GESLOTEN KRUIJSEN-MEESTERS Kermis 1945 dansen De bekende Danssalon van Fa. HENDRIKS, BOXMEER Cafe Suiaqtuweuf VHaaskmckmcq Befanqbifke Utlededdinq. ALB. MERKS Assurantiekantoor J. M. SCHAEFFERS A. VERHEGGEN bruine Dames- en Meisjesschoenen Bij overtreding zal zoowel tegen den vergunninghouder als tegen de bezoekers proces-verbaal worden op gemaakt en dogenon, dio zich hieraan schuldig maken zullen bovendien onmiddellijk door de politic worden verwijderd. Yenruy, !11 Juli 1945 Do Burgemeester van Venrav, Mr. A. H. M. JANSSTiN Burgerlijke Stand Week van 23 t/m 29 Juli 1945 GEBOREN Smulders Johanna 1J. L., Castenray v. d. Pasch Uonricus M. A., Oastenray Vermeulen Bernardina G., Merselo Boom .Taooba E. J., Ou do Oostr.weg Jennisksns Maria P. G. St. Elisabethzieker.liuis Thomassen Jacobus J., Hensenfusstr. OVERIhiDEN: Willems Ilubertus J. H., oud 15 jaren, z.b. Yorhoijeu Peler .T., oud 17 jaren, landbouwer Janssen Gerard us II..!.. oud 17 jaren, schoenmakersleerling van Rijt, Arnold J., oud 16 jaren, landbouwer Jacobs Huberlus A., oud 16 jaren, los-arbeidor Vulüngs Maria E., oud 36 jaren, z.b. eclug. van Linsson II. G. van Rijt. Martlnus A. J., oud 51/» maand ONDERTRD U WD Jansen Gerardus, oud 30 jaren, metselaar en Strijliosch Bertlia M., oud -23 jaren, z.b., beiden wonende te Venray Spreeuwen berg Wilhelmus H., oud 32 jaren, landbouwer en Gooren Hendrika M.. oud 25 jaren, heiden wonende to Venray Oudenhoven Jan P., oud 27 jaren, aannemer on Gossens Antonia H. oud 28 jaren, z.b.. beiden wonende to Venray. GEHUWD van do Pasch Wilhelmus J. J. M., oud 30 jaren, huisschilder en Derickx Maria G. B. W., oud 29 jaren, costu- miëre, bedden wonende to Venray. Ghristians Poter J. 1L, oud 30 jaren, bakker, wonende te Mecrlo en Jen- neskens "Wilhelm in a P. oud 28 j., costumioro, wonende te Venray. Janssen Hcrmanus J. J., oud 28 j., arbeider-rangoorclor en Thouws Anna M. H., oud 23 jaren, z.b., beidon wonenclo te Venray. Verstralen Engelbortus P. J., oud 31 jaren, aannomor en Janssen Gerarda M. PI., oud 29 jaron, zb., beiden wonende to Venrav. Maria Laurcnsse Unit Footers hebben de eer U kennis te ge ven van hun voorgenomen hu welijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op Maandag 29 Augustus in de kerk van de Eerw. Paters Franciscanen te Venray om 9.30 uur. Venray, Maasheescheweg 11 Overl.weg 14 Toek, adres Maasheescheweg 25 Jan Otuleuhoren Tonny (lOSHCtis geven hiermede kennis van hun voorgenomen huwelijk, waarvan de inzegening zal plaats hebben op .Dinsdag 21 Augustus a.s. om half 10 in de kerk van de Paters Franciscanen te Venray. Venray, Leunscheweg 19 Wilhelminastraat 9. A. Kate in ;m M. Katemau-Janssen danken allen voor de belang stelling bij hun huwelijk onder vonden. VERLOREN in Venray 29 Juli zwart-lederen portefeuille, inhoudende enige bankbiljetten. Tegen beloning terug te bezor gen A. H. Baltissen, Merselo. f Door oorlogsgeweld getroffen, overleden plotseling onze innig- geliefde Vader en Grootvader P. J. REL0ÏIW weduivn. v. Hendrika Willems, in den ouderdom van 80 jaar over leden 13 October 1944. en onze geliefde Broer en Oom liENDRIKTTS KELOUW in den ouderdom van 37 jaar overleden 9 October 1944. Nijmegen WED. VAN RUN-RELOUW en kinderen Venray: H. VAN OPBERCEN- REEOUW en kinderen Ste.yl W. RBLOUW- v.d. HEUVEL en kinderen Velden j. KELTJES-RELOUW en kinderen Venray M. RELOU W-L1NDERSj en kinderen Venray: H. RIvLOUW— VAN MARIS en kinderen Venray A. RELOUW TegelenW. VERLINDEN— REi.OUW en kinderen Venray O. BARENTS-KELOUW en kinderen De plechtige lijkdienst zal gehou den worden op 10 Augustus om 9 uur in de Paterskerk. is tijdens de Kermisdagen geplaatst bij Hier speelt het alom bekende uitgebreide VAN RHEE'S DANSORKEST, TEGELEN. Geniet hier van dans en muziekBeleefd aanbevelend, SWAGHOVEN HENDRIKS Wegens vaeantie Tan 5 tot 12 Augustus Fa. VAN DEN MUNCKH0F Bloemisterij J. KEYZERS Rijwielhandel J. l'OELS Firma WILLEM WINTERS TE KOOP een nog in goeden staat zijnde maaimachine. H. Verheijen, Oostrum D 32a. TE PACHTEN een perceel nagras, gelegen nabij de Nach tegaal. Adres Wed. P. Tacken- Maes, Landweert 22. Heb hoge jongensschoenen m. 38, wil ruilen tegen jongens schoenen m. 34 of 37. J. Smals, Veldstraat 4. VERLOREN: Maandag30Juli tusschen Venray en Castenray dubbele fietsentas, inhoud foto overleden familieleden. T.b.t.b. Crootestraat 26. Wie kun mij inlichtingen verschaffen over: 1 bontvos, 1 wollen kantkleed met onder jurk en 1 blauw wollen kleed, Deze zijn waarschijnlijk verloren in den avond van 14 October, gaande van de kerkkeider naar Servatiusgesticht. Zij waren ge knoopt 'in wollen deken. Inlichtingen Stationsweg 10. Accountantskantoor ÉINDHOVEN Accountancy Belastingzaken Boekhoudingen Oorlogsbedrijfsschade Bijkantoor VENRAV Grootestraat 15 Onze verzekerden bij AFDELING A. Molestverzekering O.O.M. Den Haag, deelen wij mede, dat de naheffing 2e halfjaar 1944 en le halfjaar 1945 TELKENS f 4.— per f 1000.- verzekerd bedrag bedraagt. Teneinde spoedige afdoening te bevorderen, gelieve U deze ten spoedigste te storten op onze girorekening 420268 of per postwissel of door betaling op ons kantoor. De bewijzen van storting kunt U als voorlopige kwitantie bewaren. Steeds vermelden voor welk halfjaar U stort. Schaden le halfjaar 1944 worden direct voor 100 ver goed. Op volgende halfjaren kan, mits DRINGEND noodzakelijk, op ROERENDE goederen reeds thans 10 voorschot worden verstrekt. Geef ons direct op de nummers van de blauwe kaart van de Schade-Enquête-Commissie. Storting en opgave nummers bespoedigt afdoening dus... uitbetaling. Oosfsingel 12, VENRAY DANSEN ZAAL WILUELMINA is dit jaar niet vrjj, Toch kunt U dansen vrij en blij, Tegenover de zaal staat de tent Waar 't heerlijk dansen is, dus allen present. Prima strijkorkest. Spiegelgladde vloer. Beleefd aanbevelend, TE KOOP jonge herdershon den, 6 weken oud. Tevens gevraagd een knecht. M. Janssen, Ysselsteyn. I 43. GEVONDEN een armband. J. Droesen, Heijde. Hartelijk dank aan St. Oda voor behoud van huis en gezin. Fam. K. en L. te V. OOSTRUM verzoekt inlevering van alle v.d. VOORTS ZAKKEN uiterlijk 20 Augustus e.k. Zakken met andere firmanaam waarvan het statiegeld op f 2.- gesteld is, worden ook slechts tot dien datum aangenomen. Na 20 Augustus wordt voor de thans in omloop zijnde zak ken het statiegeld niet meer terugbetaald. Dagmeisje gevraagd Leenders, Slager, Stationsstraat 29. TE RUILmeisjesschoenen platte hak m. 36-37 tegen dito m. 39. M. Pelzer, Maasheeseweg 36. Heden weer voorradig met platte hak, maten 36/41. H. JANSSEN-SMEETS Langstraat 33b. TE RUIL of TE KOOP nieuw mantelpak m. 46, donker blauw met streepje. Stationsstraat 8. Op Vrijdag 10 Augustus smederij gesloten. L. Lucassen, Jan Hensenstraat. GEVRAAGD voor Vught een R.K. Dienstmeisje in klein gezin. Hagel weg 12, Venray. GEVRAAGD voor direct een meisje voor kantoorwerk, twee jongens 15—16 jaar voor werk in de brouwerij. Aanmelding tusschen 6.30— 8.30 Eindstraat 25. Voor direct gevraagd in Nrd.- Limburg bekwaam monteur. Brieven onder no. 10 bureau van dit blad. RRI.OIIW en kinderen Venray: VAN MARIS- ii

De Zwijger | 1945 | | pagina 4