stoi"F9i'thS Weekblad voor Venray en Omstreken ungevTe7vVa^may Snelle hulpverlening aan de getroffen gebieden Commissaiiaal Noodvoorziening in Venray Ie Jaargang na de bevrijding No. 40 Zaterdag '24 Augustus 1943 Prijs 10 cent leit er veel verwoest Adm. adres {Vondel) redactie: A.W.A. Zoalfi Prof. Schermerhorn in een van rl.e causerieën <Op de brug» heeft meegedeeld. zal het Commissariaat Noodvoorziening, door de Regering daartoe in het leven geroepen, alles in het werk stollen de noden in de getroffen gebieden vóór de winter te lenigen. „Zorgt er voor dat de men sen in deze gebieden dezen winter niet kreperen" aldus de Minister President. Noodvoorziening, het woord zegt het zelf al, aldus een der heren van het C.N.V., voorzien in de nood, die ook hier in Venray nog steeds zeer groot is. En dit moet vóór de Winter klaar komen, hoewel moeilijkheden geweldig zijn. Ziet U wij zijn dus slechts een tijdelijke instelling, wij staan met onze organisatie de ge troffen gebieden bij. Zo werkt 't C.N.V. hier in Limburg nauw samen met de „Stichting Herstel Limburg 1945", wier taak om vangrijker is en verder reikt dan de naaste toekomst. Het C.N.V. is in Limburg in vier districten verdeeld nl. Gennep, Venray, Roermond en Venlo. District Venray, waarvan het stafbureau gevestigd is op het gemeentehuis te Venray, onr =t de gemeenten: Venray, Wanssum, Meerlo,Broek huizen, Horst, Sevenum, Meijel, Helden en Kessel. Voor een snelle en efficiente werking beschikt het hoofdbureau te Tegelen over'n telexverbinding met de Staf in den Haag. Het C.N.V. is geen Militair Gezag Aan het C.N.V. zijn verbonden talrijke deskundigen op alle moge lijk gebiedbouwkundigen, zaken lieden, juristen, importeurs etc. welke zowel in binnen als buiten land de nodige handelsrelaties bezitten. Zo zullen er daardoor binnenkort uit Zwitserland barak ken arriveren, die dienen voor noodwoning. Door zijn uitgebreide relaties is het C.N.V. in staat zoveel moge lijk materialen op te sporen, maar niet alleen materiaalook voor aanvoer van vakarbeiders, die dringend nodig zijn. zorgt 't C.N.V. Wat doet het C.N.V. nu voor Venray e. o. Op dit ogenblik bestaat 't werk nagenoeg geheel in het aanvoeren van stenen, pannen, hout etc. Zo juist is er nog een wagen glas gearriveerd alsmede gereed schappen voor het Waterschap. Wij hebben thans reeds de be schikking over 19 vrachtwagens, die zorgen voor het. transport De bedoeling is voor district Venray het wagenpark uit te breiden tot een 100 a 150 vrachtwagens. Aanvoer van materieelJa ziet U een niet gemakkelijk werkje, vooral in aanmerking genomen de hoeveelheid die aangevoerd moet worden Wilt U cijfers, wij nemen een greep uit de massas die alleen nodig zijn voor de herbouw van Venray zelf: Cement 10.783 ton Zand 22.931 m3 Metselstenen 26.130.000 Pannen 3.523.000 Hout 8.082m3 Deuren 10.000 Verf 13.000 kg Glas 34.000 m2 „Herstel Limburg '45 stelde een enquête in. Om te beginnen aan herstel en hulpverlening moesten eerst de werkelijke bestaande toestand on derzocht worden, gegevens waren nodig voordat men kon starten. Eerst de balans der vernieling en aan de hand daarvan plannen voor herstel, thans vooral nog nood- herstel. Zo - nemen wij dan even verschillende aspecten, die aan herstel verbonden zijn, onder de loupe. Daarbij moet vooral voor Venray zijn speciale ligging, vroegere bouw, de veelheid van grote gebouwen en de huidige positie daartegenover in aanmer king worden genomen. Én vanzelf komen wij tot een meer concrete beschouwing der verschillende problemen zoalsde volksgezondheid,voedselen brand-' stoffenvoorziening, welke laatste zeer onbevredigend moet worden genoemd. Een zeer voornaam aspect is de Volkshuisvesting Voor de vernielingen bezat Venray: 1290 burgerwoningen, 696 boer derijen en 37 gebouwen. De balans na de oorlogsstorm 157 totaal verwoest, 44 zwaar beschadigd, vermoedelijk niet her stelbaar, 513 zwaar beschadigd doch herstelbaar, 835 licht be schadigd en 474 glas en pannen- schade. Dat de behoefteaanwoonruimte dus zeer groot is behoeft geen verder betoog. Nog vele mensen leven in kippenhokken en op stallen. Thans zijn in Venray plus minus 50 noodwoningen in aan bouw, welk werk echter langzaam ja te langzaam vordert. Er zijn werkelijk nog ten hemelschreien- Toen het Zuiden bevrijd was, maar het Noorden een ellendige winter met de dreiging van de hongerdood tegemoet ging, is in het Zuiden in alle stilte een grootse organisatie opgebouwd onder de naam van „B 2 plan" Deze organisatie slaagde erin na de bevrijding van het Noorden in zeer korten tijd de voedselpositie weer op normaal peil te brengen, een geweldige prestatie! Thans nu het Noorden nagenoeg geheel „op de been" is geholpen, hebben de mensen van de „B 2" hun aan dacht gericht op het Zuiden, dat hulp dringend nodig heeft. Onder de naam Commissariaat Noodvoorziening, kortweg C.N.V. wordt op uitgebreide schaal gewerkt om vóór de winter de grote noden te lenigen. Het C.fi.V. is met voorrang boven de diverse rijksinstanties en bureaux bekleed met de volmachten, om materialen waar ook aanwezig, naar de getroffen gebieden te brengen. Het C.N.V. stelt zich dus ten doel in de kortst mogelijke tijd te voorzien in de bestaande noden in de getroffen gebieden, speciaal waar het kwesties van noodherstel betreft van huizen, gebouwen, wegen enz. In nevenstaand artikel hopen wij U enig idee te kunnen geven van de taak die het C.N.V zich gesteld heeft, de moei lijkheden in het district Venray en hoe het C.N.V. deze tracht op te lossen. de toestanden op woninggebied. er zijn plaatsen waar kinderen in varkenshokken slapen, naast de varkens! Zo is de toestand hier in Venray en in wijdere omtrek in Noord-Limburg, terwijl Neder landse arbeiders in Rotterdam en Amsterdam onder leiding van een zgn. eenheids vakbeweging het nodig vinden om schepen met graan en hout maar naar Ant werpen te laten vertrekkenAls onze mensen dezen winter wél kreperen, laten zij even bedenken dat het voor een groot deel hun werk is. Er past de Regering voor deze nieuwe Eenheidsorgani satie slechts een methode: eruit met deze onrustzaaiers, anders zullen onze Limburgers nog wel eens te vinden zijn om de rust te komen herstellen zoals in 1918! Het woningprobleem is dus wel heel nijpend, maar daarnaast is er nog iets anders, de slagader van het gehele economische leven Vervoer, verkeer en daarmee samenhangend de toestand der wegen. Vooral het eerste halfjaar, is het vervoer heel slecht geweest. Geen vrachtwagens en geen luxe wagens. Op het ogenblik is de toestand reeds veel beter, het C.N.V. beschikt zelf al over 19 vrachtwagens, terwijl er voor het burger verkeer de busdiensten van „Vitesse" zijn. Maarde toe stand der wegen is erbarmelijk. Een verblijdend teken is het dat het C.H.V. thans moeite doet om materiaal te krijgen voor de weg (wat een woord!) Venray-Deurne Men hoopt over enkele weken zover te zijn dat een begin ge maakt kan worden en het ligt in de bedoeling voor de winter deze zeer voorname verkeersweg geheel hersteld te hebben! Daarnaast zorgt het C.H.V. voor materiaal tot herstel van de spoorlijn Ven- ray-Nijmegen (herstel van bruggen etc.) Met de verbinding per spoor naar Venlo staat het thans nog hopeloos Een geheel ander aspect dan de voorgaande, wij doen slechts een greep uit de velen, is dat van De Landbouw en Veeteelt; hoe stond het met onze landbouw en wat hielden wij over? Venray bezat aan landbouw, tuinbouw en weidegrond 6120 ha. Hiervan zijn thans in gebruik 5820 ha. De braakligging der overige gronden is te wijten aan het mijnengevaar, gebrek aan paarden, mest en kunstmest. Gezien de omstandigheden is er dus zeer veel land bebouwd na de bevrij ding, hetgeen te danken is aan het onvermoeide en stugge wer ken onzer boeren! Het is inder daad een geweldige prestatie, vooral als men nog in aanmerking neemt het verlies aan vee. wat voor onze boer een zeer zwaar slag was! Voor de vernieling en roverijen bezat Venray na de bevrijding 4824 koeien 2294 950 paarden 413 7193 varkens 2501 17308 pluimvee 7865 Zooals U ziet, de problemen aan welke het C.N.V. het zijne wil bijdragen zijn talrijk en inge wikkeld. Maar en dit zijn de woorden van een der heren van het C.N.V. wij zullen zo hard mogelijk werken voor onze ge troffen bevolking, gelukkig zijn wij geen ambtenarenapparaat, DE ZWIJGER

De Zwijger | 1945 | | pagina 1