De Mij nenrturners en hun werk *)ntedócaal pöót veekeel LASTEREN De hevrijding van Venrny ligt nu al meer dan een half jaar achter ons. De wonden geslagen door het niets oncziende oorlogs geweld. zijn nog bij lange niec geheeld, al is 't algeineene beeld opwekkender dan in de trieste Octoberdagen van 't vorig Jaar. Gehavende en wankele woningen worden weer ceniyszins bewoon baar qemaakc, de boeren hebben 't op vele plaatsen aangedurfd hun akkerland weer te bewerken: op velerlei gebied herneemt 't geleidelijk na een stroef begin z'n normale gang. In één opzicht echter is Venray nog weinig vooruitgekomen. We hebben 't vaak genoeg kunnen zien en nog meer.... kunnen hooren 1 Het mijnenprobleem is nog steeds actueel en acuut. Dagelijks trek ken de jongens van de bomb- disposal" erop uit, de zuivering van Venray is. voor zoover 't de mijnen betreft, begonnen 1 Maar het te bewerken terrein is zoo ontstellend groot van om vang en 't ruimen wordt door allerlei omstandigheden zoo zeer bemoeilijkt, dat hier, voor de outsider althans, nog maar wei nig vooruitgang te constateeren is. Zeker vele mijnen zijn al op geblazen of onschadelijk gemaakt, maar het aantal slachtoffers door mijnen en projectielen blijft, óók nu nog bedroevend hoog. En nu komen we aan 'c car- dinale punt: niemand zal one- kennen, dat we niec blij waren, toen eindelijk een begin gemaakt werd met 't mijnenruimen, vooral toen we hoorden, dat de mijnen vegers definitief konden blijven, tot alles was opgeruimd. Iedere explosie, die ons doet opschrikken en ons onwillekeurig doet terugdenken aan de bange oorlogsdagen, is toch weer een kans minder tot ongelukken, die helaas aan de orde van den dag zijn, zoo b.v. deze week weer twee met doodelijke gevolgen. Scherp gestelde mijnen, die even buiten de kom in groote getale verspreid liggen, moeten nu eenmaal ter plaatse opgebla zen worden en het is begrijpelijk, work voor do uitbreiding van Clods Rijk op aardo. Ru hierbij rekenen we natuurlijk op de flinke liulp van onze ijverige zolatricen, die wc Woensdag hall' 8 op oen vergadering verwachten, op bet Lokenaat Markt. Gaarne zouden we zien, dat or zie!) nog wat meisjes beschikbaar a lol don om de maand briefjes rond to bren gen, die we dan ook op do vergade ring verwachten. Aan 't werk Veurayse meisjes om mee te werken om de devotie rot Jezus' II. Hart in ons dorp uit te breiden Ou op hoog peil Le brengen Dat de namen van alle Venrayers in Jezus' H. Hart geschreven mogen ataan I Moge met de vrede dei wapenen ook de vrodo van Christus neerdalen in de harten- „Heilig Hart van Jezus, Uw Rijk kome!" zij' nu vooral de leuzo van ons herrijzend en jubilerend Apostolaat des Gebeds. „Jubilerend Apostolaat". Ja 't Apos tolaat des Gebeds viert- dit jaar z'n honderd jarig bestaan. Binnenkort hopon wo dit ook in ons dorp te vieren, waarop we ons zullen voor bereiden door 't houden van een triduum, waar heel de Parochie aan doel zal nemen. Later wordt dit nog nader bekend gemaakt. dat cr sommige ruiten er aan moeten gelooven. Mee is even eens begrijpelijk, dat de „getrof fenen" dan prikkelbaar worden, wanneer 't weinige glas, dat ze met veel moeice gekregen heb ben en dat tocli al zoo'n karige verlichting vormt in het woon vertrek, moet vervangen worden door het overbodig geworden verduisceringsraam. Maar onbegrijpelijk is het. dat men openlijk en ten aanhoore van wie 't maar hooren wil gaat schimpen en schelden op die „kwajongens", die maar gauw uit Venray moeten verdwijnen, als ze die mijnen niet op een andere manier kunnen ruimen Een dergelijke mentaliteit ver raadt een volslagen onkunde in alles wat aan 'c mijnenvraagstuk vastzit. Het is ondoenlijk en trouwens onnoodig dit uitvoerig uiteen te zetten, maar laat eenieder beden ken. dat deze eenvoudige Lim- burgsche jongens, die vorige week weer twee vrienden verloren, die ook in Venray al veel gewerkc hadden, dag in dag uit hun jonge leven op 't spel zetten in 't be lang van ons allen. Laten wij bij het ondervinden van kleine persoonlijke onge makken toch met respect sym pathie spreken over de jongens van de „bomb-disposal" die ons komen verlossen van een plaag, die reeds aan zoovelen onder ons onherstelbaar leed bracht plaats van minderwaardige critiek een eeresaluuc brengen aan deze jongens uit ons goede Limburg- sche land voor "t gevaarlijke en belangelooze werk, dat ze tot ons en niet tot eigen voordeel, verrichten. M.M. Distributiedienst Kring Venray. Bekendmaking. In het, tijdvak van 10 tm. 23 Juni 1945 worden de navolgande bonnen van de bonkaart 7e periode aange wezen voor het kooper. van de daar naast vermeldo artikelen. De geldig heidsduur van deze bonnen vangt aan op don dag waarop zij worden gepu bliceerd en eindigt op 311 Juni 1915, tenzij hieronder anders is bepaald. BROOD A 25a, B 25a, C 25a, D 25a, E25a, M 25a, Brood -100 gr. per hon A 25b, B 25b, C 25b, D 25 b, K25b, Brood 400 gr. per bon. D '25 en E 25 beschuit 100 gram brood per bon (geldig tm. IB Juni '45) De bonnen gemerkt D 25c, D 25d, E 25c, E 25d „beschuit." zijn uitslui tend aangewezen voor liet, artikel brood, zoodat daarop geen aflevering van beschuit mag plaats vinden. BESCHUIT I) 25a, D 25b, E 25a, E 25b, Be schuit 75 gram per bon. (Geldig t.m. lö Juni *45) MELK O 25, D 25, E 25, E 25, Melk Is/, liter per hon. A 25, B 25 Taptemelk 1'/, liter per bon. (geldig t.m. 16 Juni '45). CHOCOLADE C 60, D 60 Reserve 2 tabl. p. bon. B 60 Reserve 1 tablet, par bon. TABAK: 0G Tabak l rts. naar keuze. Kerkelijke Dieasten. 10-17 Juni '45. 3e Zondag na "Pinksteren, lieer der week: kap. Bufus. Parochie actie: draagt elkanders lasten. ZONDAGParuchiediensten pators- kerk: 7, S, 9 en 10 u. hoogmis: St. Sorvaaa: 7.30, 9 en 10 n. hoogmis; St. Anna: 8.45, 10.15 u. hoogmis; St Jozef: alleen voor de jongens van de school om S ii.: Heide 'H an 10 u. hoogmis. Om 8 u. II. Mis en Algomccno H. Communie voor de overleden loden van de D.0. Om 3 u. J.ü.O. mois.es, om 4 uur H, Familie. Lof en rozenhoedje paterskerk: 6u. Lof en rozenhoedje StServaas; 6 u. Grote en kleine congregatie: ver trek processie Oostrum, Markt om 7.80 Vandaag eerste H. Communie kin deren Heide om 7,80. Collecten: opbouw der kerk; bis- schoppolijko noodon, arme. MAANDAG 7 n. zioleraïs vooralle overleden parochianen; 7.80 best. jaarg. Eng. Oudenhoven en echtgen,; 8 u. gest. jg. Hendrik v.d. Heuvel: 9 u. begr.diens.' Willem Alichiel». DINSDAG 7 u. leesmis: 7.30 u. leesmia: S u. uitvaartdienst Willem Michiels. WOENSDAG Feest van St. An- tonius. Oen. Absolutie vd.Derde -Orde. 7 u. lm.; 7.30 u. lm.; 8 u. plechtige hoogmis; 's avonds om 7.30 u. plech tig lof eu feestpredikatie. DONDERDAG7 u.begrafanisdienst voor Johanna Maas Jansen; 7,30 lm.; 8 u. gest. jaarg. Minhei Bcliraven en Anna Roeiofs; ,3.45 u. begrafenisdien st Johan II. v.d. Munekhof. VRIJDAG: 7 u. best.dicn.er Rogina Verstegen—Lomere; 7.30 u, lm.; 8 u. ui tv .dienst Johan H. v.d. Munekhof. 8.15 begr.dienst Martin Vermeulen; ZATERDAG: 7 u. 0. L. Vror.wemis; 7.30 u. lm.; 8 u. uit.v.dionst Martin Vermeulen; elke dag op St Jozef klooster 8 lm. en Donderdags de siicr. mis om 7.30 u. voor alle kin deren der jongensschool, gedurende de week om 7.30 fof en rozenhoedje. In St Servaaa Donderdag lof ornSu., Vrijdag Kruisweg om. 8_u.;_kom.ftnde_- weok gaan do zelatricen van de Pausolyke miasiogenooischappeii de gezinnen bezoeken voor lidmaatschap; Iedere morgen in Paterskerk om G.30 u. loosmis. DERDE ORDE Zondag a.s, 17 Juni Processie naar O. L. Vrouw van Oostrum voor do geheel© Derde Orde. Om 3 uur vertrekt dc processie vanaf het kloosterplein, om 4 uur plechtig lof In do Genade kapot, waaronder preek. Mededeling M.G. voor wederopbouw en repatrieering te Venray. Vanaf 11 Juni e.k. moat men zich voor terugkeer naar Venray, voor aanvraag woonruimte, voor afhalen van woonvergunningen, kortom voor alle zaken betreffende de terugkeer der burgerbevolking naai Venray wenden tot den Burgemeester of tot eon aoor hem hiervoor aangewezen ambtenaar, zoo ook voor aangelegen heden bet.reffer.de de wederopbouw. Na dien datum zal op regelmatige, nog nader te bepalen dagen, zitdag gohondon worden voor alle zaken Militair Gezag botreffondo. Militair Gezag Sectie Buitendienst Commissariaat N.-l.im burg I...I. Mu'saer 1.8 Werkgemeenschpp Limburg Op Zaterdag 2 Juni j.l. hart in de zaal van Lunchroom Verheugen, de oprichtingsvergadering plaats van de „Werkgemeenschap Limburg" kring Venray. Een voorlopig bestuur word geko zen, waarin de navolgende heeren zitting hebbon Th. v.d. Voort, voorzitter, L. Lauren- se secretaris, P. Janssen, 'l'b. Peters en II. Verbengen leden. Vanaf heden wordt het gebied dat in opengesteld voor interlokaal par ticulier postverkeer uitgebreid mor do eilanden T'holun, St. Philipsland en Schouwen-Dnivr.nland, het gedeelte van Noord Brabant gelegen onmid dellijk ten Zuiden van hot Hollands Diep en de Maas, alsmede do streek bewesten Nijmegen ten Zuiden van de Waal. Daarmede bestaat deze mogelijk heid thans in do navolgende gebieden u. do provincie Zeehuid, b. do provincie Noord-Brabant, voor zoover gelegen ten Zuiden van de Maas, de Bergsehe Maas en het Hoilandsch Diep, c. de gehele provincie Limburg, d. in Gelderland de bestelkvingen van do navolgende post/inrichtingen Aborden. Altforst, Alverna, Appel tere, Balgoy, Batenburg, Beek, Boneden-Leeuwen, Berg en Dal, Borgharen,Beuningen.Bo ven-Leeuw en, Deest, Dinten, Kr'ecom, Ewijk, Hatlort, Hees, Hemen, Ileum en, Hurssen, Kekcrdcm, I,ent,,Maasbom mel, Malden. Millingen, Neerbosch, Nederasself, Ni ft rik, Nijmegen, Overasselt-, Ru if! ijk, TJbbergen, Weurl, Wnissen, Wijnhen. Toegestaan zijn de volgende stuk ken a. briefkaarten, b. brieven lot 'en met 200 gram, c. drukwerken, d. nieuwsbladen en tijdschriften, e. monsters, f'. braillertriikwerken. De gewichtsgrens van do stukken, genoemd onder lettors e L.w. f is normaal. Hot is verboden in vorenbedoelde poststukken mededeelingen op ie nemen: a. die van directo of indirecte waarde voor den vijand kur.nca zijn: b. die de autoriteiten zouden kunnen belemmeren in do opsporing eu het irr bewaring stollen van lan d vorrader- H]"ke en politiek verdachte olomenten; e. die gevaar kunnen opleveren voor personen, dio zich nog in de feitelijke macht van don vijand bevinden. Verder is verboden het gebruik van geheimschrift, het gebruik van cijfer- of lettergroepen is alleen toegestaan, indien een korte vermelding is bijge voegd, zooals „koersbericht", markt bericht" enz. Ter voorkoming van vertraging schrijve mon alleen in do Ncderlaud- schc-fZuid-Afrikaansche of Ylaamsche daaronder begrepen), Engelscho, Fran- sehe, of Duitsche taal, Alen schrijve duidelijk on goed loosbaar. Naam. voornamen en volledig adres van den afzender moeten op do stuk ken worden vermeid (bij brieven op de achterzijde, 'o(j briefkaarten aan de adresztide. (let is verboden :n de briovon to sluiten a. gebruikte zegels; b, afbeeldingen van welken aard ook (mot uitzondoring- van personenfoto's van hot pasfonnaat); c- schaakproblemen, kruiswoordraad sels, of andere raadselopgaven; d. gramofoonplaten of andere mede- deelingen, die op mechanische wijze zjjn opgenomen, tenzij verzending geschiedt ten behoeve van den handel. In den linkerbovenhoek van de adreszijde vermelde mon de taal. waarin do inhoud is gesteld, indien dit niet de Nedrlandscbo taal is. Gevoerde enveloppen mogen niet worden gebruikt. is het voortzetten van den oorlog

De Zwijger | 1945 | | pagina 3