De Raad van Advies in, ïiituwe 7Vanuit de Jt rato sfeer i 2 „DE ZWIJGER De weg naar het nieuwe is er een van zoeken en tasten, improviseren en proefnemingen, teleurstellingen en desillusies, maar uiteindelijk vindt de veraieuwings gedachte, als het ware gekristalliseerd uit die kroes van proel-sarnenstellingen. zijn uiteindelijke heldere klare vorm. Zo is her ook onze Raad van Advies ver gaan. die gegroeid vanuit het oude goede C.N.V., daar na uitgebouwd tot een Raad van Advies, tenslotte geko men is tot een (naar wij hopen) definitieve vormgeving, onder inspiratie van de denkbeelden der Tilburgse hoogleraren Toch moet er ons naast het waarderen van dit zeer belangrijke resultaat een diepe teleurstelling van het hart de niewe vorm is er, maar men vergeet wellicht dal in een nieuw lichaam ook 'n andere kerngezonde Irisse geest en mentalitiet moet leven. De jeugd van thans, gehard en gestaald in deze oorlog, die juist van onze jeugd de zwaarste offers vroeg, is vooral dc draagster dezer nieuwe mentaliteit. En hoe is de jon gere generatie vertegenwoordigd De Deken ais waarnemend voorzitter opende de ver gadering met een kort gebed en geeft daarna het woord aan de reorganisator van de Raad dhr. Gerlach. Dhr. Gerlach. die het ontwerp der omvorming ge maakt had. had ontdekt niet geheel volledig te zijn ge weest. Zo achtte hij vooral daar de belangen der ge huchten dikwijls een eigen karakter hebben, die niet met de Venraijsc en evenmin direct met Landbouw be trekking hebben, het nodig de kerdorpen in cle Raad vertegenwoordigd te zien. In de afgelopen week waren daarom na gevraagd te zi]n, toegetreden voor Oirlo dhr. Peeters; voor Heyde en IJsselstcyn Willems: voor Leunen hr. Reyntjes; Oostrum Lonen; Merselo Pub ben: Castenraij H. Emonds. Wie zal de man worden, die met krachtige hand en stuwende energie, het algemene beleid zal voeren Een uiterst belangrijke zaak want aan de leiding moeten de hoogste eisen gesteld worden. Hen voorstel komt uit de vergadering naar voren om dhr. Peeters uit Oirlo bij ac clamatie te verzoeken zijn schouders onder de algemene leiding te zerlen Dhr. Peeters evenwel maakte hier tegen bezwaai. daar hij te weinig nog georiënteerd was in deze nieuwe advieswereld. Bovendien zag hij het als een enigszins vreemde figuur dat een vertegen woordiger der kerkdorpen de leiding heefr van een Venraijs advieslichaam. Zeker, aldus spreker, vormen de kerkdorpen en Vcnraij één gemeenschap, zij zijn onafscheidbaar. Immers de landbouw. Let bedrijf dei kerkdorpen, is wel een der voornaamste grondpeilers voor het bestaan van geheel Venraij. Toch zag spre ker liever een voorzitter gekozen, uit Venraij zelf. Te recht werd dit bezwaar door de Raad ontzenuwd dat juist vanwege her feit dar de landbouw een levensader is voor 't Venraijs economisch leven de keuze een zeer gerechtvaardigde zou zijn. Tegen deze overmacht bleek dhr. Peeters niet bestand, zodat hij tiet voorzitterschap op zich nain en beloolde al zijn krachten voor Venraij :n de Raad in te zetten. De nood en het leed onzer be volking is ontstellend, zwaar is onze. verantwoording en alleen met hard werken, de hulp inroepend van O.L Heer. zullen wij kunnen slagen, aldus de woorden waarmee dhr Peeters zijn taak aanvaardde Spreker wilde echter het werk aanvaarden met betuiging van wanne dank en hulde aan het C.NV en de uitgetreden leden van de Raad van Advies. Speciaal bracht hij naar voren de grote verdiensten van den vroegeren voor zitter Dr. Hoyng. wiens onbaatzuchtig werken voor Venraij en de Raad aller dank verdient. Helaas brach ten meningsverschillen een einde aan hun werk in de Raad, maar boven dit alles is een objectief waarderend oordcel over hun werk op zi]n plaats. De Burgemeester Mr. Janssen, nam hierna het woord en feliciteerde de Raad met zijn nieuwe, voorzitter en reorganisatie. Ook Mr. Janssen was van oordeel dat het C.N.V, en de andere lieren, vooral Dr. Hoyng, aller dank verdient. Gaarne zal spreker gebruik maken van de Adviezen van de Raad. want bovenmenselijk is de taak van de Wederopbouw. Maar ook van de burqerii is alle medewerking nodig, ons werk is gemeenschap pelijk. Vertrouwend op God zullen wij erin slagen Ven- BERICHT! Zondag a.s. om 2 uur wordt in Zaal Verheugen een vergadering gehouden voor de georganiseerde bouw- vakpatronns en bouwvakarbeiders van de vroegere bond ,,St. Jozef". Als spreker treedt op dhr. Windt, lid van het hoofd bestuur van de houwvakarbeidersvereniging. 1 liermede worden alle belanghebbenden uitgenodigd Voor deze zeer helangrijke bijeenkomst, raij te doen herrijzen Laten wij elkander toch altijd goed trachten te begrijpen en bij meningsverschillen contact zoeker, om een oplossing te verkrijgen. Na dit min of meer officieel gedeelte meer concrete punten verkiezing sectie voorzitters Iedere sectie heefr een eigen voorzitter en secretaris. Tot voorzitter der sociaal-economische sectie wordt gekozen dhr. Ger lach en tol voorzitter (waarnemend) culturele sectie- dhr. Th van de Voort Het algemene secretariaat zal zijn behartiging blijven vinden in de persoon van dhr. van Heljsrer Is nu cle Raad alomvattend zo vraagt de voorzitter zich af Het bli|kr van niet, een vertegenwoordiger der gestichten en kloosters wordt gemist Contact hiermee zal direct worden opgenomen, zodat dc volgende week ook onze gestichten een stem in onze Raad kunnen la ten horen De voorzitter merkt verder op dat de Agrarische groep naast of betei mei de Raad, nog een andere heeft buiten de Rnad Landbomvherstel Deze coördinatie kan dus zeer vruchtbare resultaten afwerpen Ter verduideli]king geven wij nog even een schema over de definitieve constellatie van het Advieslichaatn Algemeen Voorzitter: Dhr Peeters. Oirlc. Algemeen secretarisDhr, van Heijster. 1Sociaal-Economische sectie Voorzitter Dhr. Gerlach. a. Arbeid W, Peeters en L. Verheek. b. Middenstand! II. Verheugen, J. Derksen. c. Agrarische groept A. Poels. Emonds, J. Wil lems. Dhr. Peeters. d. Verkeer: Hochstenhach. e. Ravitaillering G., Poels. f. Economische Zaken: J. Gerlach. g. Wederopbouw t Commissie uit de Raad Drs Marlens. Willens, Verheugen. W. Peeters. 2. Geestelijk-culturele sectie a Geestelijke verzorging. Onderwijs en Opvoe- dir»<THoogoe-pw, Heer DeVtrr. - b. Voorlichting Dhr. Revis, C Culturele Zaken Th. v. cl. Voort. e. Evacuatie Drs. Martens. Hiernaast staan dan nog de vertegenwoordigers dei kerkdorpen en gestichten. Deze nieuwe Raad is begonnen met de kwes- lie herziening der arbeidslonen Brandende kwestie Dhr W Peeters vraagt nog eens (het is niet de eerste keer I) wanneer de ionen verhoogd zullen wor den. Hoe staat hef met het rapport, dat ingestuurd werd bij den Rijksbemiddelaar 1 Is er in afwachting van een definitieve uitspraak niets te doen op eigen initiatief? Is er geen vorm te vinden om de arbeiders een toeslag te geven Met klem dringt dhr. Peeters aan op ver- hetering van deze inderdaad ellendige toestand. Alle leden zijn volkomen van dezelfde gedachte, er moet haast gemaakt worden, uitstel is onverantwoordelijk. Bovendien hebben onze arbeiders reeds weken lang voor de bevrijding, door dreiging van deportatie en oor logsgeweld, niet kunnen werken Wordt voor deze tijd wachtgeld gegeven Veel kans hiervoor is er niet. maar dan is het de hoogste, allerhoogste tijd dat de lonen ver beterd worden. En nu niet omdat anders misschien onze arbeiders in Venlo of andere plaatsen zullen gaan wer ken. neen onze arbeider heeft recht op een menswaar dig loon Hij is een werker vooi de gemeenschap en geen nummer op een in een register opgeborgen Inou- fabel, waarvoor per week misschien een luttele 23 gul den worden uitgekeerd De grote lout, die Jhr. du Miiralt gemaakt heeft is, dat hij wel toestaat dat het loon van voor 10 Mei 1940 veihooyd mag worden met 25%. maar van een verkeerde loonbasis uitgaat Onze bouwvakarbeiders werkten voor 10 Mei 1940 onder liet Landelijk Collectief contract met loonbasis 44 cenr per uur. Thans vallen zij. aldus du Muralt. onder contrac' Water, Spoor en Wegenbouw, waarvan de loonbasis in 1940 4 cent minder was! En hier zit de fout Het is thans zo erg gesteld dat de meeste onzer arbeiders niet eens hun contributie voor de vakvereniging kunnen betalen Advies van de Raad Uitstel onmogelijk: rapport wordt direct opgemaakt en Donderdag gaat een afge vaardigde met de Burgemeester naar de Ri;ksberaidde- laar Tevens zal een eventuele verhoging met terug werkende kracht gevraagd woiden. Opgemerkt wordt nog dat in andere plaatsen, in la gere loonklasse, het loon toch hoger is dan in Venraij Dit zal tevens aan de Rijksbemiddelaar voorgelegd worden, Donderdag de grote dag De Middenstand: Het Mililair Gezag heeft op voorstel van de H.A.R.K. Het bestuur der Midden stand gevraagd om plannen uit de werken om de win kelbedrijven weer in te schakelen in de verkoop der verschillende gebruiksgoederen. Dat dc Middenstand deze maatregel ten zeerste toejuicht, is begrijpelijk. De taak om deze plannen ten uitvoer te brengen is echter niet gemakkelijk Zij zullen niet de zo hard nodige rechtvaardigheidszin moeten worden uitgewerkt. Aan de Middenstand cle beurt om te bewijzen dat hun zeer begrijpelijke verlangens voor verwezenlijking vatbaar zijn. Succes mijne heren De Burgemeester zegt hierbij alle mogelijk hulp toe Wij zijn over het dode punt, dus energiek vooruit Ee:v der vertegenwoordigers der kerdorpen wijst op een zeer brandend probleem de opruiming der mijnen. Het is voor onze landbouw een levensbelang dat zo spoedig mogelijk de akkers vrij worden gemaakt van mijnen en cadavers Zijn er onder de jonge mensen geen vrijwilligers te vinden Her Militair Gezag heeft een oproep geplaatst, tot nu toe zonder rusultaat. De instructeur is er. de cursus ter opleiding zal komen. nuts ér vól doen de mó'rfjcïïltp p e n *Tï'] n' l Zekér net is een" gevaarlijk werk, maar een gemeenschapsbelang van de allerhoogste waarde 1 De opleidingscursus duurt een week. waaibii de manschappen nog zeer streng gese lecteerd worden. Tijdens de rampzalige dagen hebben vele jonge mensen zich ware helden getoond, ook nu nog kunnen zij een daad stellen van waarachtige vader landsliefde- Zij kunnen zich meten met de beste oor logsvrijwi 1]igers Men kan zich steeds aanmelden bij de gemachtigde voor het Militair Gezag te Venraij Mr. Mutsaerts EvacuatieDrs Martens is in Deurne geweest en heeft daar onze Venraijse evacués toegesproken over alles wat er leeft en gedaan wordt in en voor Venraij. Vele misverstanden konden uil de weg worden ge ruimd. vele gegronde klachten kwamen naar voren De uitbetaling der evacuatiegelden bleek in Deurne nog zeer slecht geregeld te zijn. werkelijk een diep treurige toestand. Zou het gezegde waarheid zijn dal de niet ge troffen plaatsen eerst eens een paar bombardementen op hun daken moeten gehad hebben, alvorens lot het be sef te komen, dat vernietiging van huis en haard en nuiHM<iiiHiiiMiiiiiiiniii'iiiiiiiiiiiiiiiiiiimiii)iiiiiiiiiHiiiiiii||(|||^ Toen in Venlo de boeien braken, wyur- mede onze gehate vijand den- rine stad I zolang en zo snak gebonden hield, kwam I een wagen met voedsel reent ml de ruines vat; Venraij als een der eersten hulp hinden. Deze simpele daad der Venraij.se hiiitcuyetncenten beet: velen geroerd en ons eelt gesterkt. 'her richtte Ven ral), dat nog steeds ten gronde ligt, dat in zijn zwakheid dik- wijls vergeefs vecht 'ogen zich zelt en de slechts geschramde, naar voren drin- gende grensgeitvencn, zich op Ir. een goede daad. die levenskracht gaf. H:cr toonde Venraij, dal liet die levenskracht toch nog op kan brengen. triet ten bate van 3leh maar voor een nog zwaarder getroffen ge.meen- schap. i En ihans richt de propaganda zich met een pakkend? slagzin tot ons „Zuid s helpt Noord" Lezers, ik weet wel, wij Zuiderlingen. het eerst oevrijd. en vol medegevoel voor ons Nooin-Nedgriandse volk. wij hebben notiif getwijfeld aan de noodzaak van onmiddellijke hulpverlening. Wel hebben wij ons afgevraagd or het Loudens Nederland, in vier lange jaren verg,-* rende, slechts als povere hulp aan Noord Nederland de opbrengst der chris- teli.ke naastenliefde van de Zuidelijke provincies kon aanbieden. Maar wij vertrouwen er toch r.og op. aat vanuit Londen als steun aan het armzalige p-ocucr onzer naastenliefde een rijke gift het Noorden zal bereiken 1 Wij intussen hebber, eerlijk afgewo gen of wij onze kindemi. rlie veel om- beerd cn veel geleden hebben nog wel het nodige voedsel mogen ontlrekken. En. na Venlo, hebben wij ingezien, dat ral wij het móéten doen, dar juist „wij" luisarme Venraijers moeter sparen voor one,- Noorderlingen. Dat wij Linmliur- gers, wij Juisterlicgen, juist dié provin cies moeien bijstaan, die zich wellicht vroeger de meerderen achtten. Dal wij uil Limburg, geen mist ruik nakend van onze voorsprong, nier enkel 1 mogen afwachten er. toezien of het Noorden soms geholpen wordt uit de voorraden, die al lang moeten kbnr i liggen. Wi; gaan weer sparen, weer r.ij het uiet mondjesmaat op zij leggen i 1 Niet alleen om dan zoals het spreekwoord zege eindelijk ook zelf i eens geholpen te worden, want ook dit I blijkt non 'daarboven niet te Weten, dat I wij dood -dood-arm zijn en dtlt de ge- boden h ilp slechts eer spatje op ccn M gloeiende plaat was. Wi. gaan helpen in de hoop, ent orize hulp komt daar waar het meeste uor.l geleden wordt. Wi; gaan helpen, oir.dat wij Zuider lingen zijn, goed en moedig I Wi; gaan helpen, juist omdat zij Noor- derlingen rijn lijdend en ons soms nier begrijpend I I Wi gaan helpen, omdat wij niemand toewensen, wul ons overkwam, name- lijk dat men heenloopt over een neer- geslagen volk. f Zuid helpt Noo-;l Venraij ra! mede I helpen! „Pi card" M miniiiiiiiiiiiiiiiiiiii inn n iiiii. mi inmiimmuuninlll|rr

De Zwijger | 1945 | | pagina 2