Venray wordt geholpen Helpt U ook mee? Meldt: U dan voor vrijwillige hulp bij de HARK Grotestr. 2 Bloemendaal, onder wier auspiciën deze actie wordt gevoerd, hebben door spreken de affiches, de burgers opgeroepen tot offeren. „Beter een kamer ontruimd dan het gehele huis in puin", deze slagzin was het parool der hulpverlening aan Venray en Nijmegen. Andere reclame affiches als „Wij zullen Venray en Nijmegen helpen" trokken eveneens overal de aan dacht. In vele winkels werd op een of andere manier, soms op geestige wijze, attentie gevraagd voor de getroffen steden in het Zuiden. Een kleurrijke geschilderd bord blijkbaar slaande op de koperinleve ring tijdens de bezetting aan de moffen droeg als onderschrift „U gaf wellicht iets aan de moffen, welnu laat Venray toch zeker eens boffen"!! Ook de Haar lemse pers schilderde in soms zeer sugges tieve beschrijving de verhalen van uren lang artillerie beschietingen, Typhoon- aanvallen, bevrijding, evacuatie, roof en plundering, geleidelijke terugkeer naar de verwoeste haardsteden, al die lotgevallen die Venray nu eenmaal moest ondergaan! Zondag j.l. werd een grote voetbalwed strijd Haarlem-Nijmegen gespeeld, waarbij Het Noord en komt helpen uls dank voor verlossende daad Haarlem helpt Venray dus staan wij hier paraat de entree bepaald was op inlevering van lepels en vorken. Deze week vraagt een bioscooptheater aan zijn bezoekers alleen maar borden en koppen als toegangsprijs Zelfs het toneel staat in dienst der Haar lem-Venrayactie. In de speciale revue, ge speeld door de scholieren, deed zich een scène voor van iemand, die plotseling drie logés „over" had gekregen en niet goed wist wat hij ermee moest doen, hoe al die gasten laten slapen? „Wel, was het ant woord van de bekende vriend, die overal raad op weet, leg ze op de grond en stuur de bedden naar Venray"(Stormachtig applaus) Dit alles mag een bewijs zijn dat Haarlem Venray zal helpen op een grootse konink lijke wijze. Deze schoolactie is echter pas het begin want: „Haarlem heeft Venray blijvend ge adopteerd". Deze woorden werden gesproken door dhr van Leemt, de directeur van 't N.V.H. Haarlem en later ook nogeens herhaald door de secretaris van 't N.V.H. Bloemen daal Beide heren verzekerden ons dat Administratie, inlichtingen eu controle bureau voor de ontvangslactie Haarlem helpt Venray is gevestigd: Grotestraat 2. Inlichtingen en klachtenbureau is geopend: van 10-11 v.m„ 3—4 n.m. en 8-9 n.m. deze actie, de grote algemene actie, slechts het begin is van de hulpverlening. Het ligt in de bedoeling, dat wanneer eenmaal de algemene actie is voltooid, er een plan wordt uitgevoerd, volgens welk iedere Haarlemse bedrijfsgroep dezelfde Venrayse bedrijfsgroep zal gaan helpen Zo zijn de aannemers reeds begonnen en brachten 4 ton spijkers bijeenEr zal nog wel enige tijd voorbijgaan, alvorens ook dit geheel op grote schaal wordt uitgevoerd, maar ook dat komt in orde! Donderdag 2 Augustus de grote dag. Dan zal de gehele Haarlemse school jeugd op de Grote Markt in Haarlem bijeenkomen, de burgemeester van Venray en Nijmegen zullen vanaf het Stadhuis woorden van hulde en dank deze ijverige jongens en meisjes toeroepen en onder plechtige tonen van het Wilhelmus heeft de symbolische uittocht plaats der eerste colonnes, die naar het Zuiden zullen trekken, recht naar Nijmegen en Venray, de twee petekinderen Dit is werkelijk een feest van naastenliefde. De woorden van Pater Henri de Greeve gericht tot het Noorden hebben niet te vergeefs geklonken zeker niet wat onze peetouders' betreft. Haarlem, Heemstede en Bloemendaal, met hun jeugd vooraan, hebben getoond wat echte vaderlandse offerzin betekent. Ja, wij horen het een der enthousiaste leraren nog zeggener bestaat geen Zuiden en geen Noorden meer, want, jullie en wij zijn één! Wij leden honger, toen jullie bevrijd waren en jullie hielpen Nu hebben jullie gebrek en daarom helpen wij nuDat is Nederland, dit zijn de mensen die dit lage landje aan de zee bewonen dit landje, geschonden en onteerd, is hun land. land van zwoegers en ploeteraars, van bouwers en ontwerpers, van mensen die werkelijk loyaal koninklijk elkander helpen! En daarom juist zal dit getrapt en geslagen vaderland door innerlijke kracht herrijzen!! Haarlem helpt Venray het is slechts één van de kleine steentjes, waarmee het gehele pracht mozaïk van 'n herrezen vaderland voltooid wordt, maar het is onmisbaar en daarom is deze actie een zo'n uitermate vaderlandse daad. Wij hadden hulp verwacht, zeker maar zo? Nee, nooit dat leek onmogelijk, wij stonden gewoonweg perplex bij het zien van al die voorraden. En het leek ons toen wij 's avonds onze puinenstad weer binnenreden, als hadden wij enkele dagen geleefd in een sprookje, oneindig ver weg en zonder werkelijkheid. Kon dat allemaal waar zijn? Het antwoord zal binnenkort komen! D-day is reeds vastgesteld, dus rest ons slechts uiterste paraatheid. W. De Iiulpactie in Haarlem een overweldigend succes Leeuwenaandeel in dit resultaat hadden de 3000 scholieren Wij zijn in Haarlem geweest, nieuws gierig als wij waren of het wel allemaal waar was, wat ons verteld en beloofd was! Wij hebben de opslagplaatsen gezien en stonden perplex, verstomdDe bijeen gebrachte buit voor Venray en Nijmegen is zo enorm groot, dat men zelfs in Haarlem niet eens meer weet hoeveel er nu in totaal opgehaald isl En deze kolossale arbeid werd verricht door meisjes en jongens, door een enthousiaste jeugd! Om U een indruk te geven van de geweldige resultaten, laten wij hier volgen, wat één school (een van de tien) op één dag ophaalde: Platte borden 793 Boterham borden 566 Gebakschotels 54 Kop met schotel 574 Theepotten 54 Koffiepotten 13 Diepe borden 481 Schalen 171 Juskommen 110 Bekers 196 Dit wat het porcelein betreft, in totaal waren in deze school alleen 155 kisten porcelein ingepakt. Daarnaast stond 'n stapel van ongeveer 200 kisten textiel goed. vooral babykledingEr waren 2100 lepels, messen en vorken binnen gebracht, terwijl een groot gymnastiek lokaal volgestapeid was met meubels, bedden, matrassen etc. We telden in de afdeling klokken van deze school: 16 wekkers, 14 hangklokken en 50 pen dules en staande klokken Dit alles is slechts maar een vluchtige greep uit alles wat hier in dit éne ge bouw, binnengebracht wasWij hopen dat U met ons enigzins een voorstelling kunt maken, wat voor ons in Haarlem ligt te wachten. Het is net als met de komst der geallieerden, wij konden ons hun leger, rijkdom aan materiaal, niet voorstellen voordat wij zelf alles gezien hadden. Welnu U zult het zien, spoedig, volgende week all Vanzelfsprekend zal de ontvangst en verdeling een geweldig werk zijn, maar onze Haarlemse scholieren hebben de reuzenprestatie geleverd al ditgoed bijeen te halen; wij zullen 't ontvangen, daaraan helpen wij allen mee! Groots is het succes in Haarlem, groots zal het zijn in Venray, daarvoor zorgen alle Venrayers De goederen uit de „Haarlem helpt Venray Actie" blijven ook na toewijzing, een maand eigendom van de HARK. Ieder krijgt dus de eerste maand de goederen in bruikleen; in deze tijd zal gecontroleerd worden naar de juistheid der verstrekte gegevens. Is alles in orde dan worden de goederen eigendom! Drukkerij Fa. H. Messemaeckers, Venray

De Zwijger | 1945 | | pagina 6