DISTRIBUTIEDIENST KRING VENRAY SCHOENEN ATTENTIE. Wij worden geholpen. Koninklijk geschenk. Geschenk aan het Groene Kruis. Rode Kruis schenkt voedselpaketten. ATTENTIE Kerkelijke Diensten. PUBLICATIE Openstelling Gemeente- bureaux gedurende de Kermis Bnrgomecstcr 011 Wethouders van Vonray brongen ter algemeene kennis, dat de O omeento-Secret-ario, 'iet, kantoor van den Gomoen te-Ontvanger, tiet kantoor van Gemeentewerken en liet kantoor der Gasfabriek op Maan dag 6, Dinsdag 7 en Woensdag S Augustus a.s. voor liet publiek uitsluitend zijn geopend van 9—12 uur. Yenray, 31 Juli 1940 Burgemeester en Weth. van Yenray De Burgemeester, Mr. A. H. M. JANSSEN De Secretaris, J. v.d. BOOM l.S. Bekendmaking De Burgemeester van Yenray ves tigt ten overvloode nog do aandacht op do oponbare bekendmaking van den Militairen Commissaris voor Noord-Limburg te Vonlo waarbij de door hen op grond van do Verorde ning ..Avondklok" uitgevaardigde beperkende bepalingen zyn ingetrok ken zoodat in zijn district geoor loofd is. zich ook van 0 tot 4 uur in de openlucht op to houden. Yenray, 31 -Juli 1945. Do Burgemeester voornoemd, A. II. M. JANSSEN. Sluiting van dranklokalen en kermisvermakelijkheden gedurende de kermis Do Burgemeester van Yenray brengt ter algemeene kennis, dat door hem ingevolge het bepaalde bij de artikelen 122 en 125 der Algemeene Politie verordening voor de Gemeente Ven- ray wordt bepaald dal. het sluitingsuur van voor liet publiek toegankelijke inrichtingen als bedoeld in artikel 121 der Alge meene Politieverordening, uitsluitend voor de Kom Ver.ray op Zondag 5, Maandag 6, Dinsdag 7,'Woensdag 8, Donderdag 9 en Zondag 12 Augustus a.s. wordt verlengd tot twaalf uur middernacht dat ook in cle cafó's do muziok en andere vermakelijkheden, waarvoor dezerzijds eene vergunning is ver leend, moeten worden beëindigd om 11.30 middernacht; Ingevolge het bepaalde in artikel 126 der Algemeene Politieverordening, is het. verboden in vorgunnirigs- lokalen of aanhoorigheden, sterken drank te schenken op Zondag 5, Maandag 6, Dinsdag 7, Woonsdag 8, Donderdag 9 Augustus a.s. nn tlrie nilr namiddag tot den nnr savonds. Do vergunning wordt bij ongere geldheden of' niet naleving dor voor schriften, door de politie gegeven, voor do betrokken overtreders of in het algemeen ingetrokken. Er wordt in geen geval gewaar schuwd. Om 11.30 uur moeten de openbaro vermakelijkheden worden gesloten en moot in alle cafó's do muziek en andore vermak olijk heden, waarvoor dezerzijds vergunning is verleend, onmiddellijk worden gestaakt. Om 12 uur moeten alle cafó's on middellijk worden ontruimd. Op liet een cri ander zal ten strengste worden gelet. Yenray, 1 A ugustus 1945. Do Burgemeester van YENRAY. A. if. M, JANSSEN, Bekendmaking Voor het lijd vak van 3 t.m. 18 Aug. '45 worden dè volgende bonnen van de bonkaart 9e periode aangewezen voor het koopen van de daarnaast vermelde artikelen. De geldigheids duur van deze bonnen vangt aan op don dag, waarop zij worden gopnbli- ecerd en eindigt op 18 Aug.'45 tenzij hieronder anders is bepaald. A 81, K81, 0 81, D81, ESlreserve. Deze bonnen moeten worden inge leverd bij het afhalen van do bon kaart voedingsmiddelen 10e periode. BESCHUIT: D83a, E 83a Beschuit 70 gr. per bon. D 33b, K 33b, Beschuit 70 gram per bon. BROODA 33a, B 33a, 0 33a, D33a, E 33a, M 38a Brood 400 gr. pb. B 33b, D 33b, E 33b, Brood 400 gr. per bon. A 33b, C 33b, Brood 600 gr. p. bon D 33, E 33 Beschuit 100 gr. p. bon Geldig tot en mot 11 Aug. '45. MELK: A 33, B 83 Taptemelk 11/2 1. per bon. 0 33. D33, E 33 Melk P/,p. bon E 84 Reserve 3I. per bon. Geldig tot en met 11 Aug. '45. De zeU'verzorgers voorliet artikel melk moeten bon K 84 Reserve by de eerstvolgende uitreiking uitreiking van levensmiddelen kaarten bij den distributiedienst inleveren. MARGARINE: A 33a, B 33a, C 33a, Boter 250 gr. per bon. M 33a Boter 125 gram per bon Geldig lot en met 11 Aug. '45. 125 gr. margarine is gelijk aan 100 gr. vet. BOTER: D 33a, B 33a Boter 250 gr. per bon. CHOCOLADE: 03, 19 Vorsriaperingen 1 tablet per bon. ROOKARTIKELEN 10 Tabak 1 rts. naar keuze. Uitreiking bonkaarten voedingsmiddelen 10e per. Tn het tijdvak van 5 Aug. '45 tm. 1 Sept. '45 zullen de bonkaarten voor de voedingsmiddelen KA t.m. KE 10 voor de 10e porode worden uitgereikt. De bovengenoemde kaarten worden uitgereikt togen inlevering van bon A tm. E SI Reserve. Deze bermen dienen zorgvuldig te worden bewaard daar bij verlies daarvan geen bon kaart wordt verstrekt. ZeU'verzorgers voor Boter moeten de- bonnen E 76 Reserve van de Se periode en E 84 Itesorve van de 9e periode inleveren. Kantoor Venray Maandag 6 Aug. Smakt van9—10.30 u. letters A tm. Z Dinsdag 7 Aug. Oeijstefen van 9—10.30 u. letters A tm. Z Woensdag 8 Aug. Veulen van 9 10.30 u. lettors A tm Z Donderdag 9 Aug. van 9 11 u. worden te Leunen voor zelf verzorgers van Botór do'zogels"geplakt voor hen, die deze nog niet ontvangen hebben, Zegelboekjes en boterkaarten mede brengen. Na-uitreiking bonkaarten 9e periode Deze wordt gehouden te Venray op 10 Aug. van 9 12 uur en van 14-16 uur. Te Yenray worden die dag voor zelfvorzorgers van Boter, de zegels geplakt, voor lien, die deze nog niot ontvangen hebben. Zcgelboekjes en bonkaarten medebrengen. Uitreiking zeep melkers Deze uitreiking heeft plaats (e Venray Maandag 6, Dinsdag 7 cn Woensdag 8 Aug. van 9 12 uur. in de week van 6 11 Aug. bestaat gelegenheid tot af halen en indienen van schoenformulieren. Te Venray Maandag 6 Aug. 9—12 letters A tm D; Dinsdag 7 Aug. 9—12 letters E tm 11; Woens dag 8 Aug. 9— 12 letters 1 tm N; Don derdag 9 Aug. 9-12 letters O tm S; Vrijdag 10 Aug. 9—12 letters T tm Z. Te Ysselsteyn café Keijzers Woens dag 8 Aug. 9.30—11; Castenray café van I-tbee Donderdag 9 Aug. 9.3011. Alle stamkaarten bij afhalen en in dienen meebrengen. In hoofdzaak kan door ieder gezin slechts één aanvraag formulier worden ingediend. De formu lieren met inkt invullen, zoo mogelijk in bloklettcrs. In verband met de kermis is loket 1 en II afd. Handel Maandag, Dinsdagen Woensdag geopend van 8—11. De winkeliers ontvangen in verband met de nieuwe regeling op de consu mentenbonnen voor margarine de helft boter en de helft margarine-toewijzin gen. De detaillisten mogen niet meer bon nen A 34a. B 34a, C 34a in ontvangst nemen, dan tweemaal het aantal rant soenen, dat de bovenbedoelde boter- toewijzing vertegenwoordigen. Deze week zijn aan alle kinderen van 0—1 jaar en de oudere mensen boven de 60 jaar enkole stukjes zeep uitgereikt, afkomstig van een gave van H. M. de Koningin voor de getroffen gebieden. Door bemiddeling van de H.A.R.K. Venray is deze weelc aan hei Groene Kruis oen complete kraaminstallatie ten geschenke gegeven. Er komt dus wel huipil Deze week zijn in Venray enkele Rode Kruis wagens aangekomon met voedselpakketten uit Argentinië. De inhoud wordt thans verdoold vóór de kermis, zodat iedereen een kermissurprise zal ontvangen Wij worden geholpen! De bonnen D 80 Res. voor rijstpud ding moeten de winkeliers inleveren bij den grossier. Tijdens de Kermisdagen op 6, 7, 8 en 9 Aug. is het Distributiekantoor des namiddags gesloten. lie Zondag na Pinksteren Heer der week: Pater Gregorius, Paterskloostor Parochie-actiedraagt elkanders lasten Zondag Paterskerk 7, 8 uur loos- mis, 9 uur hoogmis, 10 uur loosmis daarna processie, 6 uur lof en rozen hoedje. 10 uur leesmis Martin Huis man. Collecten: opbouw der kerk, bissoli. nooden, arme. Maandag 7 uur zielmis voor allo overl. parochianen, 7.30 leesmis,8 uur uitv.dienst Dorothea Btevons-Zeegers, 9 uur gez. mis ter eere van St. Oda, 7.30 lof. Dinsdag 7 uur leesmis, 7.30 best. dienst Gerard Smals,8 uur gest. jaarg. Henrieus Wismans en echtg. 2o kl., 7.30 St. Antonius-lof. Woensdag 7 uur leesmis, 7.30 uur hew. jaarg. Michel Verliaegon, 8 uur gest. jaarg. weleerw. heer Henrieus Verhofstad le kl., 8.45 begr.dienst Wilhelmina Kessels-Voeslen. Donderdag 7 uur best. dienst Willem Michels, 7.30 best. dienst, voor Anna van Beésel, 8 nnr best. jaarg. vrouw van Karei Sijbers, 8.45 begr.dienst Petrus Rolouw en zoon Hendrik. Vrijdag 7 uur zieledienst Theodoor van Treek en Marietje Oudenhoven (v.d. buurt), 7.30 leesmis, 8.80 gez. dienst 25 jarige eehtver. Leon. Lucas- sen-Petr. Maassen, 8 uur nilv-dienst Peter Relouw on zoon Hendrik, 7.30 H. Kruisweg. Zaterdag 7 uur 0. L. Vrouwemis, 7.30 best.dienst vrouw van Jacob Tillemans, 8 uur uitv.dienst Wilh. Kossels-Venstens, 8.45 begr, dienst Peter Johan Ronger., 7.30 Lof. Biechtgelegenheid Parochiegeeste lijken 6-8 uur. Eerw. Paters vanaf 3 uur tot 8 uur. Elkon dag op St. Jozefklooster li- Mis voor de schoolkinderen oin 7.30 Donderdag SaeramCntsinis. Zondag om 9 uur. HeideZondag 7 uur en 8.30 h. mis Colloetén: bouw dor kerk, bissch. nooden. St. Anna: II. Missen Zondag 7.45 on 9 uur hoogmis. II. Mis van 10.15 vervalt vandaag. Weekdagen 6.50 en 8.15. Lof Zondag 3.30. Biechthoren Zaterdag 6—8 uur. St. Servaas: h. Missen Zondag 7 en 8.80. Lof 0 uur. Wegens processie geen hoogmis. Door de week 6.30 er. 7.80. Donderdag Lof 8 uur. Vrijdag H. Kruisweg 8 uur. Zaterdag Biecht gelegenheid 5—8 uur. Derde Orde Zondag a.s. 12 Augustus, om 11.45 verg. v. bostuur der jongensafd., om 3 uur korkelyke vergadering van de meisjes. Volgorde Processie 1. Jongens Dorpschool en school Heijde, Meisjes Zusterschool en school Hoijdo. 2. Mariaeongrogatie en meisjes K.A, Ckristelijko moeders. 3. Yrouwelyke Dorde Orde. 4. R.K. Sportver. Venray 5. Welpen on Verkenners Alle jongens van 14-17 jaar 6. Studenten gymnasium 7. II. Familie en Dorde Orde mannen. 8. R. K. Werkliedenv ereoniging 9. Schutterij St. Anna 10. Flam bo ii wdragers 11. Harmonie Venray 12. Kerkelijk Zangkoor 13. Broeders van Liefde 14. Eerw. Paters 15. Bruidjes 16. Allerheiligste 17. Kerkbestuur en Autoriteiten 18. Schutterij Het Zandakker Te volgen route: Patersstraat, Grootostraat, Grooto Markt, alwaar een rustaltaar is opgesteld, Markt straat, Schoolstraat, Leeuwstraat, Henseniusstraat, Langstraat, Paters- laan, Paterskerk. De inwoners worden verzocht te vlaggen en te sieron, liefst in de deuren. De deelnemende vereenigingon worden verzocht om 10.15 uur bij hot. .11. Ilartploin aanwezig tc willen zijn. De registratie van de woonruimten is thans voltooid. Door gebrek aan woningen zal op ruime schaal moe ien worden overgegaan tot inkwar tiering van dakloozo gezinnen by anderen. Tot 15 Augustus heeft, ieder, die nog vrije woonruimlo tor beschik king heelt, gelegenheid zelf een dak loos gezin of daklooze personon aan te zoeken bij hen te komen inwonen en moet hierop onze goedkeuring aanvragen, Na dien datum zal onmiddellijk tot verplichte inkwartiering van de nog resteerende dakloozcn worden over gegaan. leder, die nog onderdak moot heb ben heeft gelegenheid zich vóór 16 Augustus voor dat doe! Le molden op ons kantoor Gemeentehuis Venray op werkdagen van 9 tot 12 uur vm. Commissariaat Noodvoorziening C.X.V. Venray, 3 Aug. 1945. Houders van Dansmuziek De Burgemeester van Venray brengt tor kennis van degenen, die op hunne aanvraag verlof tot het houden van dansmuziek hebben bekomen, dat zy verplicht zijn deze muziek op het door hem bepaalde uur, zijnde half tien namiddag, behoudens intrekking of wijzigingen zijnerzijds, stipt- te doen eindigen. Door de politie wordt NIET gewaarschuwd cn van lien,die na gesloten tyd hun inrichtingen nog voor dansmuziek geopend hebben, zal voor de volgende dagen de vergun ning worden ingetrokken. Aan hot verbod voor de onderne mers om personen beneden den ACHTTIEN JARIGEN LEEFTIJD toe to laten cn aan hot. verbod voor per sonen beneden den achttienjarige» leeftijd om deze inrichtingen binnen te gaan of daarin te verblijven, ZAL ZEEK STRENG DE HAND WORDEN GEHOUDEN. De dansmuziekhouders zijn ver plicht met- duidelijke op minstens 3 meter afstand leesbare letters aan den ingang en in de tent of zaal te vermelden, dat de toegang voor per sonen beneden 18 jaar is verboden.

De Zwijger | 1945 | | pagina 3