W eekblad voor Venray en Omstreken Haarlem verzamelt Venray ontvangt Ie Jaargang na de bevrijding No. 36 Zaterdag 28 Juli 1945 Prijs 10 cent Al lelt er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met grooter glans uit stof en as herrijzen. (Vondel) Adm. adres Henseniusstr. 1, Venray Uitgever en Verantw. redactie: A.W.A. Ontvangstactie der goederen uit Haarlem onder auspiciën van de HARK Venray Aan alle inwoners van Venray en kerkdorpen Met grote vreugde hebt U allen deze week vernomen dat de dankbare steden Haarlem, Heem stede en Bloemendaal Venray geadopteerd hebben als hun pleeg kind. dat zo dringend hulp nodig heeft! Groots is het enthousiasme, waarmee onze Haarlemse pleeg ouders ons willen helpen. Een grootscheepse hulpactie is onder de burgerij der bovengenoemde steden ingezet in de zin van „wij trachten te geven wat Venray ontbeert" Immers ontstellend is nog steeds de heersende nood onzer mensen, hard is er hier reeds gewerkt, maar de middelen om overal te helpen waren te gering. Wanneer er geen hulp van buitenaf zou komen, zouden wij ten enenmale machteloos blijven staan tegenover de vreselijke gevolgen van een totalen oorlog, die ons Venrayse land zoo zwaar geteisterd heeft. Met een gevoel van trots mogen wij de hulpactie memoreren, die wij ondanks onze grote nood in de afgelopen winter ingezet heb ben voor onze hongerende broeders en zusters in het Noorden! Van het schamele restje dat ons was overgebleven, stonden wij allen iets af voor hen, die nog leefden in de duisternis der bezettingOns lijden is niet tevergeefs geweest, want de hulp uit het Zuiden was snel en afdoende!! Groot en spontaan is daarom ook de dankbaarheid onzer mensen in het Noorden en nu zij weten hoe het Zuiden ondanks zijn lijden gewerkt heeft, staan zij onmiddellijk klaar om ons snel en zooveel als in hun vermogen ligt te helpen. Zeker wij kunnen niet alles ver wachten, maar de beloften van een snelle hulp op ruime schaal zullen werkelijkheid worden. De verwezenlijking van de toezegging ligt echter voor een groot deel in onze eigen handen! Immers de steden Haarlem, Bloemendaal en Heemstede zullen de goederen voor ons bijeenbrengen, moor Venray zal ze zelf ontvangen en verdelen. Wij van onze kant wachten dus niet lijdelijk af, maar werken allen mee aan deze grote hulpactie! Hoe kunnen wij daaraan ny meehelpen? De HARK Venray, die met de leiding over de ontvangst en verdeling der goederen belast is, heeft een plan opgezet, voor welker uitvoering vele krachten uit onze burgerij gemobiliseerd zullen wor den. 1. In geheel Venray en kerk dorpen zullen huis aan huis mensen gegevens opnemen, watU dringend nodig heeft. Daarvoor doet de HARK een beroep op alle burgers om nu reeds na te gaan en op te schrijven wat dringend nodig is. Daardoor vergemakkelijkt U het huisbezoek, waarvoor tevens vrijwilligers(sters) uit geheel Ven ray gevraagd worden. 2. Ter verkrijging van een goed overzicht van het geheel is een administratie nodig van alle ingekomen -gegevens, waarbij eveneens vele krachten gebruikt kunnen worden. U vindt 's avonds wel enige^ uurtjes vrij om mee te komen schrijven, vooral onze meisjes 3. Nodig is het voor een eerlijke verdeling een inlichtingen en klachtenbureau met daaraan verbonden een controle apparaat, dat hier en daar steekproeven zal gaan nemen of inderdaad de juiste gegevens zijn verstrekt. Wij wijzen erop dat zeer streng zal worden toegezien dat iedereen eerlijk en naar behoefte wordt geholpen. Ook hiervoor vragen wij een groot aantal vrijwillige helpers. 4. Sterke en vlugge handen zijn nodig voor het vervoer en verdeling der goederen. Wij zien reeds onze Venraysche jongens, arbeiders en jonge middenstanders boeren en studenten sjouwen om de goederen af te halen en op hun bestemde plaats te brengen. Zijn de goederen eenmaal hierr dan is Venray één dragende en rijdende gemeente, dan werkt ieder mee die nog sterke handen en benen heeft. De aanmelding voor de hulp actie kan van nu af aan reeds voor inwoners van Venray ge schieden per briefje in de bus van de HARK-winkel Grotestaat 9 met opgave voor welke dienst zij zich beschikbaar stellen. Voor de kerkdorpen meldde men zich bij- de plaatselijke HARK afdelingen! Zo zal deze hulpactie voor Venray niet alleen een uiting van dankbaarheid zijn onzer vrienden uit het Noorden, maar ook het bewijs leveren dat wij, gesteund door deze edelmoedige geste van Weer vijf sïacktofters op de d roeve lijst Zondag 24 Juli werd ons dorp opgeschrikt door een heyige ontploffing, die aan vijf Venrayse jonge mensen het leven heeft gekost. Vier van hen, die vermoedelijk een 22 cm granaat getracht hebben te demonteren, en een toevallige voorbijganger Arn. van Rijt, werden door de uiteenspattende scherven zo zwaar gewond, dat slechts een van de slacht offers nog enige minuten geleefd heeft Weer is er diepe rouw geslagen in 5 Venrayse gezinnen de familie's van Rijt, Willems, Verheijen, Janssen en Jacobs. Het noodlottig gebeuren is nogmaals een reden, om toch uiterst voorzichtig te zijn met het aanraken van alle soorten nog verspreid liggende projectielen 11 De omgeving van Venray is nog steeds zeer gevaarlijk door de talrijke S-mijnenvelden en andere gevaarvolle voor werpen Van de andere kant vragen wij ons echter af, wanneer nu eindelijk eens de Duitse misdadigers hier aan het werk gezet zullen worden, die tenslotte toch de oorzaak zijn van al dit leed over onze gezinnen. De droeve balans van slachtoffers, die na de bevrijding van Venray, gedood werden tengevolge van mijnen of andere projectiel-ontploffingen, is hiermede tot 34 gestegen. naastenliefde, niet lijdelijk af wachten maar bereid zijn zelf de handen uit de mouwen te steken Dan alleen is een groot succes verzekerd, en dat is ons Venray's belang, reden waarom alle auto riteiten hun algehele medewerking reeds toegezegd hebben! In de rampzalige Octoberdagen hielpen wij elkander in de nood, nu in blijdschap zullen wij weer de handen ineenslaan! Deze actie wordt één Haarlems- Venrays-feest want HAARLEM haalt op en verzamelt VENRAY ontvangt en verdeelt! Dat is ons aller werk en dus aan den slag! De HARK Venray. Venrayse kinderen genoten vaeantie in Engeland Nu wij weer eEn weekje in Venray zijn en nog steeds pogingen doen om ons aan het „puin'' leven te gewennen zullen wij U enige in drukken geven over de prachtige tijd bij onze vrienden in Engeland doorgebracht", aldus een der Ven rayse leiders die met onze jongens naar Engeland vertrok. Het kampleven Eigenlijk moesten alle jongens en meisjes eens drie maanden naar een kamp kunnen gaan. Onze kinderen zijn in veel opzichten zelfstandiger geworden, leerden zich met anderen schikken en kregen daardoor meer gemeen schap gevoel. Vooral het sportieve element, dat een kampleven be heerst wedstrijden, hutten bouwen, dijken aanleggen etc. kweken bij onze jongens gevoel voor „fair play". Herhaaldelijk is het bijv. voorgekomen dat na een zeer heftige voetbalwedstrijd de verliezers de overwinnaars op de schouders van het veld droegen! Waarom? Het kampleven had hen bijeengebracht, had een vriendsschapsband tussen allen gelegd! Vooral onze Zeeuwen en Limburgers konden het later best met elkaar vinden, hoewel er in het begin nogal eens botsingen waren! en wel door de Cow-boy films Hier in het kamp hebben wij- kunnen merken welk een geweldige invloed de film en vooral die van bravour en avontuur op het fantasie rijke gemoed van onze jongens had. Ruzies tussen be paalde groepen - zoals in het begin tussen Zeeuwen en Limbur gers manifesteerden zich in complete Wild-West scènes, waar bij iedere „bende" zijn aanvoerder had, die de leiding nam bij het gevecht en het operatieplan be paalde!! Maar ook deze taferelen kregen tenslotte een „happy end", vooral wanneer het kamp als geheel naar buiten optrad! Dan stond de eer van het kamp voorop en allen gingen daarvoor door het vuur! Onze jongens hebben zich echte Nederlanders getoond, het Neder landse bloed verloochent zich nooit, want. Nederlandse jongens bouwden een dijk! Het gebeurde reeds in de eerste week! De woeste bergrivier de Clyde stroomt door het kamp en Het Noorden komt helpen, als dank voor verlossende daad, Haarlem helpt Venray, dus staan wij hier paraat 1 DE ZWIJGER

De Zwijger | 1945 | | pagina 1