Hulp aan de getroffen streken Goudmijntjes! De toekomstige Nederlandsclie strijdkrachten Weekblad voor Venrav en Omstreken w-™, Ie Jaargang na de bevrijding No. 30 Zaterdag 16 Juni 1945 DE ZWIJGER Al lelt ei veel verwoest Adm. adres: uit stol en as herrilzen Uitgever e^Verantw (Vondel) redactie: A.W.A F.en noodkreet is door een bevrijd vaderland gegaan. Boven bet rumoer der bevrijdingslee* ten uit klonken goddunk onze onverschrokken stemmen der pers en radio. Louis Trequin sloeg de trom wordt wakker, want daar In Duitsland leven nog dui'/.ende vaderlanders. De nood is groot, de Doolaard maakte een gedicht over Wal cheren. Peter Vrijman, de to*, de Rotterdammer zij bezochten Neerlands getroffen streken, vertelden de andere Nederlan ders hoe erg en hoe verschrik kelijk dal alles was. Provinciale persorgunen namen het op voor de nood van hun eigen streek, overal klonk een roep lot ont waken. lot besel voor de werke lijke noodtoestand, Putei de Greeve. kondigde echt op zijn manier een grootscheepse hulpactie aan. een nationaal plan van naastenliefde. Wij zijn dankbaar om «I deze stemmen, dankbaar om alles wat men wil en zal gaan doen voor onze gelroflen ge bieden. Zo dikwijls krijgt men de indruk, dat velen bij bel boren van een radioreportage of hel lezen van een verslag de verzuchting slaken, dut het toch wel erg is. maar verder zich weer verliezen in bun eigen genoegens en beslommeringen. Maaronze getroffen streken zijn niet niet mooie woorden geholpen, de verschrikkelijke nood eist daden 1 Met spanning zien wij daarom reikhalzend ook maatregelen onzer Regering De sectie Voorlichting M. CL deelt mede Aangezien eenige onzekerheid blijkt te bestaan omtrent omvang en samenstelling van onze toe komstige Nederlandsclie strijd krachten, wordt hieromtrent liet volgende medegede eld Hel totaal der Nedcrlondsche strijdkrachten z,ul ongeveer '200.000 man bedragen. Hieronder zijn begrepen zoowel de strijdkrachten, bestemd voor de operaties tegen Japan ulsook die, welke op liet vaste land van Europa zullen dienst doen. In ruime trekken zal de samen stelling ongeveer als volg! zijn De expedltionnaire macht, be- tegemoet. om direct en snel hulp Ie brengen. Een maand geleden deelde min. I romp mee. dut spoedig N.S.B.-ers. collaborateurs e.d. aan het werk zouden worden gesteld in de getroffen gebieden van Noord-Limburg. Tot nog toe is er vvepr niets van geko men, waarom wij weten het niet. Wanneer zullen beloften en toezeggingen nu eens direct worden uitgevoerd in de pruc- tijk Mei vreugde hebben wij duarom vooral de woorden van Pater de Greeve vernomen. Aan dit Nationale Hulpplan kan" iedereen meehelpen, want er zijn nog zoveel mensen, die werkelijk niets verloren hebben aan materieel bezit. in overleg mei Nederlands Volks 1 Icrslel zul deJI.A.R.K. een grote inzameling houden van goederen van allerlei soort. De optocht der naastenliede, aldus Pater de Greeve. is be gonnen. Laten wij allen geven wal wij kunnen, Nederlanders helpt Uw getroffen lundgenoten. Thans kunnen wij tonen een groot volk te zijn, één waren wij in nood en verdrukking, Win moei en zal ons volk zijn nu het gaat om de hulp aan zovelen onzer eigen broeders en zusters, die niets, niets meer bezitten. Nederlunders, wordt wakker, want de nood is grool. Helpt daadwerkelijk Uw getroffen landgenoten. steind voor de bevrijding van Indii1 zal bestaan uit 3 divisies, lotual ongeveer 100.000 man. Deze troepen zullen hun opleiding waarschijnlijk in Lngeland ont vangen. Hiernuust zullen in Australië 15 gezugsbataljons (lichte infanterie) worden opgeleid, even eens voor den strijd in Indië. Voor deze 15 gezagsbataijons zullen ten naaste bij '22.000 man itoodig zijn. Samen inel de marine en de mariniers, die op ongeveer 30.000 man worden begroot en de paar duizend man, die non dig zijn voor de N.I.C.A. (Ned. Indi sche Civil Affairs) zullen er dus ruim 150.000 man bestemd zijn voor de bevrijding van onze over- zeesche gebiedsdeeleu en liet handhaven van rust en orde aldaar. Vooi de troepenmacht, file in Europa zal gestalionneerd worden en die in de eerste plaats deel zal nemen aan de bezetting van Duitschlund zal rond 30.000 worden ingeschakeld. /üoouls reeds eerder medegedeeld, zullen de strijdkrachten in de eerste plaats worden samengesteld uit vrijwilligers. De verwachting is, ilat zich hiervoor minstens 120.000 man zullen aanmelden. I let daarna nog ontbrekende aan tal troepen zal worden gereoni leerd uit 2 3 lichtingen, waar voor de jongste janrklassen in nuninerkiiig komen. Voor liet begin van bet komende jaar zullen deze lichtingen eclilei niet worden opgeroepen, daar uiteraard eerst het noodige kader moet worden opgeleid. In hel algemeen dient men rekening te houden met liet feil. dat er tijd noo dig is. voordat onze troepen gereed zijn om aan den strijd deel te nemen, tijd voor de opleiding en lijd voor liet ver krijgen van materiaal, kleeding. uitrustingsstukken etc Men veilieze nicl uit liet oog. dat ook Engeland en Amerika de eerste jaren van den oorlog vrijwel uitsluitend moesten gebruiken voor den op bouw van bun legers, waarbij zij uit konden gaan van een goed geoutilleerd apparaat en konden beschikken over een ruimen voor raad grondstoffen en materiaal. Nederlund staat thans voor de taak zijn eigen weermacht op te moeten bouwen op een oogenblik, dal bet economische en maat schappelijke leven volledig is ontwricht en een enorm tekort bestaat op vrijwel Ieder teTretn. Neemt men hierbij in aanmer king de staat van ondervoeding, waarin ceri belangrijk deel van ons volk op bet oogenblik verkeert, dan is liet duidelijk, dut er eenigeu tijd mede gemoeid zal zijn alvorens de eerste goedgevoede, goedge- kleede, goed uitgeruste en degelijk opgeleide iroepen kunnen aan treden. Uiteraarjf zal Nederland in liooge mule de ltulp en mede werking behoeven van onze bond- genooten. In sumenwerking niet hen worden op hel oogenblik niet den grootsten spoed de voorbe'rei dingen getroffen om de opleiding en uitrusting van onze manschap pen binnen den koristen tijd mogelijk te maken. ,,Ili lie*l> verlangd naar een sterk en Ijeaielend groepsleven I'erwijl ik deze woorden van den groten dichter Marsman over las. kon ik bel niet nalaten hier over le schrijven. Wanneer je 's avonds door de straten van Venray loopt, dan zie je. dat groepen jongens op de boeken van de straat maar ..staan le staan of dot anderen ..zitten le zitten op een vensterbank, Zij leven zo kalm hun leventje: bel streven naar hoger-op vvordl onder drukt: hier hehhen zij hun beslaan, ceiuiiuul komt de dood en dan gaan ze naar den hemel. Suul. simt je komt er wel. ninar kalmpjes en zachtjes aan. Er is ook een groep jongens, die zich overigens zeer intellectueel achten, maar die cloor dc straten slenteren als ganzen, in een rijtje achter elkaar. Ik bedoel jongens met diploma s van Gymnasium of H.B.S. in rle zak. Zij zijn precies hetzelfde als de jongens op de hoeken van de straat, op wie zij zeer minachtend neerzien in hun verwaandheid. Al gaan zij niet op de hoeken staan, maar een beetje verder tussen de huizen, liet is precies hetzelfde. Ik wil niet proberen mijn idee mei een zweepslag in !e prenten, want ik meen bet goed .met ben allen. Als goudzoeker wil ik er naar streven, om liet sprankje goud. dat misschien In jullie is. aan bel liclll (e brengen. I let wezen van de jeugd nu is niet het uitgaan nuur alle kermis sen, dansen en dergelijke dingen meer - ik misgun het niet maar liet wezen van de jeugd is idealisme. Daar jullie nu al tevre den zijn met liet leventje van elke dag, daar jullie nu nl anderen luat denken, anderen Iaat willen, anderen laat strijden, zeg ik, dat het idealisme in jullie reeds is verdwenen. Dit is geen jeugd meer. maar ouderdom. Voelt gij liet dan niet aan. dal al dut ge klets en gekanker je fantasie en denkvermogen, verruiming van inzicht lam legt. De jeugd moet nooit tevreden zijn over zich zeil, maar steeds moet deze gedachte hen beheersen het streven naar hogcr-op. Ieder behoort te streven naar de hoogte, die Hij persoonlijk kun bereiken. Ieder heelt zijn hoogtepunt. Wij moeten de talen ten. die God ons gegeven heelt, niet in de grond stoppen, maar wij moeten er mee woekeren. Dal is onze plicht. Ik ben niet een vijand van samen „leven suinen „strijden maar wel van dat samenklonten. Tegen dc samenklevende zwerm wil ik strijder zijn lk wil mee vechten voor een nieuwe gemeen schap, waar geen plaats meer zal zijn voor kankeraars en laster- klanten. Wij willen eesi nieuwe gemeenschap, waar eenieder open en wijd durlt zien. „Ik heh verlangd naar een sterk en bezielend groepsleven. Vooral denk ik aan hen, die

De Zwijger | 1945 | | pagina 1