Uw Beschuitbonnen VERZEKERINGEN. Brood- en TM, WitltpK Banketbakkerij AA* illicit AGENT IN VASTEN DIENST. De lïededandócke £andüóuui&attk ^l. 10. mti{dmq^eeéUH te Weekkalender '45 Helmen L.B.D. Laatste oproep BURGERS, WEDEROPBOUW VAN NEDERLAND t krijgen 'n grotere waarde, wanneer U se bij ons inlevert. Onze eigengebakken Beschuit is broos, smakelijk en voedzaam. Steeds vers verkrijgbaar. Wij leveren U diverse soorten GEBAK, KOEKJES en SPECU LAAS tegen inlevering van de benodigde grondstoffen. ASSURANTIEBEDRIJF met uitgebreide relaties vraagt voor Ven- ray en Horst een Brieven onder no. 66 bureau van dit blad. bericht MOLEST VERZEKERING Schadeaangiften kunnen thans worden ingediend, liefst zoo spoedig mogelijkWij helpen gaarne mee de invulling der formulieren. Polissen meebrengen a.u.b. COUPONS Coupons van de Staatsleeningen Nederland en Ned. Indië kunnen verzilverd worden. Lossingen nog niet. INCASSO Wissels kunnen weer ter incasso gegeven worden. BANKGIRO Alle betalingen kunnen via bankrekening worden uitgevoerd. Wij verleenen weer HANDELSCREDIETEN. KANTOORUREN Venray eiken dag van 9—12 en 14—15.30. Horsc voorloopig Dinsdag en Donderdag 10 12 Boxmeer voorloopig Maandag, Woensdag cn Vrijdag van 10—12 en van 23 uur. Bevrijd, maar zwaar getroffen. de R.K. Ambachtsschool te Boxmeer op 10, 11 en 12 Juni a.s. Zondags Herdenking gevallenen, Voetbalwedstrijd. Maandags Om 1 uur groote optocht deelname pl.m. 25 wagens Dinsdags Om 2 uur kinderfeesten. Ten einde het feest zoveel mo gelijk te doen slagen is er op alle dagen gelegenheid tot dansen in de zaal van de kin deren Nillesen en in de danstent van Weys, Slebengevvald. HARRY VAN ROOY Ondertrouwd Mi a Janssen Toon Katemau Huwelijksvoltrekking Dinsdag 26 juni om half 10 in de Paters kerk te Venray. Maasheescheweg 3 Langstraat 33a (Eenige kennisgeving v. Venray) Martin Verschuwen Tonny Xciisscn geven U kennis van bun voor genomen huwelijk, waarvan de voltrekking zal plaats hebben op Donderdag 21 Juni v.m. half 10, in de Parochiekerk van 't H. Hart van Jezus te Gestel-Eind hoven. DagadresGuido Gezellestr. 39 Eindhoven. Venray, Paterslaan 5. Dankbetuiging. Aan Eerw. Heeren Geeste lijken, Ruiterclub, familie, vrien den en kennissen hartelijk dank voor het medeleven en de hulp, ondervonden bij het noodlottig ongeval, onzen zoon en broer Jac. overkomen. H. Maas-Mans en kinderen, Ysselsteyn. Zoojuist ontvangen Boekhandel H. Messemaeckers. Martin Sterens Riet, Sterens-Min betuigen hiermede hun hartelij- ken dank, ook namens weder- zijdsche familie, voor de vele blijken van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden, Venray, 24 Mei. Dankbetuiging. Aan allen die mij hebben bij gestaan bij mijn onderduiken, vooral aan Kapelaan Kuepers voor de geestelijke hulp, aan M. Jen- niskens-Willems, Nachtegaal 1 3, voor 't liefderijk opnemen in hun huisgezin en een veilig onderdak daar genoten, betuig ik mijn op rechte dank. Ook dank ik 't personeel van de politie, voor de goede hulp en de fam. Custers, Markt, voor de goede verzorging van de maal tijden tijdens mijn arrest onder het gemeentehuis. Piet O.Z.O. Voor de vele blijken van be langstelling, ondervonden bij de begrafenis van de familie Kemps en de dienstbode Thijssen, zeg gen wij allen hartelijk dank. Familie Kcmps Familie vau Cuijlt-Keuips Fam. J. Tliysscn-Pctcrs Boxmeer, Nieuwe Stationsweg 7. Openlijk dank aan het H.Hart, H. Gerardus, H. Antonius, O.L. Vrouw voor door hunne voor spraak verkregen gunst, door het bidden van de Noveen der 3 Weesgegroeten. Allen, die iets verschuldigd zijn aan, te vorderen hebben van, of onder hunne berusting heb ben betreffende de nalatenschap van den Heer JEAN KEMPS, overleden te Venray 12 October 1944, worden verzocht hiervan betaling, opgave en aangifte ten kantore van Notaris Pluymaekers te Venray, Henseniusstraat 11a, vóór 24 Juni a.s. Tijdens de evacuatie zijn een aantal helmen uit mijn huis ver dwenen. Zij, die helmen onder hun berusting hebben, gelieven deze bij mij terug te bezorgen, daar zij voor de Brandweer noodig zijn. BUWAT.DA, Bongerdstraat 1 Degenen, die nog iets te vor deren van, dan wel te betalen hebben aan de Voedselvoorzie ning, zoowel voor als na de evacuatie, gelieven dit alsnog af te wikkelen op Zaterdag 16 Juni tusschen 9 en 12 uur vm, op kantoor Henseniusplein 8. G. POELS georganiseerd bij 't Voedsel- bureau Venray, kunnen schade aan vee, landbouwgewassen en werktuigen aangeven op Kantoor Landbouwherstel, Stationsweg 35, in den loop van deze week 's morgens van 9—12, 's middags van 26. MeebrengenPolis Brandver zekering en Polis Molestverze- kering, TE RUIL lage linnen schoenen m. 37 tegen kinderschoenen. P. Bonants, G 28, Oostrum. Wegens sterfgeval TE HUUR Woning met bouw en weiland groot 2.13 H.A., met ruil van woning geleyen te Venray. Adres bureau van dit blad. GEVRAAGD net meisje voor een paar dagen in de week. VERLOREN een vulpen merk Eurica in Leunen of Steeys- broek. J. H. Seijkens. Leunen. Te ruil aangeboden zwarte sportschoenen z.g.a.n. m. 37 tegen dito m. 38 platce hak. M. Pelzer, Maasheescheweg 36. Mevr. Dr. Janssen-Esser te Venray vraagt tegen 1 Juli een flinke dienstbode, bekend met de keuken. Hoog loon, tweede meisje aanwezig. GEVRAAGD een dagmeisje, lichte dienst. P. J. Maessen, Grootescraat 13, Venray. GESLAAGD voor kraamver pleegster Zus Poels, Oostrum. Zij werd opgeleid in het St. Laurentiusziekenhuis, Roermond. Wij verwachten binnenkort de eerste foto's van verwoest Venray. Let op de etalage Fa. VAN DEN MUNCKHOF TE RUIL heele viool tegen goede klapcamera 6x9. Kruitweg 17a, Venray. la S maanden werd Nederland bevrijd, maar het zal zeer lang duren voor de sporen der verwoestingen ultgewlscht en de achterstand op elk gebied ingehaald zullen zijn. Voor de algehele zijn nu en ook in de toekomst vele eu geschoolde vaklieden nodig, speciaal in bouwkunde en techniek. Ouders ziet vooruiten laat Uw jongens bezoeken. Inschrijvingen dagelijks. Teerlingen die verleden jaar de school bezochten, zijn verplicht zich mee spopd opnieuw te doen inschrijven. Inmiddels wordt wederom dagelijks les gegeven. DE DIRECTEUR. [n rfsn. vrado van Chriutua gsberen SI Februari 1320 tu VENKAY, werd b:j aoor net wreede oorlogsgeweld uil hel loven Gerukt 13 April 1945 tu Kuxnscheid jDslci.) Hjj was ©eo trouw lid van de Derde Orrin van St. FranciscuG an van G6 Aarts broederschap van de H. Familin. Naar een vronnui on vijandig land werd hij weggevoerd, ver van zijn dic-rbirn oud ore, broeders en siualnra. Dé ar vrc*g Czr> d hem bovendien nog het offer va:i zijn ïr.ntj leven. Hard is het no gnhoul alinea te mcetsn ster ven, zonder de troost van moeder en rio op wekking veo vndor. Mei Jesdi, gaf hij zijn leven voor dn buzü zondige wereld, npriat zij zicli tot God kere. Diorbaru Ouders, broeder? er. zusters, wilt niet weacn om inijn plotseling heengaan, maar dankt mui mij dea goeden God, die mij de kracht qaf oen altijd naar zijn wil tu laven en mij aki Iodo geelt, de nooit eindigende vreugde van den Hemel. Jezus. Maria jozef (Ï00 d. afl)

De Zwijger | 1945 | | pagina 4