Weekblad voor Venray en Om streken Noot! Louw in Venray He» woningproLfeen» Eindelijk liet licki kreekl door! Wat gebeurt er kuiten onze grenzen Ie jaargang na de bevrijding No. 34 Zaterdag 14 Juli 1945 Prijs 10 cent Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met grooter glans uit stol en as herrijzen (Vondel) Adm. adres Henseniusstr. 1, Venray Uitgever en Verantw, redactie: A.W.A. De resultaten van de Weder opbouw in Venray blijken tot heden toe uitsluitend uit gesloopte panden en uit gebouwen, voor zien van een noodherstel. Dat deze resultaten niet bijzon der verbijsterend zijn en zeker niet in staat tot algemene tevre denheid te "stemmen behoeft geen nader betoog, zeker als men daarbij denkt aan het gevorderd seizoen en de precaire kolen- positie. Sinds maanden is dit een zorgwekkend probleem van de Overheid ter plaatse en van de Raad van Advies. Thans is er klaarheid gekomen in de verschillende problemen en moeilijkheden die eikaar door kruisen en zeer nauw met elkaar samenhangen. De positie van de materialen, streekplan en gemeentelijk uit breidingsplan zijn enkele aspecten van de Wederopbouw aan de ene kant, terwijl aan de andere kant de arbeidskrachten spe ciaal de vaklieden en de onderbrenging daarvan een aparte moeilijkheid vormen. Een plaats als de onze, die als het ware systematisch vernield is met een grondigheid zonder weer ga kan niet uit eigen krachten de heropbouw tot stand brengen en is noodzakelijk aangewezen op aannemers met geschoold per soneel van buiten de gemeente. Waar nog vele bewoners en heus niet de slechtste zeer provisorisch zijn ondergebracht bij hun medeburgers, waar nog veel meer inwoners van groot- Venray 'in ruimten wonen, die spotten met alle menselijkheid en met de meest elementaire eisen van de hygiëne, waar op plaatsen en onder omstandigheden, die de spot drijven met alle eerbied. God moet geëerd worden, daar is het nodig dat zo spoedig mogelijk deze mens-onterende toestanden uit de weg geruimd worden door een werkgemeen schap, die enthousiast en verbeten- fanatiek de zaak in zijn geheel aanpakt en werkt met een stalen wil. Toé deze gemeenschap van werkers behoren allereerst aan nemers en arbeiders, een stimu lerende overheid en technisch personeel, dat deskundig, ob jectief en eerlijk werkt, maar daarnaast ook de burgers van V enray. Wij juichen het allen toe, dat er nieuwe frisse geest gaat waaien in onze door egoïsme en eigen belang verkommerde maatschappij en wij juichen de sociale instel ling* van ons nieuwe ministerie toe, als wij achter iedere maatregel en besluit een geestesgesteldheid proeven, die radicaal breekt met particuliere belangen en het wel zijn van de natie als geheel voor opstelt. In de naaste toekomst kunnen wij in onze gemeente een daad stellen van naastenliefde en sociale opoffering door het opnemen van bouwvakarbeiders die van buiten onze gemeente moeten komen. Een daad van allen, die hun particuliere belangen verbonden zien met het gemeenschapsbelang en wier liefde voor Venray boven alles gaat. Burgers van Venray, een groot se taak in de Wederopbouw rust op U en wij vertrouwen, dat U allen meewerkt in de huisvesting tegen behoorlijke vergoeding natuurlijk van de werkers, die Venray uit zijn asse zullen doen herrijzen. Ook de Overheid werkt zoveel mogelijk mee en zal o.a. de gaarkeuken voor dit doel laten doorgaan. Zodoende zal de Wederopbouw slagen en daar zij mede het resultaat zal zijn van een nieuwe gedachte en een nieuwe sociale instelling van ieder individueel zal niet alleen Venray herboren worden als de Parel van de Peel, maar zal ook in ons Venray mede de grondslag gelegd worden voor een nieuwe maatschappij, waarin naastenliefde en recht vaardigheid zal heersen. 50 noodwoningen in aanlucht Zo langzamerhand waren wij moedeloos geworden hier in Venray, moe van al het gevecht tegen niet begrijpende instan ties en bureaux. Gelukkig begint thans begrip voor de nood toestand in onze streek te rijpen. Een pracht resultaat boekte de bouwcommissie van de Raad van Advies, door buiten de officiële toewijzingen, 50 noodwoningen met het benodigde kapitaal „los" te krijgen. Zij zullen binnen korte tijd in Venray verrijzen door hulp van vreemde arbeiders. Wanneer wij dus mee willen helpen aan de bouw der nood woningen, dan verschaffen wij allen aan deze arbeiders onder dak, zoals in nevenstaand schrijven verzocht wordt. Voorts worden op het ogenblik NOODKERKEN gebouwd in Oostrum, Oirlo en Ysselsteyn, terwijl in Venray en Castenray binnen zeer korten tijd een zeer ruime noodschool zal verrijzen. Eveneens is toegezegd een geregelde verbinding voor per sonenvervoer van Venray naar Venlo over Horst en over de Maasdorpen Dit zijn dus eens verblijdende geluiden in ons dode Venray, hoewel wij ons er steeds van bewust blijven dat alles nog maar „nood" is; in ieder geval wij zijn verheugd, tevreden echter nog lang niet! mij o De 10.000ste geruimd Deze week is onder leiding van sergeant Willy door het „Hemel- vaart-commando" rond Venray de 10.000ste mijn geruimd. Aan deze dappere en onver schrokken kerels onze hulde! Venray zal hun heroiscn werk niet vergeten. De oorlog tegen de Jappen Deze week richten wij onze blik naar het verre Oosten en ons verre Ir.dië. Daar woedt de strijd voort tegen een vijand die letterlijk niets meer ontziet. De strijd tegen de gele Jappen en om de bevrijding van Indië staat thans in aller belangstelling. Met spanning volgen wij de bloedige en hete gevechten op Borneo, waarbij de Pacific-vloot weer een geweldige rol speelt Wij lezen, dat de strijd om Balikpapan, met raketkanonnades en uitgebreide luchtoperaties, heviger was dan de beschieting met granaten en raketten op de kusten van Leyte, de Golf van Lingayen, Luzon en Manilla. Er wordt dus zeer ver bitterd gevochten in de Pacific en dit brengt ons allicht op de vraag Zal de oorlog tegen Japan lang duren? In de News Chronicle van 5 Juni geeft Major Philip Gribble hierop eer, antwoord. Hij waar schuwt allereerst voor te groot optimisme, overigens heel gewoon! Maar verder zegt dan Gribble: „De oorlogen op de Philipijnen en Okinawa, die nu ren einde lopen, hebben lang geduurd! De eerste van einde October af, de andere sinds 26 Maart. (Inmiddels is de strijd op Okinawa geëindigd). Indien zich geen psychologische of politieke omwentelingen voor doen, en het Japanse volk door gaat blijk te geven van een „zelfmoordpsijche", dan meent Gribble, dat na, een invasie die nog maandenlange voorbe reiding zou eisen Japan zelf eerst in anderhalf jaar overwon nen zou zijn. Veronderstel dat de invasie voorbereiding nog acht maanden eist, dan zou Japan, volgens Majoor Gribble. pas over ruim twee jaar verslagen zijn. is dan de oorlog afgelopen? Het is mogelijk dat het Japanse leger in Mansjoekwo, dat daar 2 millioen man sterk is, blijft doorvechten, en ook dit terrein moet worden veroverd een gebied, dat op de Conferentie van Caïro (November 1943) weer aan China is toegezegd. Op deze conferentie is ook het besluit gevallen, dat de oorlog tegen Japan zou worden voortgezet tot „de onvoorwaardelijke capitulatie*' Zelfs als er op het moment in Japan kringen zijn (natuurlijk be zitters van fabrieken en scheeps werven) die den oorlog thans zouden willen beëindigd zien, dan zullen zij zeker niet gauw een dergelijke capitulatievoorwaarde aanvaarden. Zal Rusland aan deze strijd deelnemen Deze vraag kan men zeker stellen in de hoop dat zulks ge beurt, wat de oorlog aanmerkelijk zou verkorten. Maar Majoor Gribble verwacht zulks niet. Rjis- land moet zich allereerst herstel len van de zware slagen van een oorlog op eigen bodem, ten tweede wordt Rusland niet direct door Japan bedreigd en Moskou zal zeker geen oorlog gaan voeren om Mansjoekwo aan China terug te geven. Zuilen de bombardementen Japan kunnen verslaan? Zelfs als hevige luchtbombar dementen het Japanse moederland uiteenrijten dan zal een groot gedeelte der industrie aan deze vernietiging ontkomen 1 e) omdat zij verspreid is en 2e) omdat zij grotendeels ondergronds gebouwd is! Verder bieden buiten Japan, Mansjoekwo, Noord-China en Korea hulpbronnen voor nog minstens twee jaar oorlogvoering. Japan heeft voor 5 jaar rubber, voor 8 jaar tin, voor 18 maanden olie. Wanneer de aanvoer uit Ned.-Indië wordt afgesneden, kan het de helft van zijn behoefte aan olie dekken door eigen syn thetische fabricatie. DE ZWIJGER

De Zwijger | 1945 | | pagina 1