De Atoombom deze oorlog.... die een einde maakte aan veel verscholen ligt nni. een dreigende tweespalt van een tweetalig volk. Hoi. is verder een constitutioneele crisis, een crisis van links tegen rechts, mogelijk voor oen deel pro gressief tegen conservatief hoewel dit /.oo gesteld zeker overdroven is. Met. de koningskwestie'is niet de monarchie in gevaar, althans alle toespelingen daarop zijn hypothesen zonder oenige vaste grond! Want af hooft hetj socialisme, ais een soort steriel dogma, de republiek de voor keur gegeven, in de praktijk blijkt zij zich overal neer te leggen hij een eenmaal aanwezig eonstiUitioneele monarchie. Men vergelijkt van link- sclio zijde de koningskwestie vaak met hot conflict van koning Eduard Vil van Engeland, met de regeering hij diens voorgenomen huwelijk. Die kwestie werd op een constitutioneel wijze, zonder schade voor land of koningshuis opgelost. Ook wordt herinnerd aan Kroot-hertogin Ade laide vaii Luxemburg dio van 14 - MS do Dnitscho bezetting meemaakte en in 1919, na beschuldigd te zijn van verkeerd beleid, aftrad. België wacht op do beslissing, België is rustig. De groote moeilijkheid, die de ontdekkers van de bom blijkbaar hebben overwonnen, is de bom op oen bepaalde tijd tot explosie te brengen. Do uraniumkern zal door hen zeer waarschijnlijk gesplist zijn door een noutronenbombardement. Zeer snelle neutronen kan men o.a. verkrijgen met behulp van eleetrische hoogspanningsinstallatie'» (meestal van enorme afmetingen) zoodat ze niet in een bom of in een vliegtuig zijn mee to voeren. Dit opwekken van neutronen zou in een laboratorium moeten geschieden maar dan zon daar ter plaatse de explosie onmid dellijk plaats vinden. Waarschijnlijk zal het bombarde ment even goed, of zelfs beter kunnen geschieden met langzame neutronen. Deze kan men in oen vrij kleine ruimte doen ontstaan door helium on beryllium op elkaar te laten in. werken, waarbij een koolstofatoom en een neutron ontstaat, Men kan nu tusschon deze neutronen en het uranium een laag paraffine plaatsen, die de neutronen niet doorlaat. Dooi er voor te zorgen, dat op» een bepaald moment, b.v. door een eleetrische ontsteking, een opening in de paraf- iinelaag komt, kunnen do neutronen liet uranium bereiken en vindt de explosie plaats. De tweede moeilijkheid bij een kernsplit.singsproees is te verhinde ren, dat het zich voortzet op andere atoomkernen, die zelf ook weer bij splitsing energie zouden opleveren. Vermoedelijk zal hot voor de ont- worpers zelf min of meer een mee valler zijn geweest, dat de gevolgen niet catastrofaal blokon. Een dergelijk proces doet zich, naar men veronder stelt., ook voor op sommige sterren. In den loop van do geschiedenis is herhaaldelijk geconstateerd, dat een ster op een gegeven oogenblik buiton- gewoon helder oplichtte, om dan geheel te verdwijnen. Niet uitgesloten is. dat. er in zulk een geval sprake is van een kernsplitsing op groote schaal, welke leidt tot de algeheele vernietiging van de betrokken ster. Op de toekomstmogelijkheden,wel ke de nieuwe vinding biedt, wensehte dr. Schweers liever niet in te gaan. Deze mogelijkheden zijn bijna onbe grensd. Volgens hem zal het evenwel nog heel wat jaren duren, oer do monsoh er in slaagt de bij kern splitsing vrijkomende energie te be teugelen en ten zijne" voordeole aan te wenden. NIEUWS van Venray en omgeving Aangifte Schade Men vestigt onze aandacht op art. 8 van bel K.B. van 16 Juni 1944 hou dende vaststelling van het Besluit Overgangsregeling Oorlogsschade het welk luidt als volgt: „Om in aanmerking te komen voor geldelijke nir,keering bij wijze van voorschol en voor crodieten dan wel voor eventueels bijdragen in oorlogs schade dienen belanghebbenden hun schadegevallen ter registratie, onder zoek en taxatie bij do Schade Enquete Commissie te hebben aangemeld, uiterlijk binnen 2 maanden na bet inwerkingtreden van dit besluit of binnen 2 maanden na hot ontstaan van do schade,indien laatstgenoemde termijn langer is. De schade enquete commissies zijn, met goedkeuring van onzen Minister, bevoegd schade aangiften ook in ontvangst tenenten na den gesteldon tormijn, mits aan gever aantoont, dat hef verzuim niet aan hom te wijten is." Bovongouoomd bosluit is. in wer king getreden 28 Juni j.l. Grote gift. Van de leidster van U.V.V. Haar lem Mevr. Oldenburg ontving de Bur gemeester van Venray oon som van f 2000 ter verdeling "onder de nood lijdenden in onze gemeente. 8.S. W ederopbouw. Nu de werkzaamheden van hot Bureau Gemeente Werken Afdeling Wederopbouw overgenomen zijn door het Streekbureau Venray van het Collego van Algemcene Commissaris sen voor den Wederopbouw treedt vanaf heden in werking: Huiseigenaren moeten zich voor horstel van liun pand melden op het Bureau "Wederopbouw Leunsohew. 1 Venray (Patersklooster) voor het ver strekken van inlichtingen etc. Dooi den Dienst der Wederopbouw wordt na verkregen goedkeuring mot een door don principaal te kiezen aan nemer de materialen vastgesteld voor noodzakelijk herstel, terwijl gelijk tijdig een kosten-bêgrooting wordt opgesteld. Het Hoofd van hot Rayon Bureau Venray H.C.V.-nieuws. De leden der hockey-club „Vonray" on verdere belangstellenden worden hierbij opgeroepen ter vergadering op Maandag 20 Aug. om 8 uur in Hotel de Zwaan. HET BESTUUR. - De bakkers van Venray bobben unaniem besloten, wegens gebrek aan vorvoermaleriaal, geen brood moor te bezorgen. Over dit besluit volgende week meer. DISTRIBUTIEDIEN ST KRING VENRAY Bekendmaking Voor het tijdvak van 17 Aug. '45 tm. 1 Sept. '45 werden de volgende bonnen van do bonkaart 9o periode aangewezen voor het lcoopen van de daarnaast vermelde artikelen. Do gel digheidsduur van deze bonnen vangt, aan op den dag waarop zij worden gepubliceerd on eindigt op 1 Sept. '45 tenzij hieronder anders is bepaald. BROODA 35a, B 35a, 0 35a, D 35a, M 35a, .1) 35b brood 400 gr. p. bon A 35b, B 35b, C 35b, Brood 600 J'l 85a, J'i 85b brood 200 gr. p. bon 1) 35, E 35Beschuit 100gr.p. bon Geldig tm. 25 Aug. '45. BESCHUIT: D 35a, D 35b, Beschuit. 70 gr. per bon. E 35a, E 35b, beschuit 70 gram per hou. Geldig- tm. 25 Aug. '45. MELK: A 35, B 35 Taptemelk V/s 1. per bon. 0 35 Molk l'/i 1. per bon. D 35, E 35 Melk 2 1. per bon. Geldig tm. 25 Aug. '45. BOTER: D 35a, Boter 125 gr. p. bon E 35a, E 34a Boter 250 grp.bon MARGARINE: A 35a, B 35a. C 35a, Boter 250 gr. por bon. M 35a, Boter 125 gr. per bon. Geldig tm, 25 Aug. '45. 125 gr. margarine is gelijk 100 gram vet. CHOCOLADE: 04, 20 Versnaperingen 1 tablet per bon, RIJSPU DDING D 90 Reserve, voor- inleveringsbon. Inleveren bij do winkeliers voor Woensdag 22 Aug. '45. ROOKARTIKELEN: 11 Tabak 1 rts. naar keuzo. Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 10e per. Deze kaarten worden uitgereikt tegen inlevering van bon A. tm. ESI Reserve. Zolfverzorgers voor melk moeten K 70 onE 84 Reserve, inleveren Kantoor Venray OIRLO Maandag 20 Augustus voor zolfverzorgers van 9.80—12 uur letters A --II, 13—15 uur Iettors J— li, voor ïnet-zolfvorzorgers van 15—15.30 uur letters A—R. OIRLO Dinsdag 21 Augustus voor zelf- en niet-zolfverzorgers van 9.30 11.80 uur letters S t.m. Z. OOSTRUM Dinsdag 21 Augustus voor zolfverzorgers van 13-15 uur letters A E, voor niet-zell'verzorgers van 15 15.30 uur letters A—E Wegens plaatsgebrek en te late ontvangst kunnen de kerkdiensten niet opgenomen worden. Burgerlijke Stand Week van 6 t.m. 12 Augustus 1945 GEBOREN Waszink Rloree A.H..T.A. St. Annalaan 5 Gommans Johannes A.P.M. Langstraat 49 OVERLEDEN van Ham Wilhelmus M. M.M. oud 3 maanden Versteogen Hendrikus M. M. oud 12 jaren, Smakt Kersten Gerard us H. oud 12 jaren Smakt MILITAIR GEZAG. BEKENDMAKING De Militaire Commissaris voor Noord-Limburg te Venlo acht liet noodzakelijk te wijzen op de Verordening d.d. 9 Nov. 191-1 van den Militairen Commissaris voor de Provincie Limburg te Maastricht betreffe'nde jeugdige personen. Deze verordening bepaalt, dat het jeugdige personen ver boden is in de open lucht, café's, restaurants en soortgelijke gelegenheden te verblijven gedurende den tijd van een half uur na zonsondergang tot een uur voor zonsopgang, tenzij zij zich in gezelschap van een opvoeder bevinden of' in het bezit zijn van een ontheffing, door den burgemeester der plaats van verblijf verleend. Jeugdige personen zijn onge huwde vrouwelijke personen beneden den leeftijd van 21 jaar en ongehuwde mannelijke personen beneden den leeftijd van 18 jaar, Deze verordening geldt voor het geheele zich in bijzonderen staat van beleg bevindende district Noord-Limburg. Venlo, 10 Augustus 1915. De Militaire Commissaris v voor Noord-Limburg (Venlo) De Res. Maj. v. Alg. Dienst, C. RECEVEUR Waf is een atoombom en wat is atoomenergie? In „De Mansbode" van 10 Augustus jl. troffen wij een artikel aan over deze kwes tie en laten dit voor onze iezers onverkort volgen Wiif, is een atoonihom, die, zoo groot als ecu tennisbal, evenveel verwoesting kan aanrichten als 20.000 ton van de ontplofbare stoil'on, welke lol. nog too werden gebruikt Oin een antwoord to verkrijgen op deze vraag hebben wij ons gewend tot dr. J. Sclnveers te Rotterdam, leerling en medewerker van professor Kees-om. Dr. J. Schweers, die zich steeds hooft geïnteresseerd voor de vraag stukken, welke verband houden met het principe, wuarop de nieu we bom berust, vermoedde roods liet dool van ons bezoek, voordat wij het hom hadden aangekondigd. U wilt zeker liot oen en ander weten over de atoombom? begroette hij ons. Op ons bevestigd antwoord begon hij met er op te wijzen, dat het principe, waarop de „atoomsplitsende bom" hoogstwaarschijnlijk berust, reeds vóór 1940 bekend was. Toon reeds was men op grond van geno men proeven en aan de band van theoretische beschouwingen tot de conclusie gekomen, dat er groote hoeveelheden energie zouden vrijko men, als men er in zou slagen de kern der atomen in twee of meer deelen te splitsen. Vooral zou dal het geval zijn, als men de kernen van z ware elementen,zooals uranium, protactinium, thosium en ionicum zou kunnen „stukslaan" (deslntegreo- ren). In 1939 gelukte het do kernen van uranium-atomen, het zwaarste ele ment tor wereld, in twee gelijke deelen te splitsen, waarbij twee palladium-atomen ontstonden, bene vens een groot aantal neutronen. Bij dozo en dergelijke proeven werd steeds méér energie gebruikt dan men bij de splitsing terug kreeg. Toon echter was men reeds overtuigd van de mogelijkheid, dat de neutro nen, die bij do kernsplitsing vrijko men, op huu beurt weer nieuwe urauiiim-kernon zouden kunnen split sen, mits het goede uranium isokoop 235 in voldoende hoeveelheid aan wezig zon zijn. Daarbij zouden op nieuw oen groote hoeveelheid energie en vele neutronen vrijkomen. Theoretisch zijn de mogelijkheden, indien mon daarin eenmaal is ge slaagd, onbeperkt. Er ontstaat dan eon zoogenaamd sneeuwbal procos, dat Dr. Soliweers zou willen verge lijken met een kist vol geweerpatro nen. Wanneer men in zoo'n kist oen kogel afschiet, wordt daardoor oen patroon tot ontploffing gebracht, ten gevolge waarvan do kogel uit do huls wegvliegt, waarbij warmte en licht vrijkomen. Dozo kogel kan op zijn beurt weer eon anderen kogel in do kist raken met dezelfde gevolgen, zoodat binnen zeer korten L"ijtl in oen betrekkelijk kleine ruimte ontzaglijk vool energie vrijkomt. De energie, welke bij het. kern splitsingsproces vrijkomt, ontstaat uit de energie, waarmee do protonen on neutronen, die tezamen don kern vormen, zijn samengebonden. Do nieuwe bom kan niet door middel van een lont ofiots dergelijks tot ontploffing worden gebracht. Dit moei geschieden in een laboratorium, dat beschikt over hoogspannings installaties, wolke ettelijke millioenen (5 tot 25 millioen) Volts spanning kunnen opwekken eu wolke enorme afmetingen bezitten.

De Zwijger | 1945 | | pagina 3