Sbe toren van Demaij POOTAARDAPPELEN J. M. van Gerven „De Zwijger Bergweg 2 - Venraij Het nieuwsblad voor Venraij en omgeving 4 „DE ZWIJGER" i Lij was rond 80 M, hoog en als een trouwe vriend bleef hij bij U op Uw wandelingen in de omtrek. Vlij tige handen vormden in de 15e eeuw de stenen; het moeten diepgelovige en opofferingsgezinde mensen ge weest zijn die ze van hand tot hand in een kilometers lange rij aldus een keten vormend ter plaatse brachten. Nu is deze hoogste der trouwe wakers over het Peel- land nog geen 10 M. hoog meer. Die het weten en met eigen ogen gezien hebben dat bet waar is, denken met weemoed aan hen die dit verlies nog maar vaag be seffen: vooral aan den Doctor die wellicht hunkert naar het ogenblik om uit te rusten in het ouderlijk huis op een steenworp afstands van zijn goeden vriend. Reeds lang was hij ziek en zonder leven onze toren. Want de mens. die in zijn domme waan de gehele we reld wilde hebben, ontstal ook den heerser over een algelegen oord het hart; en welk een edel hart. deze klokken, die met hun klanken, droef of blij, maai plech tig vertolkten wat de toren den dorpsbewoners te ver konden had. Reeds lang ook was het gedaan met die lorse slag waarmede deze torexr de tijd afriep en regelmaat bracht in de bedrijvigheid van de mensen daai beneden hem. Aan dat vreemd-soortige geluid dat er voor in de plaats kwam konden we maar niet wennen. Er was iets niet in orde. F,n nu, goede toren, hegrijpen wij het gij wist het, dat gij na de klokken, heel uw glorie aan onze voeten zoudt moeten leggen. Ja, vrienden uit Venraij, ik zag U uit de grond krui pen, toen bommen en granaten hun werk gedaan had den; en gij stond daar nipt verweesde blik te kijken naar dat hoopje puin aan het eind van de Grote Straat. Het ging U haast zo na aan het hart als de brokstukken van Lhv eigen woonst Wij gingen kijken, met de tra nen in de ogen. naar onze toren, die gevallen was als wilde hij de grafsteden van onze dierbaren zo veel mogelijk spaten. De Bisschop heeft gezegd als de toren van Venraij valt. wordt hij onmiddellijk herbouwd. En zijn kinderen staan gereed; gereed om hem nog hoger te bouwen dan hij was. Want. ook al ligt Venraij in puin en ook al vol tooit een harre winter over bet verlaten dorp het ver nielend werk van een oorlog, de bewoners van Ven raij komen terug. De geestkracht wortelend in een kos mos van priesters telende gezinnen, van noeste onr- ginners, vlijtige neringdoenden en verre streken berei zende kooplieden, is niet dood. Reeds waakt de toren der herwonnen vrijheid over II en na den winter zal de geur van heide en dennenbossen, de adem van de Peel. U prikkelen tot hernieuwde werkkracht. Her tegenwoordige geslacht, met name de jongeren van en uit Venraij, zullen er voor zorgen dal zijn bewoners in veraf liggende tijden met lof hun werk van herop bouw zullen gedenken. LIJST VAN DOOR DE GEALLIEERDE AUTORITEITEN GEVORDERDE HUIZEN Grote Markt 4 St. Joseph's Ziekenhuis Grote Markt 2 Stationsstraat 24a Stationsstraat 14 Stationsstraat 18 Stationsstraat 45 Stationsstraat 47 Stationsstraat 15 Stationsstraat 37 Stationsstraat 8 Stationsstaal 12 Stationsstraat 19 Stationsstraat 21a Stationsstraat 25 Stationsstraat 2 Stationsstraat 7 Grotestraat 3 Mgr. Nolensstraat 2 Mgr. Nolensstraat 4 Langstraat 2a Langstraat 22 Langstraat 27 Langstraat 36 Langstraat 48 Langstraat 54 Langstraat 70a Maasheseweg 29a Maasheseweg 15b Maasheseweg 19b Maasheseweg. Ursulaschool Maasheseweg 19 c Maasheseweg 40 Smakrerweg 2b Smak ter weg 2c St. Annalaan 1 St, Annalaan 2 St. Annalaan 3 St. Annalaan 4 Oostsingel 2 Leeuwstraat 1 Charles Ruysstraat 14 (garage) Bongerdstraat 1 Landweertweg 8 Landweertweg 14 Landweertweg 16 Landweertweg I I lofstraat 5 Hofstraat 14 Willemstraat 2 Kerkpad 3 (garage) Langeweg (garage) Henseniusstraat 24 Henseniusplein 9 (beneden) Henseniusplein 5 (slagerij) Henseniusplein (garage) Eindstr. (huishoudschool) Merseloseweg (Luxor Grote Markt 14 (4 kamers) Marktstraat 2 Heerlen. November 1944. M r. J. Camps. BURGERLIJKE STAND GEVRAAGD een bekwaam Schoenmakersknecht en een leerling M. J A N S S E N-S MEETS SCHOEN MAKE Hij - LANGSTRAAT ECHTPAAR ZONDER KINDEREN GEZOCHT PORTEFEUILLE VERLOREN L. JANSSEN - LEUNEN K 3 7 as PI De bewoners dezer panden behoeven niet de minste moeite te doen naar Venraij terug te komen, daar dit onmogelijk is. Een woonvergunning kan voor deze pan den immers niet gegeven worden. De bedoeling is dat van tijd tot tijd enkele, van deze. panden weer vrijgege ven worden voor nieuwe gerepareerde woningen Het is nu eenmaal zo dat de oorlogvoering in het laatste stadium zeer hoge eisen stelt en steeds woonruimten voor onze Geallieerden beschikbaar moeten blijven 1 INGEZONDEN STUKKEN (Buiten verantwoordelijkheid der redactie) Het hoofdkantoor van onze N.V. bevindt zich nog m bezet gebied, doch desondanks gaan wij onze werkzaamheden hervatten. Tertnijnstortingen kunnen weer worden gedaan en nieuwe spaarpolissen worden ingeschreven, Houders van polissen A. 1929 en B. 1932 worden verzocht een ..Attestatie de Vita in te zenden van 31 December 1944. 1 louders van polissen waarvan de verzeker de is overleden, moeten hiervan een bewijs van overlijden inzenden. Men kan zich vervoegen bij den vertegen woordiger voor Noord-Limburg den heer P. J. M. v. Asten. IJsselsteyn I 39, Venraij M. J. HENDRIKS - LANGSTR. D 64 - DEURNE Inspecteur voor Oostelijk Brabant en Noord-Limburg GEMEENTE VENRAIJ De Burgemeester der Gemeente Venraij roept SOLLICITANTEN op voor de navolgende betrekkingen a. DIRECTEUR GEMEENTEWERKEN, salaris 3000 3800 plus toelage van 350.per jaar als commandant der vrijwillige brandweer. Vereisten min stens diploma M.T.S., alsmede praktische ervaring op het gebied van publieke - werken. - - b KASSIER-BOEKHOUDER voor de dienst van publieke werken en het. gasbedrijf, salaris 2600—f 3300. Vereistenminstens praktijkdiploma boekhouden en ervaring op het gebied van de bedrijfsadministratie. c. TECHNISCH AMBTENAAR bij de dienst van Gemeentewerken, salaris 1500—2100. Sollicitaties met uitvoerige inlichtingen in te zenden aan het Gemeentebestuur van Venraij vóór i April a.s. De Burgemeester van V e n r a ij, M. A. H. M. Janssen, FOTOBIDPRENTJES kunnen wij wederom leveren, in onbeperkt hoeveelheden. Voor de. Venraijse oorlogslachtoffers vervaardigen wij een passend OORLOGSBIDPRENTJE Gaarne zullen wij U een monster tonen. Levering onbeperkt, uit voorraad. DRUKKERIJ Fa. VAN DE MUNCKIIOF, VENRAIJ Het adres voor beter drukwerk. Engelse Dames- en Herenrijwiele.n, merken ROVER OF BEETSON HUMBER RALEIGH - ROYAL ENFIELD kunnen reeds thans besteld worden, tegen prijzen geldende op dag van levering. J. E. POELS-JANSSEN - VENRAIJ RIJWIELHANDEL - GROTE STRAAT 26 Gelegenheid om goedgekeurde pootaardappeleu te bestellen, Bestelbonnen mede te brengen. Verantwoordelijk voor de gehele inhoud A. W. A. TheaTer) Weck van 12 (ot en met 18 Maart I<>45 Geboorten- Hendriks Wilhelmina B F. Oirlu r 18a; Smits Carol is G. O Eintlstra.il 21; Vloer Paulns M„ Heide T. 33 Graat Antonia W. M. G.. Oost rum D 5; Peetere Dorothea P. L.. Land- v.'ccrtwefl IS; Dcrckx Johanna G. J.. Castenray H 32; Flinsenberg Maria. J. H.. Merselo M 24; Philipsen Ilcndrika M. O. Merselo M 12a: Emonts Engel- bert H. 1„ Leunen K 88; Pools Johanna P W. M- Oostrum C 18; Swinkels Wil- helmina F. S. M-, St. Antoniusstraut 12; Verhoeven Hentlrikus P. J.Merselo M 28; Flinsenberg Maria J. M. F Broek weg fi, Overlijden; Muysere Maria llu- berrfïna. oud 74 jaar. zonder beroep, wed. van van Meyel M.: de Mulder. Maria Helena, oud 51 jaar. zonder beroep, echtg. van Janssen H, Ondertrouwd: Jcnniskcns. Lco- nurdus W. H., oud 32 jaar bedrijfstoe- zichthotider wonende te Venraij er. Muijsers, Hendriks J. \V. H,, oud 33 jaar, zonder beroep te Venraij: Picket Jun oud 29 jaar, smid-bankwerker, wo nende te Kampei, en Verbeek. Sophia II. A. II, oud 36 jaar. Iiuislioudboué- sfer te Venraij; Croovmans, I lemlrlkus Th., oud .3.3 jaar, boomkweker, wonende fr Vïerlingsbpek en van de Pascli Alle- gonda G., nud 28 jaar, onder beroep te Venraij: Claessens Wilhelmus J. M., oud 26 jaar, timmerman, wonende te Venraij en Maas Maria H. oud 2.3 jaar, zonder beroep te Venraij. dat genegen is ais dienstbode e.n hnis- knet lil op te treden hij echtpaar op teeltijd. Bii voorkeur zal de man moeren kunnen cluiuffeeren en kennis van tuin werk moeten hebben. Goede verdiensten. Opgaven DKAALSTR. 24 - VENRAiJ TUSSEN LEUNEN - HOFSTRAAT Tegen beloning cerug te bezorgen. absoluut noodzakelijk, dal er gewerkt wordt zonder aanziens des persoous. Om tol een gezonde maatschappij le geraken, Is hel op de eerste pTult. nodig, dat een ieder naar zijn eigen werkzaamheden terug keert. Eu dat allt-e'i zij, die n tie bezettingsjaren getoond hebben ror iets in staat te ;;i n. naar voren treden. Wnl kan men vei wachten van zgn voo-aanstaande figuren, die in de moeilijke bezettingstijd tr bang waren Onbegrijpelijk is hun naiviteit, om nu nog te mer.en onmisbaar te zijn. Dit durven wij wel zeggen, dat dergelijke elementen door elke gotde Nederlander dood gewaand worden 1 Wij willen daden wdler. daden zien Wij Wij willen vooruit 1 Oirlo. 19 Maart 1945. W. J a n s s e n. C li r. Kool ONTWAAKT TOCH Wr even "tfiühlTui tcr, u;j van revolutie. een* tfjd «Sarin ocE ce jongeren een kans gegeven wordt". Deze woorden sprak o.m. een zeer iuvoecirijke persoon tot eer. van ondergetekenden. En inderdaad, wij jongeren hebben de kaas genomen ook Nadat wij reeds geruime tijd verschillende kerkdorpen hadden ytide geslagen en steeds hieven vertrouwen dat ,.de mannen deze handelingen eindelijk eens in goede baner. zouden leiden proberen wij thans als rechtgeaarde Nederlanders, verschillende voorkomende problemen op te lossen speciaal voor Oirlo. Aangemoedigd door Onze eerste- successen inzake de vleesvoorziening in onze dorpen, behaald dank zij de medewerking der bevolking en van de politie, zijn wij vast besloten, radicaal door le werken. Onze bedoelingen zijn het goede te sreuneu en te helpen op bouwen, maar hel verkeerde onbarmhartig te hpcridseren en steen na steen ai te b-eken, om zo door noeste arbeid te komen tof e.- i groot en goed geheel. Meer dan ooit is het thans de tijd, om de verderfelijke vriendjes- en dorpspolitiek de kop in te drukken, hl deze overgangstijd is het N.V. SPAARKAS VOOR BELEGGING IN R.K. KERKELIJKE LENINGEN MALIEBAAN 50 - UTRECHT

De Zwijger | 1945 | | pagina 4