encay 4ieuül en Ri(kd ómmen 7 i Weekblad voor Venray en Omstreken 7 Op den slijpsteen ■f -7 7 V-J 1 Ned. Roode Kruis Ie Jaargang na de bevrijding No. 21 Zaterdag 14 April 1945 Er is misschien weinig moed voor nodig om temidden van verpuinde kerken, straten en lan derijen te spreken over herstel en de rijkdommen die toch nog in onze streek verborgen liggen. Over herstel werd reeds veel geschreven en gesproken maar dan alleen in verband met de ver woesting der huizen, winkels en andere levensnoodzakelijke goe deren. Neen lezer, wij zijn geen bouwkundige en dus schoen maker blijf bij je leest Het zwaar getroffen neerge slagen Venrayse volk is na de rampzalige evacuatie nu wel grotendeels weer teruggekeerd. En met de geleidelijke terugkeer ging ook gepaard een langzame opleving van het maatschappelijke leven. De bestuursapparaten zijn na de zware overbelasting in het begin, weer op weg naar een normale functionering, andere organen uit de bevrijding geboren konden geleidelijk hun whrk weer aan de gewone instanties over geven. Op een ander gebied zien we, dat het verenigingsleven weer nieuwe kracht gekregen heeft, getuige de verschillende verga deringen die onze arbeiders, boe ren en middenstanders reeds hielden. Politiek beschouwd, er is een Raad van Advies, die stimulerend optreedt bij onze overheidsinstan ties. Cultureel gezien, er leven grootse plannen cot een Stichting Peelland, er zal met het feest van onze Deken een Venrays gemeenschapsspel gespeeld wor den. Er is een nieuwe alom vattende sportvereniging, onze harmonie gaat weer blazen, er zijn mensen die hun huisje de naam geven van „Overschotje"! Er komt dus weer leven in onze Venrayse brouwerij, al gist het soms nog wel eens in de ver schillende afdelingen en al wordt ons heilig rechtvaardigheidsgevoel nog menigmaal diep gekrenkt. Zeker er is nogiteveel egoïsme, te grove rechteloosheid in ons herstellend Venray, Neen lezer, wij willen II niet brengen naar die sferen van verstikkende klein zieligheid, bekrompen egoïsme of met alle rechtsregelen spottende amateuristische rechtsvertonln- gen, nee^wij vragen U met ons mee te gaan ver de frisse gave ruimte in: naar onze Peel 1 Daar zijn wij arme ploeteraars rijk, daar in en op die eenzame stille heide gronden. Deze rijkdom, die in onze Peel verankerd ligt, zal één der factoren zijn die Venray weer kunnen maken tot „De Parel der Peel". Ons Nederland zal het staat nu wel vast doodarm beroofd van vele kostbare bouwgrond met jjZijn verdronken land van Wal cheren, de ondergelopen boom gaarden van de Betuwe en ver zonken Hollandse polders, uit deze rampzalige bevnjdingsfijd te voorschijn komen. Nederland zal, ondanks dit verlies aan de voor ons volksbestaan zo hard nodige vruchtbare akkers, toch zijn krach ten voor herstel grotendeels in de landbouw moeten zoeken. Er moet nieuwe grond gewonnen worden, een snelle ontginning van alle beschikbare woeste gron den staat vooraan op ons wederopbouw programma En juist aan deze kostbare „woes tijnen" is Venray rijk in zijn machtig Peelland. Honderden hectare grond liggen te wachten op intense cultivering. Hier ligt een arbeidsterrein, hier ligt een goudmijn In een tweetal artikelen hebben wij van een der jonge boeren uit Ysselsteyn te horen gekregen wat er te Ysselsteyn in een twin tigtal jaren onder de bezielende leiding van pioniers als Hub. Janssen, Jan Poels z.g. en oud Burgemeester van de Loo tot stand kwam. De voortzetting en stimulering van dit noeste werk moet in Venray alles beheersen. Hoe dan te komen tot een ontginning van deze gronden, terwijl zoals velen zullen zeggen er nog geen materiaal beschik baar is om onze akkers te be bouwen! Allereerst is een snel herstel vereist van het vroeger zo uitstekende afwateringssysteem en m.i. ligt hier een taak voor de inwoners van Venray en om streken. Wij mogen als voorheeid noemen de twee pioniers Tim~ mermann en Lemmens z.g., die mee beperkte middelen orde wis ten te brengen in onze zwarte Peel I Zeker, deze gestorven wer kers kunnen ons niet meer helpen, doch wij kunnen bezielende kracht putten uit hun voorbeeld. U noemt schrijver dezes wel licht een stratosfeer-fantast, die over het in cultuur brengen van woeste Peelgronden durft te schrijven, terwijl het eigen bouw land niet eens bebouwd kan wor den, omdat er geen paarden meer zijn, geen landbouwmachines, geen vee, omdat vele boeren doodarm zijn geworden en in kippenkooien wonen. En ja, zo gezien is het diepe waarheid: wij zijn arm Onze streek is door een niets ontziende vijand beroofd, door oorlogsgeweld verscheurd en kapot geslagen en wij missen zoveel. Daarom zal en moet de Overheid onze zwaar getroffen Peel en Maasstreek bijstaan, maar anderzijds zullen onze boeren- organisaties en zeker de jongere "boeien moeten werken, hard en zwaar I De eerste pogingen om de nodige paarden en landbouw machines uit Duitsland te halen zijn mislukt. Maar wij kunnen daar geen genoegen mee nemen, het waren onze eigendommen die geroofd werden, wij moeten deze terug krijgen Er za(- ge hamerd en geklopt moeren wor den hij onze geallieerde vrienden, wij moeten tractoren, karren en wagens hebben en in Duitsland kunnen wij daarvoor terecht. Het is een heilig recht waarvan wij geen afstand willen doen 1 Zeker de oorloy voering gaat voor alles, niets mag dit allerbelangrijkste werk vertragen, maar er moet hier gedaan worden wat moge lijk is. Wij willen ons Peelland op bouwen, nieuw land ontginnen maar de materialen hiervoor lig gen in Duitschland. Wij hopen, dat spoedig onze regeering al haar aandacht aan dit probleem zal wijden, want de droogmaking van Walcheren is een nationaal belang, van niet minder nacionaal belang is de vruchtbaarmakiny en ontginning van onze wijde uit gestrekte Peel. Wi. (Aan de beschikbaarstelling van de benodigde arbeidskrachten voor een snelle ontginning zullen wij een volgende keer onze aan dacht wijden.) LEEF BEWUST Kr is opti grootc behoefte aan ont wikkeling ih onze tijd: ioder vraagt en schreeuwt om ontwikkelings mogelijkheden, oföeiëlo examens xijn aan de ordo van den dag. De maat schappij eist nu eenmaal ontwikkelde mensen en zonder diploma's kun je niet vooruitkomen... Hebben wfl one wel eens afgevraagd of wij nu wer kelijk naar een grotore beschaving dan wol naar een beschavingsvernisje streven. Dit zal blijken uit de wijze, waarop wij de beproovingou in 'liet leven weten te aanvaarden en ons ten nutte te maken. Hot leven zelf is de loovsckool voor ons karakter on onze leveneontwikkoling. Hel brengt orjs in talrijke variaties een hele reeks geheime onderzoekingen, die ons innerlijkste wezen veel dieper open baren dan alle examens en vaak van m§er betekenis zijn dan welke col leges ook. Zulke geheime „examens" zjjn b.v. oon tijd van buitengewoon succes of een tijd van onafgebroken tegenspoed en nederlagen, een tijd van grote uiterlijke vrijheid of een 'tijd van zwaar drukkende afhankelijkheid.Een grooto verleiding tot een afdwaling met eon wezen van de andere sekse, een reeks van kléine verhjidingen tot ontrouw eu tot te karakterloos spelen op erotisch gebied. Kon ergo teleurstelling in iemand, diewiizoer hebban 'iefgohad ol' con grata en op- oJeran'de liefde van iemand jegens ons. Een mogelijkheid, om door eon kleins oneerlijkheid of een niet noe menswaardige karakterloosheid grote stoffelijko voordeion la bereiken onz. Voor don gedachtsjilozen menszijn znlko wederwaardigheden slechts toevalligheden, dia Iipiu hic-r of daar heenstmgorca. Wie daarentegen aan een keil der zie! gelooft en verlangt naar een innerlijke vooruitgang wordt dan pas helderziende. Hij crkonl de persoonlijke zin en de waarde van alle cobilluten, alle verleidingen en taken, die het leven op zijn weg plaatst Wat een ander als een on geluk et' gelukkig toeval beschouwt, erkont lrij terstond als een beproe ving en een loutering van zfiu karak ter. HM zier de zwakte on bedreigde punten van zijn karakter en zai allo krachten samenbundelen om er zich mof oro doorheen to slaan. Win bewust weet televen zal zijn dagelijkse ondervindingen als een harde leerschool zien, maar zal ge louterd en gesterkt als overwinnaar uit de dagelijkse moeilijkheden naar voren komen. si 4 i, y „S i n c r e". VENRAY Vanuit Tilburg ontvingen w;j de eerste bcricliLen over onze 50 wercld- roizigersfsters). Onderweg naar die eerste pleisterplaats was do stem ming al uitstekend. Inde autobussen werd aan één stuk gezongen, lieve lingslied was natuurlijk het speciaal voor de reis ingestudeerde Vonraysche lied, maar ook Engclscho liodjes werden gezongen. fn Tilburg word onze groop al direct ontvangen met. thee on brood in een rood-wit-blauw en oranje ver sierde zaal, daarna moesten do kin deren nog eens een globale keuring ondergaan on toen... voor tijdpassee- ring was or die middag een gooche laar! IJ begrijpt wat z;i genoten hebben Maandagmiddag zijn allen in vroo- 1 ij Ir o st.ommingnaarustende vertrok ken on Woensdagmorgen is dc zeereis naar Engeland begonnen. Zoover gaan de gegevens van onze verslaggeefster. Zij teckent er nog bij aan, dat geen der kindoren terug zou willen eh niemand lastvan heim wee heeft, zelfs niet «het jongetje, dat eerst, heelemaal niet, mee wilde! Van allo kindoren moeten wij do groeten aan do ouders overbrengen. Iu overleg met liot Bestuur van de Bnkkerspatroous deelt do Gemachtigde van de Mill- tiiire Commissaris van de Pro- vïncift Limburg voor Venray hierdoor mede, <lat het eenieder VERBODEN 18 BROOD TE BEZORGEN. De klanten moeten dus zoli' lnin hrood afhalen. Tegen overtreding zullen pas sende maatregelen genomeu worden. y Al lelt er veel ver woest en wil daarvan niet ijzen, het zal met flrooter glans uit as en stof herrijzen. (Vandel) Administratieadres Henaenitisstraat 1 VFNR.AY Uitflever en Verant woordelijke reductie A.W.A. Prijs per nummer 15 cent 6) si -ƒ fj V K 2446

De Zwijger | 1945 | | pagina 1