^eriingen R.K. MULO BRANDSTOFFEN. OPROEP Steenkolenhandel Stoot-Seelen naar J. [KERSTEN, Oostsingel Verven Stomen Chemisch Reinigen KOLEN of BRANDHOUT WEDEROM HEROPEND ons filiaal Patersiaan 8 W asserij - V er verij -Stomerij E. VAN DEN HEUVEL STEENKOLENHANDEL GEER. JANSSEN Kerkboeken School te Venrav worden a.s, Maandag 28 Mei 's morgens om 9 uur aan de School verwacht. Hoofd der M.U L.O. A. RBVIS verplaatst van Overloonscheweg Vanaf 2-S Mei a.s. verzorgen wij ook Uwe GEZINSWAS, Beleefd aanbevelend, Wij verzoeken degenen, die vanaf September j.l. in ons magazijn te Oostrum hebben gehaald, hiervan opgave te verstrekken aan ons kantoor PATER.SSTRAAT 35. Gevonden voorwerpen. Aan (Ie Mareiihaussiie-ltazerrir t,e Venruy bevinden zich Qe navolgende gevonoeri voorwerpen: A portemoiuiaie'a met inhoud; 1 paar handschoenen; 1 kruis; 1 dameshand- tasch mist inhoud; 1 |iorLoieuille mei foto's; 1 heerenKchuen: 1 dames- parapiue; 1 paar nieuwe zwarte da messchoenen; 2 bankbiljetten; 1 haard; 1 stofzuiger; 2 fornuizeu; 2 fauteuils; 3 ratels; 1 weegschaal; 3 stoelen; 1 badkuip; I radio; 1 regenjas: 1 paar laarzen; l P.B. ten name van Mid dendorp W.; 1 sle telbos; 1 gouden- ring met initialen; 1 waschmaohine niet compleet; 1 wringer; 1 houten- kuip; 1 waschteil; 1 emmer; 2 loopers 1 handzaag; 1 electrisch strijkijzer zonder snoer; 1 koekepan; 1 auto binnenband; 3 kamermutten; 1 pot van kou kanstel; l klok; -20 bedstuk- fctm; 4 vooronbodden; S kussens; 2 spiraalmatraeson; dokons; 1 kastje; 1 kachel; 3 bedspreien; 10 rijwielen. Te bezichtigen Maandag 28 Mei 1045 van '3—12 en van 14 18 uur.™ Bekendmaking, De ontvanger der Directe Be lastingen en Registratie deelt mede, dat zijn kantoor aan de Stationsweg weer normaal ge opend is voor alle belasting aangelegenheden. De aandacht wordt er op ge vestigd, dat alle aanslagen in eeniye Rijksbelasting, waarvan voor de bevrijding aanslagbiljetten uitgereikt zijn, thans geheel in vorderbaar zijn. Belanghebbenden worden vterzocht deze aanslagen alsmede kec tabaksvergunnings- rechc over 1945 spoedig te be talen ten kantore der belastingen of op een kanroor der Posterijen. Houders van motorrijtuigen, die nog niet in het bezit zijn van een geldige motorrijtuigen, beiasringkaart, wordt aangeraden spoedig een kaart ten kantore Le halen. t I Op 2 October 1944 heeft het de Almachtige behaagd tengevolge 3 van oorlogsgeweld te .Nijmegen tot Zich ce nemen or.ee dierbare familieleden i 1*1 KT 31 l'LDKKS ij en zijn echtgenoot» I Anna €»lh- Vei liulsdouk I beide in de leeftijd van 40 jaar, 3 alsmede limine kinderen 1 SJAAKI, LIEKJE, C011R1 I 6 jaar, 3 jaar, 3 mnd. FAMILIE II. jEUKHN— VÜRIIULSDONK lioendeisLraat 6, Vi-may I Openbare «la ukzeggi ng, OnuitvvisjL-hbaar za! in onze herinnering blijven de helden moed, getoond door de Zeer- Eerw- Pater ]AC. SCHREURS. En hierdoor zeggen wij tevens dank voor de geestelijke steun die wij dikwijls van hem moch ten ontvangen. Wij zullen hem nooit vergeten. Familie S. Weynnd Amsterdam. Openbare flaüfcBcgging. Dankbaar zullen wij steeds blijven aan de Eerw. Zusters URSlILiNEN te Ven ray. voor de hulp van hen ondervonden. Famliio S, \Ve\iand Amsterdam. Ontvangen nieuwe collectie ook voor Eerste en Plechtige H. Communie. Firma van den Munckhof VERLOREN een bril, Merse loscheweg. Terug te bezorgen Hoender straat 12. Voor de vele bewijzen van medeleven bij het zo droeve on geluk van onze lieve dochter TRUUS, betuigen wij onze har telijke dank. vooral aan de H.H. Geestelijken, Eerw. Zusters v.h. Ziekenhuis, H.H. Doktoren, de geëvacueerden in Aarle-Rixtel en buren. Fain. BERTRAMS O. Oostrumscheweg 32 Dringend verzoek om de in uw bezit zijnde boe ken van de Uicleenbibliotheek H. Messemaeckers een spoedigste terug te bezorgen. TE KOOP een herdershond bij M. Arts, ZwartwaLer. Openbare dunkzegging. Iiec is ons een dringende be hoefte onzen diepgrondiyen dank te betuigen aan den llooyeerw. Heer Deken W. BERDEN en aan Mej. P. KEMMELINGS te Venray, die ons met buitenge wone moed en trouw gedurende meer dan twee jaren als hulsge noten hebben opgenomen en zodoende voor de barbaarsche rasvervolginy door de Duicschers hebben gered. Wij zullen deze brave mensen nooit vergeten. Familie Weijaud Amsterdam. Openbare dankzegging. Hierdoor betuigen wij onze op rechte dank voor de geneeskun dige hulp, die wij tijdens ons twee-jarig verblijf te Venray on dervonden van den Zeergeleerde Heef Dr. VERGAUTEREN, Familie S. We^and Amsterdam. Het Bestuur van het Waterschap der Noord- Limbargsche Beken ten Westen der Ma<*s maakt bekend, dat de LAAT STE ZITDAG tot betaling der waterschapslasten voor de ge meente Venray gehouden zal worden op DINGDAG 29 MEI a.s. des voormiddags van 10 12 uur ten kantore van het Waterschap, Marktscraac S, te Venray. Openbare dankzegging. Den WeleerW. Heer M. KUE- PERS en Mej. M. REIjNEN, beiden Ce Venray. betuigen wij onze welgemeende dank voor de moed, die zij toonden, toen zij ons in hun huiskring opna men en gedurende meer dan een jaar buitengewoon goed voor ons waren. Onze dank strekt zich uit tot allen, die ons gedurende de Duitsche bezetting bijstonden. Wij zullen hen nooit vergeten. Familie A, de Jong Amsterdam,' GEVRAAGD flinke bakkers knecht, eenigszins bekwaam. Bakkerij Kateman. Langstraat 15. Dankbetuiging. Allen die hebben meegeholpen bij het blusschen van den brand in mijne woning, betuig ik hier mede mijn oprechten dank. H. 0DENHOVEN Degenen die rijdens de oor logsdagen HOUT van het bosch in de Spurkc (bosch Raedtsj hebben weggehaald, worden dringend verzocht dit a.s. Zondag te betalen bij v. 'd. Bekerom, Servaciusweg 11. Hun namen zijn bekend en bij niet-betaiing zal strafvervol ging worden ingesteld, G. Vorstermaos, Houthandel, Arcen GEVRAAGD voor echtpaar zonder kinderen te Berg en Dal een flinke zelfstandige dienst bode, kunnende koken, niet be neden 19 jaar. Flink Icon. Aanmelden Draalstraat 24 te Vesray, TE RUIL een paar schoenen m. 37 tegen m. 38 pi. h. M. Wijnhoven, Kruitweg 21. TE KOOP twee hondjes van 3 maanden, v. Mil. Landweertweg 10. VERLOREN op nationale feestdag 's avonds een manchet mee gouden manchetknoop. Tegen belooniny terug te be zorgen Merseloscheweg M 1. R K. jongeman zoekt eenvoudig kosthuis liefst in de kom of Leunen. Brieven bureau van dit blad. Heb z.g.a.n. d. schoenen h. hak m. 37-38, wil ruilen voord, èchioenen met pl. hak 39-40. Merseloscheweg 19. GEVRAAGD per 1 Juni een nette dienstbode. J. v.d. Boom- Custers, Stationsweg 17a. Jongen gevraagd ter opleiding in het schildersvak. Piet Jacobs, Gedipl. Mr. Schil der en Behanger, Langstraat 38 Venray. RtaiRtKT? -

De Zwijger | 1945 | | pagina 4