Venray Grootestraat 15 Nieuws van Venray en omstreken ZANGREPETITIE DISTRIBUTIEKRING VENRAY Mien Coenen GESLOTEN Accountantskantoor ALB. MEEKS Eindhoven Accountancy Belastingzaken Boekhoudingen Oorlogsbedrijf schade Een onderwijzer voor vast en een tijdelijk onderwijzer geworden. In ieder geval behoeft Koning Leopold zelf dit telegram niet opgesteld te hebben. 7. Nog nadat de Belgische Regering te Londen de oorlog ha.d verklaard aan Italië heeft Koning Leopold een telegram met condo leances gezonden aan den koning van Italië. Verweer: dit is een niet on gebruikelijke wijze te handelen tussen verwanten van konings huizen. 8. De koning heeft in 't tweede jaar van den oorlog een reis ge maakt naar Berchtesgaden en al daar met Hitier een onderhoud gehad. Verweer: officieel is tot nog toe alleen bekend gemaakt dat 't onderhoud handelde over de krijgs gevangenen. Alle verdere ver klaringen zijn hypothesen en meer niet. 9. De koning is tijdens zijri krijgsgevangenschap gehuwd met mej. Baels, de dochter van een gewezen gouverneur van W. Vlaanderen (katholiek-conservatief gematigd flamingant), die tevens administrateur was van een hout zagerij die volop gecollaboreerd heeft met de Duitsers. Verweer: Men is krijgsgevan gene alnaargeiang het regiem dat men opgelegd krijgt: dit regiem was voor koning Leopold niet streng; hij was zodoende in de gelegenheid met veel mensen con tact te hebben (het geen ook blijkt uit het vele charitatieve werk) en had zodoende ook de mogelijkheid een huwelijk te sluiten. De verdere beoordeeling is meer een gevoelskwestie. Men kan overigens de dochter niet beoor- deelen naar de familie. In feite is geen belangrijke kwestie t.a.v. het z.g. in civiele gedrag van IC L, 10. Zijn afwijzende of apat hische houding t.a.v. de Resistance Verweer: dit was ook een gevolg van de bijzondere toestand waarin de Koning verkeerde: hij was n.l. krijgsgevangene. Overigens is er nog veel onzeker in die kwestie. R. K. Sportvereniging Venray Dinsdag a.s. 14 Augustus eerste training onder leiding van onzen nieuwen trainer dhr Bijl. Iedereen ontvangt nog een per soonlijke oproep en wij vertrouwen dat allen hieraan gevolg zullen geven. H.H. Manufacturiers, die van hun fabrikanten bericht Rebben gekregen, dat er voor hen enig goed is afgestuurd via den Ge meenschapsdienst Heerlen, moeten zich vóór 13 Aug. in verbinding stellen met Kap. Kuepers. Bescheiden hierover meebrengen R. K. Arbeidersbeweging Bureau Rechtsbijstand, heeft a.s. Woensdag wegens feestdag géén zitting. Openbare zitting Arrondisse ment Rechtbank Op Donderdag 16 Aug. zal in de aula van het Gymnasium een openbare zitting plaats hebben van de Rechtbank Arr. Roermond. Voor de Harmonie zijn de volgende bedragen binnenge komen: J.A. £10.'N.N.f 50. P.G. f 25.— Eerste ronde f 182,55 V.H. f 20.-, S.J. f 25.-. Daar er zeer zeker verschil lende rentetrekkers zullen zijn. van ongevallenwet voor 1921 die nog geen toeslag op hun weke lijkse rente hebben gekregen, zo is de vraag of er niet in deze richting iets gedaan zou kunnen worden: b.v. een 30 a 35% te willen toekennen in ver band met het levenspeil. Een rentetrekker Maandag a.s. 13 Aug. 8 uur n.m. van het zangkoor van de Mens Hioob in het Patersklooster. De Directeur Burgelijke Stand Week van 30 juli t/m 5 Augustus '"15 GEBOREN Derks Johannes G. M., Merseloseweg la Cornelissen Hendricus A. G., Langeweg 17 Jacobs Petronella A., Merselo N 1 Smits Gertruda W-, Langstraat 31 OVERLEDEN Zegers Theodora O., oud 85 j., z. beroep Vergeldt Theod. J., oud 33 j.. boomkweker ONDERTROUWD Thielen Theodor H-, oud 24 j., typograaf, wonende te Horst en Janssen Gertruda C. oud 24 jaar. zonder beroep wonende te V enray. Jasten Leonardus J., oud 36 jaar, land bouwer, wonende te Bergen en Muysers Maria J. W-, oud 30 jaren, zonder beroep, wonende te Venray. Peeters Hubertus oud 25 jaren, winkel bediende en Laurensse Maria J. J., oud 25 jaar, beide wonende te Venray. Buyssen Bemardus H., oud 36 j., chauffeur en Lamers Maria G., oud 45 j-, zonder beroep, beiden wonende te Venray. GEHUWD. Beerkens Bernardus H., oud 23 j., reiziger en Rongen Sibillo XV,oud 22 jaar, dienstbode, beiden wonende te Venray. Bekendmaking In het tijdvak van 10 t.m. 18 Aug. '45 worden de volgende bonnen van de bon kaart 9e periode aangewezen voor het koopen van de daarnaast vernielde arti kelen. De geldigheidsduur van deze bon nen vangt aan op den dag waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 18 Aug, '45 tenzij hieronder anders is bepaald. BROOD A 34a, B 34a C 34a, D 34a, E 34a, M 34a brood 400 gr. p. bon B 34b, D 34b, E 34b, brood 400 gram per bon A 34b, C 34b, brood 600 gr, p.bon D 34, E 34, beschuit lOOgr, p. bon MELKA 34, B 34 Taptemelk P/s L p. bon C 34, D 34 en E 34 Melk 1% L p. bon. MARGARINEA 34b, B 34b, C 34b, Boter 125 gr, p bon M 34 b. Boter 621/a gr. p. bon 125 gr. .is gelijk aan 100 gr, vet BOTER A 34a, B 34a, C 34a, Boter 125 gram per bon. Detaillisten kunnen deze bonnen inleveren t'm 10 Augustus. D 34a, E 35a, Boter 250 gr. p.bon CHOCOLADE B 84. C 84, D 84, Re serve 1 tablet per bon Uitreiking Bonkaarten 10e per. Deze kaarten worden uitgereikt tegen inlevering van A t/m E 81 Reserve. Zelfverzorgers voor melk moeten E76 en E 84 Reserve inleveren. Kantoor Venray Merselo Maandag 13 Aug, voor zelf verzorgers van 9,30—12 u. letters A tm H, 13 15 u. letters 1 tm O, voor niet- zelfverzorgers van 1515.30 u. letters A tm O. Merselo Dinsdag 14 Aug. voor zelf verzorgers van 9.3012 u. letters P tm U 13'15 uur letters V tm Z, voor niet- zelfverzorgers van 15—15.30 uur letters P tm Z. Donderdag 16 Aug. te Wanssum van 9,30-12 u. letters A- 0,13-i5 u. letters P-Z, Vrijdag 17 Aug. Castenray van9.30-12 u letters A-O, 13-15 u. letters P-Z. Zaterdag 18 Aug. Veulen van 9-10.30 u. alle letters. Kerkelijke Diensten 12e Zond. na Pinksteren 1945. 12-19Aug, Heer der week: Pater Rufus. Parochie-actiedraagt elkanders lasten, Zondag. Paterskerk diensten 7, 8 u. H, Mis v. geestel, en tijdel. J.D.O, 9, 10 u. Hgma. 3 uur kleine congregatie. (St, Jozefklooster) 4 uur H. Familie. 6 uur lof en rozenh. coll. R.K. Kweekscholen, bissch, n., armen Maandag. 7 uur zielemis voor alle overl. parochianen. 7.30 gest. jg, Egbert Hen drik. Gertrudis en Maria v.d. Berg (3 H) 3 uur best. dienst Johanna Wismans, echtg. v, Martin Poels. 8.30 uitv. dienst Peter Rongen Dinsdag, 7 uur l.mls 7,30 gest. jg. Hen drik Poels en Gertrudis Camps. (3 H) 8 uur best. dienst Maria' Elisabeth Linsen Vullings. Antoniuslof 7.30 biechtgelegenh. v.6—8 u. Woensdag. O.L. Vrouwe Hemelvaart Diensten als op Zondag Geboden feestd. Generale Absolutie v. d. leden der D.O. Plechtig lof 6 u. (Peest der Mariacongre- gaties. Alg. Comm. Om 3 u. groote en kleine Congregatie op St. Jozefkl.) Donderdag. Feest H. Joachim. 7 u. best. zieledienst Johanna Maria Maas, 7.30 lm. 8 u. gest. sol. jg. Hubertus Janssen en zuster Johanna, 8.30 begr. dienst Antonia Jansen. Vrijdag. 7 uur lm. 7,30 uitv. dienst An tonia jansen. 8 u. gest. jg. Johanna Grut ters, Hendrik v. d. Wildenberg en kinderen Zaterdag 7 lm. 7.30 gest. jg. Bern. v. d. Bosch (3 H) 8 u. gest. sol. jg. Jacob Try- nus, Anna G. Camps, Peter J. v.d. Broek en Hendrina Camps. Biechtgelegenheid par. geest. 6—8 u. Eerw. Paters 3—8 u. Lof om 7.30 u. HEIDE Zondag, lm. 8 u. hgms. 10 u. a.s, Woensdag dienst als op Zondag. Om 10 uur hgms, voor overl. fam. Ver- coulen Jansen. St. Servaas. Zond. H. Missen 6.45, 8.30 en 10 u. hgms, 6 u. Lof. Werkd. H. Mis sen 6.30 7.45. Woensd. als Zondag 6 u. lof. St. Anna. H. Missen Zond. 7.45 10.15, Werkd. 6.50 8.15 Lof Zond. 3.30 Woensd. 3 u. met processie. H. Missen als Zond. God schonk ons een zoontje en broertje Hans dat bij het H. Doopsel de namen ontving Johannes Antonius Petrus Maria A. Gommans D. Gommans-Coopmans Truusje en Pierre Venray. 8 Aug. '45 Langstraat 49 Gerard Wintels en hopen op 25 Sept. a.s. om 10 u. in de kerk van den H. Martinus te Weert het H. Sacrament des Huwelijks te ontvangen. Daarna zal tot hun intentie een plechtige H. Mis worden opge dragen, waar onder de Huwelijks zegen worden gegeven, Cuyck, Molenstraat 377 A Weert, Hoogstraat 28 Receptie 12.30-1.30 Toekomstig adres; Molenstraat 377 A, Cuyck Verloren van Paterskerk naar St. Elisabeth ziekenhuis DAMESTROUWRING t.b.l. terugbezorgen Paterslaan 2. Drukken] Fa, H. Mewemaeckera, Venray Ondergetekende verzoekt na mens de familie inlichtingen om trent C. B. Ninaber-van Eijben Traai 23 te Driebergen (Schuil naam Karei den Houter) geboren 4-11-1898 Res. Kapt. Is in Aug. 1943 te Eindhoven op het station bij ondergrondse werkzaamheden gearresteerd. Daarna overgebracht naar Haren, later naar Vught en vandaar naar Oranienburg. Sinds Febr. '45 geen bericht meer ont vangen. Is vermoedelijk dien tijd ziek overgebracht naar het kamp Bergen-Belsen. Onkosten worden vergoed. L. Cox. Veulen H 17, Venray. Welke auto kan begin volgende week )uffr. mede nemen naar Rotterdam te gen ruime vergoeding. Inl. Hoenderstraat 19, Venray. Wegens familie-omstandigheden is onze zaak op Dinsdag 14 en Woensdag 15 Augustus In IJsselsteyn zijn wij geopend op Maandag 13 Aug. inplaats van Dinsdag 14 Aug. Bakkerij JANSSEN, - VELTUM L 67 Bestuur R.K. Jongensschool te Venray-Kom vraagt voor 1 Sep tember a.s. Brieven voor 15 Augustus aan F. Vermaaten, Stationsweg 41, Venray. Langs dezen weg betuigen wij onzen harteiijken dank, ooknamens onze wederzijdsche familie, voor de vele blijken van belangstelling bij ons Huwelijk ondervonden. A. Custers Ria Custers-Vosters Kruisstraat 38 Venray Gevraagd per 1 September 1945 aan de R.K. Lagere School te Venray-FIeyde een onderwijzer Kennis van muziek strekt tot aanbeveling. Stukken binnen 10 dagen na het verschijnen van dit blad, in te zenden aan den Secr. van het Schoolbestuur te Venray F. Vermaaten, Stationsweg 41. R.K. Sportvereniging, Venray Zondag 12 Aug. 1945 des n. m. 2.30 uur terrein Leunsche weg R.K.S.V.V. I. - R.K.V.V. Concordia Panningen Entree f 0.25 Kinderen f 0.10

De Zwijger | 1945 | | pagina 2