Luchtbescherming en luchtgevaar De Mïddenslandsivereld Sport -,D E ZWIJGER 3 Jaarna evacuatie hel verschrikkelijkste is wat een mens kan overkomen Men kan nier wekenlang vertrouwen op de naastenliefde en gastvrijheid van vreemde men set) Het is een zware verantwoording die. de gemeente Detune, door in deze meeste elementaire plicht van van overheidszorgen, totaal tekort te schieten, draagt (Deze woorden zijn zuiver onze eigen zienswijze. Red.!) Ook hier ligt een werk voor de Raad waaraan met de meest bekwame spoed hard moet worden gewerkt Besloten werd daarom ook deze week nog contact te zoeken niet de verantwoordelijke instanties te Ueurne en het Bureau voor Afvoer Burgerbevolking Wederopbouw De Commissie Wederopbouw zal alles in het werk stellen om een flinke toewijzing Nood woningen te krijgen voor Venraij. Zo gezien merken wij dar er veel problemen zijn, die over Venraij's toekomst beslissen beter de goede oplossing zal de doorslag geven Dat is aller werk. dan alleen hebben wij een kans Afbreken en gekanker leidt maar lol één richting kaarsrecht naar de onder gang Dat nooit zei van Spyrk Luctor et emergo is het devies van het Zeeuwse wapen. Laten wij de spreuk onzer even zwaar getroffen Zeeuwen tot de onze maken. Venraij zal worstelen, zwaar en hevig, maar opduiken zullen wij. de Raad van Advies staar er borg voor Met volle stoom vooruitP.W. DE JONGE MIDDENSTAND Maandag 19 Maart heeft de Jonge Middenstand haar eerste vergadering gehouden. Een voorlopig be stuur werd gekozen en ziet er als volgt uit Voorzitter L. Wintels; Vice-voozitterII. Ver- straaten; SecretarisH. Schaeffers; Penningmeester P. Verheugen; Bestuurslid Jac. Fonck. In r volgende nummer komen we hier nader op terug. Het Bestuur, VENRAIJ-HELMOND INSCHAKELING VAN ONZE MIDDENSTAND Op voorstel van de H.A.R.K. heeft her Militair Ge zag de Middenstand opgedragen plannen voor de We- derinsehakeling uit te werken. Ter oriëntatie en om ieder misverstand uit de weg te ruimen, publiceren wij hier het voorstel door TL.A.R.K. gedaan aan Militair Gezag. Venraij, 14 Maart 1945, Mijne heren, Toen op Uw bevel aan de handel het particulier ini tiatief werd ontnomen, was deze maatregel gezien de plaatselijke omstandigheden juist. in een onderhoud over deze kwestie, werd zowel door U als door ons vastgelegd, dat zo snel mogelijk ge tracht zou worden de handel weer in normale hanen te brengen: zodanig echter dat de getroffen vakgenoten dooi deze maatregel geen schade zouden ondervinden. Hoewel Venraij nog niet „vrij" is, achten wij thans toch het moment aangebroken waarop kan worden overgegaan naar phase B, de toestand dus dat de on dernemer weer zelfstandig kan optreden, indien kan worden voldaan aan de voorwaarde vastgelegd in alinea 2. Wij hebben deze kwestie nauwkeurig nagegaan, en menen hiervoor een geschikte oplossing te hebben ge vonden, welke wij U gaarne ter beoordeling voorleg- gcn. Indien de betreffende vakgroepen LI schriftelijk ga randeren dat aan de getroffen vakgenoten een zoda nige verkoop- of werkgelegenheid wordt gegeven, dat deze Kaatsten dezelfde mogelijkheden krijgen hun be- drijl uit te oefenen als niet getroffen collega's, ver trouwen wij dar LI geen bezwaar zult hebben tegen het instellen van phase B. Gezien liet tekort aan winkelpanden zal het ons in ziens nodig zijn dat meerdere bedrijven in èé.n pand worden uitgeoefend. Het bij elkaar brengen van vakgenoten van dezelfde branche zou lot minder goede toestanden kunnen leiden, waarom wij zouden willen voorstellen géén gelijksoor tige branches in eenzelfde pand onder tp brengen, Hoogachtend. H.A.R.K., Aid. Venraij. Leiding H.A.R.K. E. lloyng, F. Terwindt. Hoofd afd. verkoop en inkoop: Coenen Jr. OPROEP De leden dei' beide Voetbalver enigingen en ander sympathise rende n worden uilgenodigd ter VERGADERING in Zaal Verheugen op Maandag 2f> Maart '45 om 7 u. Bestuur Sportvereniging V e n r a ij Fraaie 5—1 overwinning van de Venraijse combinatie In tegenstelling met de match in Helmond van ver leden Zondag nam Venraij van 't begin af aan het heft in handen en zette meteen gevaarlijke aanvallen op. Het verband in de ploeg is echter nog onvoldoende, maar geleidelijk raakL Venraij beter ingespeeld. Het elftal voldeed goed. vooral keeper Janssen en de rechtshalf J. v. d. Berg waren deze middag op dreef. De leiding berusttte bij een Engelse arbiter en bleek in vertrouwde handen, We noteren al spoedig een hoog boogschot van J. Verberkt, dar de Helmondse keper vallend stopt. Ven raij blijft in de meerderheid, al onderneemt Helmond gevaarlijke uitvallen. Na ongeveer 10 minuten ziel de Helmondse midvoor Philippini kans de Venraij-backs te omspelen en stormt op doel af, zwaar gehinderd door rechts-back Schellen. De scheidsrechter constateert hij dit duel een overtreding en geelt penalty. Deze wordt goed genomen 0-1. De Venraijse combinatie reageert hierop met goede en vinnige aanvallen. Spil Goumans zet met verre trap pen de vleugels aan 't. werk. Een harde schuiver van de linksbuiten van Opbergen uit een goede pass van rechts suist naast. Weer een afgemeten voorzet van rechtsbuiten Arts, maar J. Verberkt mist de goede kans. De aanvallen van Venraij zijn in deze periode goed opgebouwd, maar de „finishing touch' ontbreekt nog. Na uitstekend doorzeilen schiet W- Arts hard in, maar de Helmondse keeper redt. zij 't met moeite. Er is een half uur gespeld en Helmond ontworstelt zich aan de druk. Keeper Janssen maakt echter geen fout en verdedigt zijn doe! met bravour. 't Spel is nu meer verdeeld en gaat vliegensvlug op en neer. Goed combinatie-spel van de rechtervleugel geeft Schel len •een geheide kans. maar zijn hard schot gaaf ver naast. Bij een hoge voorzet van rechts stopt de Hel mondse keeper een kopbal van Th. Wintels onvoldoen de, zodat dezelfde speler weet te scoren 1 1 Direct na de aftrap is de beweeglijke Venraijse voor hoede weer terug. Llit een voorzei van links schiet Th. Wintels tegen de paal. Aan de andere Zijde kont Philip pini rakelings naast. Dan is Venraij weer aan bod. M. van Opbergen schiet na goed samenspel keihard in, de Helmondse keper kan 't leer niet bemachtigen en uit een „.scrimmage'' voor 't doel wordt 't 2 1. Even later is 't rust. Ook na de hervatting is Vtenraij behoudens een kort Helmond-oVètwicht steeds in de meerderheid geweest. Al gauw wordt 't 3—1 door Th. Wintels uit een vrije trap. goe.d genomen door H. Verberkt. Steeds komen de Venraij-aanvallers terug. Llit een algemene aanval weet j. Verberkt de bal mooi vrij te spelen, maar vlak voor doel staande, gaat z'n hard schot hoog over. Even later redt F. Schellen bij een gevaarlijke Hel mond doorbraak ten koste van een corner. .Helmond pakt nu geweldig aan en tracht, 't spel te forceren Philippini gaat „zwerven" en duikt overal op. Bij een hard schot van de Helmond-rechtsbuiten tegen de on derkant van de lat redt Janssen, hoewel zwaar gehin derd op .schitterende wijze. Ook een vliegend schol van links kan de Venraijse keper niet verrassen, liet Hel mond-offensief vermindert en 't evenwicht wordt her steld. Tweemaal in successie schiet P. Schellen, die z'n dag niet had. in vrije positie naast. Een hard schot van de Helmond-spil gaat juist over Nog 10 minuten zijn te spelen, wanneer W. Arts goed voor zet. P. Schellen schiet nu hard in. zodat de Hel mondse keper t leer moet loslaten. De toestormende linksbuiten scoort fraai in de uiterste hoek 41 Tenslotte, weet P Schellen een hem geboden kans te benutten door een goed doelpunt, 5Hiermede komt 't einde van deze voor de nieuwe combinatie veel-beio- vende en goede wedstrijd. Opgemerkt zij nog, dat de stemming langs de lijnen onder 't talrijke publiek alles zins goed was. Moge 'l zo blijven. DE NIEUWE SPORTVERENIGING War iedere Venraijer in stilte altijd gehoopt heeft, één giootse Venraijse sportvereniging te zien verrijzen, is nu hezig werkelijkheid te worden. Het vroegere ver enigingsleven in Venraij was altijd gehandicapt door teveel tweedracht en zucht naar groepjesvorming. Dc twee grote Venraijse voetbalclubs, tot 't besef gekomen dat eendracht macht maakt en een gezond samengaan inspireert tot steeds grotere activiteit hadden reeds vóór de bevrijding een contactcommissie benoemd. Na de bevrijding, die toch vele vroegere tegenstel lingen omver heelt geworpen, is men verder gegaan in deze richting en Zondag j.l. is een voorlopig bestuur gevormd dei nieuwe Sportvereniging Venraij Naast eenheid in de voetbalsport .staan ook nóg an dere punten op bet programma van dit bestuur meil zal een poging doen om liet gehele sportleven in Ven raij te coördineren. Een groots opbouw plan, Wij van onze kant en wij menen te mogen spreken namens ge heel Venraij. juichen deze plannen van harte toe Wij zien de acties van die nieuwe bestuur met vertrouwen tegemoet, alle mogelijke succes zij het toegewenst. Dc samenstelling van dit bestuur is als volgt Voorzitter H. Janssen. Oestrum. Secretaris Fr. Arts, Schoolstraat I Penningmeester: A. Verbeek. St. Anna laan 5 Leder. Joh. Heudrikx, Smakterweg, Br Ligerius, Stationsweg 32. B. Min, Merselöseweg 24. Men kan zich nu reeds Lui bovengenoemde personen als lid der nieuwe vereniging opgeven Wij verwachten een stormachtige toeoop I V OETBALWED8TRIJD FOOTBALLMATCH Zondag 25 Maart, 2.30 uur Sunday, 2.30 Venraijs Elftal—81 (BR) General Hospital Venraij team—SI (BR) General Hospital Terrein Leunsewcg Sportfield T.eunseweg Entree 25 cent Kinderen 10 cent Menig Venraijer zal zich wellicht verwonderd heb ben (en terecht dat hij sedert de bevrijding, of, liever gezegd sedert de terugkeer van grote groepen geeva- cueerden naar onze gemeente, geen teken van leven hoorde aangaande de luchtbescherming, afgezien van een gemotiveerde noodkreet op een der bijeenkomsten van de Raad van Advies. Inderdaad is 't verwonderlijk bovendien onverant woord. dat noch de gemeentelijke, noch de vrijwillige luchtbescherming, na de voorgeschreven reorganisatie, zij t met beperkte middelen, zijn raak hervatte. Wal be treft de vrijwillige organisatie, dient billijkheidshalve gezegd, dut op vele kerkdorpen dr hlokploegen weer enigszins geformeerd konden worden dank zij de acti viteit van het blokhoofd van Leunen, de heer G. de Mulder. In nagenoeg elk dorp en elke stad van her bevrijde gebied functioneerl de L.B.D. weer normaal Toege geven, dat in de meeste van bedoelde plaatsen r oor logsgeweld met so n droeve sporen naliet als in onze gemeente en men dus niet met zovele, haast onoverko melijke moeilijkheden te kampen had, toch was óók in Venraij de heropbouw van de verschillende luchtbe schermingsorganen mogelijk geweest. Dar dit, tot heden niet gebeurde, is mede toe te schrijven aan de afwezig heid van 't hoofd van de L.B.O. We hopen nu even wel binnen afzienbare tijd de organen van de L.B.O.. voor zover mogelijk, te doen herleven. De oorlog duurt voort en 't luchtgevaar blijft bestaan. Naarmate de frontlijn zich verplaatst, wordt ook 't gevaar van vlie gende bommen groter. De Geallieerde autoriteiten dringen trouwens overal met klem aan op reorganisatie van de L.B.D- t Schema van deze reorganisatie is ge maakt naar aanleiding van de laatste raids op Enge land. In de rampzalige dagen, onmiddellijk voorafgaande aan de bevrijding, hebben vele L.B.-diensten. niet name ook de jongens van de hlokploegen, moedig en hewon- deritigswaardig werk geleverd, al zijn er destijds ook fouten gemaakt. Laten allen, die zich nu beschikbaar stellen begrijpen, dat bij een eventuele ra nip op hun daadwerkelijke hulp gerekend wordt. De vrijwillige luchtbescherming d.w.z. de blokorga- nisatie blijft in de kom en op de kerkdorpen als voor heen, maar de vaste kern ondergaat volgens voorschuilt van de Geallieerden een aanzienlijke uitbreiding. Een vaste piketpost. bestaande uit ordonnansen, reddings ploegen, gediplomeerde F..H.B.O.-ers enz., die dag en nacht klaar staan, zal worden opgericht De gemeen- telijke hulpdiensten van de L.B.D. worden meer gecen traliseerd. Alleen de Brandweer is een zelfstandige en afzonderlijke dienst, hoewel nauwe samenwerking met de L.B.D. in bepaalde gevallen nodig en gewenst is Diegenen van dc gemeentelijke hulpdiensten en de hlokploegen. die in de uren van de grootste nood eu 't grootste gevaar hun plicht cn zelfs méér deden, zouden wc gaarne bij deze uitgebreide kern zien ingedeeld. De voorbereidende maatregelen voor de vorming van de kern en de nieuwe hlokploegen zijn reeds begonnen. In verband'met de uitgestrektheid van onze gemeente en de moeilijke communicatie zullen we trachten een vaste motorordonnans re krijgen op de piketpost. Wij verirouwen, dat alle luchtbesdiermingsmensen in en buiten de kern. in eensgezinde samenwerking zul len medehelpen de paraatheid van de L.B,-diensten in korte tijd tot de grootst mogelijke hoogte te brengen. M. Marten s. waarnemend Hoofd L.B D.

De Zwijger | 1945 | | pagina 3