Een Alternatief. Hoe lang nog? Weet U, Weekblad voor Venray en Omstreken Ouderdomsrente. Al leit er veel ver woest en wil daarvan niet ijzen, het zal met groocer glans uit as en stof' herrijzen. (Vondel) le Jaargang na de bevrijding Zaterdag 7 Juli 1945 Administratieadres Henseniusstraat 1 VENRAY Uitgever en Verant woordelijke redactie A.W.A. Prijs per nummer 10 cent De afgelopen twee maanden na de algehele bevrijding, waarin een nieuwe Nederlandsche Re gering haar vorm vond via lange en wellicht moeilijke besprekin gen, zullen waarschijnlijk beslis send zijn voor de verdere, toe komst van ons Nederlandse volk. De beslissing is gevallen, er Is na 5 jaren weer een „eigen" beleid op vaderlandse bodem. Zeker wij brengen hulde aan de mannen die onder leiding van H.M. de Koningin de strijd van uit Londen voortzetten. Maar buiten het vaderland staande waren zij dikwijls niet in staat de juiste toestand in ons land te beoordelen en zodoende voor bereidende maatregelen te treffen, die de schok der bevrijding zou den opvangen. De practijk heeft ons dit geleerd. Het was een wanhopige toestand sinds Sep tember van het vorig jaareen stukje Nederland werd onder zware verwoestingen bevrijd, ter wijl het overige deel nog een erbarmelijke en smartvolle bezet tingstijd tegemoet ging; een deel van ons volk kon goddank weer in vrije meningsuiting beginnen aan een nieuwe toekomst. De Regering nog in Londen zetelend, zette haar voorposten uit in dit vrije stukje Nederland, dat voort aan deels door op en neer rei zende Ministers deels door een Militair Gezag geregeerd werd, welk laatste in Brussel huisde en van Brussel naar Eindhoven op en neer trokJa lezer, wij heb ben toen samen dikwijls ons af gevraagd wie nu eigenlijk de regering was, of Nederland soms in Londen of Brussel lag, dan wel in het bevrijde Zuiden. Wij wisten het niet meer. Nederland verdeeld in drie staatjes, een lijdend en hongerend Noorden, een bevrijd maar hope loos tobbend Zuiden onder curatele van een improviserend militair bestuur, en een Londens Nederlandse gemeenschap, die 5 jaren lang van het vaderland was afgescheurd Dat was ons Nederland, waar in beschuldigingen en verwijten heen en weer vlogen en wij in heilige overtuiging, dat de Re gering en het M.G. absoluut niet deugden, dikwijls de werkelijke schuldige vergaten; wij zagen in onze tobberijen niet meer, dat er slechts één vaderland was, dat diep getroffen door de bezettings- en vernielingspractijk van een onmenselijke vijand zijn tol moest betalen in den strijd om de vrij heid Wij gooiden in onze ver blindheid de schuld op hen, die gekomen van Londen soms mach teloos stonden tegenover pro blemen, die enkel en alleen op medogenloze manier door de vijand in het leven waren ge roepen 1 In deze tijd, waarin wij, na 5 jaren gewetensdwang en snoering der vrije mening, weer eens echt kónden zeggen, wat ons op het hart lag, kon het niet anders dan dat de stukken er soms af vlogen en niemand ontzien werd. En dat was goed en natuurlijk, want de strijd en de offers waren te groot geweest om het onbegrip, de geest van egoisme zelfgenoeg zaamheid van velen nog langer te dulden. Wij waren radicaal, dikwijls terecht, soms ten on rechte Het gemis aan een kracht dadige leiding drukte echter zwaar, maar gelaten moesten wij wachten totdat het gehele vader land vrij was Eindelijk zijn wij zoveren thans nu een „zuiver" Nederlandse Regering op eigen bodem voor het voetlicht van het Nederland se forum getreden is met een programma, dat, waaruit taal spreekt naar ons hart, staan wij voor een Nieuw Begin En hier ligt het zwaartepunt van ons grote geluk, de volledige vrijheid, dit nieuwe begin laat ons Neder landers eigenlijk geen keuzemeer Het zal duidelijk zijn, dat het nu ieders heilige plicht is, die zich vaderlander wil noemen om voor méér dan 100 pet. mee te wer ken en aan te pakken. Allereerst moeten wij vertrou wen schenken aan de mannen, die de geweldig zware verant woordelijkheid van minister aan vaard hebben. Zij immers zijn bezield met een nieuwe geest, die geboren en verdiept werd in samen doorstane concentratie kamp-ellenden, die gehard en gestaald is in een gemeenschap pelijk gevoerde ondergrondse strijd. Wij zullen gedachtig de woorden „nu of nooit", de tan den op elkaar geklemd, deze lijfspreuk tot de onze moeten maken en met hardnekkige vast houdendheid door moeten zetten, want slagen wij en Regering niet dan is Nederland voor de ko mende tijden als natie verloren. Werk, ontzaglijk zwaar werk ligt voor ons, wij denken maar weer even aan ons geteisterd Noord-Limburg daarom die nen wij allen, ja lezer allen, te beseffen, dat wij b.v. de plicht om onze getroffen broeders te helpen niet vervullen door een medelijdend gezegde van„ja het is toch zo erg" of misschien door een gift te storten in een of ander noodfonds, neen, daad werkelijke hulp moet verleend worden door dat te geven wat wij nog maar even kunnen missen 11 Het zal er in de naaste toe komst om gaan of wij werkelijk Met ingenomenheid lazen wij de laatste weken de berichten die spraken over een hersteld burger-vervoer en verkeer in ver schillende delen van ons land. Zo kon Venlo, dat reeds enkele tijd een verbinding met Helmond had, goddank weer een bus verbinding krijgen tot Roermond, waarop aansluitend een trein dienst tot Maastricht. Met groeiende onrust vragen wij ons echter af wanneer Ven ray eens aan de beurt komt om uit zijn middeleeuws isolement van vorig jaar Augustus verlost te worden Kon er dan niet één autobus bemachtigd worden om b.v, een verbinding te krij gen tot station Horst—Sevenum Zeker wij zijn gewend ge worden onze eisen niet al te hoog te stellen, maar over hulp aan getroffen gebieden gesproken(Tussen haakjes: op de door ons vorige week geplaatste advertentie „een kippenhok te koop", is het redactiebureau zegge en schrijve door 26 kooplustigen bestormd, waarvan meer dan de helft deze als noodwoning wilde inrichten H. Bureaucratius leest U dit ook Enfin laten wij bij het verkeer blijven De spoorlijn naar Nijmegen en Venlo verdwenen, de weg naar Helmond verminkt tot een praehistorische knuppelbaan, levens gevaarlijk voor onze 7 luxe wagens, die zwaar gehavend nog uit de verwoestingen gered zijn (er waren oorspronkelijk nog acht wagens, één moest reeds deze winter afgestaan worden voor het Noordenverbinding naar de overkant van de Maas via Venlo of Mook, alleen per fiets, voor die het geluk smaakte deze on danks plundering en diefstal te behouden Van Gennep tot Venlo geen verbinding, de goede oude tram is gesneuveld Ziehier het vervoer in Noord-Limburg, waarover dan zoveel reeds geschreven en gesproken is Intussen wordt het toch wel hoog tijd, dat aan deze streek bij uitstek enkele autobussen worden toegewezen, een eis van vol komen rechtvaardigheid, die verwezenlijkt moet worden. Wij wachten met heel groot ongeduld als overwinnaars uit deze oorlog zijn te voorschijn gekomen Wij zullen dan pas zegevier- ders zijn wanneer wij tonen bouwers te willen zijn voor een nieuw vaderland Slagen wij daarin niet, dan zijn alle strijd en offers tever geefs geweest. Wanneer wij met de Amsterdamse illegaliteit wil len zeggen, dat wij met deze oorlog jaren verloren hebben, maar een eeuw kunnen winnen, dan is er slechts een mogelijk heid werken, heel hard en moeizaam in een sober leven, dat ons echter innerlijk veel rijker zal kunnen maken Dat zij ons deel, het deel der Jonge generatie, die gestaald in de bezettingstijd, zeker bereid zal zijn deze opgave aan te pak ken en zoals de harde strijd haar sléchts een doel oplegdeover winning, zo zullen wij jongeren ook nu weer bereid zijn alles te geven voor de herrijzenis van dat éne, dat kleine grootse, dat wij ons volk noemen, want het gaat er om „nu of nooit". Het laat ons allen slechts één keuze, die eigenlijk geen keuze is ofwel v/erken, hard werken met onze regering of... een ver zoekschrift indienen tot natura lisatie voor een land, waar het niet zo moeilijk is en er kans bestaat op het oude vooroorlogse leventjeDat is ons alternatief, aan U de keuze 1 W. Fonds Oorlogs monument. De navolgende giften voorde oprichting van het monument voor de gesneuvelden kwamen bij het bestuur der G.O.I.W. binnen J. C. f 50, H. V. f 10, N.N f 10, N.N, f 2.50. Voor Venray's Harmonie zijn de volgende bedragen in gekomen N.N. f 25, v.S. f 2.50 v.L. f 10, N.N. f 5, N.N. f 100, S. f 100, F. f 100. De wnd. Postkantoor Ouderdoms- in de week 's morgens zal worden betreft zijn Directeur van het deelt mede, dat de en Invaliditeitsrente van 9—14 Juli a.s. tusschen 9 en 12 u. uitbetaald, voor wat kantoor te Venray. wat hot normale rantsoen, onvol doende voor zware arbeid echter, per dag is? Dit is 2000 caloriën, terwijl de volgende landen respectievelijk ontvangen Nederland on België 1700—1800cal. Athene 2000 U.S.A. 1944 3367 Canada 3435 Engoland 1944 2923

De Zwijger | 1945 | | pagina 1