De mietdóhi(d tm einde! FEESTDAG der Naastenliefde TOEKOMST Weekblad voor Venray en Omstreken Ie Jaargang na de bevrijding Nó. 39 Zaterdag 18 Augustus 1945 15 AUGUSTUS 1945 DE HISTORISCHE DAG Zes jaren hebben onze vrije volkeren een onmenselijke strijd moeten voeren, tegen die krachten welke een dodelijke bedreiging vormden voor de heiligste goederen van den mens, de vrijheid en eerbied voor de menselijke waardigheid. Nooit heeft de mensheid zo nabij gestaan aan totale onder werping en slavendom, nooit is er om dit alternatiefvrijheid of knechting, zo verbeten en met de inzet van alle bestaande vernietigingsmiddelen gestreden! liet laatste middel, de atoom bom, waarmee gehele japanse steden van de aarde wegge- schroeid werden, is dè uitvinding van deze oorlog geworden Zal dit fantastische vernietigingswapen nu ook voor vredes- doeleinden gebruikt gaan worden, zo vraagt de mensheid in angstige bezorgdheid zich af? Want naasc de grote intense vreugde over het einde van den strijd, over de verlossing van ons Indie, mag men zich toch wel volkomen realiseren, wat deze oorlog ons mensen gebracht heelt. En dat is een oorlogsmentaliteit, ontstaan in 6 jaren van ver krachting der zuivere menselijkheid, van totale vernietiging, plundering en morele ontwrichting op zedelijk gebied. Deze totale oorlog bracht vanzelf de overtuiging dat het doel alle middelen heiligt en ook onze vrije volkeren hebben niet geaarzeld deze stelregel in practijk te brengen. De strijd is ten einde, goddank, maar de mensheid zal zich nu moeten bezinnen op die menselijke waarden, voor welk bestaan deze strijd gevoerd werd. Voor ons Nederlanders betekent de capitulatie van Japan de algehele bevrijding van het groot Nederlandse Rijk. Het Moederland en Indie zullen elkander weer kunnen bereiken, zullen nu samen gaan werken aan de opbouw van het gehele Rijk. Voor het Nederlandse Rijk ligt een moeilijke toekomst open, moeilijk en zwaar omdat Indie en Nederland wreed door de strijd verminkt werden. In de donkerste uren der beproeving hebben beide echter volgehouden, nog klinkt na de rampzalige dagen van Pearl Habour en Singapore de stern van Admiraal Doormanik val aan, volg mij 1" Deze roep heelt zowel Nederland als Indie verstaan, samen hebben zij lotsverbonden deze wereldstrijd mee gevoerd tot een zegevierend einde. Samen zullen zij beginnen aan de nieuwe taak, die ons nu wacht de opbouw van ons Nederlands Rijk. Indie en Neder land één toekomst i Op 15 Augustus is een blijvende band gelegd tussen HAARLEM en VENRAY. Woensdag 15 Augustus 1945 is een tweede bevrijdingsdag ge worden. Zoals wij op 18 Octo ber blij en uiterst gelukig waren bij de bevrijding van Venray, die zo lang en vurig was verlangd, zo was de stemming ook nu, toen lange autorijen van onze peetouders uit Haarlem en om geving in Venray aankwamen, beladen met goederen, om onze nood en ellende, de naweeen Ontworsteld aan het slavenjuk van duist're macht en dwinglandij, Keert zich ten goede weer het tij en brengt ons stralend, nieuw geluk. Bevrijd van 's vijands zware druk, Ontbloeit, als in een schoone Mei de bloesem en de bloem der wei, In ons een innig, klaar geluk. Niet langer slaat het bange hart zijn sombere cadans, Vergeten is weer droeve smart, De toekomst lacht ons vroolijk tegen met schitterende glans, De vrijheid roept met nieuwe wegen van de eerste bevrijding, zoveel mogelijk te lenigen. Het was ongeveer drie uur toen het convooi, feestelijk versierd rnet oranje en groen, op de Maas- heescheweg aankwam. De bewo ners van de Maasheescheweg hadden op eigen initiatief daar bogen opgericht en spandoeken gehangen met pakkende leuzen erop. Aan hen vooral een woord van lof en dank, want het was" inderdaad een goede intocht. Geheel Venray was op de been jong en oud, allen wuifden spon taan en enthousiast hun helpers toe. Deze hartelijke ontvangst heeft de Haarlemmers ten zeer ste geroerd en het zal een stimu lans zijn, om weer met nieuwe moed aan te pakken. Immers nu zij op vele plaatsen de nood van ons volk met eigen ogen hebben gezien, hoeven wij niet te twij felen aan de woorden van den directeur van N.V.H., dat het bij deze dag niet zal blijven. Ver meldenswaardig is hier de sym pathieke daad, die dhr. Geluk en Pater Hutjens stelden bij de uit tocht van Donderdag. Bij het St. Anna-Gesticht namelijk zijn beiden uit de bus gekomen en hebben zij Dr. Sala en dhr. Jans sen nog eens hartelijk bedankt voor de gulle ontvangst, die zij niet hadden durven hopen. De ontvangst. Om half vier had zich rondom het raadhuis een hele menigte verzameld. Vanaf het bordes werd er door talrijke personen gesproken. Het was zeer typisch dat, niet alleen de sprekers van Venray maar ook die van Haar lem, beiden blij en dankbaar ge stemd waren. Van de kant van Venray behoeft dit vanzelfspre kend geen verder betoog, immers deze nationale daad van naasten liefde is een straal van geluk in onze huizen en dit maakt ons tevens dankbaar. Haarlem was blij en dankbaar, omdat zij het geluk hadden te kunnen geven een spreker uit Venray zeide terecht, dat Venray met enige jalouzie deze actie volgde om daardoor iets bij te dragen aan de bevrijding, die door ons zo duur werd gekocht. Haarlem heeft de helpende hand geboden aan een plaats, waar de vrijheid voor 100 pet. werd be taald. De hulp der scholieren een nationale daad Alle sprekers beseften ook, wat deze actie betekent voor een verbetering en versteviging van de eenheid in Nederland. De oorlog heeft in geest en hart diepe sporen nagelaten. Bij velen is de zelfzucht gebroken en nieuw besef gekomen van een heid en naastenliefde. Deze over tuiging dringt vooral door in de Nederlandse jeugd en dit is een bewijs, dat er een nieuw en sterk Nederland zal worden opgebouwd Dit is inderdaad hec belangrijk aspect, dat aan deze actie vastzit. De jeugd heeft cle vacantie opge offerd voor deze hulpactie en een driewerf hoera klonk dan ook uit de talloze menigte. Door de directeur van N.V.H. werd iemand op de voorgrond geplaatst, die het initiatief had genomen cot de actie Haarlem- Venray. Ook aan hem viel een hiep, hiep, hoera ten deel en een „lang zal hij leven", gezon gen door het kinderkoor o.l.v. dhr. J. v. Heijster. Deze heeft ons kloppend hart gehoord, de nood van ons volk Al leit er veel ver woest en wil daarvan niet ijzen, liet zal met yrooter glans uit as en stof herrijzen. (Vondel) zwijger Administratieadres Henseniusstraat 1 VENRAY Uitgever en Verant woordelijke redactie A.W.A. Prijs per nummer 10 cent (Uit: „Vrij Volk")

De Zwijger | 1945 | | pagina 1