BELANGRIJK!! H. Hanssen POOTAARDAPPELEN J. M. van Gerven Philips Spaarlampen éMb J. Janssen en Zonen - Merselo Boerenleenbank Venraij Assurantiekantoor Kruijzen-Meesters - Venraij Bergweg 2 - Venraij Praktijk hervat SPORT Hoofd van het Agentschap Horst Mededelingen Er is weer een nieuw spoorboekje Een kort bericht BURGERLIJKE STAND BEKENDMAKING „DE ZWIJGER- Zondag j.l. speelde de Venraijse conbinatie tegen Helmond I en verloor zeer eervol mei 43. Het Hel mondse elftal vertoonde ce i meer doelbewuster spel als onze Venraijse conbinatie. Dat het moreel van onpe ploeg uitstekend was. bleek wel uit de achterstand van 3—1), die in 10 gloeiende minuien ingehaald werd Al met al een goede wedstrijd van dit combinatie elftal. Wordt hier de nieuwe Venraijse ploeg geboren Laten wij jongeren in onze sport een voorbe'cld geven dat er wel een eendrachtig samengaan mogelijk is. Kerels zet door, er kan iets prachtigs bereikt worden. Maar een raad hou het roer in eigen hand Zondag a.s. komt ons Venraijs combinatie-elftal uit hier in Venraij tegen Helmond 1. De opstellingen zijn Venraij I Janssen Ter Schellen jan Gommans Jan v. d. Berg Piet Goumans Harrie Verberkt Theo Wintels Piet Schellen Jan Verberkt Wlm Arts M. v. Opbergen Helmond I De Beer Warrenburg van Veghel v. d. Berk Mansfeldcrs Verhees v. Stiphout v. d. Linden Philipini Verijken v. Brussel De wedstrijd begint om half drie; terrein Leunseweg Formulieren ter invulling ten dienste van de N.l.A.D. (Nederlandse Informatiedienst voor Arbeiders in Duits land) zijn verkrijgbaar hij Th. v. d. Voort. Schoor K 3Ü, Venraij. De steunactic van de H.A.R.K., afdeling Venraij. tot hulpverlening aan bevrijd Venlo wordt nu uitgebreid tot het te bevrijden Noord-Nederland. Helpt dus allen de actie ..Zuid helpt Noord". Uw giften worden gaarne ontvangen door de H.A.R.K.- mensen. Leider van deze actie Th. v. d. Voort. Schoor K 30, TILBURG, 10 Maart 1945 (ANEP-ANETA). De spoorwegen delen mede-: Er is weer een spoorboekje verschenen, het twede in bevrijd Nederland (het eerste verscheen alleen in Zeeland). Daar deze echter slechls zeer beperkt ver strekt kunnen worden, geven wij de verkorte dienst regeling hipronder weer. Ingaande Maandag 12 Maart a.s, worden ilc bestaan de reizigerstreinen n.l. ingrijpend aangevuld en gewij zigd. De volledige dienstregelingen worden door de stations bekend gemaakt. Evenmin als tot dusvec zijn voor burgers voor het reizen vergunningen nodig, Voor Nederlandse militairen is een vergunning nodig van den Militairen Commissaris. I Iet is aan andere militai ren niet toegestaan van deze treinen gebruik te maken. Behalve op hel baanvak Deurne-Best worden voor lopig geen rijwielen, bagage en expresgoed ten vervoer of in bewaring aangenomen, De plaatsbewijzen moeten op het begin-station geknipt worden aan de controle. Perronkaarten worden niet afgegeven. Het wordt onder de aandacht van het publiek ge bracht. dat tengevolge van de tijdsomstandigheden h'er reizen dermate bemoeilijkt wordt, dat slechts dringende reizen gemotiveerd zijn. De Nederlandse Spoorwegen kunnen weliswaar geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de. gevolgen voortvloeiende uit het gebrekkige materiaal, doch zullen niettemin trachten het publiek te bedienen volgens het devies ..Veilig, vlug. voor delig". Er zal tevens voor de eerste maal in bevrijd gebied een spoorboekje worden gedrukt. Hieronder volgt een uitstreksel hiervan. Het heeft onder de Venlose bevolking grote dankbaar heid verwekt dat de eerste vne.dsehvagens voor deze stad uit het verwoeste Venraij kwamen Reeds een dag na de bevrijding van Venlo arriveerde er een wagen voedsel, bijeengebracht door de H.A.R.K., onder lei ding van dhr. Hh. v. d. Voort. Inderdaad mag en kan Venraij hier trots op zijn. De Burgemeester van Venraij, Hoofd van de Distributickring ..Venraij" roept op SOLLICITANTEN naar de betrekking van Aanmelding alleen schriftelijk op eigenhandig geschre ven sollicitatiebrief, voor 1 April a.s. ADMINISTRATIEKANTOOR K4U00R OCSTSINGcltZ IEIEM65 Bai'JKI HtEMII-VLOTTE SGUatHH' Landbouw- en Middenstandshoekhoudingen. Alle belastingaangelegenheden. Koop-, lluur- eu Pachtcontracten. Memorie's van Successie Voorlopige kantooruren LEUNEN: K 10 (J. Koenen) iedere-Dins dag- en Vrijdagvoormiddag van 10 tot 12 uur CASTENRAIJ G 12 (L. Geurts) iedere eerste Dinsdagnamiddag van 2 tof 4 uur Hiermede maakt Stoom- en V e r v e r ij Fai E. v. d. H E U V E L de inwoners van Venraij en omgeving bekend dat zij STOOM- EN VERFGOEDEREN kunnen bezorgen bij J. DE JONG - OUDE OOSTRUMSEWEG 20 REPARATIE LANDBOUWMACHINES HOEFBESLAG - RIJWIELREPARATIE EN INSTALLATIE ELECTRICITEIT Houders van spaarbankboekjes worden verzocht, deze zo spoedig mogelijk in te leveren bij de kassier J. v. d. HEUVEL - LEUNSEWEG 15 - VENRAIJ voor bijschrijving van; rente. Het Bestuur. Boerenleenbank, Venraij. ZIEKTEWET: 11.11. Werk nemers via ons aangesloten bij de N.A.B. Ie Ulrecht, worden verzocht hun loonlijsten over liet 2de hall jaar 1944 in le leveren. H.H. Werknemers uit boven genoemde bedrijven welke recht hebben op kinderbijslag en of uitkering bi; beval ling kunnen de desbetreffende aanvragen bij ons indienen. ZIEKENFONDS-BESLUIT Verzekerden van het Al gemeen Centraal Ziekenfonds te Ophoven-Sittard, kunnen zich lol. nadere aankondiging voor zaken dien aangaande op ons kantoor vervoegen, op elke Dinsdag en Donderdag van 9 tol 12 uur. OORLOGS-SCHADE Voor onze verzekerden welke nog geen aangifte hebben gedaan van hun oorlogs schade, geven wij biervoor nog de gelegenheid ill de weck van 19 tot' 24 Maart, alsdan beslaat tevens gele genheid rot her betalen van premie Voor BRAND-, ONGEVALLEN-, w.a.. bedrijfs-, ziekenhuis- en,'of andere erzekeringen welke via ons zijn afgesloten en waarvan de laatst vervallen premie kwitantie nog niet is voldaan bestaat gelegenheid deze tegen ontvangst van kwitantie op on^ kantoor te betalen SCHADE-GEVALLEN Deze worden wederom in behandeling genomen. NIEUWE VERZEKERINGENWij houden ons weer aanbevolen voor hel afsluiten van verzekeringen op elk gebied. Wij hebben van een der grootste Nederlandse verzeke ringen volmacht tot het afgeven van dekkingsbewïjzen. Kantoor: Oostsingel 12, geopend van 9 12 en 1-5 uur. Gelegenheid om goedgekeurde poofaardappelen re bestellen. Bestelbonnen mede te brengen. Vanaf heden verkrijgbaar WED. P. HENDRIX - PATERSTRAAT 9 VENRAIJ Roosenda.il Roosendaal Bes: Deume Dcurnc De u me Helmond Eindhoven V. V. V. V. V. V. V. V. 7.00 15.15 17.03 7.22 15.05 19.24 20.33 6.25 Eindhoven A. Eindhoven A. Eindhoven A. Eindhoven A, Eindhoven A. Eindhoven F.:ndhoven A. Eindhoven A. Deume A. 10.25 19.16 17.32 8.09 16.20 20.12 21.00 7.12 V. V. V. V. V. V. 12.25 19.40 IS. 15 8.19 16.35 17.30 Deume Helmond Deume R'riaal Best R'daat A. A. A. A. A. 13.15 20.07 19.04 11.54 16.51 A. 20.54 De treinen stoppen te Breda, Gilze-Rijen, Tilburg, Vught. Boxtel. Best en Helmond. De treinen van Deur- ne te 7.22 en van Eindhoven te 18.15 stoppen te Nue- nen. De treinen van Eindhoven te 8.19 en van Best te I 7.03 stoppen re Woensel, Acht en Bata. De treinen tussen Roosendaal cn Eindhoven zullen dagelijks lopen, die tussen Eindhoven en De.urne als mede dc treinen Eindhoven-Best v.v. uitsluitend op werkdagen. God schonk ons heden een broertje ALPHONS J. Beerkers M. Beerkens-Kustcrs Piet ]o II Maart 1945 Bakel B 68 Weck van 5 tot en met 11 Maart 1945, Geboorten: Cuppen Paulina j 1',, Akker weg 17: Veesten LainWdina M G., O ver Inoek K 109; Vullings Ileixlrika G. B. M., Kleln-Oirlo F 23, Voerman* Petrus M. J. Leunseweg 16a. Reynders Gerardus C. M. H., Langriebroek K 49: van Meycl Johannes A. G. W.. Leunen K 70; Spee Christina J. M.. Wilhelmina- straat 19. Ondertrouwd: Van de Venne, Peter Henricus. oud 28 jaar, huisschel der wonende te Venraij, en Vermeulen. Certruda Huberca, oud 30 jaar, zonder beroep wonende te Venraij; var. Diick. Peter Antoon. oud 22 jaar. landbouwer, wonende te Venraij, en Bouten Maria Culhurina Louisa, oud 23 jaar, zonder beroep te Venraij. Getr o u w d Verliucgcn Martir., oud 27 jaar. grondwerker, wonende te Venraij en Janssen. Martina oud 26 juur. zonder Beroep wonende re Venraij. De Burgemeester der Gemeente Venraij brengt hierbll ter algemene kennis het navolgende Een ieder, die op de hoogte is van de ligging of bijzonderheden betreffende van geallieerde strijdkrachten, voor zo ver deze zich niet bevinden op begraaf plaatsen, welke thans in aanleg zijn, dient zich in verbinding te stellen met den burgemeester ol tie plaatselijke auto ritriten, en daarbij her grootst mogelijk aantal inlichtingen te verschaffen inzake. a. Naam, rang en serienummer van den overledene; b. Juiste ligging van het graf, met aan duiding van perk, rij en gratr.ummcr, indien het zich op een burgerlijke be graafplaats bevindt; kaart coördinaten en schets of calques, Indien elders: c. Omstandigheden, waaronder hel over lijden en de teraardebestell ng plaats hadden: approximatieve datum, plaats en doodsoorzaak; d. Naam en adres van alle personen, welke van deze omstandigheden op de hoogte zijn; e. Serienummer en'of gedeeltelijke niim - mers opgenomen van neergestorte vliegtuigen, vernielde tanks en voer tuigen, die in verband stonden met het overlijden; f. Dispositie der identificatiepiaatjcs. in dien deze gevonden zijn: g. Beschrijving van persoonlijke eigen dommer, op of bij de overledenen ge vonden, er. hun ligging; h. Copieën der archieven van de bur. geriijke begraafplaatsen, of registers bijgehouden door de civiele autoritei ten, oetreffende de Amerikaanse over Icdenen, Men wordt verzocht bovenstaande ge gevens zo spoedig mogelijk le bezorger ter gemeentesecretarie, I loiel ,.L1c Gou der, Leeuw alhier. Venraij, de 26ste Februari 1945, Dc Burgemeester voornoemd, VERLOREN 1 wit jager WOLLEN HANDSCHOEN met Noords borduurwerk in een der klns- okalen van St. Jozef-gesticht. TILLY THEEUWS, Lnnycwey, Venraij. Tandarts JOS. VULLINGHS HENSENIUSPLEIN 5 - VEN RAI) Verantwoordelijk voor de yehele inhoud A. W. A.

De Zwijger | 1945 | | pagina 4