a Venray, eenmaal de „Parel der Peel" juétdiike jutockt der colonnes van naastenliefde. NIEUWS UIT VENRAY EN OMGEVING Zes weken in de vuurlinie leit- er vcol verwoest on wil daarvan niot ijzen, zal met grooter glans nitaseli en stof herrijzen" (Verslag naar de Nieuwo Haarlcmsche Courant.) VENRAY, 21 Juli. Nooit zal de bronzen stom van do St. Petrust:erk, hot vermaardo cul tuur monument uit do 14e eeuw, meer over liet ruige Peeiland roepen, want tussehen ue ruïnes staat de klok, bedekt onder stof en gebarsten,... Maar al glinstert de Parel van de Peel niet meer, al blijft het bijna On draaglijk om te wonen in een plaats, die zes weken lang in do vuurlinie heeft gelegen en waar doorheen do oorlogsstorm in al zijn follioid heeft geraasd, de Limburgei's bier houden do tanden op elkaar, Want zij woten, dat de jeugd van Haarlem met al haar enthousiasme ijvert, om den groot sten r.ood te lenigen. En hierop hebben zij vertrouwen. Slechts een enkeling kan in de ge legenheid zijn om te zien en to hooron hoe Venray voor en na de bevrijding van den oorlog geleden heel'l. Uren lang heb ik zitten luisteren naar de verhalen van verscliillendemenschen. De oorlogsgebeurtenissen bobben niet alloen op de plaats, maar oven- zoer op do mensehen hun stempel gedrukt. Dit te doorgronden, dit in tens te beloven zooals dezo burgers dat nog dagelijks doen, dat kan een Noorderling niet. Men moet zelf dag en nacht achtereen in den grond ge kropen zijn, pogend aan dood en ellende te ontkomen, wil men weten, wat de oorlog bier in lichaam en hart gewond heeft.. Maar wie de vreesolyko sporen van den strijd ziet, wie door het staf van de ruines en puinhoopen is gegaan en daarbij even terug denkt aan de nog ongeschonden bloemenstad bij is er zich van bewust, dat het niet alleen maar een vriendendaad Is, dat wij in Haarlem iels van onze eigen goe deren geven, maar dat het een plicht "is, een plicht; dien wij zo spontaan moeten vervullen, dat hot voor ons zelf oon weldaad wordt. Venray is niet bij de pakken neer blijven zitten, ook niet toen de be woners na een gedwongen evacuatie bij kleine groepjes weer terug kwa men en moesten ontdekken, dat zij nog moer bestolen waren dan reeds weggevaagd. Do handen zyn ineen geslagen, er is gewerkt dag en nacht zonder kankeron, zonder stakingen, zonder vervoermiddelen dikwijls, en' het resultaat is, dat slechts enkele huizen, de minst beschadigde, nu be woonbaar zijn. Men heeft govocliien tegen gebrek aan materialon. vooral aan glas, er is van oud nieuw ge maakt en zélfs de vindingrijkheid hooft haar succes geoogst. Zoo tref ik aan den buitenrand van liet dorp eon tuintje aan, mot middenin een kippenhok. Dat denk ik tenminste, maar het blijkt een kleine, maar aardige woning te zyn met twoe kleine kamertjes. Ik zag or zelfs eon kast ingemaakt. Maar wan neer de deur opengaat, kijk ik in een kelder, waarvan het plafond on de wanden gemaakt zijn van... een uitgebrande autocarrosserie. Maar na dezo amusante ontdek king zie ik voel trieste tafereelen. Zoo kom ik in een huis, waarvan de voorkant vrijwel geheel is wegge slagen, Alleen do twee achterkamers zijn bruikbaar, hoewel do gaten in do muren niet te tellen zyn. Dooi de kieren gluurt do middagzon naar binnen, anders had ik niot kunnen zien, dat in de eeno kamer vijf bedden stonden, zonder lakens on hoofd kussens. De trok naar eigon huis is iedereen hier te machtig geworden. Liever ging men naar zijn eigen woning terug, al was die ook onbewoonbaar, dan nog langer in oen vreemd huis te blijven, ver van eigen land en hof Do meeste ramen zyn dichtgetim merd met planken, afkomstig nil. huizen, die toch onder slooporslian- don moeton vallen. Soms heeft men in hot midden oen stuk glas gezet, om ton minste nog iets van de bui tenwereld to zien en wat licht to hebben. Als je liet dorp rond bent geweest, is hot eigenlijk overbodig te vragen, waaraan de meeste en dringendste behoefte beslaat. Om glas wordt ge schreeuwd, de menschon bidden je er om. Want de winter wordt, met schrik tegemoet gezien, wanneer de oostenwind door bet karton of de planken snjjdt. Van hot meubilair, keukenuit rusting, bedden- en linnengoed is 80 pet. door plundering of verwoes ting verdwenen. Do boeren en handarboidors zijn wel bijzonder zwaar getroffen, want niet minder dan 00 pet. der landbouwwerktui gen on 00 pet. der bouwgereed schappen zijn verdwenen. Men komt voor de werkzaamheden 400 paar dentuigen, 8110 karren, 100 platte wagens, 1200 spaden, 750 rieken, 400 zeisen, 200 gier pom pen, 130 ploegen en 155 eggen te kort. liet is geen klein verlanglijstje van deze 17000 inwoners, maar willen zij nog een toekomst heb ben, dan moeten wij hieraan hel pen. Venray, de parel van de Peel, is door het oorlogsgeweld gemarteld en verminkt en heeft zijn dierbaren ver loren in een strijd, die ons de be vrijding bracht, maar nog steeds heeft ieder bier do spreuk van Vondel voor den goost: „Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen 1 lol zal met. grooter glans uit aseh en stof herrijzen." Zoo'n sterk vertrouwen in een nieuwe toekomst rechtvaardigt de verwachting, dat alles, waf Haarlem voor zijn petekind doet, welgedaan is. Laat iedereen zich bezielen door het enthousiasme van do jeugd. Dan zal uw milddadigheid hun sponta neïteit voorbijstreven, waardoor Ven ray kan herleven 1 Op Donderdag 9 Augustus zal de eerste colonne uit Haar lem in Venray aankomen. Het FEESTCONVOOI komt echter op 15 Augustus. Dat zal de feestdag zijn, waarop Venray in groote dankbaarheid de Haarlemse scholieren zal ontvangen. U wordt verzocht op dien dag ALLE VLAGGEN uit te hangen. liet Feestprogramma voor 15 Augustus, de grote ontvangst dag, zal nader worden bekend gemaakt. Venray zal zijn edelmoedige peetouders waardig ontvangen Mgr. Dr. Poels weer in Venray Op Woensdag 25 Juli, is na een afwezigheid gedurende de gehele oorlog in Zwitserland, onze grote Venrayse aalmoezenier der Mijnstreek weer behouden in zijn geboorteplaats gearriveerd. Dos avonds bracht de Harmoriio aan Dr. Poels een wolkom serenade, waarna velen gebruik maakten om onze grote Monseigneur persoonlijk te verwelkomen. Controledienst van de HARK By genomen steekproeven is het doze woek geblekon dat opzettelijk verkeerde gegovens verstrekI. werden aan de huisbezoekers. Hiertegen zal met zeer scherpe maatregelen worden opgetreden en er zal in het vervolg niet geschroomd worden de namen van deze egoisten openlijk t.0 publi ceren. Het spreekt, vanzelf dat derge lijke elementen allo recht op to verdelen goederen verliezen!' Inlichtingen en klachtenbureau HARK Tiet bureau Urotostraat 2 is iedere dag geopend van 10—11 uur van., 3—4 en 8—9 n.m. Iedereen kan hier terecht met al zijn gerechtvaardigde verlangens en cril.iekKomt U gerust, wanneer hef mogelijk is, wordt U geholpen Sluiting Kruideniers- en Bakkersbedrijven met de Kermis De kruideniers en bakkers van Venray hebben besloten om geduren de de Kermisdagen bun zaken te sluiten Maandag en Dinsdag vanaf 1 uur en Woensdag do gebelo dag. Verantwoording Steunfonds Harmonie Ingekomen zijn de volgende be' dragen N. N. f20.—, .1. A. f 10.62, N.N. f200.-, .1. f 25.-. -De actie „Haarlem verzamelt, Venray verdeelt." Uitdrukkelijk wordt er door do HARK op gewezen, zuljts in ver band met het behoud van recht tot terugvordering by een to houden controle, dat de verdeelde goederen voor één maand aan dc mensen in bruikleen worden afgestaan. Gedu rende deze eerste maand zal de controledienst talrijke steekproeven nomen en pas na gebleken eerlijkheid by het opgeven der gegevens, worden do goederen eigendom van degene, aan wie zo zyn toegewezen Onze paarden zijn gekomen Het was een feestelijk versierde stoet van trek kende paarden en Poolse karretjes, die Woensdag onder grote belangstelling en vreugde van velen Venray binnentrok. Het was geen dolle Dinsdag, maar een blijde Woens dag, toen onze paarden uit hot Mof fenkind repatrieerden naar Noord Limburg. Deze terugtocht van ongeveer 140 paarden zal voor onze Venrayse boeren wel een onvergetelijke blijven, want eindelijk krygon zij althans terug, wat hen gestolen werd. Laten wij hopen dat hot zo voor alle go- plunderde landgenoten moge gaan, Ziekenvervoer Zooals bekend, heeft men zich in 't vervoer van liggende patiënten le vervoegen aan de piketpost van de L.B.D. Aangezien de nachtdienst is opge heven, wende men zich bij een spoedgeval tussehen 10 uur's avonds en 6 uur 'smorgens tot een van de volgende adressen M. v.d. Bereken, Kruisstraat 13 O. Michiels, Leunsclieweg 13 M. MARTENS, Geslaagd. Jos. Clevers onP. Koonings alhier, slaagden voor 't examen fijnkank- werkon aan de Ambachtsschool te Helmond. Woensdag 15 Augustus da grote dag Vermoedelijk zal op Donderdag 9 Augustus de- eerste grote hulp colonne uit Ilaarlen in Venray arriveren. Op Woensdag 15 Augustus echter zal het grooto ïeestconvooi iri Venray arriveeren. Het publiek wordt ver zocht zoveel mogelijk ons Venray eon feestelijk aanzien1 tc geven, dus allo vlaggen uit! Wy zullen deze „colonne van naastenliefde" op pas sende wijze ontvangen. Nadere be kendmakingen volgen nog „Hot Noorden komt helpen Als dank voor verlossende daad Haarlem helpt Venray Dus staan wij hier paraat." Voor hot vervoer zijn de volgende week vele krachten nodig. Doet allen mee, dan wordt venray geholpen. Wy mogen U w naam notoron V Komt U dan oven nan op (Holes'raat 2, Bureau der ont vangstactie 1 De droeve lijst Zondag werd Venray wederom op geschrikt door een hevige ontploffing, dio aan twee jonge mensen liet leven hoeft gekost, n.l. Kersten en Ver sloegen, 11 en 13 jaar oud. Vermoedelijk hebben beiden een mijn wiLlendemonteren. Het Ongeluk had in de bossen van do Smakt plaats. De droeve lijst van slachtoffers is hiermede tot 86 gestegen 1 Groot Zomeroogstfeest te Sevenum Het oude christelijke feest van dankzegging aan de Oever van al het goede, het oogstclankfeest is to Sevenum na 5 jaren onderbreking weer met echte landelijke luister ge vierd. Een praehtigo stoot van oogst wagens trok door hot dorp, waarna iu hot teken van dit echte volkse feest, ruiterweds! rijden en volksdan sen werden gehouden. Een grote feesttent, waarby men op vooroorlogse wijze zonder bonnen zich kon sterken voor de afwerking van het lango feestprogramma, droog aanmerkelijk tot dc algemene vreugde bij 1 Vooral de laatste factor gaf do doorslag, zodat èn Sevenum èïi allo van heinde en verre toogesl roomde belangstellenden tevreden waren over dit mooie oude landelijke feest! America Gedurende de Zondagen in de Augustusmaand zal alliier als open luchtspel worden opgevoerd: ..De schamele Straatzanger en liet Miraku- louze Lieve Vrouwke" door Jos, v.d. Eynde. Deze eenvoudige fantasierijke, maar mooie Marialegende werd door uitbreiding mot voor- en naspel, pro loog, reien, muziek en zang tol oen zeer actueel spel. Do opvoering vindt, plaats op liet- daartoe speciaal lom merrijke speelterrein ten bate voor herstel van de vernielde parochiekerk. Voor bijzonderheden zie adverter.tie's volgende weken iri dit blad. S.V.V. afd. Ajhletiek Ondanks de vele moeilijkheden waarmee wij allen in liet maatschap pelijk loven te kampen hooft, kunnen wij U thans toch mededcelen, dat bovengenoemde vereoniging grootseiie plannen bezit. Op 26 Augustus a.s. zal n.l.op liet sportpark aan de Leunscheweg een „Trial meeting" plaats vinden tus sehen S.V.V. Weert en S.V.B. (Blerick) De opbrengst van dit groots op gezette plan is hen bate van ons noodlijdend Venray. Daar wij momenteel nog niot in bijzonderheden kunnen uitwijden zul len wij l.z.t, hierop nader terug komen. Wilt gij Uw dankbaarheid aan de Haarlems© scholieren tonen Geef hen dan een week onder dak. Uw naam wordt genoteerd Grotestraat. 2. Laat U liet van daag nog weten „Al Hel. Hoofd Jj.B.l).

De Zwijger | 1945 | | pagina 2