V o etb al w e dstrij d l'Janutt de Stratosfeer! Richtlijnen van den Gemachtigde van het M.G. Venraij 2 „DE ZWIJGER" 11. In spanning wachtte men. De onderduikers in hun schuilplaats wachtten vol ongeduld. De Peel echter met sfjn defensie-kanaal en rijn verraderlijke moerassen leek een onoverkomelijke hinderpaal te zijn voor de bevrij- dinga. Men wachtte dagen, de dagen werden weken. Het defensie-kanaai werd een Duitse verdedigingslinie en ljsseisteyn kwam onder artillerievuur te liggen. Met donderend geweld ploften de granaten uit elkaar op huizen en straten op de akkers en in de weiden ver toonde zich trechter naast trechter. De bevolking ver borg zich angstig in de kelders. Na drie weken kwam eindelijk de bevrijding. Na een hevig artilleriebombardement drongen de tanks der ge allieerden langzaam IJsselstevn binnen langs puinho pen en brandende boerderijen. ljsseisteyn was bevrijd. Doch de bevrijding had ons zware offers gekost. Velen vat: onze dierbaren, door allen geacht en geëerd, waren op tragische wijze om hef leven gekomen en lieten fa milie en vrienden in droefheid achter. Ook materieel had ljsseisteyn veel geleden. Onge veer vijfentwintig boerderijen znnnnherstelhnnr ver woest. Heel veel andere boerderijen en woonhuizen zijn ernstig beschadigd. Veel kostbaar vee ging verloren. En onze mooie kerk stond daar. stukgeschoten, en het prachtige, nieuwe orgel vernield en verbrijzeld. Enkele dagen na de bevrijding kwam de evacuatie. Het grootste gedeelte van ljsseisteyn werd geëvacu eerd naar andere plaatsen. Ook hierdoor heeft ljssei steyn materieel zeer veel geleden. Toen de mensen eindelijk weer naar hun dorp terug mochten keren, brak voor hen een tijd van armoede en ontbering aan, Velen, wier woonhuis verwoest of afgebrand was. gingen in kippenhokken of stallen wonen. Aan alles was gebrek, velen hadden geen kachel of fornuis meer, De aller noodzakelijkste huishoudelijke artikelen ontbraken, liet gebrek aan kleding en beddegocd was groot. Velen hadden bijna hun gehele veestapel of een groot gedeelte ervan verloren. Vele veldvruchten had men niet kunnen oogsten, en de akkers lagen daar braak en ongeploegd, doorkorven van tank- en wagensporen, bezaaid met granaactrechters en stellinggaten. Dit alles had tot ge volg. dar de landbouwende bevolking, waarvan velen op zware lasten zitten totaal yeen inkomen meer heeft. Niettegenstaande al deze verju»-ïe_n_ en moeilijkheden en de voor velen uiterst moeilijke toekomst is de be volking van ljsseisteyn niet ontmoedigd of terneerge slagen, de mensen blijven moedig en opgewekt. En ook nu weer bleken gelukkig velen bereid om el kander te helpen. De mensen hielpen elkaar met de weinige dingen, die ze nog over hadden. Ze leenden en gaven elkaar huishoudelijke artikelen, klederen, kachels, foruizen. Ze hielpen elkaar bij het herstellen va ui de huizen. Zij. d:e een motor met electrische licht installatie hadden, legden leidingen aan. en hielpen hun buren aan licht. Bij de smid worden niet zeer gebrekkige middelen landbouwwerktuigen gerepareerd en potten en pannen opgelapt. Zulk een dorpsmid die van oude kapotte en reeds eenmaal afgedankte prullen weer nieuwe bruikbare gebruiksvoorwerpen weet te maken, is tegenwoordig van onschatbare waarde. Er waren boeren, die gezamenlijk een vernielde weg in orde maakren. Er werd een café Ingericht als kerk. Dicht op elkaar JONGE MIDDENSTAND A.s. Maandag 19 Maart -al er een bijeenkomst ge houden worden van de Jonge Middenstand. Hier wor den niet alleen verwacht diegene die voor de oorlog bij de Jonge Middenstand waren, doch ook diegene die nu in aanmerking komen om als lid toe te treden. Het initiatief tot deze bijeenkomst gaat uit van en kele Jonge Middenstanders, die meenden dat in de Ven- rnijse Jonge Middenstand weer voldoende termen aan wezig waren, om ook hier weer de volle aandacht aan te besteden. Jonge Middenstanders, overal klinkt de roep tot een heid. Zeer zeker is die nodig voor Venraij. Ook voor ons |onye Middenstanders i,s een taak weggelegd om tot die eenheid te komen, nu en zeker voor de toekomst. De agenda is als volgt 1. Opening: 2. Notulen (dit is een kort verslag over de laatste vergaderingen, en tevens over de laatste beschikkingen die liet bestuur getroffen heeft, omdat de Jonge Middenstand door de Duitse overheid ontbonden werd): 3. Verkiezing voor lopig bestuur; 4. Bedevaart Smakt; 5. 40 jarig Priester- leest Van onze Hoog Eerw. Heer Deken; (i. Actuele punten door de vergadering naar voren gebracht; 7. Vaststelling contributie: 8. Rondvraag. Vergadering 19 Maart, 7.30 uur Zaal Verheugen. En nu de daad aan al onze Venraijse Jonge Midden standers. Wij verwachten U allen. Een Groen Jonge Middenstanders. gepakt wonen de mensen daar 's Zondags de gods dienstoefeningen bij. De II. Mis wordt gelezen op een klein noodaIranidat op de. beugelbaan staat. Momen teel wordt het dak van het toneel achter de café gere pareerd. Het altaar komt dan op het toneel te staan, hetgeen een grote verbetering zal zijn. het uitzicht op liet altaar wordt beter eu tueu wint plaatsruimte. Verder is er in ljsseisteyn een Commissie voor ï.and- bouwherstel opgericht- Maandag 12 Februari werd van wege deze commissie ee:t lezing over landhouwliersfel gegeven in' de koude, tochtige kapotgeschoten kerk De beide, sprekers, A. Willems en M. Jenneskens ga ver, een uiteenzetting over het doel der commissie en achtereenvolgens werden cle verschillende mogelijkhe den tol hulpverlening aan en het op gang hrengen der landbouwbedrijven besproken. Onder meer werd de aanvoer van varkens en rundvee uit minder getroffen gedeelten van het bevrijdde gebied in het vooruitzicht gesteld, Voorts werd er bekend gemaakt, dal begonnen zou worden met de bouw van noodwoningen en nood stallen, waarmee men voor het begin van de winter klaar denkt te zijn. Wij juichen de oprichting van deze commissie, wier arbeid geheel gelangeloos is, van harte toe; en hopen dat zij met veel vrucht zullen werken aan hel herstel en de heropbloei van dc landbouwbedrijven in ljssei steyn. Laten rij hun best doen om te zorgen, dat er voor dit doel hulp verleend wordt aan de getroffen land bouwers, voor zover voorlopig althans hulpverlening mogelijk is, want hier moet geholpen worden de nood is groot. T Te* zal echter zeer zeker wel van het aller grootste belang zijn, dat de boeren elkander voorlopig onderling zoveel mogelijk helpen. Laten de boeren op hun beurt de arbeid van de Commissie voor Landbouw- herslel ten volle waarderen en nauw met hen samen werken om ons Peeldorp te maken tot een bloeiend en welvarend landbouwdorp. H. v, L. ZONDAG 18 MAART Combinatie-elftal Venraij I Helmond I Terrein Leunscweg - Aanvang 2,30 uur - Entree 30 ct Repatriëring. Voor geëvacueerde inwoners van Venraij geldt het volgende Men geve naam, voornamen, geboortedatum, cc res in Venraij en evacuatieadres (dit voor personen boven 15 jaar) op ten gemeentebureati Henseniusplein Ven raij, mei her verzoek geplaatst te worden op de wacht lijst. De personen, die op deze lijst ingeschreven wor den, moeten eerst politioneel en politiek onderzocht worden en krijgen daarna een plaats op de lijst van binnenkomende personen. Hierbij genieten voorrang 1) zij, die sedert de eerste Lijd in Venraij werkzaam waren en ronder bun gezin thans nog werken in het algemeen belang; 2) onmis bare offciele instanties: 3) landarbeiders; 4) arbeiders en zaken de landbouw en voedselvoorziening betreffen de; 5) bouwvakarbeiders, zakenlieden in algemene zin. 1 Lierbij moet worden op ,cmerkt dat teder die." in hef arbeidsproces wil ingeschakeld worden zien steeds In verbinding moet stellen juet den Leider van het Ar beidsbureau, Marktstraat 10). Indien nu mei toestemming van de Geallieerde auto riteiten een bepaald aantal mensen definitief in Veuraii terug mogen komen, krijgen deze een oproep. In de tijd, die ligt tussen de aanmelding en de oproeping kan men zijn woning in orde maken eu aan Gemeentewerken verzoeken het huis te keuren. Wanneer men zich na de oproeping meldt, ontvangt men een bewoonbaarheids verklaring en een stempel op het persoonsbewijs. Daar mee gaat men naar de Kazerne, waar het aantal binnen gekomen personen geregistreerd worden en nogmaals de persoonsbewijzen afgestempeld worden Met de be- woonbanrheidsverklaringen gewapend gaat men naar het stadhuis, alwaar dit papier afgestempeld wordt, ver volgens stapt U naar de Town Major op de Grote Markt en na accoordverklaring mag U dan gaan wo nen in her huis op de bewoonbaarheidsverklaring aan geven. Dit alles geldt dus voor mensen, die in Venraij weer willen gaan wonen. Ver blij rpassen voor korten duur. Wil uien gedurende een korte tijd b.v. voor het op bergen van zijn goederen in Venraij komen, dan wen de men zich tot de Opperwachtmeester of gemeente huis voor een dag of weekpas. Deze gelden uitsluitend voor overdag en men moei dus builen de gemeentekom slapen. Nogmaals wordt er met nadruk op gewezen dat dc kom van Venraij nog steeds niet open is voor vreemdelingen. Huur van huizen eet. Er zijn natuurlijk mensen, die geen huis meer hebben. Ook hiervoor is een regeling getroffen. Er zal zeer streng oja gelet worden dat alleen hij een woning krijgt, die er hel meeste recht op heeft, dat ontleend wordt aan de belangrijkheid van het werk dat men in Venrail verricht. Indien men er dus al in geslaagd is een woon gelegenheid, dank zij onvermoeid werken te krijgen, dan geeft dit LI. ook al hebt LI contact met de eigenaar of hoofdbewoner, absoluut niet het recht deze woon ruimte te betrekken. II moet dan wederom op Lang straat 60a een bewijs afschrift, uittreksel van deze over eenkomst inleveren en indien mogelijk wordt met Uw verzoek rekening gehouden. Voorop wordt dus echter gesteld dat I slechts hij een woning krijgt, die daar krachtens zijn werk het meeste recht op heeft; 2) alleen met volledige medewerking van allen en opoffering van alle goedwillende inwoners een herbevolking mogelijk is. ONS PEELVOLK iiimiiiiiiiiilniiiiiiii.iimiii iiiiiuitiiiiimiiiiiitiii'iimiiiiiiiiinu iiiiiiii inmiiiiiiiiiiii i li iiiiin: iiiiim: ii iiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiii Waar ik deze week. jeaweeli! beu Tiet mijn strntcwfeernetmchietleze-', tk weer n-. r nier r.i.i d? rr-.cs-andeu u'nm blijken de bevrijde mens naar de depu te trekken. En of het cu eer. intuïtieve greep is geweest, feit is het in ieder geval. dar :k op een pegeven moment vol spanning i:i r.e kiEKy lie deren van Jeremia zat te lezen II weet wel die profeet, die be" har slecht: volk van IsraïJ de onder gang van Jeruzalem voorspelde en die achteraf zijn treurnis Uitzingt over de troosteloze puinhopen van cle irotse Stad Wo een xtxhliqe beschrijving van menselijke vuilheid en ellende, wat een treffende gelijkenis met de woestenij waarin wij leven. Be profeet zweept zrji: touni lel. uit repen de veroorzaker s var deze oi.der- flantj„een puntige pijl is hun tong, wat zij spreken i.. lengen, met de :i:und wenst men een ander vrede, naar innerlijk legt ra en hem lagen' er. zo gaal hij verder te keer tegen de ontuchr, de zwarte lum- del. de rechteloosheid, en de laster, Deze litanie van pessimisme, lezers, zo; de mens. dip lerir m deze van God cu alle goedheid schijnbaar ver- Iarcr oorlogsgebieden, -rr dc donker Ie en vertw';felste dagen van zijn leven brengen, zo jzreima nier eindigde in een hoopvol vrager. Waarom r.o.tdi G j ons dati voor eeuwig vergeten, wanton ons voor lang verlaten r.ezer ik ben t:u eenmaal geer. kerk- nis, zoals men bet wel eens war on eerbiedig uitdrukt, en ik voel mij er ook bek-uuial niet tor gedrongen om hier van- ul L re stratosfeer eens gauw Uw preek voor „io:i:,[ri;.u:de Zondag klaar te maken, maar dil is hel waarnaar wii zochten w.ierr w j lil de kelders o:j ieder granaat Iluiten maar weer aan een nieuwe rozen krans begonnen. Eureka i lk heb lier gevonden Wij hebben ons suf gepeinsd over de beste nieuwe regering, ever ren corporatieve ordening, over wip eigenlijk gezuiverd moest worden, en inmiddels rookten wij players in tnussn om onze prgenis ut te kun.r.eii blazen. Eureka Want wat helpt ons illeen eet sterk Militair Gezag, of tien ,,Boiul van Goede Vaderlanders' pl hoe al die nieuwe gezelschappen van goor.e en vechtende mensen mogen heten War eigenlijk is de zin van de weder opbouw van er-i' sir d of dorp waarin dc mens alleen slc-elils zoekt de door God omverworpen rorer v.m Ouzel weer op te zetten Is he: lasten naar een juiste regerings vorm in het groot of tl hel klein in een kring vtui alleen zich zelf zoekenden cc zierden niet iets byper-bespott?t ks Wat willen wij kleinzielige mensjes kort geleden nog in elkaar kruipend bi; l-et non-suizen der bommen, nu denkend, dat wij het alleen voor ons zelf en tegen elkander kunnen klaren 1 D. - onmisbare hit'p van Boven ol dat klinkt II ah; eer gemeenplaats zat hens n,el kennen onder dit IJdele en ge mene r i i-nseti ge w urm. Onze bes's eenheidsbeweging, onze doeltreffendste zuiveringsactie, ons snel ste opbouw-urgentie-pluu, ons Hoogste Gezag, dit alles knnit bijeen in een woordje „God" in ons werken en ploe teren. Zonder deze diep doorgedrongen "gedachte bij iedere getroffene, bij iedere zuiveraar, bij iedere adviesmar is alle wederopbouw nutteloos, ieder wijs re geren zot. Jeretr.ia. lezer, was een vpnviflig pro feel en Jeruzalem werd opgebouwd, maar niet in de geest waarin wij onze wederopbouw vvrfru.Traelen. „Picard" ""uil iiiiiiniii1"7

De Zwijger | 1945 | | pagina 2