Het annexatieprobleem Een Koningskwestie Weekblad voor Venray en Omstreken Welkom aan onze H aa riem se Se li o lieren Ie jaargang na de bevrijding No. 38 Zaterdag 11 Augustus 1943 Prijs 10 cent Adm. adres Henseniusstr. 1, Venray Uitgever en Verantw. redactieA.W.A. Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met grooter glans uit stof en as herrijzen. (Vondel) Van verscheidene kanten wordt de kwestie annexatie gezien. Woensdag j.l. gaf Drs. Banning, burgemeester van Gennep, in een bijeenkomst van Werkgemeen schap Limburg, de volgende as pecten. De Minister van Buitenlandse Zaken betoogde het eerst de in lijving van Duits grondgebied als enige werkelijke schadeloosstel ling. En de minister had op het oog het gebied aan de gehele linker Rijn-oever. De bevolking aldaar zou moeten verdwijnen. Ofschoon het weg voeren van een bevolking van eigen grond en erf een marteling is het is in de loop der tijden niet vaak gebeurd vond spreker het toch een grote speculatie, om Duitsers aan te nemen. Dan is het gevaar van een minderheden vraagstuk aanwezig. Vervolgens toonde spreker aan, dat Nederland meer dan enig land van Europa geschikt was om een gebied in te lijven. En wel om de volgende redenen: bleken, dat Limburg al over rompeld en afgesneden was door de gemoderniseerde motorstrijd krachten, alvorens een sterke ver dediging had kunnen plaatshebben. b. De oorlog van 1940 bewees ook duidelijk, dat Nederland ge brek had aan ijzer, Enkele kilometers over de grens o. a, bij Aken is overvloed. Onze mijnen zijn zo goed als uitgeput en vlak over de grens is rijkdom. Op de tegen werking, dat er in Nederland voor den oorlog al te weinig onder grondse mijnarbeiders waren, ant woordde spreker, dat hij er geen bezwaar in zag, om nog meer buitenlandse arbeiders te laten werken. c. In de loop der oorlogsjaren hebben onze havens veel geleden o.a. Rotterdam en Amsterdam. In geval van annexatie zou Embden een geschikte haven zijn, gezien Twente-Kanaal. De industrie van Twente zou hiermede een grotere ontwikkeling kunnen krijgen. 2. Gezien vanuit Internationale verhoudingen Ons volk zal zich, staande in een der meest bewogen en beslissende momenten van zijn geschiedenis, moeten bezinnen op het probleem, waarvan de oplossing een levensvraagstuk is, schadeloosstelling voor de geleden vernielingen, annexatie? Annexatie van Duits gebied kan de oplossing brengen, Hoe, daarover zullen wij ons moeten beraden! Het eerste convooi gearriveerd De geweldigehulpactie „Haarlem helpt Venray" is gestart met een convooi van 10 wagens, met beddegoed, textiel en porcelijn. Het was een proefconvooi en slechts een klein deel van de 3000 m3 goederen, die in Haarlem voor Venray liggen opge slagen! Wij roepen de Haarlemse scholieren, die als deputatie zijn meegekomen, van harte welkom toe in Venray. Het was deze eerste keer geen officiële ontvangst, maar de hoki poki en een uur verlenging van dansverbod ter ere van onze Haarlemse vrienden vormden een ruimschootse vergoeding Onze Haarlemse scholieren werken thans bij de H.A.R.K. mee aan de verdeling der goederen, die deze week reeds verdeeld worden. Woensdag 15 Augustus Feestdag der Naastenliefde Dit zal een Haarlems-Venrays feest worden, de viering van de blijde intocht der hulpcolonnes. Om twee uur zal een groot convooi arriveren (pl. min. 70 ton) dat officieel ontvangen wordt aan de ingang van het dorp! Geheel Venray is in feestversiering, alle vlaggen gaan uit! Op het stadhuis zullen de scholieren toegesproken worden door de Edelachtbare Hee? burgemeester Janssen. 'sAvonds 8 uur groot volksconcert op de grote Markt, ge geven door de Harmonie en het zangkoor van de mens Hioob. Woensdag 15 Augustus verwelkomt een dankbaar Venray zijn helpers op grootse enthousiaste manier, want het is de feestdag der naastenliefde! 1. Wegensdegrotebevolkings- toename. Ons land heeft het grootst geboorteoverschot en het laagste sterftecijfer in de Europese landen. Er is een groot verband tussen het bevolkingsvraagstuk en een gebiedsuitbreiding. In de Pauselijke Encyclieken staat geschreven, dat bij bevolkings toename voor territorium moet worden gezorgd. Daar Nederland ieder jaar een aanwas van bevolking heeft, is het nu een goede kans, om de bevolking goed te verdelen. In Frankrijk darentegen is de be volkingsfactor onder 1 d.w.z. een vermindering ieder jaar van bevolking en dus is Frankrijk minder geschikt tot annexeren. Bovendien is er geen mogelijkheid open tot cultiveren. Spreker ging in het kort na, waarom de leuze op bovengenoemd gebied was gevallen: a. Uit strategisch oogpunt gezien; Zuid-Limburg is te klein en te eng voor een eventuele defensie, immers de grens ligt 5 km. van de Maas zoals bepaald werd op het Wener Congres van 1815 op „kanonsafstand". In 1940 is ge- Indien Nederland een gebied van Duitsland zou annexeren zou dit een versterking van positie betekenen. Het is daarom dat Minister van Kleffens meer oog heeft gehad op de rijke industrie gebieden van de Rijngrens. Dit. betekent, dat wij dan een sterk tegenwicht vormen aan Frankrijk dat nog steeds met de oude eisen voor den dag komt namelijk de Rijn als grens en wel tot Kleef toe, dus tegenover Nijmegen. En hieruit is een volkomen insluiting van ons land af te leiden. Het tegenwicht van onze kant zou ge culmineerd worden in een eenheid met België en Luxenburg met de daaraan verbonden koloniën. Vervolgens besprak spreker en kele opmerkingen. Wat een even tuele assimulatie met de bevolking betreft, zei spreker, dat dit slechts kan gelden voor een kleine per centage der bevolking, vooral van de boeren. In zijn inleiding had spreker de verwantschap van Limburg met de bewoners vlak over de grens aangetoond en evenzo de bewoners van Oost-Friesland met onze Friezen. Doch van de andere kant moest spreker toch ook tegenwerpen, dat sinds Blsmark, den organisator van het éne Duitse rijk, het na- tionalen bewustzijn zo sterk was gegroeid, dat een assimulatie met de Nederlandse bevolking heel moeilijk was, Daarom ook had spreker bezwaar in het opnemen van grote steden, zoals Krefeld, Aken e.d. Immers de bevolking daar is veel venijniger in reacties en veelmeer Duits-nationaal gezind. Daarom voelde spreker meer voor 'n annexatie van het rij kei and- bouwgebied in het Noorden bij Oldenburg. Het zou tevens een geschikte oplossing zijn van het kleine-boerenvraagstuk. Immers hier in Nederland is een perma nente" steun noodzakelijk. Dit is inderdaad een belangrijk aspect, dat aan dit plan vastzit. 3 Annexatie is een moeiiijk vraagstuk, waarvan de gevolgen op sociaal en economisch gebied, maar vooral op politiek terrein niet te doorzien zijn. Wij kunnen nu nog niet tot een conclusie komen, zei spreker, en daarom was deze lezing bedoeld, om enige aspecten van dit probleem naar voren te brengen. S. II. Het onderstaande is een vervolg van de in het vorige artikel reeds aanhaalde punten, welke als pro en contra de kern uitmaken van het Belgische koningsprobleem. 5. Zijn privé-omgeving zou grotendeels bestaan hebben uit Duitsgezinden verweerde om geving zegt op zich zelf nog niets omtrent den koning, dat de colle- borateurs hun hoop stelden1 op de koning kon waar zijn maar het is niet bewezen dat die hoop ge grond was of dat zij aangemoedigd werd.. Er zijn nog vele dingen onbe kend in die kwestie. 6. Koning Leopold, of althans, een van zijn ondergeschikten zond tijdens den oorlog een tele gram naar Hitier waarin o.a. ge lukwensen werden aangeboden met zijn verjaardag. Als bewijs voor die stelling werd het antwoord telegram uit Duitsland gecopieerd en gepubliceerd. Verweerhet antwcordtelegram kan onjuist geweest zijn. Omtrent het telegram zelf is niets bekend

De Zwijger | 1945 | | pagina 1