Overpeinzingen na een half jaar opbouw Weekblad voor Venray en Omstreken Ie Jaargang na de bevrijding No. 22 Zaterdag 21 April 1945 Gemeenschapspel te Venray Al leit er veel ver woest en wil daarvan niel ijzen, hel zal met grooter glans uit stof en as herrijzen (Vondel). ZWIJGER /vim. nrircs Hrnsi'iiinsslinnt I VENRAY Uitgever en Vrrnnhv rerl iirlii;: A.VV.A. Prijs per nummer 15 ct Een half jaar na de bevrijding voelt men een mengeling vim ge voelens opkomen, wanneer nage gaan wordt, wat er bereikt is. Een respcel vervult ons voor de menschen, die na weken cvocua lie de moed luidden aan te pak ken, in ons murw geschoten, ge plunderd en gebrandschat Venray. Ongeloofelijk waren do moeilijk heden in het begin en bel niel begrijpen biervan was aanleiding tot veel geroddel en gekanket van diegenen, die blijkbaar niets anders Ie doen hadden. Een uitgebreid overzicht uit deze tijd zal wel nooit aan bet papier worden toevertrouwd. Trou wens bet zou niet alleen een ge schiedenis worden van taai en vuslberuden volhouden, van idea lisme en wil lol opbouw, maar ook zou de zwarte zijde van verregaand egoisme. onverantwoor delijk dienen van eigenbelang, en plichtsverzaking aan hol licht komen, i lel zou interressant zijn aan dii overzicht de historie van lie September- en October weken toe te voegen was liet alleen muur om die menseben te eeren, die door meer dan alleen uit plichtsvervulling een nansteiJielde ten loon spreidden, die vaak met levensgevaar gepaard ging, die zelfde menschen, die nu eenvoudig vergelen worden, en die kalm zullen alwachlen, lot door om standigheden weer een beroep op hen wordl gedaan. „|n hel ver leden ligt liet heden en in het nu wat worden zal en daarom laai ons het „nu bekijken. liet ,uu" trachten te verbeteren en op een goede basis te zetten, dan zul ..wat worden zal de toekomst, met meer vertrouwen tegemoet kunnen worden gezien. Wat bet heden betreft, inder ilaud er is meer bereikt dan een leek en buitenstaander ook ninar vermoedt. De wederopbouw in al zijn geledingen kan terug zien op een periode, waarin He moeilijk lieden grooter waren dun de resultaten. Eenige takken van dienst hebben ruslig en zonder ophel bun werk zelfs volkomen verricht. Onze arbeiders hebben onder de zwaarste zorgen en om standigheden doorgewerkt, al is ile doorsnee werk vreugde nog niet wal liet zijn moet, maar behalve loonkweslies is hiervan de chaos na de bevrijding de hoofdschul dige De boer ploegt voort, hoe dal vragen zich te weinigen al. De roep van zwatthandelaar kleell zeer ten onrechte nog aan zijn naam, een roep die hij absoluut in de meerderheid niel verdient De middenstand zelf zwaar ge- is hier en duur van zijn, ons zeggen, commercieel IrolTen luul standpunt afgekomen en Iruehl door samenwerking Ir maken wal er te maken valt. Toch valt bel niel te ontkennen, dnt er een sfeer hangt rond alles en ieder in Venray, die haasl ongrijpbaar is. een sfeer van moe beid en matheid, run wunirouwen en verdachtmaking, die de fut en de kracht uit alles zuigt, die de menschen een gevoel geeft van rechteloosheid van „het niet w elen waar men zich mei zijn nooden moet vervoegen. ren sfeer, die de ontevredenheid en In-I kwaad spreken in dc hand werkl en be stendig!. Probeert men deze sfeer te verklaren, dan kan men deze terugvoeren op „in bet verleden ligt het lieden al was liet alleen maar door de handelingen in de oorlogsjaren, die door de Zucht naar goed eten en winstbejag banden geschapen hehhen. die zich thans doen" géiden in moreele corruptie en chantage. Deze wer ken ccnerzijds volgens bel systeem „ik hielp jou destijds, help jij mij thans de onrechtvaardigheid in de hand. anderzijds zijn zij mijns inziens de struikelblokken voor een behoorlijke zuivering en de bestraffing van zwarthandelaren. Is (lil een gedeeltelijke verkla ring van do slyer, een ander gedeelte wil men met graagte wijlen aan hel gebrek aan vaste en wilskrachtige leiding, die met een krachtig ja ol neen Ie kennen geell, waar men aan toe is. Hooge hoornen vangen veel wind en in de groote nooden zijn leiding gevende instanties en per soonlijkheden bel middelpunt, waarop alle kritiek en schuld- geving zich concentreert. Men zou een voortvarende en slrukkc leiding alleszins kunnen toejuichen, toch is luyf onjuist alle schuld neer le luien komen op een beleid, dnt voorzichtig en bezinnend genoemd kan worden. Willen wij uil deze slcer ge raken dan zullen wij eerst moeten beseffen boe grool onze nooden zijn. Dnt een plaats als de onze ruim 4 jaar bezetting heelt gehuil met ,11 zijn ellende, toen een be vrijding die ons Venray een lel omstreden plek uiaukte, daarna een evacuatie. die alle verband lossloeg en ten slotte een bemoei lijkte repatrieering, die hoewel noodzakelijk een op gang brengen verzwaarde. Beseffen ook, Hat de materieel»* nooden ongeloolelijk groot zijn dc geestelijke nooden, hoewel niel zoo in bet oog loopend. wellicht nog erger. Wij moeten beseffen, dat dit alles zijn sporen zal achterlaten, eu dut bel jaren zal duren voor een eenipszins nor maal verloop weer mogelijk is. Wij moeten inzien, dat wij op ons zeil zijn aangewezen, in de „ver gelen bock van bel bevrijde ge bied ligl ook Venray. Thans worden wij nog iets geholpen en is bet leven dragelijk, muur slraks worden wij bet behelpen moe, Straks wordt uitgeput Nederland Weer herbouwd en zullen wij uil zélfbehoud moeten werken om weer vooraan te komen in Noord Limburg en de achterstand door verwoesting zal in dc korste tijd moeien worden ingeloopen. i lulp behoeven wij niel le verwachten, anderen zullen graag onze leiding gevende plaats onder de gemeenten willen overnemen. Wakker zullen wij moeten worden en inzien, dal een toekomst moei worden opge bouwd, dut een grootscb werk moet worden verricht, dut slechts door een eensgezinde geweldige krachtsinspanning verkregen kun worden, en dal over jaren eerst zijn vruchten zal al werpen. Wakker ook moeten wij worden en niel blijven neerzitten bij de vernieling en de schade, die ons persoonlijk zijn loegebracbl, slecht» een Venray,- dnt spoedig hersteld is en zijn glorie in de korste tijd heelt herwonnen, biedt ons immers de kans weer Ie kunnen leven, en maken wij dit onverhoopt niel meer mee. dan hebben wij de plicht voor de loekomsl van onze kinderen le zorgen. Zie toc.li Uw eigen belang in, gij arbeiders, dut door Uw noeste en ailesgevende inzet, door hel werk 1 'wer handen, door een goede geest een ruine kun worden omgetoverd in iets schoons en welvarends, waarin L w kinderen straks hun bestaan zullen vinden. Ja, gij zult werken en kunnen werken, als Uw zorgen verlicht worden, een eensgezinde organisatie, die gcslUwd wordt door voortvarende leiders knn en zal U brengen waar U recti 1 op liebi, en de voorname scha ke| Tn de maatschappij, die gij vormt, kan niel als voorheen genegeerd worden, als I lw schakel hecht is. Tn gij, boeren, ploegt voort, bel is niet alleen het belang van de voedselvoorziening, ook Uw eigen belang. De cultiveering van Lw eigen gronden is de toekomst voor U en de Uwen. ook gij kunt eensgezind meer niel een machtig lichaam van organisatie bereiken ilun ieder voor zicli. En Gij, middenstand, bel zorgenkind bij uitstek wal organisatie betreft, ziel toch in. dnt in deze tijden slee li Is in een algemeenc samenwerking, vrij van de liberale concurrentie Uw voordeel ligl. En laai ons in onze groote zorgen de uitweg zoeken, die voor een knllmlieke gemeente de eenige uitweg is. I .aat ons thans gaan leven in hel geloof, dat wij belij den, Laten wij uilen beseffen, dat alles op bel gebied van kwaad De oude energie van het Venrayse volk begint weer op re leven wat blijkt uit het feit, dat de Venrayse gemeenschap het aandurft aan zijn Deken bij gelegen heid van zijn dO-j. priester feest op Pinksteren een spel aan te bieden dat door de schrijver Pater fac. Schreurs genoemd wordt een gemeen schapspel, een spel opge voerd voor en door de gemeenschap. Dit spel zal opgevoerd worden op de majestueuse puinen van het verwoeste klooster Jerusalem en draagt de titel „De mensch Hioob". Wij komen op 't spel nader terug. spreken, lasteren, dagdieverij, be drog, hoogmoed en ijdelheid zonde is en dat Wij deze. zonden moeien vermijden. Wij zijn iocll niet katholiek alleen met de mond Wij prediken loch mei alleen naastenliefde maar moeten haar Inch ook beoeleuen 1 Eens zullen wij uilen verantwoording moeten afleggen, prnbeet dal dun tenminste le beseffen Zoonis in de meest primitieve gemeenschappen van menschen. zijn de leiders verantwoordelijk. Een ongeloofelijke laak en ver- anlwonrdig msl op hun schouders. L.uul onze leiding gevende persn nen en zij die leiding kunnen geven elkaar raadplegen. Laten zij begrijpen, dat vnn bun afhangt hei nu en dat wat worden zal. Lillen zij doordrongen zijn, rial zij met hun gewone inspanning er niet komen, dnt meer, ja, dat alles van hun gevraagd wordt en kun worden. Zij zijn degenen, die de zco gemiste vaste lijn moeten vhs! stellen voor liet heden en de toe komst. Zij mogen met wat lap werk en noodherslel aan onze gemeenschap niet levreden zijn. Zij zullen met vaste bund moeien stiffen en besturen, want zij heb ben de capaciteiten of kunnen geacht worden deze le hebben. In bun nooden roepen de men sell en om leiding, ile jeugd is verwilderd, zij heeft recht op goede wegwijzers. Mannenwerk is noodig. gr dragen door een heilig vuur van de vaste overtuiging thans te bouwen uuri dc toekomst vnn een welvarend en kallmliek V enrny. Wordt wakker Venray, ol gij zult uil Uw slaap ontwaken, In een land van haoze droomen. Zei op zij Uw kleinzielige gevoelens, ziel toch bel groote verband, „Men zal U verantwoording vragen. Ontwaak uil IJw gelijk moedigheid en kleine geduclilcn- krtrig. Een eensgezindheid zal

De Zwijger | 1945 | | pagina 1