ïhitwHaée ^ee&tday. fled^ciandécke iycmcmUcke ielanqw in Duitsckéand Bistribuiienieuws f beklom tenslotte het spreekgestoelte en betuigde /.ju dank aan Dr. Janssen ou Pastoor Bultors. De Beken wees x'jn parochianen op de mens Ilioob, die alles verlies; en tenslotte toch dooi God beloond wordt. Ook Hy had veel verloren en nu reeds weer zoo veel gekregen. (Moge het zo al zijn parochianen gebeuren Veel lijden en onrecht is ever het Yenrayse volk gegaan, maar zoals Ilioob de gedul dige z(jü lot droeg, zullen ook de Venray se parochianen gelaten maar moedig en onverschrokken hun lot. onder oogen moeten zien. Ban zal Venray herrijzen schoner dan het, ooit is geweest. Bet geloof zal ons de kracht gevet) om die moeilijks, taak re voibrengen. Bit feest brengt ons allon, altlus uo Deken, op een hoger plan, liet roopfc het edele en fiere in ons wakker, hel inspireert ons tor, grootse gedachten, rndezozin zal dit feest zjjn vruchten kunnon afwerpen, nl. de eenheid van Yecrny en herrijzing van Kerk en stad. Hier .-.pKik weer een geestelijke herder, die een is met zijn volk. die leeft onder zijn mensen, ontroerd en dankbaar jegens z;jti goed Ven ray. met. wie onze Doken zooveel door maakte ou leed. Het verdriet, ais do blijdschap van ziin parochianen waren stoods zijn verdriet en blijdschap. Venray is dón mot Hom. Be plechtigheden van den dag wor den besloten nmt oen Lof van dank zegging en jubelzang in de Paters kerk. waarin door alie het „Te Deum iauuiijnus" werd gezongen. Vooral het „Ave verum" van Cesar Franck maakte dieps indruk. Mor. dit, plech tig Lof waren de feestelijkheden van do eerste dag voorbij, zeiden zag Venray een zo diep gemeende en algemene feestviering, Tweede Pinksterdag droeg de Jubi laris voor al zijn parochiekinderen een plechtige ff. Mis op en om 10 aur werd ir. de Hoogmis gebedou voor do zlelernst van kapelaan Olie slagers en allo andere oorlogsslacht offers. Word do oersto dag overgoten dooi de stralen dor warme lentezon, de twoodo dag regende het aanhoudend en tot aller teleurstelling moest het gein-woschapspel „Do mens Hioob" uitgesteld worden. Ondanks deze tegeoaUg ie- het. Je wet va a en vuor onze Parochieherder een waardig moet geweest on Venray zal deze Pinksterdagen nog dikwyls herdenken nis een der hoogtepunten in zijn glorierijke en smartvolle goscl iodenis. Poost van onze Deken, begin van herrijzing en vernieuwing 1 W. Op Dinsdag 22 Mei werd in Venray natioaa.e feestdag gevierd ter ge legenheid vau de algehele bevrijding van liet. vaderland. 's Morgens om kwarl voor tien werd een plechtige Requiem-mis op gedragen voor allen, die hnn leven gegeven hebben voor de bevrijding van ons vaderland. Be mooiste plechtigheid, die diep ontroerend was, had' plaats op het koj fchof aan de Overloonee weg, waai de graven der geallieerde soldaten versierd waren door leden van do Cr.O.I.W, Be beschrijving van dazo plechtig heid, die ooii goheel ander karakter droeg dan do ovorigo van deze dag, vindt u elders ifi oen onzer rubrie ken. Das middags tl'ok onder de muziek een vrolijke optocht door het dorp, waarin alio gevoelens van humor en salyre, vijf jaren opgekropt, gespuid werden op sons geestige, scherpe manier. Verheven gedachten, als die dor „Vrije Volkeren", geleid dnnr de schone Vrij hei dsgodin; werden even eens suolrem uitgebeeld. Be redactie was later echter reet. rn-delijden vervuld, de verenigde volkeren waren groen en geel ver- rogrrid. Never mind, k -ep smiling, derm wir kanon den Eriog nicht gewollt. Z ifs de «care hu wen de Mo©-n ont braken niet op hoi appèl. Do grote V-k vi-rib-z-n z<- nooit I Ook onze zwart hu nd-d aren gaven op a-archge Vooroorlogs" manier „acte de presence" terwijl ,.Ku moet het a-knoei uit zijn", alier bijval ver diend?. „Dar weg sur'Jicli" wet} sa \va..r'.!i u.«getrouw, dat onze redacteur eve.. eer de schrik om het hart aloe.- - a vlug zich realiseerde of hjj zijn va'.s persoonsbewijs wei b\j zich had. De .andwacht had ditmaal „beet" en leidde een jongetje met een flesch melk, zwaar geboeid, weg. „Die Fahrt n&ch England" in een badkuip was aardig gevonden, even als de houd met Oranje aan zijn kond. De redactie houdi van dazo Onmjetronwo viervoeters 1 De Vv'.A. met, W.O.-papier en de grijze jeugdstorm deden't uil stekend, onze vriend Kopers, zij het dan nog sreods in imitatie, (wanneer zien wo hem in nature hinkte lustig mee. Manke Graad had zijn afbeelding eer.s moer,en zien. Bijzonder veel vreugde on genoegen deed de redactie de komst vau een oud man, met een varkensblaas-bal lon aan een stok on oen attribuut, her-geer w(j gemeenlijk gebruiken oui iets te .kuisen". Dezo vnendeliike grij-aarc],' die vele vrienden heeft (zou lüj wel vijanden hebben had ons steeds in kinderlijke ontboeze mingen zijn ervaringen gestuurd van uit zijn stratosfeergebied. Do redactie kon nu persoonlijk met hem kennis maken. Over deze ontmoeting, beste lozer, oen volgende keer Wij bolpon eorst ons zelf, o zeker zelfkennis doet do geschiedenis ver staan. W;j helpen alleen maar vriend jes, met spek en eieren 1 En toch wordt er doorgeharkt. Bravo harkers en harksters, jullie zijn er op uit! Het aantal broeken en humden aan de grote Hark was na de optocht 0.1, sterk vermeerderd. Ook de eeuwenoude satyreffguur Reinsert, den.sluw,aard, ontbrak niet en lag in ziin kooi gekluisterd, zich E°it vretend" aan een heerlijke taan. inaort, oude vos, hoe kwam jjj aan cat lekker spul De clandestiene dansers maakten tijdons de optocht ervan gebruik om achter al het groen stink urn te dan sen, want om vier uur waa het dans- verbod eerst opgeheven en ieder weet onze handhavers der wet laten zich r.iet lijmen, zelfs niet. op nationale feestdag 1 Innig voelden wij rnee met de ver langende, armoedlgen, die hulpeloos 1.Un handen uit et-aken naai" no nood woning, die zo dichlby en toch niet to bereiken was! Wat een gemeen werk, kan zo'n zaagfabriek dan niet moor van dio producten afleveren Niet dringen, heb götiuld, Venray zal toch .herrijzen. Gaarne hadden wij do kruiende brandweerman nog even gevraagd, waar en wat voor baan hfc nog to vergeven had, of geeft hij ook alleen maar voor spek en eieren Met. genoegen zagen wij de wagen met d6 botiestaken, die herinnerde aan een onverschrokken houding op geestige manier toon uitgebeeld. De armoedige dateer, wiens banden blijk taai" hot loodje hadden gelegd op do evacuatie-kruisweg van Ven- ray-Bourne v.v., toonde vol trots zijn woonvergunning; „wij hebben er geen nodig, wij komen er toch wel'' vertoonde de rijkaard, die steeds aan het lang3te eind trekt. Zou dit waar zijn Het otrierduikershol was kenn er kend voor Ysselstoyn, waar zovelon san veilige schuilplaats vonden in de bezetting. Ai met al een vlotte on geestige vertoning, hoewel de regen een en ander danig in de go, t gooide. De Burgemeester hield tot geheel Yen ray, ondanks neerstortende regen, een toespraak, somtijds brutaal on derbroken door een nog niets ge leerd bobbende Pruus I „Vim uur licit de klok", Vonrav trok ten dans. In de zeer schaarse dansgelegenheden poogde een opge stapelde en van benauwdheid hijgen de menigte zich op de maten der muziek van de ene'kant der vloer naar de andere te verplaatsen. Onze radactie Is in haar poging, om 0"k dit bevrjjdingswerk lot eeri behoorlek oindo to brengen, niet reo pen slag- n on beeft tenslotte buiten in du frisse lucht en op de natte stenen meer plezier beleefd Het dansende volk op de Markt, hst was een lust om te zien? Een nog grotere lust voor het oog was het prachtig vreugdevuur, dat onder geniaal organisatietalent van hst Oranje-comité, de vreugde ten top dsed istjjpr,, Ingevolge besluit van den Raad van Ministers van 17 April 1945, heeft de Minister van Handel, Nijverheid en Landbouw, bij be schikking van 18 April d.a.v., ingesteld de functie van Com missaris Generaal voor de Neder iandsche Economische Belangen in Duicschland. Toe Commissaris- Generaal werd door genoemden Minister benoemd de lies-Kolonel W. Chr. Posthumus Meyes, tot dusverre Sous-Chef van den Staf Milicair Gezag. De Commissaris Generaal is belast met: ade zorg voor het terug verkrij gen van uit Holland wegge voerde goederen of het ver krijgen van andere goederen ter vervanging van hergeen is weggevoerd; b) hetgeen de Minister van Han del, Nijverheid en Landbouw hem verder opdraagt ter bevei liging van de ovenyeJMeder- landsche belangen in Duicsch land. De Ministers van Financiën, van Waierscaat en van Onder wijs, Kunsten en Wetenschappen hebben den Commissaris Gene raal, door bemiddeling van den Minister van Handel. Nijverheid en Landbouw opgedragen: aj zich bezig te houden met de opsporing en terugverkrijgmy van ontvreemde of op andere wijze door Duitschland ver kregen bezittingen van finan- cieelen aard (aandeelen, goud e.a. geldswaardenj. b) zich bezig houden met de op sporing en terug verkrijging van transportmacerieel (spoorweg- materieel, binnenschepen en sleepbooten, automobielen en vrachtauto's, enz.) c) zich bezig te houden met de opsporing en terug verkrijging van kunstschatten en kunst voorwerpen. Het bureau van den Commis saris-Generaal wordt met ingang van 1 Juni a.s. gevestigd te Am sterdam, Emmalaan 4 (Zuid). Het spreekt wel vanzelf, dat de Commissaris-Generaal voor de uitvoering van de hem opgedra gen taak over een vrij uitgebreide organisatie moei beschikken; deze wordt thans opgebouwd. Inmid dels worden reeds de eerste stappen gedaan voor het verkrij gen van inlichtingen over hetgeen aan de Nederiandsche economie onttrokken is. Voorts worden maatregelen genomen om van stonde af goederen binnen de aan den Commissaris-Generaal verstrekte opdracht vallenee, in Duitschland op te sporen. Dok Gelukkig maar, dat om twaalf uur allen hermn- rd weiden, dat er een tjjd van komen is en vau gaan en de tijd van gaan was gek. men, ile tfjd van komon gegaan 1 a.üiatiB voor do grote massa, want laat in do nauht drongen tot mijn slaapkamer nog enkele zeldzame dronkeiraus- stemmen door, nu ja, or syn alifjd uitzonderingen, die du regai beves tigen Wie do schoen past, trekka hem aan I Venray vierde waardig Oranje- tmf, worden stappen gedaan om de veiligheid en de eigendomsrech ten Nederiandsche onroerende bezitcniyen en van Nederiand sche ondernemingen m Duitsch land te waarborgen, 'i'eiisiocce wordt door den Gommisaaris- Generaal over een en anuer met het gedineerde opperbevel en met de geallieerde regeenugeu otiuer- hanüeid, daar nun nieuewerKing voor Ue teiugverkrijging ununc- beeilijK is. Deze werkzaamheden, waar naar velen in iNeuerianU mee De- lauysteiung uitzagen, zijn cruus aangevangen. A.1J zunen met kracht woraen vuuiiyezet. lncusscnen; men omnuude zich ervan uen Comuiissaus-Geueraal reeas mans te oeiasten met mede- deelmyen over weyyevuerde goeaeren of mee verzoeken om opsporing or ceruyzenmny. in üet huruige stadium Kan vau zuixe spontane opgaven en verzoenen geen notitie worden genomen. De gegevens zunen zoowei in Nederland als in Duitscinand systematisch bijeenyeDracnt wor den. Van cijd tot ujd zuilen per radio en in de pers medeaeiing- gen worden gedaan, waarin de Commissaris-Generaal tevens om toezending van bepaalde, speci fieke opgaven verzoekt. Men zende dus geen opgaven, die mee in de gevraagde categorie thuis behooren; zuike ongevraag de opgaven worden terzijde ge legd daar zij Mans nog met te verwerken zijn. Veie gegevens bereiken den Commissaris-Generaal via ae ver schillende Kijksbuxeaux. Men ver- wondere zien dus mee, wanneer met binnenkort om opgaven van belangrijk geachte soorcen weg gevoerde goederen wordt ge vraagd; het is zeer wei mogenjk. dat de Commissaris-Generaal deze reeds van de becrokken Kijksbureaux ot andere othcieeel instanties neelc verkregen en die aan de terugverkrijgmy van de goederen reeds wordt gewerkt. Men wachte dus steeds op een oproep, alvorens mededeelmgen te zenden en makezich met onge- gerust: De Nederiandsche belangen in Duitschland zullen van nu af aan met spoed en de nouüiye energie worden behartigd. In har, tijdvak vau 27 Mui t.m. 9 Juni HBS worden voor hut bevryde kodurliiiicsdit! geuiud de navolgende bóliUoü vau de bonkaart üe periode aangewezen voor hut koupon vau de nuaruuast vermelde aitikeion. Be güidignuiueauur vau deze bon nen vangt aan op dun dag, waarop z.j werduii gepubliceerd un eindigt, op 9 Juni id*ü, tenzij hieronder anders is bupanld. bHuUD A '23A, B 23A, C 23A, D 23A, E 23A, JU. 23A brood 4iju gr. uer bon. A 23b, K 2311, 23B, B 23Ü, E '23B brood 4Ou gr. por bon. B 23 un E 23 Beschuit 100 gr. per bon. bon B £3 Beaohuil ia uitsluitend aaagowozon vour het knopen van brood. - BESCHUIT. 'i'i Beschuit 7ö gr, per hen. If

De Zwijger | 1945 | | pagina 2