Openluchtuitvoering te Horst-America op 19 en 26 Aug. De Schamele dmatzanqei en het mibakuleuze £ieve Bmmée GEVESTIGD Architectenbureau KRONENBURG Bekendmaking. gebruikte meubilair ALB. MERKS ONDERTROUWD Cuppen, ITondrikus C. oud 22 jaren hoiiü iowerker, te Ven ra y en de Ruoy Chrisuna D., oud 20 jaren, z.b., te Wijk hij Duurstede Hermanns, Honricus P. J.f oud 30 jaren, iaudhoawcr, wonende to Broek huizen on Jenniskens Maria J. H. oud 36 jaren, z.l)., te Venray GETROUWD Cremcrs Hulierlus G. oud 28jaren, landbouwer on Einders Anna M, oud 25 jaren, z-b., beiden l,e Tonray Janssen Wilhelmus .T. oud 28 jaren, landbouwer en van Stavoren Cornelia A. oud 26 jaren, z.b., beiden te Venray 31 ÏTjlTAIll GEZAG. BEKENDMAKING De Militaire Commissaris voor Noord-Limburg tc Venlo maakt bekend, dat word afgekondigd zijn ..Verordening Vijandelijke Onderdanen" no. 8d.d. 7 Juli 1945. 'Krachtens deze verordening is hot vijandelijke onderdanen ver boden zich te begeven buiten de gemeente hunner inwoning; zich van 8 uur 's avonds tot 7 uur 'a morgens op straat te begeven en openbare vermake lijkheden te bezoeken of zich te hegeven in cafe's, restaurants of gelegen heden, waar gelagen worden gezet. Alle vijandelijke onderdanen zijn verplicht op verordening van of vanwege den burgemeester van de gemeente hunner inwoning zich te melden ter plaatse waar en zoo dikwijls als deze molding zal worden verlangd. Overtreding of niet-nakoming wordt gestraft. Venlo, 10 Augustus 194.5. De Militaire Commissaris voor Noovcl-Limburg (Venlo) De Ros. Maj. v. Alg. Dienst, C. RECEVEUR. MILITAIR. GEZAG BEKENDMAKING De Mil.ilairo Commissaris voor Noord-Limburg (Venlo) maakt bekend, dat hij in overleg niet zijn ambtgenoot voor Midden-Limburg te .Roermond heeft ingesteld een sub-commissie van advies yoor do zuivering dor leer krachten in liet Middelbaar on voorbereidend hooger onderwijs in Midden- en Noord-Limburg. Deze commissie bestaat uil. de heoren: Dr. P. van der Grinten, industrieel, Venlo, voorzitter; Pr. M. Lenssen, I acinar, Venlo, secretaris: .T. Pannenborg L.O., Roermond; J. van den Borgh, Venray en J. Mekol, leeraur, Roermond. Wie omtrent vorenbedoelde leerkrachten gegevens of inlichtingen kan verstrekken over houding en gedragingen in politiek opzicht gedurende de bezetting, is gehouden deze in te dienen bij den lieer Dr. M. Lenssen, secre taris der'Commissie te Venlo, Hamburgersingel 29. Deze indiening staal open tot en met 22 Augustus a.s. en moot schriftelijk, mot ondorl.eekeiiing, geschieden onder overlegging van oventueelo bewijs stukken en vermelding van oventiieele getuigen. Do Militaire Commissaris voor Noord-Limburg (Venlo) De Rcs. Maj. v. Alg. Dienst, C. RECEVEUR. EDAH Venray vraagt een flinke jongen voor bezorgdienst. GEVONDEN portemonnaie met inhoud terug te bekomen t.b. adv.kosten Wed. G. BERKENS, Paterstraat lö Venray. P.T.T. vraagt werkvrouw voor het schoonhouden van de tele fooncentrale, 2 halve dagen p.w. Meiden Telef. een Cr. Kolkweg 9 Wegens huwelijk der tegenwoor dige gevr. in R.K. zakengezin m. 7 kinderen twee beschaafde meisjes die genegen zijn zowel in winkel ais in de huishouding alle voorkomende werkzaamhe den te verrichten. Hulp voor de kinderen aanwezig. Huiselijk ver keer. Goede behandeling. Brieven onder no. 123 GEVRAAGD een bakkersknecht H. Verheijen. Oostrum 'Die lelijke Jl.A.RK! Be ontvangstactie op School De zuster tot oen der kindertjes, die een jurkje gekregen hebben van de -hulpactie: Foei, Foei, kind, zo'n lelijke H.A.R.K., nou hebben ze jou een jurkje gegeven, dat twee centi meter to kort is! Wim van Gend, Jet van Gend—van Mill danken ook namens hun fa milie voor de hartelijke Be langstelling bij hun huwelijk ondervonden. Venray, Aug. 1945. Jan Hensenstraat Uiigebreid met voor- en naspel, reien, zang, enz. Aanvang half 4. Opbrengst ten bate der vernielde parochiekerk voorloopig adres LANGSTRAAT 12, VENRAY Laat nu plannen maken voor herstel of nieuwbouw van Uw woning GEVONDEN portemonnaie met inhoud Terug te bekomen t. b. adv.k. A. PELZER, Boschhuizen. GEVONDEN vulpen te bevragen bij L. SPEE, Heide VERLOREN ronde, zilveren broche doorsnee pltn. 5 cin. T.b.t.t.b, B. de JONG, Stationsweg 39. Het Bureau Gemeentewerken brengt het volgende ter alcjemeene kennis Tn het Sc. josephgesticht, Ovcrloon- xcheweg, is opgeslagen het hieronder vermelde hetwelk op Maandag a.s. tussc.hen 9 en 12 uur op bovenvermelde plaats te be zichtigen is. Gegadigden voor een of meerdere dezer stukken, kunnen vóór 2'5 Aug. a.s. schriftelijk opgave doen aan het Bureau Gemeentewerken, juiste namen en adres op de opgave vermelden. Per sonen, die meubilair toegewezen krijgen, zullen hiervan schriftelijk bericht ont vangen. De prijs der goederen zal hier op vermeld worden. Een en ander dient contant betaald te worden. Aanwezig meubilair1 kleerkast, 1 handwerkmandje, 2 muurplankjes, 3 pottenrel'.ken, 2 handdoekrekles, 9 eenpersoons ledikanten. 1 paraplubak. 1 afwaschplank, 5 tweepersoons ledi kanten. 1 bloemtafeltje, 3 spiegels, 6 keukenkasten. 1 secretaire, 2 wascb- commodes, 2 keukenaanrechten, 2 wandelstokken, 1 strijkplankje, 4 wasch- tafeltjes, 1 pottep^ank. 3 nachtkastjes, 1 kapstok, 1 droogrekje, 2 ligstoelen. 1 boekenkastje, 1 apothekersweegschaal kastje, 1 waschtafel met spiegel, 1 dressoir, 1 kacheltje, 1 rekje, 5 stoe len, 1 tafel, 1 ovale tafel. ONTVANGEN pracht collectie hangkruisen, wijwaterbakjes, wandtegels Fa. v. d. MUNCKHOF, Venray Accountantskantoor EINDHOVEN - VENRAY Accountancy Belastingzaken Boekhoudingen Oorlogsbedrijfsschade Bijkantoor Venray GROQTE STRAAT 15 GEVRAAGD nette kappersleerling of gevorderd leerling. W.J. JMMING. Leunen K 15b De Leider van het Bijkantoor Venray van het Gew. Arbeids bureau Venlo maakt bekend, dat vanaf heden gelegenheid bestaat tot het aanvragen van werk krachten voor oogst werkzaam heden (politieke gevangenen). Aanvragen moeten zo spoedig mogelijk ingediend worden bij het bijkantoor Venray, alwaar ook verder inlichtingen worden verstrekt. VERLOREN zilveren armband met inscriptie „Dinnie T.t.b. Leunscbeweg 11 VERLOREN op Kennis-Maandag, een arm band vervaardigd van 8 dub beltjes en een kwartje. T.b.t.t.b. H, RE1JNTJES, Veulen H 16a VERMIST roodbont rund oud phn. 2 jaar Bij aantreffen bericht aan Jac.. GEURTS, Veulen H 18 Diegene die in zaal Juliana, bij café den Engel, Donderdagavond een damesregenmaniel mee genomen heeft, wordt verzocht deze terug te bezorgen bij café den Engel. .VERLOREN zilveren armband gaande van Stationsweg naar Schoolstraat. T.b.t.t.b. op STATIONSWEG 37a, Wegens vacantie is van 20 t.m. 27 Aug. onze gehele zaak gesloten Fa. H. VERHEUGEN Halve morgen land te pachten aangeboden door Joh. MAAS, O.Oostr.weg 17 VERLOREN op 15 Augustus 'savonds op Groote Markt of Grote Straat Venray, zilveren armband ge maakt van ronde 5 cent stukjes. T.b.t.t.b. bij. H. MESSEMAE- KERS. Grote Straat 17 Venray. Gevraagd wegens huwelijk der tegenwoordige R.K. Meisje, algem. ontw. in gezin m. kinde ren, Huiselijk verkeer. [Meerdere hulp aanwezig. Adres: Markt 23 Helmond. Flinke knecht kan geplaatst worden, ter opleiding in het vak. ALBERT HEIJN, Markt Venray VERLOREN tijdens de Sacramentsprocessie door bruidje, een zakje inhoud lederen etui met zilveren rozen krans. Tegen beloning t.t.b. Chr. Ruyssstraat 10.

De Zwijger | 1945 | | pagina 4