, Leeuwstraat, Langstraat, Paterslaan, Sportter rein Leunseweg. Défiléop het sportterrein voor de toekenning van prijzen voor mooiste en origineelste versiering. Kinderspelen Bestaande uito.a. eierlopen, zaklopen, hardlopen, hindernis lopen, verspringen, balkruien, enz. enz. waaraan prijzen verbonden voor de beste prestaties. Tractatie In de vorm van broodjes. Deelname Deelname aan dit kinderfeest bestaat voor alle kinderen tot en met de hoogste klasse der school gaande jeugd. Muziek Het feest zal worden opge luisterd met muziek.- grammofoon platen, versterkt door verster- kings-installatie. 7.30 uur Concert Medewerkenden zijn De Har monie, het Mannenkoor, beiden o.l.v. Dir. Janssen, het Knapen koor, o, 1. v. Dir. J. van Heijster en het gemengd koor van het openluchtspel ,,De Mens Hioob" o.l.v. Dir. Pater Gregorius. Bal-Champètre Na afloop van het concert Bal- Champètre op de Markt. Muziek De muziek zal worden ver zorgd door een dansband en weer gegeven worden door een ver- sterkings-installatie. 11 uur sluiting Einde van het feestprogramma 11.30 uur sluiting Café's. Ein digen van muziek in café's 11 u. Kinderoptocht o. 1. v. onderw. personeel. Verzoekaan het niet dan- sende-publiek gedurende het te houden bal, op de trottoirs rond de Markt te blijven. Verzoek: aan de ouders, om personen beneden den leeftijd van 18 jaar van de „dansplaats" ver wijderd te houden. De Broodbezorging Vorige week werd door de Militaire Com. in N.-Limburg bekend gemaakt, dat de veror dening waarin het verboden werd brood te bezorgen, opgeheven. De Militaire Com. gehoord de Burgemeesters achte deze veror dening niet meer nodig. Erg democratisch was dit niet want de betrokkene bakkersver eniging werd geen advies gevraagd althans in Venray niet. Democratie blijkt bi; onze be stuurders nog niet verder te gaan, dan een woord om mee te scher men. De bakkers, Zondag in ver gadering bijeen, hebben besloten voorlopig geen brood te bezorgen en wel om de volgende reden. dat er van onze bakkers 8 zijn die over geen enkel transport middel beschikken, 6 bakkers die gewoon waren met paard en wagen brood te bezorgen en deze niet meer hebben, nog andere paard of wagen missen en de rest van de bakkers die nog een tran sportfiets bezitten, alle slechte banden hebben. Na deze uiteenzetting ver trouwen wij dat de inwoners van Venray en gehuchten het besluit der bakkers zullen billeken. De prijzen zijn van wittebrood 6 eenheden 66 c. Kleine broodjes 4 cent. Roggebrood 5 eenheden 35 cent. Pakje roggebrood 10 c. Het Bestuur Belangrijke mededeling voor de leden van de R. K. Bouwvakarbeiders bond „St. Joseph" Op verzoek van de drie bouw vakarbeidersbonden heeft den Minister van Sociale Zaken be paald, dat door het Rijk via de Gemeente aan onze leden op de in Juli voor de vacantieweek in geleverde vacantiebons 'n toeslag zal worden betaald. Deze toeslag zal bedragen voor onze leden van 2165 jaar die kostwinner zijn tot 80% van het weekloon. 21 65 jaar die kostganger of alleen wonend zijn tot 70% van 't week loon. 21—65 jaar die noch kost ganger, noch kostwinner doch inwonend zijn 40% van 't weekloon. 1621 jaar die kostwinner zijn tot 80°/0 van het weekloon. 16— 21 jaar die kostganger of alleen wonend zijn tot70°/0v. 't weekloon. 19 en 20 jaar die noch kost ganger noch kostwinner zijn maar thuis inwonend tot 25°/0 van het weekloon. Onder weekloon wordt verstaan dat wat geldig is in de Gemeente van inwoning bij de 48 urige werkweek. Het afdelingsbestuur zal deze week aan de hand van de inge leverde vacantiebons de nodige gegevens aan de Gemeente ver strekken, waarna t. z. t, de uitbe taling zal volgen. Het bestuur van de R. K. Bouwvakarbeidersbond afdeling Venray. Oproep aan de Metaalbewerkers Alle arbeiders werkzaam in de metaalnijverheid als smeden, bank werkers, loodgieters, verwarmings monteurs, koperslagers en elec- triciëns worden opgeroepen ter vergadering in zaal Verheugen Grotestraat op Maandag 27 Aug. om half acht. Doel is te komen tot een af deling Venray van de R. K. Metaalbewerkersbond. Spreker dhr Mattijssen uit Nijmegen. Hoofdbestuur van deze Bond R. K. Arbeidsbeweging Venray. Eindexamen Maatschappelijk Werk Aan de R. K. School voor Maatschappelijk Werk te Sittard behaalde het einddiploma, afdeling K. en O. (Kinderverzorging en Opvoeding) onze dorpsgenote mej. M.L.H.J.van Haaren, Schoolstraat Voor de Harmonie zijn de vol gende bedragen binnen gekomen rondje f 11.75, S. A. f 80.—, H. C. f 10— en v. H. f 10— SSers ruimen mijnen Eindelijk de heren zijn er, het heeft wel even geduurd maar 'n stelletje pracht S-mijnenvelden lig gen voor de Hitlersatellieten klaar. Het geheel staat onder leiding van onze Nederlandse mijnen- ruimers, die nu alleen maar toe behoeven te zien dat de S. S- geen mijn laat liggen! Bekendmaking Correspondentie met bloedverwanten in Indiê De burgemeester van Venray brengt ter algemene kennis, dat door het Nederlandse Rode Kruis kaarten beschikbaar gesteld zijn voor navraag naar en een bericht voor Nederlanders in Ned. Oost. Indië, Japan en de overige door Japan bezette gebieden. Deze kaarten zijn verkrijgbaar op de Gemeente-secretarie en op het Bureau van het Rode Kruis afdeling Venray, Grotestraat 2. De kaarten kunnen slechts aan de naaste verwanten worden uit gereikt. Venray, 22 Augustus 1945 De Burgemeester vernoemd M. A. H, M. JANSSEN Hockeyclub Ofschoon de hockeyclub van Venray steeds crexendo ging - wat vooral m.i. te danken was aan de frisse jonge geest heeft oor log en plundering ineens de demper gezet op alle toekomstdromen als niet enkele jongens 't initiatief hadden genomen, om opnieuw de club op te richten. Dit is intussen Maandag j.l. geschied en 't voor lopig „bestuur" zal alles in het werk stellen, om zo spoedig moge lijk alles normaal weer te laten verlopen. Het lijkt een te zware taakgeen terrein, de ligging ten opzichte van verkeer, geen sticks, geen ballen, maar wie de bijeen komst heeft bijgewoond, weet zeker, dat Venray spoedig hockeyen zal zien. Wij komen binnenkort hierop terug. Kerkkorenbond Dekenaat Venray Zondag 2 September a.s. wordt er een kerkmuziekdag gehouden te Venray. 's Morgens 10.30 uur plechtige Hoogmis in de Paterskerk, ge zongen door alle koren van het dekenaat. Onder de Hoogmis feestpreek over „de deelname van het koor en het volk aan de H. Mis." 's Middags om 1 uur koffietafel voor de gezamelijke koren in de feestzaal van het St. Servatiusge- sticht. Om 2 uur uitvoering door de respectievelijke koren van het dekenaat. Daarna: Voordracht over „Priester, Koor en Volk in de liturgie". Plusminus 4 uur plechtig Lof gezongen door de gezamelijke koren van het dekenaat. Relief team 18 Rode Kruis Het Relief team, dat in Servatius gehuisvest is, zal volgende week beginnen met de bestrijding van jeukziekten. Er zal huis aan huis navraag gedaan worden of er jeukziekten (scabies) aanwezig zijn. Spreekuur op Servatius 910 u. (geen behandeling). Hulde aan Venray's gastvrijheid Venray het is voor ons een werkelijk begrip geworden. Ja natuurlijk, wij wisten uit filmjour naals en krantenverslagen van de toestanden die in het zuiden van ons land heersten. We trokken langs de huizen in Haarlem en omstreken en vertelden de mensen ervan. En toch, toen we meer dan een week geleden met het grote transport zuidwaarts gingen, werd het ons pas duidelijk hoezeer de oorlog daar zijn sporen had achtergelaten. We reden Limburg binnen en zagen de schamele resten van dorpen en boerderijen, en we beseften toen, dat het een eer was hier te mogen en te kunnen helpen. Steeds sterker klonk het in ons binnenste: Op naar Venray! En Venrayers, het is juist uw ont vangst geweest die onze aankomst heeft gemaakt tot iets onvergete lijks, zowel voor u als voor ons zelf. Een week lang hebben we nu genoten van Llw gastvrijheid, we hebben gezworven door de om streken. Als we nu morgen weer aan komen in onze eigen stad, dan kunnen we daar vertellen hoe Venray weer gaat bouwen, ja hoe Venray herleeft! En ik zou langs dezen weg, namens de Haarlemse scholieren hartelijk dank willen zeggen aan allen die op zo'n uitmuntende wijze voor ons verblijf hebben gezorgd. Want werkelijk, het was voor ons een onvergetelijke tijd K. v. d. P. De wetenscliap in Rusland Aan de Times ontlenen wij, dat de Engelse geleerden, die Moskou hebben bezocht ter ge legenheid van het 220-jarig bestaan van de Russische Academie van Wetenschappen, zeer tevreden zijn teruggekeerd. De Russische geleereen genieten het vertrouwen der regering en hun instituten gesubsidieerd. De V.O.K.S. ver eniging ter bevordering van cul turele relaties, leidde de Engelsen overal rond, terwijl verschillenden op eigen gelegenheid in Moskou en Leningrad wandelingen maak ten. Verscheidenheid, kwaliteiten uitrusting der laba^atoria waren indrukwekkend. Merkwaardig vond men de gecombineerde be oefening van abstracte en toe gepaste wetenschap in hetzelfde instituut, ook in dat der medicijnen. De Russen hebben zeer veel bijgedragen tot de kennis der bodemgesteldheid en toepassing er van werd vertoond op een kolchoz (collectief bedrijf) en een sovchoz (staatsboerenbedrijf). De correspondent zou gaarne zien. dat Russische geleerde ook Engeland konden bezoeken, om dat zij grotendeels onkundig zijn van wat op het gebied van weten schappelijk onderzoek in Engeland is gepresteerd, niet alleen bijv. in 't „Nationaal Physical Laboratroy" maar ook door grote particuliere concernsals de „Imperial Chemical Iridustries". Aangedrongen wordt dan op sneller postverkeer nu duurt 't maanden voor 'n brief be antwoord kan worden en uit wisseling van gevorderde stu denten.

De Zwijger | 1945 | | pagina 3