Otvzt^ttsUiifUcHeccUc 40 iaat Vticstet Deken Berden, priester, hersteller der kerk, herder der jeugd Ie Jaargang na de bevrijding No. 26 Zaterdag id Mei I«>-41 DE ZWIJG E P Al lelt er veel verwoest £dm adres hel zal met grooter glans Weekblad voor Venray en Omstreken Henseniiu.tr, i. venray uit stol en as herrijzen. Uitgever en Verantw. (Vondel) redactie: A.W.A. Gelaten maar moedig, was het woord van een grijze Deken toen hM schreef over de verwoesting van zijn kerk en dorp, toen hij zijn vreugde ullte over de bevrijding, die Hem en Zijn parochianen zover;! offers ge kost hnd. Gelaten, een woord van een priester, orndnt hij weet dat al liet leed en ellende gezien moet worden als de wil van God en wij dit tot ons eigen zielehefl ie aanvaarden hebben 1 Gelaten, een woord van een man. in weer stand sterk, die weet dat ulleeri tegenslag en rampspoed karakters kunnen kweken. Moedig, dit parool beeft onze grijze I lerder in de moeilijkste jaren zijn parochianen steeds voorgehouden niet alleen in woord, maar ook door zijn kloeke houding tegenover hen, die zijn Kerk wilden belagen. Moedig, dit woord karakteriseert volkomen zijn geestelijk leider-zijn. Her en frank spruk onze Deken in dc kerk openlijk zijn felle protesten uit, moedig werkte Hij mee ook aan bet stille verzet. Gelaten maar moedig, men zal bet later wellicht kunnen schrijven als titel voor een biografie over deze grijze priester. Als jonge mensen heeft ons steeds dat sterke beeld geimponeerd van den zielzorger, die ondanks Gestapobedreiging fier zijn toevertrouwden voorging in een zo moeilijke lijd. Anderen zullen onze Deken beter kennen en beschrij ven als priester, als hersteller der kerk. herder der jeugd, wij zien steeds in deze eminente figuur de sterke kapitein, die zijn schip vol moedigen en zwakkelingen, veilig door de bezettingstijd stuurdo en het in de juiste koers hield. Wij welen dut onze Deken grote uchiing heelt voor allen, die zich tijdens de bezetting zoveel offers getroost hebben in de strijd tegen de bezetters. Wij welen ook dat 1 lij een tegenstander is van de term „illegaal want hel was geen illegaal werk. maar juist legaal Zo gezien was onze Deken dun wel zeker een legaal werker, want hij werkte nicl ondergronds, maar openlijk riep hij vanaf de preekstoel zijn purochiunen op tot trouw aan onze II. Kerk en Vnderland. Gelaten maar moedig, deze woorden die volkomen zijn doelbewuste levensrichting weergeven, zij omvatten een hoogstaand priesterschap en waarachtig vaderlunder zijn. Deze priester en vaderlander hij uitstek viert thans zijn veertig jarig Priesterfeest. Wij van onze kant kunnen Hem niet beter gelukwensen, dan ie getuigen van onze hoogachting en dank. omdat God in Hem aan Venruy een leider gaf, die een zo ver antwoordelijke post volkomen waarcl bleek. Het is vooral de jonge mens, die steeds zijn hoop en zorg is geweest, omdat Hij in de jeugd de toekomst ziet. waarvoor onze Deken als strijdbare natuur nog zoveel idealen bezit. Deze jonge mens ziet vol achting en ver trouwen nuur Hem op, omdat hij weet dat het woord van zijn Deken niet enkel woord was Deze jonge mens belooft Hem. als hulde bij Zijn 40-jarig Priesterfeeslal zijn jeugdige krachten te geven voor het goede cn mooie in dc wereld, ook al weet de jeugd dat thans de strijd voor een nieuw vaderlund ontzet tend zwaar zul zijn. Hoogeerw. Heer Deken, gelalen maar moedig. Uw rijk priesterleven ligt daarin opgesloten, gelaten kunnen wij jónge mensen nog niel zijn, maar met U heioven wij moedig ie werken voor een betere gemeen schap. Hoogeerw. Heer Deken, diepe dank voor Uw sterke leiding, moge de Gever van al het goede en schone U nog vele jaren de geestelijke krachten schenken om als parochie herder van Venray Uw Venruysc volk te leiden dwars door alle tijdswoellngen heen. Dal God IJ als loon den gouden Priester- kroon moge schenken, is ons gebed en hoop. Het is nu tien jaren geleden, dat de Hoogeerw. Heer W. Berden lot pastoor en deken vun Venray werd benoemd. Mei groote. algemeene vreugde werd in deze parochie die benoeming vernomen. Dit Is geer. gelegenheids-compliment, maar volle, simpele waarheid. Het blijde welkom was volkomen bewust en van harte gemeend. Men kende hier reeds den nieuwen herder niet slechts van hooren-zeggen, maar uil eigen aanschouwing als een voorbeeldig priester, een zorgzaincn vader, een toeganke lijken vriend, een ijverigen en waakzamer herder. Zoo hadden meerderen hem reeds leeren kennen als kapelaan in de nabije parochies Meerlo, Grubbcnvorst en Sevenum zoo zagen hem de parochianen van Venray uls /,ij in de twintiger jaren hel genadeoord van Maria Ie Onstrum bezochten en in dc steeds lijn verzorgde en opgesierde kapel of in den keurig-onderhouden Transcedron-hof gewoon lijk ook den vriendelijken rector troffen, die

De Zwijger | 1945 | | pagina 1