4fd IDadedand mee vtl{ I Weekblad voor Venray en Omstreken Könutkli{ke Medcdandie Stcdhoepen Qn& veitïcuuien Je Jaargang na de bevrijding No. 25 Zaterdag 12 Mei II Zon van Oranje, symbool der vrijheid, giet weer Uw stralen over ons uit. Na bijna 5 jaren van bezetting, waarin zooveel moed en dapper heid, smarc en verdriet, opge sloten liggen, is eindelijk het verschrikkelijke Duitse juk van Nederland afgevallen en wij zijn allen weer vrij Het is in één ogenblik niet ce bevatten: ons land is weer van ons, onze Koningin komt weer eerug, wij krijgen weer een eigen regering op eigen bodem, wij kunnen deze zelf weer kiezen, wij worden weer volwaardig; staatsburger; Nederland kan weer leven Nederland ligt niet langer machteloos neer, wij hoeven niet meer te spreken van een bevrijd Zuiden en een bezet Noorden, wane Nederland is vrij Niet langer zijn wij in bange afwach ting of onze Geallieerde vrienden onze hongerende broeders in bet Noorden nog wel zouden kunnen redden, wij kunnen gerust zijn; de onmenselijke bezetter Is ver pletterd 5 [aren bezetting, 5 jaren van nood en leed 1 Wij gedenken hen, die in de dagen van 1940 hun leven gaven als soldaat, die strijdend tegen een grote overmacht, vielen voor het vaderland. Het soldaten- kerkhof op de Grebbe zal ons Nederlands Kerkhof zijn Wij gedenken hen, die na dien tijd buiten ons land den strijd voortzecten en die wellicht ver overzee in een duikboot ofkoop- vaardijer als strijdend zeeman hun graf vonden in de wateren der wereldzeeën. Wij gedenken de ontelbaren, die in de stille ondergrondse strijd van sabotage en verzet, het slachtoffer werden der Gestapo- terreur en na vreselijke folterin gen de marteldood voor Neder land stierven. Wij gedenken onze joodse landgenoten en allen die in ver schrikkelijke deportatie-oorden ten offer vielen aan de Duitse dwangmaatregelen. Wij gedenken hen die als sol daat der Prinses Irene-Brigade of Koninklijke Stoottroepen in de accieve strijd hun leven gaven. Wij gedenken onze geallieerde vrienden, wier offer nodig was om Nederland weer te geven hetgeen wij zelf alleen nooit hadden bereikt. Vreugde heerst alom in alle Nederlandse harten om het grote geluk, maar zij is met onverdeeld. Schrijnend zijn de wonden ons door een wreede vijand toege bracht, Er is vreugde in smart om zooveel, wat wij moesten ver duren, om zoveel onrecht, om zoveel eenzaam lijden. Wij kunnen in die ogenblik slechts God danken voor dit zwaar geluk, wij kunnen Hem danken voor het prachtig vader landse beleid van onze Vorstin, Prinses en Prins. Wij kunnen Hem danken voor de krachtige taal der Bisschoppen en priesters, want uit hun woorden straalde de ware geest van verzet. Wij kunnen Hem danken voor de strijd geleverd door een idealistisch jong Nederland, dat alles prijs gaf om de vrijheid te herwinneo. Zwaar zijn de slagen geweest, wreed de offers; doodarm zijn wij geworden, onze handen vra gen om zoveel, wat een niets ontziende vijand ons ontrukte. Troosteloos is de aanblik van de verschrikkelijke vernieling, maar ondanks dit materieel verlies zijn wij toch rijker geworden. Wij weten nu wat vaderland betekent, het leed der voorbije jaren heeft ons tot elkander gebracht! Ne derland is getrapt en geslagen maar niet gebroken. Uiterlijk gehavend en geteis terd, maar innerlijk verrijkt en verdiept met zoveel gloeiend idealisme en zelfbewustzijn, slui ten wij een tijdperk af in onze roemrijke geschiedenis, waarin ons volk de woorden van ons nationale volkslied waard bleek: „Den Vaderland getrouwe, blijf ick tot in den doedt." In deze geest zien wij de strijd voor de bevrijding van ons vaderland als iets edels en schoons, waarin ondanks het grove egoisme en zelfgenoegzaamheid van velen, kiemen zijn gelegd, die, eenmaal tot rijpdom gekomen. Nederland weer zullen maken tot het kleine maar grote landje aan de zee Nog is a! ons werken en stre ven niet ten volle beloond. Ginds ver weg aan den evenaar wachc onze gordel van smaragd op onze komst, wacht ons Rijk van overzee op het uur der verlos sing. Het herrezen vaderland zal die roepstem van ons lijdend Indië verstaan omdat het zelf beleefde, wat nu nog het lot onzer mensen in Indië is: onder drukking en knechting. De be vrijding van Nederland moet het begin zijn voor de strijd ter ver lossing van geheel ons Neder landse Rijk. Nederland is vrij, wij zijn ge lukkig, maar Indië wacht op ons Het bevrijde moederland kent haar eerste en heilige plicht 1 Op Het Vaderland is bevrijd. Vele jonge Nederlanders streden naast onze bondgenoten voor die prachtige ideaal. Nog is hun werk niet voltooid. In hidiê wachten duizenden op hun verlossing. Voor frisse jonge kerels bestaat thans gelegenheid zich te mel den bij de nieuw op te richten compagnie Noord-Limburg. De Stoottroepen zullen zijn de keur van het Nederlandse Le ger Waarom Omdat zij boven alles hun Vaderland en Volk liefhebbenomdat deze liefde tot bet lijdende Vaderland hen dreef tot het vervullen van de onafwendbare vaderlandse plicht den verdrukker van hun volk zo spoedig mogelijk mede te helpen vernietigen. Omdat zij tevens willen wreken het onrecht en leed hun volk aangedaan. Omdat zij last not laest" het rec.ht ten spoedigste willen doen zegevieren. S'oor dienstname in de Compagnie Noord-Limburg bestaat ge legenheid zich ce melden bij de G.O.I.W. Stationsstraat 41, Venray. Jong Nederland kent zijn taak dien dag der algehele bevrijding zal de vreugde totaal zijn. zullen wij alle cesamen aan de weder opbouw van ons Koninkrijk kun nen beginnen. Nederland, volk van Oranje, zal deze zware taak tot een glansrijk einde brengen. W. In naam van Oranje doet open de poort De watergeus ligt aan den Briel De vlootvoogd der geuzen hij mankt geen accoord Hij vordert den Briel of Uw val. Eindelijk na 5 jaren op een week na, is Nederland bevrijd van de oorlogsgruwel. Het meest Satanis geweld en bezetting heeft opgehouden. De moffen zijn verslagen, ja versla yen als nooit een macht verslagen werd. Wij zijn vrij. En Gode zij dank, dat eindelijk ons smeken en bidden werd ver hoord en God medelijden had met een uitgemergeld uitgehon gerd bestolen en verdronken land, „Ons Nederland". Het oor logsgeweld zal nu plaats moeten maken voor meer bezonken over leg en op onze ruïnes en ver woesting zullen wij tot bezinning moeten komen en ons beraden tot herstel en opbouw. Voor 5 jaren, 10 Mei 1940 werd hec barbarendom over ons land België en Frankrijk losgelaten en in een strijd van 5 dagen waarin het bombardement van Rotterdam het hoogtepunt vormde moest ons leger capituleeren. Onze Regeering met Kon. familie vluchtte naar Engeland en met een brok in de keel de vuist gebald in machtelooze woede, voelden wij ons terneergeslagen en verlaten. De behouden aankomst te Lon den der Kon. familie met Re geering bracht ons weliswaar een opluchting, doch een sombere stemming bleef ons. De oorlogsgebeurtenissen wa ren van dien aard, dat menigeen zich af vroeg: Hoe moet dat terecht komen „Eens zal't grote waschdag zijn De zwarte wasch gaat aan de lijn een schuifknoop om die vast te maken en Rood, wit, blauw van alle daken" (aldus radio Oranje) De strijdbare en geestige taal van deze kloeke vaderlanders heeft ons over alle misère heen- geholpen. Hij vertelde in gloedvolle en bloemrijke tan], „dat het terecht zou komen". Samen met hun broeders van de Nederlandsche Omroep der B.B.C, hebben zij er bij ons de moed ingehouden. Bij de grootste oorlogstegen- slayen vonden wij in hun bericht geving. nog altijd dat sprankje van hoop, dat leven hopen doet, ook in de donkerste dagen. En hoe fel en schitterend kon den zij een overwinning belichten. Wat een genotvolle kwartieren beleefde wij dan aan onze radio, hoe voelden wij ons dan opge beurd en wat kregen wij dan weer moed, en daaruit kwam „Ons vertrouwen". Welaan dan kloeke Vaderlanders van „Radio Oranje", met Uw broeders van de Nederlandsche Omroep der B.B.C.aanvaardt den dank van alle goed gezinde Nederlanders. „Aan U brengen wij onze hulde." Dan geven wij elkaar de hand, Oranje boven. Het schatert door het gansche land. Oranje boven, Wij dansen allemaal in de rij Want het Vaderland is vrij. Vrij is ons land en weer her boren. W. Al k-it er veel ver woest en wil daarvan nier ijzeu, liet zal met yrooter glans uit as en stol" herrij Ten. (Vondel) Administratieadres Henseniusstraat 1 2 VENRAY s. !U Uitgever en Veran woordelijke redactie A.W.A. '6 Prijs per nummer IS cent

De Zwijger | 1945 | | pagina 1