MANIFEST. (Denmy eetde zi(n Deken Weekblad voor Venray en Omstreken de ïlededandécke tfileqakteit aan ket Uedeelandscke IQcék. je jaargang na de bevrijding No. 27 Zaterdag 26 Mei 194^ (Vondel) Nederlanders. Toen vijf jaar geleden de laars van den vijand brutaal in onzen nek werd gezet, zjin overmacht onze Voorvaderlijke Privilegiën van Vrijgeborenen lachend aan flarden scheurde en een bende verraders zijn zijde koos, wisten wij allen vanaf het eerste oogen- blik, dat harde dagen ons te wachten stonden. Wij zagen niet enkel machteloos zijn infame roQverijen, maar wij voelden ook. hoe op sluwe wijze een web gesponnen werd, om ons fiere bewustzijn van Nederlanderschap te vanyen en tot bloedeloosheid ulc te zuigen. Gesteund door de geestelijke -etfenitj onzer vonrge. ingeboren trouw aan Vorstenhuis en eigen Volksbestaan groeiden onze woede en verbetenheid tot passief en actief verzet. De vijand sloeg toe. Zijn concentratie kampen, kerkers en vuurpelotons brachten rouw over ons volk, maar braken ons niet. Thans, na ongehoord moeilijke tijden, is met de hulp onzer bond- genoocen deze vijand verplet terend verslagen en alle krijgs rumoer gevallen is ons vaderland. Nederland is bevrijd 1 Onze materieele oorlogsbalans wijst op ernstige ontwrichting van ons economische leven, door vernietiging van een aanmerkelijk gedeelte onzer welvaartsbronnen in het Moederland, door de voor- loopige annexatie onzer koloniën in Oost-lndië, door het opzet telijke financieëie wanbeheer van den vijand, door het oorlogs geweld, dax sommige gebieden van Nederland m een ruïne her schiep. Onze moreele oorlogsbalans toont ons jarenlange taaie strijd en uiteindelijk de uitbundige vreugde der overwinning, veel vormig lijden van enkeling en volk, en het diep geëerbiedigde levensoffer van velen van de bes ten onder ons Zij toont ons ook de onverwoestbare hoop op een betere toekomst en de ongebro ken wil eener natie, die weet Waarin een klein Volk groot moet zijn en kan zijn. Nederlanders, de moeilijkheden uit het verleden waren groot. De moeilijkheden der toekomst zijn van andere aard, maar zuilen ook groot zijn. Zoowel de binnen- Jandsche als dë buitsniandsche Feest van herrijzenis en vernieuwing. toestand van ons land vragen oilers van trouw aan Nederland en Oranje, offers van arbeidzaam heid in dienst van de heropbouw van ons Vaderland, offers van eensgezindheid door grootmoedig noodeloos wantrouwen en noode- looze vooroordeelen ter zijde stellen. Wij zijn ons scherp bewust van de ernst dezer tijden en van de plicht om nieuwe perspec tieven te openen voor onze kin deren. Alle kleinzieligheid ten opzichte dezer geweldige taak zal door de feiten in de naaste toekomst en door de geschiedenis naderhand meedoogenloos ver oordeeld worden. De Nederlandsche illegale werkers, thansvormende één geheel vertegenwoordigend alle standen, groepen' en richtingen onzer samenleving, zullen schou der aan schouder met alle goed willende Landgenooten hun strijd voor een nieuw en beter Neder land voortzetten. Nederlanders, steunt ons In onzen, stryd >our de waarheid 1 Wij verscheurden het vijande» lijke net van leugens en bedrog. Wij zijn thans verplicht alle leugens en camouflages te brand merken, die onze geestelijke en lichamelijke volkswelvaart in ge vaar kunnen brengen en des te verfoeilijker zijn, als zij ontsprui ten op eigen bodem. Wij brand merken die leugens. Steunt ons ia onzen strijd voor reeSitvsiai'dijrlii'M Wij saboteerden alle reches- verkrachtende vijandelijke maat regelen. Aan de dood onzer hel den en het lijden der levenden zijn wij thans verplicht gerechtig heid te eischen in alles en voor allen. Wij eischen die gerechtig heid zonder aanzien van persoon. Steant ons in onzen strijd voor de naastenliefde Wij verzetten ons tegen vijan delijke daden van haat, onder drukking en machtswellust. Wij zijn thans verplicht de helpende hand te reiken aan iedereen en elke groep die ten gevolge van onafwendbare tijds omstandigheden of onverantwoor delijk egoïsme van slechtwillen- den in zijn levensgeluk bedreigd wordt. Wij reiken die hand. Wij willen; naast en tezamen met aüe gelijkgezinde Nederlan ders, in dankbaarheid en trouw Pinksteren 194? 1 ste Pinksterfeest in yrede en vrpeid, vooi Venray tovons jubeldagen van zijn parochieherder, dia 40 jaren als rirager vanhettek.cn ..Tu es saterdos in aeternum" ge werkt had voor het zioloheil van zovolen. Ree l'esst van den Deken was het feest van Venray. Dagen tevoren was er roods 'van alle kanten in stilte gewerkt, zang, muziek en toaeelropotities eistenCyd, kransen en slingers vau donker groen werden gevlochten, druk was er ver gaderd door comité en verenigingen; de laatste week voor het huis van don feesteling een prachtige boog en jongo groene demieboompjes gaven ru gesloten ril de weg aan naar de kel'k. Achter het green lagan nog de puiuen der ÖcLoherdagen, al3 een stille herinnering aan al het door gestane oorlogsleed. Maar over deze brokstukken heen scheen een stra lende lentezon en wapperden fel onze rood-wit-blauwe kleuren, als een teken van het nieuwe leven, dat komen zal. Even voelden wij ons door deze schrijnend toch schone f-jm.-ér.atie van- -oorlogsellende. ,er. schitterende feestkleuren getroilen, maar de diepe betekenis van dit feest inspireerde tot hoopvohe en b.jde gcdach'en. Immers ons Yenrayse volk. zo diep geslagen door verwoesting en eva cuatie, was boven deze iamp uitge stegen en bleek de kracht te bezitten tot het vieren van dit onvergetelijk zinrijke Priesterfeest. Ons Yenrayse volk, lange tijd in onderling gekanxer machteloos zichzelf beklagend, had zijn kracht hervonden in het feest voor zijn Herder. Het waa waarlijk geen uiterlijk vertoon of holle frase, maar diep over tuigd klonk de beloite van het Yen rayse volk aan zijn Deken, dat de vrucht van zijn feest zou 'zijn: de eenheid van Venray in herrij zing van een schoner kerk en stad! Beloften lagen ook in de prachtige koorzang, ontroerend bl$ klonken de Pelgrimstemmen in „Vaderland nu ik weer mag aanschouwen", trots fiii fierheid spraken uit „Holland uit 'Üw lang verleden". De zang van dit massale koor was de eerste uiting van waarljik herrijzend cultureel leven. Het is een werkelijke belofte Op Eerste Pinkstermorgen trok aan Oranje, medewerker, aan een vernieuwing van het geheelc Nederlandsche volk, op de basis van de normen van Waarheid, Gerechtigheid en Naastenliefde, zooals deze in het Evangelie zijn gesteld en ook in andere dan Christelijke overtuigingen worden aanvaard, met erkenning van de noodzakelijkheid van een gezon den Volksinvloed, naast en tezamen met alle goede Vader landers medewerken aan de cul tureels sociale en economische wederopbouw van ons land. Leve Nederland 1 Leve Oranje 1 Gemeenschap oud illegale werkers Nederland ouder feestmuziek de stoet naar de Parochiekerk. Ken plechtige Hoogmis werd opgedragen door don Hcoguonv. Heer Deken, geassisteerd door Pastoor Buitera en Kapelaan Kuepora. Door liet koor werd op voortrede! jjko wj,ze uitgevoerd de meerstemmige mis van Kuipers, terwijl Kapelaan van V, fin- gaarden de feestpredikatie- liieiu. „Na de H. Mis zong het Gregoriaanse koor „Het- Priosterlied" t-kst van Pater Hagen, gecomponeerd do,,r fr. Gregorius. Begeleid dooi dé fanfare, bruidjes, koor en vele eerw. geeste lijken zowel zwarte ais bruineuit.de parochie, trok de Hoogeerw. Deken met zijn familie langs de versierde straten naar de nood-pastorieNa mens het wereldlijk gezag richtte de Burgorneosler woorden van huJdetot der; Jubilaris. De heer Nevis was do vertolker der sehooljeugn en onder wijspersoneel, terwij. Dr. Sale, zooals gebiUikeiijk, 111 welgekozen woorden, zijn gelukwensen namens de fanfare overbracht. „De KiKkervvais" gezon gen dour het soor onder leiding van haar enthousiaste dirigent fr. Grego- rius kroeg veel bijvulD».f Jubib.nS zelf ontroerd door het warme hulde betoon, betuigde zijn diepe dank aan 0. L. Heer on aan ai zt'11 Venray so zustere en broeders, voorde spontane en algemene samenwerking voor zijn feo&t. Toen onze Deken de voio oor logsslachtoffers herdacht, dio de be vrijding gekost had, werd de ont roering hem te machtig. Na dezezeer indrukwekkende plech tigheid, had db receptie plaats, waar van door veie Venrayers gebruik werd gemaakt om hun Deken persoonlijk geluk te wensen. 's Middags om vier uur was h3t plechtig défilé van voio vereeuigiiigen langs het bordes van het Stadhuis, waar de Huogeerw. Heer Deken met familie en geestelijke zowel wereld lijke autoritei ton hadden plaats ge nomen. Venrays oude glorie de schutterij, zij was er weer en keurig werd door de voorbijtrekkende schut- tersmannen aan den Deken den schut- tersgroet gebracht. Het hoogtepunt van hes-feest was de massale bijeenkomst, na het. défilé, op hei plein voor de Paterskerk. Een geweldige mensenmenigte omringde het plein, waar de harmonie en bet zangkoor'stonden opgesteld, op wer kelijk ontroerende wijze werden door het zangkoor enkele liederen vau Wagner gezongen. Da huldigicgsredo tot Hoogeerw. Heer Deken werd hier gesproken door Dr, Jan-sen, die als kerkmeester namens de Parochie hulde bracht aan zjjn Herder om zijn priesterlijke een voud en onverschrokkenheid vooral tijdens de bezetting. Als blijk van waarderen hood Dr. Janssen eexi geschenk van alle parochianen aan n.l. oen nieuw ameublement, een schilderij, een gesleten couvert. Daarna richtte Pastoor Pu Iters, een goede vriend van onze Deken, namens het Minderbroedersconvent het woord tot Deken Berden, waarin de bruine pater er op wees, dat er steeds zeer nauwe handen bestaan hadden tussen Parochie en Klooster. Parochie en klooster vormen een twee-eenheid, geschapen door de gang der geschie denis. .De Hoogeerw. Deken, zich thans tegen afie emotie? sterk voelend Al lcit er veel ver woest en wil daarvan niet ijzen, liet zal mee yrooler ylans uit as en stof herrijzen. Mar Idministmtieaelres Henseninsstraat 1 VENRAY Uitgever en Verant woordelijke redaene: A.W.A. Prijs per nummer 15 cent ilacH ren.

De Zwijger | 1945 | | pagina 1