4fulf óf hemd Weekblad voor Venray en Omstreken VENRAY PETEKIND van Haarlem, Bloemendaal en Heemstede Ie Jaargang na de bevrijding No. 35 Zaterdag 21 Juli 1945 De Bavostad heeft de noodkreet van Lange tijd hebben wij hier in Venray, verhard wellicht door de dagelijkse aanblik van vernieling en puinhopen, verlamd door het gevoel van onmacht om deze chaos te boven te komen, ge meend en soms niet ten on rechte dat hulp van buitenaf wel niet meer zou komen. Er waren reeds zoveel pogingen ge daan om het meest nodige voor onze arbeiders, boeren en zaken mensen los te krijgen bij de on telbare bureaux en meestal slechts met gering resultaat. Het leek werkelijk hopeloos. Met des te groter vreugde vernamen wij deze week, dat er eindelijk hulp zal komen en wel van Haarlem, Bloemendaal en Heemstede. Op het eerste me ment wij bekennen het waren wij even gereserveerd, want de ervaringen van de laatste tijd gaven daar wel reden toe! de manier echter waarop, zoals wij zelf gemerkt hebben, de zaken in Haarlem aangepakt worden, heeft ons de heilige overtuiging gegeven, dat het deze keer niet bij mooie beloften blijven zal. De Propagandaleider van het N.V.H. afd. Haarlem is zich reeds in de afgelopen week op de hoogte komen stellen van de toe stand hier. Maar dat niet alleen: hij nam Venraymee naar Haarlem, de mensen van Haarlem zullen namelijk op de film, die door Polygoon deze week van de ver woestingen van Venray gemaakt werd, kunnen zien hoe zwaar onze „Parel der Peel" getroffen werd. En dit film-journaal draait thans reeds in de Haarlemse bioscopen 11 Ook een uitgebreid foto-archief van de verwoestingen ging mee naar Haarlem en zal in een speciaal ingerichte etallage de inwoners van Haarlem een indruk geven welke offers Venray moest brengen voor de weder- verkrijging van het kostbaarste goed dat wij Nederlanders be zitten, onze vrijheid 1 Onder leiding van het Neder lands Volksherstel en H.A.R.K. is uit de middelbare scholen, die vooral zich spontaan voor deze hulpactie aangeboden hebben, een comité gevormd van leeraren en leerlingen onder algemene leiding van dé Wethouder van Onderwijs D. J. A. Geluk, en mevr. M. D. Eichholz—De Wijs namens het N.V.H. en deH.A.R.K Van iedere school onverschillig welke godsdienstige of politieke gezindheid, hebben een leeraar Limburg verstaan of leerares en twee scholieren zitting in dit comité. Uit alle delen der Haarlemse bevolking zijn reeds spontane aanbiedingen voor speciale hulpacties binnen gekomen. Zo zal er op de eerste plaats een glasactie opgezet wor den, iets waaraan wij hier in Venray zo dringend behoefte hebben. De doctoren boden medi sche instrumenten en medicamen ten aan, de padvinsters beginnen een actie voor naaimachines, naai- en stopingrediënten etc,, ongeveer 500 aannemers zullen zorgen voor spijkers, hamers, bijtels, zagen, alles waaraan onze mensen van de wederopbouw zo geweldig tekort hebben, een comité van ruim honderd vrou wen zal pannen, potten en kook- gereedscbap bij elkaar brengen Dat moet iets geweldigs worden, met zo'n enthousiaste en spon tane aanbiedingen van hulpJa zelfs is de mogelijkheid niet uit gesloten, dat er muziekinstrumen ten zullen komen voor onze harmonie1 Al deze goederen van allerlei soort want wij kunnen letter lijk alles gebruiken worden verzameld door de Haarlemse jongens en meisjes der middel bare scholen. Om U een indruk te geven van het vuur waarmee onze „Haarlemse pleegouders" de zaken hebben aangepakt, citeren wij enkele passages uitde oproep van het Comité aan de Haarlemse Schooljeugd. „Aan de leerlingen van de Middelb. Scholen van Haar lem en Bloemendaal". Meisjes en Jongens, Br gaat iets groots gebeuren in Haarlem, Bloemendaal en Heemstede Achter ons ligt een barre tüd, die jullie wel nooit zult vergoten, maar het ergste is thans voorbij, tenminste voor liet Rijk in Europa, en er kan weer gewerkt worden aan eon nieuwe toekomst voor ons gehele Koninkrijk, Die toekomst ligt voor een groot deel in jullie handen. Maar jullie willen nu ists voor hot Vaderland doen, nu nog in dit studie jaar, waarin de verpletterde vijand het onderwijs onmogelijk heeft ge maakt, maar jullie toch dit éne ondanks zich zelf heeft geleerd: het Vaderland te dienen met goed en bloed, zoals onze Vaderen dit hebben gedaan. Door onder- en bovengronds work hebben ook jullie een pracht bladzijde geschreven van onze Vader landse Geschiedenis en wij herdenken oerbiedig de helden onder jullie, die vielen voor Koningin en Vaderland. Maar nog is er zoveel te doen en wij weten dat. jullie staan te trillen om aan 1è pakken. (Vervolg op pag. 2) LICHTPUNTEN VAN DEZE WEEK Mochten wij de vorige week reeds constateren, dat eindelijk voor ons getroffen Limburgers enig licht begint door te breken, de afgelopen week is voor Venray en omgeving wel een zeer hoopgevende geworden, want het dankbare Haarlem, Heemstede en Bloemendaal hebben ons Venrays geadopteerd, om in een grootscheepse nationaal en gezette hulpactie ons te hulp te komen snellen! Deze „razzia van naastenliefde" zal onder auspiciën van Nederlands Volksherstel en H.A.R.K.. ondernomen worden door de gehele Jeugd der Middelbare Scholen van Haarlem en Bloe mendaal met groot enthousiasme want dat is toch de mooiste eigenschap der Nederlandsche jeugd zijn onze Haarlemse vrienden reeds aan het werk g .ogen. In de afgelopen week is een deputatie uit Haarlem in Venray geweest om zich persoonlijk op de hoogte te stellen van de noden hier ter plaatse. Dat zij werkelijk diep onder de indruk waren van de vernieling de armoede en ellende, bewezen wel de voortdurende-verzekeringen van onmiddellijke hulpverlening. Het dankbare Noorden gaat het noodlijdend Zuiden helpen. In nevenstaand overzicht geven wij een verslag van het werk dat er in Haarlem reeds gedaan is en de plannen die men heeft voor de naaste toekomst. Deze hulpverlening die spontaan door geheel Haarlem en om geving en vooral door de jeugd opgezet wordt, begroeten wij Venrayers met dankbaar en ontroerd hart, want wij weten nu zeker, dat er geen Noord en geen Zuid meer is, maar dat Ne derland in één grote optocht van offervaardigheid Nederland zal helpen. Moge dat vooral de zin zijn van deze nationale daad „Help for Holland Council" schonk een ziekenwagen. Het ziekenvervoer, dat maandenlang zoveel zorgenheeft ge baard, is in de afgelopen week aanmerkelijk verbeterd door de aankomst van ambulance-wagen uit Engeland, aan hetRode Kruis van Venray geschonken "'door de Engelse hulporganisatie voor Nederland. Deze modern ingerichte wagen voor ziekenvervoer is thans reeds klaar voor gebruik en zal in Venray en de kerkdorpen zijn heilzame diensten gaan verrichten. Venray uit zijn isolement verlost. Iedereen in Venray weet ervan mee te praten, hoe ellendig het hier nog staat met het verkeer. Het grote publiek is nog vrijwel geheel aangewezen op „liften" en bij het weinige ver keer, dat men op de zo slechte toegangswegen nog aantreft, wordt ook dit veelal een hopeloze geschiedenis. Met een reisje naar Eindhoven <jf Nijmegen b.v. is niet zelden een gehele dag gemoeid, op Zaterdag is het vrijwel hopeloos. Met het goederen vervoer is het al even treurig gesteld. In deze desolate toestand schijnt thans een belangrijke ver- berering te komen. Dank zij een gelukkig initiatief, werd begin dezer maand door enkele neringdoenden een uitvoerig gedocu menteerd verzoekschrift terzake gericht tot de Nederlandsche Spoorwegen en de N.V. Vitesse en blijkbaar met succes. Althans deze week is reeds weer de gelegenheid geopend om goederen per Van Gend en Loos te ontvangen en te verzenden, terwijl spoedig(waarschijnlijk reeds 29 Juli) zal worden begonnen met herstel van den autobusdienst op Venlo en er ook een bus verbinding komt met Nijmegen, beide zooveel mogelijk aanslui tend op de treinen. Herstel van den dienst op Helmond moet begrijpelijkerwijze wachten totdat de weg naar Deurne in enigs zins berijdbare toestand zal zijn gebracht. (Kan ook daar niet wat spoed achter gezet worden?) We gaan vooruit, langzaam maar zeker. Venray zal herrijzen 1 Al leit er veel ver woest en wil daarvan niet ijzen, het zal met grooter glans uit as en stof herrijzen. (Vondel) Administratieadres Henseniusstraat 1 VENRAY Uitgever en Verant woordelijke redactie A.W.A. Prijs per nummer 10 cent f

De Zwijger | 1945 | | pagina 1