Pro Justitia onze taak is: handelen, stimuleren waar wij kunnen, wij brengen de goederen waar zij het meeste nodig zijn onverschillig waar deze liggen. De getroffen gebieden mogen deze winter niet kreperen, het C.N.V. zal alles doen om deze opdracht van Prof. Schermerhorn ten volle ten uitvoer te brengen. W. H.A.R.K. Krabbels Lezer, gij die vol verwachting zit te springen naar een fijn ameublement uit Haarlem, gij die reeds ontdekte dat uw buurman een veel mooiere leunstoel of koffiekan kreeg dan U zelf, laten wij samen eens gaan kijken naar de domeinen der H.A.R.K. waar op het ogenblik een klein ploegje (waarvan het merendeel Haarlemse scholieren, dat schrijf ik met 't schaamrood op mijn kaken) vrij willigers ploetert en sjouwt om het goed onder demensen te brengen Zeker U weet net zo goed als ik dat alles maar schijn is, dat het idealisme der Harkers slechts een ergerlijk vermomd egoisme is om zelf de mooiste meubeltjes in de wacht te slepen. Deze week hebben zij mij ver teld dat een der H.A.R.K. werkers een grotere woning aangevraagd heeft, omdat hij met zijn „geharkte" meubelen geen weg meer wist. Het zal best zo zijn want wie de hele dag zo dicht bij het vuur zit, warmt zich het stevigst. En eigenlijk is dat niet eens zo gek, want wat zou U zelf doen? U bent toch zeker niet zo idioot al de vrije tijd zo maar gratis op te offeren om je medemensen te helpen, die totaal niets meer hebben Want tegenwoordig werk t iedereen zoveel mogelijk voor zich zelf en God voor ons allen. Waarom zouden onze Harkers dan niet eerst zichzelf mogen spekken met de beste goederen? Volkomen terecht werken zij dan ook wel een beetje om de over gebleven rommel aan de man te brengen. Want ze moeten dat goed toch kwijt, wie eenmaal A gezegd heeft, moet ook B zeggen. En eigenlijk wordt daardoor het algemeen belang het beste gediend, want zie je, er zijn te weinig helpers Nu mogen deze eerst voor zich zelf zorgen en zodoende komen er meer die mee willen werken en die pakken ook weer het beste en tenslotte komt alles onder de mensen. Niemand heeft zodoende wat te mopperen, want ieder kan zijn eigen zakken zelf volstoppen en wie niet komt is een stom meling en krijgt door eigen schuld niets. Ik vind dit het meest effec tieve systeem en het goed is zo gauw mogelijk verdwenen. Hoe meer er komen en hoe harder zij werken des te vlugger is de H.A.R.K. van de goederen en gekanker af. Doet U mee, vergeet niet een flinke wagen mee te brengen, gij getroffen Venrayers, en een ruim deel zult gij vergaren, miiiimiimniiiiiiiiimiiiiiiiiiiitiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimii HELPEN EN OFFEREN f |is Nederlands' Volkskacht. Is dit ook UW KRACHT 71 Helpt mee aan het geweldige I werk der verdeling. j Meldt U op Grotestaat 2 I bij de H.A.R.K. Venray. Al deze officiële regelingen, dienen toch alleen maar om de mensen met die mooie baantjes de zakken vol te stoppen en dus laten wij, de democratische ge trouw, maar allemaal meedoen, dan krijgen wij tenminste wat! Wellicht vindt U mij revolutionair, maar vergeet niet wij leven in een woelig tijdperk waarin nieuwe ge dachten de gemoederen in be roering brengen. Deze regeling is het resultaat van een ernstige bestudering der theoriën van Adriaan Zevermans. Of zullen wij trachten volgens de oeroude princiepen van echte eerlijkheid met dat kleine ploegje onvermoeibare ploeteraars mee te werkenzullen wij ons eerst even bedenken voordat wij met modder gooien naar hen, die uit puur verantwoordelijkheidsbesef tegen over den getroffen medemens zich al die moeiten getroosten, zullen wij hen gaan helpen bij dat ver vloekt ondankbare werk der ver deling? Zal Venray zich zelf nog eens overtreffen, zoals op de feestdag der naastenliefde, door spontaan mee te helpen zodat vóór den Winter al onze doodarme kippen hokbewoners weten.dat Woensdag 15 Augustus werkelijk de dag der naastenliefde was Zo gezien is een keuze absoluut niet moeilijk, wij weten lezer dat U de goede keuze doet en er meteen de daad op laat volgen H.A.R.K. Hulpactie Rode Kruis Assen adopteert Dekenaal Venray In het kader van het grote adoptieplan Groningen en Drente adopteerden Limburg is het gehele dekenaat Venray onder de hoede gekomen van Assen en 6 omliggende dorpen. Daar de gemeente Venray echter het pleegkind blijft van Haarlem, zullen alle goederen uit Assen bestemd zijn voor Geijsteren, Wanssum en Blitterswijck. De eventueel te schenken landbouwgereedschappen e. d. worden echter over het gehele dekenaat via de plaatselijke bureauhouders verdeeld Zalerdag a.s. aankomst van het eerste schip Op Zaterdag 25 Augustus zal uit Haarlem een schip van plusminus 350 ton arriveren te [Maashees met goederen voor Venray Het lossen is een geweldig werk, helpt dus mee, U hebt toch zeker enkele uren vrij om Uw getroffen medemens te helpen - Verdeling timmergereedschappen Op Dinsdag 28 Augustus 8 uur n.m. zal onder het Raadhuis de verdeling plaats vinden van timmergereedschap uit de Haarlem actie. De verdeling zal geschieden onder alle Venrayse bouwvak arbeiders. Wij beleven rare tijden, 17 Aug. werd in de recreatiezaal van het Gymnasium recht gesproken in openbare zitting door de Arr. recht bank van Roermond. Rechtspraak in Venray, sinds onze vroede vaderen schout en baljuw de slaap des vredes ingingen, kenden wij de vierschaar hier niet meer. Wegens het grote aantal „boos doeners" en gebrek aan vervoer middelen (hoe deden onze voor vaderen zulks?) trok de Officier van Justitie vol plichtsbesef naar de plaats der misdrijven zelve en zo klonk door de ruime recreatie zaal de plechtige uitspraak van den President: 15 gld of 10 dagen hechtenis. Een unicum in onze Venrayse historie, waard om in de annalen onzer puingeschiedenis vermeld te worden. Want nostra culpa! het is heus niet zo mooi met Venray, aldus Mr Rieter, het aan tal verbalen is veel te groot, waar van het merendeel bestond uit: „gappen" kopen van goederen van militairen, baldadig vuurtje steken, moedwillig afmaaien van rogge etc.Het is een typisch verschijnsel, aldus Mr Rieter, dat er in Venray zoveel „gegapt" is, ieder heeft goederen in huis die niet van hem zijn en deze moeten terug naar den eigenaar of zeker naar den politie I Het is werkelijk een bedenkelijk symptoon, niemand ziet er iets in om vreemde goederen te houden! De politie krijgt binnenkort op dracht huiszoekingen te verrichten, wordt er dan nog iets gevonden, onmiddelijke arrestatie Inderdaad Mr Rieter had ge lijk er zijn om en na de bevrijding vlugge jongens geweestHier stonden alleen burgers terecht, maar wanneer worden zij ter ver antwoording geroepen, die achter bleven nu dan toch nog de eva cuatie met al z'n naween op de proppen is gekomen om onze goederen te beschermen? Er werd recht gesproken, over Venrayers, maar recht zal er ge daan moeten worden aan de vele Venrayers die bij hun terugkomst tot de onstellende ontdekking kwamen dat hun hooggespannen verwachtingen van „veilige be scherming" hunner eigendommen slechts kinderlijke illusies waren. Wij eisen dat de heren leiders der O. D. en Opsporingsdienst, hoe hoog en droog gezeten zij thans ook mogen zijn, verant woording afleggen over het be heer van een door onze getroffen mensen verlaten dorp, hetwelk aan hun bewaking was toever trouwd Er werden plusminus 60 ge vallen berecht, variërend van „Fuchs-zaakjes", (wij voor ons hebben de overtuiging dat wan neer de politie nog eens degelijk op dit thema verder zou borduren, ongeveer half Venray in de re creatiezaal afgeblaft zou worden door Mr Rieter,) „Brandstichting van een zomerhuisje", op enkele gevallen na alle erg simpel en waarbij de „boosdoener" zonder overtuigd te zijn van zijn „misdaad' zijn plaats weer opzocht Zeker de mentaliteit van het „zo-maar-pakken" of aannemen van goederen, waarvan men niet weet, waar ze vandaan komen, moet uitgeroeid worden! Wij moeten terug naar een gezond rechtsleven, maar wij hopen dat dan ook eerst de justitia zal gelden voor onze getroffen Ven rayers, waarvan een groot deel totaal leeggeplunderd werd! Wij willen weten wie de schul digen zijn geweest, daardoor komen de talloze onbevlekten tevens naar voren. Pro Justitia De Mens I fiool) in Haarlem Als dank voor de hulpactie van Haarlem e. o. zal Zaterdag en Zondag a. s. in Haarlem 't Ven rayse gemeenschapsspel worden opgevoerd onder leiding van Pater Briels O. F. M. Een [jriel van een onzer lezers Een convooi kwam binnen. Waarlijk vorstelijk is het grote Haarlemse convooi en de bege leiders ingehaald. Erebogen, vlag gen, spandoeken alles was inorde. Feestelijk en blijgestemd waren ook de Haarlemmers die na hun ingespannen arbeid, hier in de dankbare en opgewekte gezichten hun grootste vreugde vonden. En werkelijk er was hier reden tot vreugde. Acht en twintig zwaar beladen wagens en trailers werden aan Venray overgedragen. Geen wonder dan ook dat in de speeches van de autoriteiten den Haarlemmers dank werd ge zegd voor hun gaven en ook voor het werk dat ze gedaan hadden belangeloos en toegewijd. En onder de toespraken der Haar lemse commissie terwijl ik over de koppen der mensen naar het bordes keek, zpg ik iemand staan, die een groep vertegenwoordigd die totaal overgeslagen werd, de H.A.R.K, Ook door hen werd dag en nacht gewerkt en zeer speciaal door deze mensen Dr. Hoyng en P. Janssen en de Dames van de sociale dienst met enkele anderen en toen trof me een over eenkomst met een ander convooi bijna 'n jaar geleden. Toen kwamen ook trailers doch deze werden hier in Venray geladen, met mensen die uit de hel van een plaats onder granaatvuur werden geevacueerd, dat is verstuurd met onbekende bestemming; hun weinige bezit met zich meeslepend. Dezelfde man, die toen in overall en met de helm op de leiding der evacuatie had en daarmee een gevaarvol werk belangeloos ver richtte, staat nu voor hetzelfde huis, zonder helm en overall wel iswaar, want nu is het feest en dan wordt hij vergeten, doch dadelijk komt weer het werk en dan zullen ze hem weten te vinden. En dan zal er weer komen een trommelvuur van praatjes over de H.A.R.K. waartegen geen helm of overall helpt. De Haarlemmers wisten wat de man die 't initiatief nam toekwam, de Venrayers ver gaten hen, die 't werk verrichtten, de man in de straat lijaiiiiiiiiiiiiifmiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

De Zwijger | 1945 | | pagina 2