vereeiïigingen aioeten worden ingeleverd bij Broeder-koster der Paterskerk, vóór 18 Mei a s. ter versiering der kerk. Sport Kerkdiensten Burgerlijke Stand Gevonden voorwerpen Distributie di enst Kring Venray Bekendmaking BEKENDMAKING Burgemeester en Wethouders van Venray brengen ter openbare kennis, dat vanaf beden alle afdeelingen van de Secretarie wederom zijn ondergebracht in het GEMEENTEHUIS Groote Markt 1. Er wordt nogmaals op gewezen, dat de Secretarie op werkdagen is geopend alleen van 9 tot 12 uur. Venray. 2 Mei 1945. Burgemeester en Weth. voornmd. Mr. A. H. M. JANSSEN De Secretaris. J. v.d. BOOM Verkoop Turf Door de gemeente Vencay zal op Dinsdag 8 Mei 1945 des namiddags drie uur in de land- bouwloods te Ysselsteyn publiek bij verloting en tegen de door de prijzen-commissie vastgestelde prijzen verkocht worden ter uit graving de turf van 221 ter plaatse afgebakende en genummerde turf- veldjes in Peelplan-Zuid. (Moost nabij de groote landbouwloods). Nummers worden uitgegeven tevoren aan de loods van twee tot drie uur. Na drie uur worden geen nummers meer afgegeven. Venray. 27 April 1945. Burgemeester en Weth. v. Venray Mr. A. H. M. JANSSEN De Secretaris, J. v.d. BOOM ONDERTROUWD Adres: Horst, Lanibertusplein B 178 Op 16 Mei a.s. hopen onze geliefde ouders Joh. de Bruijn en Reglna Weiten hun 40-jarig huwelijksfeest te herdenken. Hun dankbare kinderen en kleinkind hopen dat God bun nog lang mag sparen. Venray, Hoenderstraat 24 Op" 11 Mei a.s. hopen onze geliefde ouders Piet Janssen en Anna Dins hun 25-jarige echtvereeni- ging te herdenken. Dat God hen nog vele jar^n moge sparen, is de wensch van hun dankbare kinderen en kleinkinderen Venray, Wiliemstraat 5. i Vanuit de Stratosfeer R.K. S.V.V. speelde Zonduy jl. niet twee eltnllen tegen Helmondin I en II en liet werden twee over winningen. I let Iweeile won met II en liet eerste met 51. De wedstrijd van (iet eerste was van goede kwaliteit Zondag gaal de reis naar Boxmeer. A.s. Zaterdag begint de eerste les vun de truining onder leiding van M. v. Celder. gedipl. bonds- tralner en oud speler van V.U.C. I iet bestuur vertrouwt, dat idle spelers op tijd (.1 uur) present /.uilen zijn. 1c Z.uiflng nn Pnschrn 613 Mei. Gcbcci voor weldoeners dc-r kerk. nf gr dwnnlden v.tl. parochie, Pr. en L, in de i»cv. mannen en jongens tlie anfvoerd rijn, ïifltttn, Bfjjr'sliirvCiten. Hrei der week Lap. van Wijuguurdeu Purodik'-acllc drimgt elkanders lusten 6 Zondag diensten Paterskerk 7, 8. li) uur. 10 uur sul us popull. Collecten vuorlpl doa Geloof*». hlssch. N armen, i uur gr. CöngrPgnNr. 3 uur sl. Trliiuutn Horde Orde, uur lui en ni7.cnhoedje. Diensten Sl. Servnus 7.30. Q mi 10 uur ('i nirr Irif .ulietiteu itlem. I lelde H en 10 uur. Gulleden Vnurfpl de.i (idiiufii. huuw dei kei k 7 Maandag, Dinsdug en Woensdag Kruisdagen, processie nu de Ji. mis vtni 7 ilui vanuit Paterskerk. 7 uur I.. mis voor alle overl porochinnen. 7.JÜ leesmis. 8 uur best. janrg, v. Martin Gaossen», o. 15 bcgr- min v. Peter Arts en z. Willem Peter. 10,15 pi. begr. mts voor Agnes Versckuuren en kind. Nico. 1'lnl en MöJIcp 8 Dinsdag. Antunlns-dlnadag, 7 uur luiugiu(9 rcllqul wnarm» processie, 7.30 lm. •H uur pl. ultv.iLrrial Jiiliiiiines v. Moijcl. 40 pi. li. mis Lij -lOjurig luiwelijk van 1 ,r-n Willem* -Janssen. 0 Wuenadng 7 Oor processie-mi». ~7 JO leetiinls. 8 tmr pl. y.ieiedlenit v. Plet Sukoii 8.30 pl. iiilv.cliensl voor Peter Aria en ruuu Willem Peter. Kfnderhicchtcn Namid dags biechten nU op Znterdag. 10 Donderdag. s I loeren Hemelvaart Geboden lecftldfij». diensten «als» np Zondag, zoowel in Paterskerk. Servaas en Hei Je rl Vrijdag 7 uur best. jnttrg. s. Peter VI I iljeus. ecLlg. en kinderen. 7.30 lees- in'.s. 8 uur pl. uitv.dieiihl Agnes Verschuu- ren Bekkers en kinderen. 8.45 gez. dienst Lij 25jtnige echtver Swinkels-Strijbnsch. (I H-). 0.15 gez. b. mis bij 25jarigr ei bt- ver. van Of.-Hrbben. 1 '2 Zaterdag 7 uur O. L. Vrouwemis 7.30 best. janrg. Juli, v.d. Ven en ui&rin Oertriulu fciwalds, ztjalt. leesmis overl. lam vun Osch-Hebbcn. 5 uur ge-st lar.rg. Leo nard Oudenhoven en cchtg. Th em lorn Looncn ('2 kl. I. li). Biechtgelegenheid 30 uur cn h.tlf 78 uur. Parochie geestelijke 0—8 uur gedurende de week ml vnnr de vrede om hall 8. Kulec.liisitius uuiaiidag om '2 uur kl. I enz, tloiuleidag geen kndit?üliisiiins voor kl. -4. Weck van 23 tot en met 29 April 1945 GEBOORTEN van Gassel Petrus H. W\. Veulen I 27a van Kempen lohannes W. C.. Smakterw. 2 Smits Johannes p., Merselo M 24 Imming Helena A. C. M Langstraat 28 van Ass Anna M. W,. Ijsselsteyn N 3e Versieyen Eduard H. L. Paterslaan 18 Donders Elisabeth J H.. Hoebertweg la Strijbosch Herman P. J., Hoebertweg 1 Muesscn Catharina G. H. M.. Oirlo E 55 Pclzer Antoon A. M„ Boschhuilen B 33 Sijbers Gerardus W. C. H., Hoenderstr. 43b Custers Maria J. A., Overloonseweg 14a Janssen Wilhelmus J. G., Ijsselsteyn N 4 van Gervcn FrBnc. L. J.. Merselosew. 12a Verhaeyen Michiel Arts Gardina J. M., IJssehteyn. Peelpl.-Z OVERLEDEN Rutten |acobus J. A.. oud 7 maanden Theeuws Jakomlna. oud 81 jaar, z. beroep Litjens Johanna, oud 75 Jaar zondrr beroep Pouwels TheodorusG. H oud 62 j. wink. ONDERTROUWD Robben Leonardus A., cud 28 jaar. ehauff. en van Hoof Maria HubertiDu, oud 2 Ij. zonder beroep beide wonende te Venray Cremers Hubcrtus G.. oud 28 j. landbouwer eD Llnders Anna M.. oud 24 zonder beroep beide te Venray Kennis Antonius H oud 29 jaar, kapper en Seuren Maria L. A., oud 25 winkel Juffrouw beiden te Venray van den Broek Peter M. M., oud 18 |aar zonder beroep en Strijbosch Gerarda M. oud 19 jaar, hulp In de huishouding beiden te Venray Vermeulen Alberrus A oud 46 j. sigarenro ■en van Es Carolina A., oud 44 jaar zonder beroep beiden le Venray GETROUWD vun der Sterren Peter J.. oud 30 jl landb. wonende te Horst en Keysers Maria C' oud 34 jaar, zonder beroep te Venray van Mil Martinus, oud 26 j., landbouwer wonende te Vlerlingsbeek en Mmjzers Anna F. W., oud 25 j. zonder beroep te Venray Voennans Theodorus G„ oud -29 j, landb en Heesen Hendrina J. M., oud 27 jaar zonder beroep, belden te Venray Odenhoven Alphonsus E. M.. oud 28 jaar opperman en van de Kerkhof Franc. H. oud -24 J., zonder beroep beiden te Venray Poels Johannes J H„ oud 32 jaar. landb en Bouten Johanna M oud 2b jaar zonder beroep beiden te Venray 2 bankbiljetten. een Imnrd, een stof zuiger, 2 fornuizen. 2 lauteuils. een tafel, oen wecgschciol. 2 9tt»elen, een badkuip, een rndio, een rogcn|(i9. een paar laarzen. f*en P.B. ien miinc van Middendorp W.. 7 li peren rijwielen '3 ilmm irifwfelon een kimlerrijwiel. Inlicblingen aan de Marechausscv- Ka^erne te Venray. De ri|vviclcii zijn «Hoen le bezichtigen. Wncnsrlng a..-. vnn 17 tol '20 nuf. in het tijdvak vari 4 tot en met 12 Mei' 1945 w-orden voor 't bevrijde Nederlandse gebied de navolgende bonnen van de bon kaart 5e periode aangewezen voor het koopen van de daarnaast vermelde art. De geldigheidsduur van aeze bonnen vangt aan op den dag, waarop zij worden gepubliceerd en eindigt op 12 Mei 1945 BROOD A 20 A B 20 A C 20 A D 20 A E 2Ü A M 20 A Brood 400Br pi bon A 20 B h 20 B C 20 B D 20 B 20 B Brood 400 gram per bon D 20 E 20 Beschuit lOOgr hrood p. bon De bonnen gemerkt ..Beschuit" D 20 en E 20 zijn uitsluitend aangewezen voor het artikel Brood, zodat daarop geen af levering van beschuit mag plaats vinden. MELK C 20. D 20. E 20 melk l»/,Lp.b TAPTEMELK A 20, B 20 taptemelk l'Vi L per bon 138 AlgemceD l25gramGort ot Haver mout of Gemengd Mee! of Roggevlokken of 100 gram Vermicelli of Puddingpoeder. Bon 138 algemeen is aangewezen als ruimingsbon, hierop alleen verkrijgbaar indien voorradig detaillisten, die geen van deze artikelen in voorraad hebben mogen deze bon niet in oncvangst nemen. ChrUtien v.d. Beuken, Humt Martin Jansen, Vcnrav Fien v. d. Beuken, Hora Louis Kahlert, Wi-ni Huwelijksinzegening op Dinsdag 22 Mei a.s. om 9Ya uur in de kerk van St. Lambertus te Horst. Hfilrn uvfrlt-Pfl, vrij plulsclllig. Oii&r gt*lieltln Rt:lilgt*nnnt Vntlor Beliuwil- eu Tntolvarler JOHANNES VAN MEIJEL cclltgenuol van Gertruda van Megen in «Ipii nndi»nlnni van 66 jtUtr Wij lievf-lfii do ziel van don tlit'rlinrnn t>vnrlt*dirna. in uwe g«»d- vrtif.lilïgi' tJftliFtleii iiiin. Hrille Venray. I Mri 1645 Heidei Wed. .1 v. Meïjef-v. Mr-tifii Vrulvi» Marie DrubheK-v. Meifel Anluun Drnblnrln I loido 1 Inrry van Mcljcl Nellv v. Mofjol Gcurta en Kinderen Java 'Zaz. Dclphinit van Moijol (Cfaris) Maastrichl Ld'. GudovnMns vat» Meijel O.F.M, Lpimen Pierro van Meijel Marin v Mcljol-Jénneskeiis cn Kind Heide Dora van Mcijel Nella Will pms v Meijcl Harry Will pms pn Kind bertha, Jean. Tntus f"aui. van Mei jol Fam. vnn Megen. Do plt't htigp lijlcdicnsl. gevtilgtl tlnnr tie Lt-iiralpnis, 7.1I plaats hebber» up Xrtlertlag 5 Mei a.s. in de leerk van de terw. l'Hlers Fi)nnr.iscanon te Venray om 10 uur. iiiiMiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiuiiiiihiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMiimiiiMiiiiniiiuiiuiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinMi ..Ik snak naar de dag vol van rood wil en blauw „met de zwier van oranje er boven". Lezer, kent U dac gloedvolle gedicht, waarin een echt Nederlander met warme s woorden zijn verlangen legt naar de dag. waarop de vlaggen in heel ons land levende kleuren zullen brengen In onze gehavende straten Allen verlangen wij als blijde kinderen s naar dat grote feest der bevrijding. Zelfs in Venray breekt de lente los, er komt zwier in ons leven, er groeit groen op onze ruïnes, de bloesemende bomen ver- I bergen de dakgeraamten en tegelijk maken w'lj voorbereidingen voor 't grote feest in eigen kring. Het is of dit alles de geesten milder stemt, de handen bereidwilliger maakt. De oranje- zon breekt in Nederland door. de lente in vrijheid verwarmt de zinnen. Er komt een geroeenschapsspel, een spel van herbouw en het nieuwe geluid, dat de man Job doet horen 1 Er zullen In ons openluchttheater geen rangen zijn. iedereen is welkom, waar hij ook wenst plaats te I nemen, als bij de bijbelse feestmaaltijd Onze harmonie trok oefenend door de straten en zette het dorp Ineens in fecst- verlangen, ofschoon wij dachten, dat wij niet meer feesten konden. Venray, dat deze winter een vergeten en vervloekt oord leek. krijgt weer een be woonbaar aanzien. En zo staan ook onze vrijwillige puin ruimers klaar voor de groLe sdioonmauk. Wij willen feest in een schoon huis En Juist daarom, lezer, moet mij nog iets van het hart. Wij moeten nog eenmaal de bezem han teren om te zorgen, dat wi) op het be vrijdingsfeest of de gedenkdag van onze herder niet uitglijdenoveroorlogsvuil.dat nog Is blijven liggen. En speciaal de overheid zal dat vuile werk moeten doen. Vooropgezet zij. dat ik volle respect heb voor het „Gezag met en zonder ster' en voldoende de ontzaglijke moeilijkheden besef, wuurmede deze mannen te kampen hebben. En ook (le goede wii zal er wel zijn. Maar laat liet „Gezag onze feestvreugde nu niet gaan vergallen met die ellendig halve beslissingen en uitgestelde besluiten. Wij vragen van de overheid leiding en leiding is bijvoorbeeld met het zicli ont trekken aan woningvordermg en eerlijke woning verde ling. Leiding eist ook de wederopbouw, het wordt vervelend om het te zeggen. Met een bekendmaking omtrent wijziging In de organisatie van die wederopbouw in de krant alleen schieten wij niets op. Het is voor het „Gezag" misschien duidelijk, maar heel Venray ziet een groot onrecht in het herstel bij voorrang van een zaak. toe behorend aan iemand, die bedrijf en huis kamer openstelde voor de* vijand. Dit had niet mogen gebeuren, temeer waar zelfs doktershuizen vergeten werden. F.u dan nog iets, wij sullen desnoods allen vrijwillig meehelpen aan bet ruimen van het puin en aan het versieren van de straten, maar de overheid zal óók de bezem dienen te gebruiken. Ik zal het voor het „Gezag" nog duide lijker zeggen 1 Tijdens ons feest zijn wij niet gediend van Heden, die in de oorlog de meningen en theorieen van de vijand deelden. Wij wensen ze zeker niet tijdens het feest onder ogen te krijgen, die dapperen, die als misdadige sluwe vossen uit Venray wegslopen. toen de grond er te heet werd. Venray verlangt du3 verbanning van die slimmers. minstens in die feestweken. Och Ik weet wel. cr zijn weinig bewijzen En op het ogenblik putten ze zich uit' die juffrouw en die meneren, jn kruiperige vriendelijkheden jegens ons, dezelfde, waar- mede ze vroeger de N. S. B. leider Kupers bekropen. r Nog wil ik U aanraden, heren van het „Gezag,,, om de pleeborstcl te gebruiken- want werkelijk een ander instrument is er 1 te goed voor namelijk om de koning der zwart handelaren, die onlangs te Venray 1 zijn blijde inkomste per auto deed, liefst voor goed met auto en al in het riool te vegen. Zie zo. nu lk dit heb mogen zeggen, meen ik in die mate te zijn opgelucht, dat ik nujn feest „Picard" kan gaan schrijven, - Van harte hoop ik, dat het „Gezag" mede s door mijn onderdanige woorden vóór het feest der bevrijding, vóórdat wij in défilé naar de markt trekken, tot het besluit zal 1 komen om tóch de voorschoot maar om i te doen en althans voor de komende Feest- periode ons dorp te kuisen, terdege en 1 met zorg, Want het feestgetij, de dans. de zang. de kleurige vlaggen, ons zonnige zuid. humeur, dat alles wacht op stoffer en blik en op de pleeborstei. z „Picard' IIII Uil IIII

De Zwijger | 1945 | | pagina 3