Luchtbescherming Merselo feest Archief der Kerk Bekendmaking der COVOLI P. F. o—et— Hoofd L B O. Acm alle vereenigingen van de Parochie Venray zaakt mij tor de volgende op merking. De huiseigenaars of beheerders welke voor herstel van hun pand aan een architect om zijn bemiddeling verzoeken, dienen zich rekenschap te geven dat de bovengenoemde Contact commissaris beslissingen neemt betreffende deze materie. Alvorens dus een architect opdracht te geven zou uien aan vorenge noemde commissaris te Maastricht kunnen verzoeken U te berichten of er tegen de te k iezen architect geen bezwaar bestaat. Dit is natuurlijk overbodig indien de architect een zodanig bewijsstuk kan overleggen. Verder moet de belanghebben de er van overtuigd zijn dat volgens de bepalingen- van dit artikel de noodvoorzieningen van A en B gevallen eenigszins opge houden kunnen worden. Reden hiervan is dat het noodzakelijke overleg wat vereist wordt met de genoemde diensten (Uitbrei dingsplan, welstandstoezicht water staat enz.) en wat iedereen zal kunnen billijken, in het voorkomen van moeilijkheden in de toekomst wordt voorzien. Dat ook aan de belangen van den huurder is gedacht kan door deze categorie van bewoners worden toegejuicht daar artikel II voorziet in mogelijkheid van ge dwongen herstel bij onwil door den eigenaar. Over de voorschotten waarin sprake is in artikel 12 kan het volgende nog worden gezegd. Deze kunnen ten hoogste bedra gen f50 van de geschatte her- stelkosten op basis van de prijzen van 9 Mei 1940 en kunnen alleen verleend worden wanneer de schade meer bedraagt dan het gemiddelde weekinkomen van de nfct-fmanciecl krachtige hulkeiffe- naar. Een volgende maal wil ik een korte uiteenzetting geven over de afwikkeling der schaden zoals in mijn vorig inleidend artikel om schreven. A. H. Merselo. 15 April 194 5 Reeds vroeg in den morgen op Zondag 15 April wapperden de vlaggen lungs de huizen in Mer selo. dit was dus een bewijs dat <-r ren heuglijk feil leeslelijk her dacht zou worde'n Op '20 Mnari j.l was hel u.l. 25 juur geleden dut den ZeerEerw. I leer Pastoor A. de Bot tnt Pries Ier werd gewijd. Aangezien cellier aan dit gebeuren geen bekendheid was gegeven. deze dag viel midden in den H. Vastentijd, werd deze herdenking uitgesteld lot de 2e Zondag uu Pasen. In dezen tussentijd hebben de parochianen niet stil gezeten en een comité hiervoor gevormd, had een feestelijk programma up touw gezel, urn tc komen tot een ge slaagde herdenking van dit Pries terjubileum. De dag"werd 'ingezet niet een algemene 11. Communie der Pa rochianen welke door onzen Jubi lee rende Herder zeil mm de gelovigen werd uitgereikt. Om 10 uur droeg de Jubilaris de Hoogmis voor de Parochie aan God op geassisteerd door- den HnugEerw. Heer Deken. Pastoor Geurts en Kap!, op den Camp. Door liet Kerk /.nngkooT werd een 3-stenimige H. Mis uitgevoerd. De Feestpredikatie werd uitge sproken door onzen dorpsgenoot den ZeerEerw. Pater Arts. Nu deze H. Mis werd door bet zang koor nog uitgevoerd een meer- stem uiige PriesteTcantate met Barytu nsolo. I Iiernu volgde de officiële huldi ging op hel kerkplein. Als inzet bracht de hprrezen I''airfare St. Oclu een pittige mars ten gehore, waarna een huldiging plaats vond door de schoolkinderen en enkele bruidjes een bloemenruiker aan boden. Zij spraken tevens de wens uil dut de" Jubilerende Herder nog vele jaren in ons midden zou mogen blijven. Vervolgens richtte de Weled. Heer P Pubben zich uuuiens alle dorpsgenoten en de pl. verenigin gen tot den Jubilaris en zijn (ami - lie. T ijdens deze toespraak bood hij den lubilaris een geldelijke gave uun als geschenk van alle parochianen. Hierna zette de Fun- lurc ecu „Lang zul hij leven in. wat uit volle borst door alle aan wezigen werd meegezongen. Daarna kwam den HoogEerw. Heer Deken naar voren om den Jubilaris namens liet ganse Deke naal Veiiruv de gelukwensen uun ie bieden. Ook namens onzen Vader Bisschop welke vanwege de oorlogsomstandigheden nog niet in bevrijd gebied is teruggekeerd Spreker was er van overtuigd dat, wanneer Vader Bisschop in de gelegenheid was geweest, Hij den Jubilaris zeker zijn hartelijkste gelukwensen zou hebben doen toekomen. Spr. wenste ook ulle parochianen van harte geluk mei hun beminden Herder, welke reeds I 1 jaren in bun Parochie vverk- zauiu U. Do verzoek van den HoogEerw. Heer Deken werd hierna nogmaals het ,,Lang zal hij leven ten gehore gebracht. Hierna werd den JuhilaTis toe gesproken door den Edelachtbare I leer Mr. A. M. 11. Janssen. Burgemeester dei Gemeente Ven- ray. welke namens de bclc ge meente den Jubilaris zijn geluk wensen aanbood. I lierop volgde een dankwoord van den Jubilaris. I lij betreurde liet dat nog niet ulle parochianen bij dit feest aanweztg^konden zijn, rlanr vanwege de oorlogsomstan digheden nog enkele dorpsgenoten en enkele van zijn familieleden in den vreemden vertoeven. Oiu die redenen vooral had de Jubilaris gemeend dit leest in 3tilte te moeten berdenken, doch de pa rochianen hadden dit zelf anders gewild. Vervolgens maakte de Jubilaris van deze mooie gelegen heid gebruik om namens deguiise Parochie Merselo den HoogEerw. Heer Deken van harte geluk te kunnen wensen niet zijn 40-jarig Priesterjubileum wat ook reeds in stille gevierd werd. Daarom ver zocht hij de Fanfare om het eerst van het hele Dekenaal Venruy het ..Lang zal hij leven' voorden HoogEerw. Heer Deken Ie doen horen, wat door de aanwezigen wederom spontaan werd meege zongen. Under marsmuziek werd hierna den feestvierenden Herder lungs de versierde stralen naar de iu bloemen getooide pastorie gebracht, wauruu dc Parochianen in de gelegenheid werden gesteld den Jubiluria bun persoonlijke geluk wensen aan ie bieden. Tol slot van deze feestelijkheden werd na de middag om 3 uur nog een Plechtig Lof gehouden hetwelk besloten werd met liet ..Te Dcum' om God te danken voor de ontvangen weldaden in al die jaren dat dc Jubil erende I lerder in onze Parochie werkzaam is geweest. Alle parochianen van Merselo zullen met genoegen uun deze onvergetelijke dag terugdenken. Degene die nog over lotos- be schikt van de Grote Kerk voor en na de verwoesting, wordt verzocht een copie hiervan al te staan aan Pater Berin, Gymnasium. Vun ieder die over dc bevrij dingsdagen een dagboek bijgebon den heelt, wordt gevraagd, dit tijdelijk uit te geven aan boven genoemde Pater. Toezending wordt in gesloten enveloppe verwacht in de postbus van bel Gyiiiiiusiuui. De mijuciicursus voor leden van de luchtbescherming en beiang- slelleudcn, die Maandag j.l. voor de eerste maal door luitenant Polak van de compagnie inijnenriiimers gegeven werd. begon met de vol gende woorden „Venray is nog niet bevrijd En, zuual niel direct, dan toch zeker nnn t einde-van deze leerzame avond, waarop o.a. dc samenstelling en holaohe uit werking» van allerlei soorten vucl- inijiien werd uangetoond, kon eenieder zich ten volle vereenigen -met de openingswoorden vun den spreker. Zoolang in onze uitge strekte gemeente de mijnen (om nog niel Ie spreken van de ge vaarlijke projectielen van allerhand kaliber), die volgens I oordeel van luitenant Polak door de Uuitschers zonder eenig systeem gelegd zijn, niet zijn opgeruimd, is Venray inderduud nog niet bevrijd. I loewel er heinas voorbeelden Ie over zijn. die iedere Venrayer tot nadenken moesten stemmen en lot voorzichtigheid manen, schijnt er nog niet voldoende besef Ie bestaan van I groote gevuur. waarin Venray door t ontstellend groot aantal mijnen en onon tplofte projectielen nog sleeds verkeert. Is t dan, nog niet erg genoeg, dat In onze gemeente gemiddeld één slucblolTer per dag te betreuren is, vaak mei dnodrlijke ahoop Dezer dagen hebben dc mijnen- ruimers op 'een sink land vlak bij een druk begane zandweg op enkele tientallen vierkante meier tweehonderd voetmijnen uilge graven. Is 't niet hemeltergerd, dat er nog menschen zijn. die de witte linten, door de mijnenruimers Ier waarschuwing gespannen om t bijeengcbruchtc moordtulg.dat t.z.t. opgeblazen wordt, wegnemen voor welke doeleinden dun ook. en zoo de gelegenheid voor nog meer ongelukken scheppen is l niet onbegrijpelijk, dat op de centmie opslagplaats van onontplofle en dus zeer gevaarlijke projectielen wacht moet gehouden worden dooi de vaste kern vun dc L.B.D.. orndat de opgeschoten jeugd van Venray ondanks de waarschuwen de borden, kost wat knsl z'n 'ongezonde nieuwsgierigheid wil bevredigen Ik ben T volkomen eens mei wal „J. Attends" vorige week hierover schreelboe lang zullen wp nog moeten wachten, totdal de ouders en verantwoorde lijke personen weer hun gezug en invloed met succes kunnen doen gelden Nu t mooie voorjaarsweer luiderl, zullen velen zich luien verlokken tot wandelingen in de omgeving van'Venray. Mede op verzoek van luilenaiit Polak richt ik ii dringende waarschuwing lot ulle Venrayers om zich niel dun hoogst noodzakelijk op landwegen en binnenwegen buiten de kom te begeven. De mijnen zijn overal op zoo n geraffineerde wijze ge camoufleerd ingegraven, dat 't betreden van onbekend en niel onderzocht terrein levensgevaarlijk is. De bevrijding vun Venray Is nog niet voltooid. Alleen de samenwerking en de invloed van allen met verantwoordelijkheids gevoel kan er toe bijdragen, dut de nlgeheele bevrijding van Venray bespoedigd wordt. Woensdag u.s. s avonds H uur in I .imchrouin Verheugen de 2de. mijnencursus. Vrijwilligers, cl ie in militair verband willen deelnemen aan t mijncnruinien (alléén in d,e gemeente Venray) kunnen zich opgeven op de piketpost vun de L..B.D. onder I Raadhuis en volgen dan een aparte cursus. M. MARTENS Alle gezinnen der tnt de Gem. V enray behorende Kerkdorpen kunnen vanaf Maandag 7 Mei een schade-formulier afhalen aan de volgende adressen Voor Leunen bij Licjens K. 15 Casten ray bij Jacobs C 12 Merselo bij Janssen, smederij M 37 Oosten m bij H. Verheijen, Bakkerij IJsselsteyn bij Keyzers, Smederij I 71 Smakt bij Wijnhoven, naast café Asseiberghs Oirlo bij C. Nelissen E 23 Het Veulen bij N. v. Gasselt H 27a. Bakkerij Heide bij G. Peeters, Winkelier Alle huishoudelijke artikelen als meubelen, kachels, fornuizen, porcelein en metalen huisraad moeten hierop worden vermeld. De formulieren moeten uiteclijk 10 Mei d.a.v. duidelijk ingevuld aan hetzelfde adres worden terug bezorgd. Voor nadere gegevens verwij zen wij naar „De Zwijger" van j.l. Zaterdag. „De Commissie Voorziening Limburg" De vereenigingen die wenschen deel te nemen aan het défilé ter huldiging van den HoogEerw. Heer Deken op le Pinksterdag a.s. worden verzocht hiervan op gave te doen vóór Donderdag 10 Mei a.s. bij Piet Verheugen, Grootestraat 7. De vaandels der deelnemende

De Zwijger | 1945 | | pagina 2