DE MENSCH H10ÜB H. Sacramentsdag 31 Mei 6 u. nm. Uitreiking bonkaarten rOerting- mitldelen 7e periode 1UI5 Bekendmaking Winkeliers. Slagers VAKUiT DE STKATOSFEER ATTENTIE. Scabies behandeling Schurit JeuKZiekten. Je tweede opvoering voor de inwoners dei parochie vindt plaats op £a6Üt!en is het voortzetten van den oorlog1 MELK. A 23, B '23 Taptemelk L. melk per bon. C -23, U 23, E 23 Melk l'/« L. melk per bon. ONTBIJTKOEK. 150 Algemeen lialvo koek (circa 14-0 gr. per boni CHOCOLADE. C 50, D 6U Reserve 3 tabletten por bon. B 50 Reserve '2 tabletten p. bon. TABaK. 05 Tabak 1 rantsoen per bon, (geldig t/m 10 Juni 1045) In het tijdvak van 14 61 ei t/m 9 Juni a.s. zullen de bonkaarten voe dingsmiddelen Ka 7, Kb 7, -Kc 7, Kd i en Ke 7 voor de 7e periode werden uitgereikt. De bonkaarten Ka 7 t/m Ke 7 worden uitgereikt tegen inneming van bon A t,in E 45 Reserve. Leze bonnen dienen zorgvuldig te worden bewaard, daar t.y verlies geen bonkaart wordt verstrekt. MERSELU op Maandag 23 Mei van 9 12 uur lettere a Win E. Van 13— 15 uur letters li t/m n, alleen zelf- verzorgers. van rö—15.30 uur letters A t/m F voor met zeUverz-rgorS.' MERSELU op Dinsdag 29 Mol van 9—12 uur letters lil L/m R. Van 13 15 uur letteia S t/m 2, alleen zelf- verzorgers. van .15—15.30 uur letters M t/m Z voor niet zell'verzorgers. HEiüE op Woensdag 30 Mei van 9—12 uur letters A t/m L. Van 13— 15 uur letters Ai tm Z alleen zoifver- zorgors. van 15-16.30 uur lettors AtmZ voor niot zelfverzorgers. BMAK'i' op Donderdag 31 Mei vsm 9-11 uur allo letters. Y53EL&TEYN op Vrijdag 1 Juni van 9-12 uur letters A tm P. Van 13 15 uur letters Q tm L alleen zerf- verzorgers. van 15—15.30 uur let'ers A tm Z voor niet •zelfverzorgers. De winkeliers moeten aozc wcok de cons, bomien op de navolgende dagen 911 uren hun uoirneu inleveren Maandag 28 6loi van 9-12 uur de codenummers iu0q..__ Dinsdag 29 Mei van 9 -12 uur oe codenummers *üuO. Woensdag 30 Alel van 9-12 de co» denu mmers düuo. moeten hun bonnen inlevoren to Venray op Maandag van 2—3 uur. Uitreiking Innndstoiïeukaiuteu Tegelyk niet de uiireiking van de bonkaarten voeuingsm. 7e periode zal worden uitgeieikt de branustoitou- kaart '1' 5u6. Do aanvraagformulieren dienen in gevuld te worden medegebraent, als mede do oude en nieuwe stamk. Aan eigenturforandproduoenten worden voorioopig geen Drandstoffen- kaarten uitgereikt. Rog eenmaal, lezer, wil ik met U vanuit de siratusieer gaan zoenen naar de vruent van ons nauuiiog- Sche strydeu en zwoegen. Up ai deze Wckeiyasoiie tochten hebben wij geti'acüt onze bliuo.o aardsuhe piobronum op te lossen in do niaarnuid van deze ijle luchten. Ook voor my wuion het uik wyis pruefueanngou. wy moesten üikwyis iel togen warsche otroomingeu m, waarbij ivy dan 111 nood uikwyie mobaten grijpen n,.ar Guus huipvimo hand uit hoogere regionen. Boosaardig, opstandig, vol ironie heelt met rny gonoemd eu ik erken, in wilde boosaaruig zyn tegen prak tijken, die do bevrijde menscii niet waardig zyn, ik was in vei bewust zijn opstandig togen hea, die tyuous de oorlog heei kleintjes om erüar- ming vroegen en nu met groot go baar „de weg terug" aarrvvyzou en bytehd sarcasme hoewel dikwyls voor onchristelijk uitgekreten, is por slot van zaken het eenigate wapen, waarvoor eon politic* boanegor be vreesd moot zyn. Nog eenmaal lozer, wil ik dus met U treden voor hot spiegelbeeld van ons naooriogsche leven, nog een laatste maal moet ik riskeeren voor een booze oieijsch te Wdïiea uitgemaakt, en dan kap Winkeliers mogen onder geen voor waarden afleveren op bonnen, waar van de geldigheidsduur nog niet is aangevangen. Overtrading zal gestraft worden met sluiting der zaak. Winkeliers wordon or op attent gemaakt dat de bekendmakingen voortaan dienen te worden afgehaald en wei elke Zaterdag- en Maandag morgen t.usschen 11 en 12 uur. Er bestaat gelegenheid voor do allerlaatste Koor zien ra .alen tiohaii- de.en legen Ueze zieKien en wol in het Bi. Eii iauBth -ZieKeiihuis to Ven ray op sUanuag 2« Mei 1 uur um. voor pei eoiien 1111 Kom Vemuy. Dinsdag zU Mei 8.30 vm. voor Mei-, selo, Vsaeihieyn, Veulen, Homo, vul- tuni en omaki. 1 uiu" um. voor Uostrum, Oirlo, Louuen 011 omgeving, Casuunay. Woensdag M mol ö.SO via. voor personen, ulo Wegens atiOesöU ei om lUlUorc leucnen Ahiaildag ol Ulnsuag mol kouden komen. N.B. Baliaudciiug van hetHEELE gezin is uooüzakeryk mUien een of meer der loden van nel gezm aan da ziekte Itillende is. Voor zieken en gebrekkigeu die onmogelijk naar hei Ziekenhuis kun- neii komen, uesiaat ge.egenheid zich thuis ie laten behanueieii. Hiervan moet opgave gedaan worden voor a.a touanaog 28 Hoi 3 uur um. in het Ziekonhuis. Bekendmaking. De Burgemeester der Gemeente Venray mengt ter kennis van beiang- heboeudeii, <lat roder, van wien door soldaten der geallieerden, goederen zijn gestolen oi moedwillig zyn be- Bcliudigd of vermeid, voorzoover üit nog niet is gesenred, daarvan opgavo dient te doen ter gemeeutesecreurru, aid. Financiën, hetgeen kan geschie den ïodercn werkdag tuesohcu Iü eu 12 uur v.m. Do opgave dient gespecificeerd to geschieden met vermeiürng van den prijs van het gestolen oeschaargd of vermeld goeu, en wel op de navol gende wyze: Volg. Gestolen, beschadigd prijs. No. of vernield goed 1 een tafel f 50.— 2 zes btoelen 00.- totaal f liu.- De inwoners die wegens evaouaLru nog niet m de geiegeulreid zyn deze Opgave thans reeds te doen, Kuuueü zulks doen zoo spoedig mogeiijk. 11a terugkeer in hunne woning. Veuray, 14 Mei 1945. De Burgemeester voornoemd Mr. A. H. M. JAN80EN Venray rustig zyn. En ik ben olij dit te uiugaii doen in de sltt-r van nuze Ueruensjng uer te v enray gesrieiivol den. liet was een wonderschoon n-jgin van onze naciunaio teesuag. vv car wy verruwde uoriogomeiiscire,i ru net gezicht van (ie douu raken, daar treden dan toch nog onze arepmou- scheiyke gevue.eas naar buiten. Wy zou--en zelfs nog een traan Kuriuun vindon voor deze onbekenden, dio op een Qag lyueus ouZe Oevrytrug hun vingers in dooOskramp samen trokken. Er zyn gevoelvolle .voorden gozegd, er klonken klirro irindeistemmen over ue mot bioernengesioide graven, tian riep de trompetter zyn douue makkers op voor hot laatste spei, er kioiikoii scnoLen ars ealuut en som bere tonnen van een mamn t'uuèoro als een ontere Klacht. Ja, op dat moment, zoo goed ge- ensceneerd, zoo zuiver getomst aan de monschelijke gevoeligheid, moet zulfe do oaversctuulgste beseft neb bon, dat hy üit offer met voor mets aanvaaiden kon, daar moet met de priester gebeden zyn, zoo dat God het hoorde zonder aurdache storin gen. En daarop was de plechtigheid beëindigd, men verliet het kerkhof, aiaj-syüummk klonk, bst naciom*la Entree f 1.- Voorverkoop kaarten bij Fa. v.d. Munck- hof en Fa. H. Messemaeckers Burgelijken Stand. Weck van 14 t.s.m. 20 Mei 1845. GEBOREN": Dijkman Anna if, A. Oostrum 0 -24 Stiphout Wilhelu.ina M. E. 61. Ysselsteyn Linders Hendrikiis J. C. Msash.weg Arts Antonia M. StïiLiOnswtg 29a Broers j.eonardus W. C4. Yaselsteyn Willerose Joseph F. Tl.. Ovorbroek van Ilam Wilholnrus M. M. Stationsweg Wlllems Maria H- P. Weveislo Zcgers Horrnn.lius Th. L. M. Merselo OVERLEDEN: Martens Chris Una W. E. M. p. oud 1 jaar. Vermeulen Richarda E. P. oud 10 maanden Leeliders Johanna L. E. G. oud 2 jaar en 8 iiinü. ONDERTROUWD: Schellen Peter K. M,, oud 26 jaar, kantoorbediende en Arts Engelina Josophina, oud 28 jaar, beiden wo nende te Venray GETROUWD: van Vegchel Johannes J. W., oud 35 jaar, landbouwer Ewals PeLronella C. oud 32 jaar, beiden le Venray Schoenmakcis Johannes W., ouc25 jaar, landbouwer, wonende te Oploo en Thy'ason Genruda A. M. oud 25 jaar, wonende Le Venray Thiissen Hendrikus Th. J. oud 33 jaar, landbouwer en Fransen Gat.ha- rina M. E. oud 80 jaar, beider, te Venray Robben Leonardos A. oud 2S jaar, chauffeur or. van Hoof Maria H.' oud 21 jaar, beiden wonendo te Venr-ay Stevens Martinus J. oud 28 jaar, bedrijfsleider on Min Maria J., oud 30 jaar, beiden wonende te Venray feest, een w lijk recht voor iedere hevryde mensch was aangevangen. Wij hebben gefeest, i:r humor en vroolflkheid, in dans en kleuren, het leven gaat door en blijheid is eon remedie tegen dH dood van de geest. Niet om een domper te zetten op ITw napret, niet omdat ik zwartgallig. Uw stemming wil rioon dalen, wil ik U. lezer, juiet na dit feest nog eens terugvoeren naar üit kerkhof. Maar nu niet met bloemen, niot in het zwart mot hooge lroed, niet in de zware gang van een march funèbre, geen decors, goeu gegrimeerde ge zichten. Ieder zooals hij is, in overall of colbert, het is eender als je voor de dood slaat. Daar liggen zy, vreemde jonge men- schen, ü.e ons volk niet kenden, die van Venray niet wisten, maar die hun leven boden voor het onze, alleen uit simpele menschelyke plicht, .la laten wy eerlijk zyn in de aanblik van de dooden, die ons renden. Zfj zyn mot gesneuveld om ons het leven aangenamer te maken. Zij heb ber. zich niet nar. stukken laten schieten om ons de gelegenheid te govon in ouzo onkunde een voornaam schijnende rol vorder te laten spelen. Zij Leb'oeu niet do zwaarste prijs be taald voor hen, die deze ontzaglijke koopsom msteven ^sweterJooae rianv Kerkelijk Diensten. Hoor der week: Kapelaan van Wijngaarden. ZONDAG: Drievuluigheids-Zor.dag, Diensten Parerskera: 7, 0,9, en Ju u.' fcervaas: 7.3u, 9 t,n 10 aur; bt, Anna 7.40 eu 10.15 uur; lleido eulUnur; Collee.eu: opbouw v.d.seik, - Bis»cb. uooden - armen; ioi paterskerk ba. MAANDAG: 7 u. zieleiius voor a.le overleden parochianen; 7.3u gear. Johau Buggoins; is uur gust. Hour. Mosmans, letronc.ia Vomer, aui- deren eu üloeuverv.anten. DiNBuAG: 7 u. Aniorrius hoogmis Vereenng rcliqur; 8 u. gosi. Jac. Verhees ou Mochülda Baltussen; 9 u. huwoiyk Johan de Brum err Theodora Gerrais; «.sü u, gezongen mis uit dauü 25-jarig huvvelyk l^ub. Oudenhoven; lu u. huwoiyk Anloon Kennis en Maria öeurou. VVOENbLAG: 7.3U gest. Martin ver- schuuren en echtgenooLe; 8 u. huw., Autoon Versteegon en l'euouolla Janssen; 10 u. begr. uieiist overieuen lam. Janssen Micteis. DONDERDAG; Diépstou als op Zoudag, ook op de Homo en in uo gestichten; 10 u. öacrainouib-liuogmre. Doiidordng 4 uur H. U ur. VRIJDAG: 7 u. gest. Gerard Man ners on ou tiers; 8 u. uilv. overreuon tam. .Janssen aucireis. Vrijdag, eerste Vrijuag dor maand, voieeruig H. Hurt vair Jezus, uur leesmis Ler ovio van ne' i,. iiurt. Up de Horue U. Mis om 8 uur. ZATRrvJJAU: 7 u, U R. vrouweturs .8 u. gost. aoi. jaurg. Al ar L_n runuwr van Geilen en Agues A ui kent, BiecMgtiiegunuem: 8 u. Lot geuurenüo do week om 7'7, u. voor üe vreue. DERDE URDE, Zondag 27 6iur om uur li. Mis en a.gciuuonc H. Uommunie vour Br. Jon. van iUt-yol. 's jumüags um 3 uur algemene vergauenng van ue Giute eu Uuugd- ameiiug; Waaronüer nniioiang üer nieuwe reuen. De nieuwe leüen worden om 2.30 in de kerk verwacht voui hetormer- rrcht. Uor.derdag Gen. Aas voor de leden tier ribiue urue. voeg opslryken als zy nu nog hun zwarte verureusteii i.jcaaoeoron. Roeii hel was nieu um Ue üagaio.oiy tegen hooge morren, geuoriooiu njuens uo ouiiug, goniakkotyit uuui tu sunueii ZeLlei,, ruit lieruenconj kon ons met ue iiisunuiguig zyu om ons simpele Uagoijjivsouo vakwerk te w.oseieu Voor r oman tie clio scuyn nii oruoloozo WblkejyknelU. Vv y sirooiuen bloemen op hun graf, wy ücrooiuen oen monument, maar bluemori verregenen,-rt veiuonou on een monument is gevOuiroos ars ue steen waaruit het gemaakt is, ais du ulles slechts nibL oen iraai gebaar ten genoege Vair het vreemübiuigen- verkeer wordt bew'erkt. 6laar guec, een monument, en nu richt ik weer tot srot myu woorden tot de jongeren, haat het nan zyn een irai'üateenen monument van je folie eenykneia! Biueinen, zransen? Best, rozen Kr anten, oenvoujjg, zoiiaor schyu van iionigrroid, verwerken nietl Muziok en senooue woorden? Het was alles mooi, maar de daaa in bljhoid zal voor nen een grootere eer zyn Jongeren, van ju..ie ging het eare- saluut aan onze gesneuvelden uit on ue nationale feestdag. Dat .moest ooc zoo zyn, zy offuraen voor jullie hot leven. Maar dan ook aan de jeugd do eer en do plicht om het monument van een hernieuwd Nederland te bouwen up onsa gezuiverde boaern. Pio&ta.

De Zwijger | 1945 | | pagina 3