thEucopa'vciii^UeicL WAARSCHUWING! Ie JAARGANG NA DE BEVRIJDING. ZATERDAG 17 MAART 1945 - No. 17. PRIJS PER NUMMER 15 CENT. Al leit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met groter glans uit as en stof herrijzen. (Vondel) De maatregelen die genomen zullen worden t.o.v. een militair totaal verslagen Duitsland zullen liggen op politiek, militair, sociaal, economisch en cultureel ge bied en zullen ten dele bepaald worden door de eisen die de veiligheid van Europa stelt ten aanzien van een crimineel, wreed aggressief, wantrouwend, hoogmoe dig, stijfhoofdig, sentimenteel, pathetisch volk. De uitgebreidheid en de hardheid van die maatrege len zullen ten dele afhangen van de houding die 't Duit se volk zelf zul aannemen na de nederlaag. De houding van dit volk blijft echter vooralsnog een duistere factor en het zet alle reëducatie plannen, waaraan men zich vooral in Engeland te buiten gaal. op losse schroeven. Lord van Sittard meent ..Men kan de ziel van een volk veranderen. Dil is met andere volkeren gebeurd. Waarom 't Duitse niet Omdat het nooit geprobeerd is. Een grote poging is noodzakelijk. Gij hebt gezien welke veranderingen 't Duitse karakter móet onder gaan. De kuur moet radicaal zijn en grotendeels door de Duitsers zeil uitgevoerd worden. de-eerste zin een juiste gedachte be vat gaat men aan 't geheel twijfelen als men leest dat de Duitsers dit werk van heropvoeding zelf moeten op knappen. zij het dan met. al oi niet gewaardeerde, hulp van buitenaf. Die heropvoeding zou dan enige zelf kennis, zelfkritiek en schuldbewustzijn vooronderstel len. De oorlog van '14—18 maakt ons sceptisch, deze gevoelens waren toen een zeldzaamheid bij de toenma lige leiders; een Hugo Ball stond toen vrijwel alleen, t Is daarom noodzakelijk Europa's veiligheid niet alleen te baseren op een mogelijke Duitse bekering; zeker niet op die onechte, niet innerlijke bekering, die sommige Duitse leiders te zien geven in het reeds bezette gebied en die ons slechts met nog groter wantrouwen kunnen vei vullen. Rovendien, wat blijkt er tot nog toe van een verzet in 't Duitse volk tegen de „Gotterdammering' die de Nazi's over haar laten komen Het is verbazingwekkend weinig want de aanslag op lliller in Juni 1944 kan men moeilijk zien als een poging tot een vernieuwing van een Duitse geest. Deze (schijn/ bare?) apathie (of stijfhoofdigheid?) is zeer gevaarlijk en maakt 't absoluut noodzakelijk bij de constructie van Europa's veiligheid niet te rekenen op positiefwerkende krachten in Duitsland zelf. Van buitenaf zal die veilig heid gebouwd dienen te worden en 't zonder humani- tair-idealistische dromerijen. De bestraffing der oorlogsmisdadigers is slechrs een eerste stap in die richting. De houding der geallieerden in deze kwestie, zal ongetwijfeld vastberadener zijn als in 1919. hetgeen blijkt ook uit de houding die de. nog slechts weinige, neutrale staten t.o.v. bekend zijnde oorlogsmisdadigers zullen aannemen. De houding van de U.R.S.S. is reeds gebleken uit de processen in Char- kow en Kiew; een van de drijvende krachten die deze vergelding eisen is llya Ehrenbourg wiens artikelen herhaaldelijk in de pers van België en Frankrijk voor komen. De bezetting van Duitsland en daarmede de vernieti ging van het militaire- en nazi-apparaat is een noodza kelijke voorwaarde voor de constructie van Europa s veiligheid. De zone's van de bezetting der verschillen de legers zijn op dc conferentie van Yalta gewijzigd om Frankrijk eveneens de gelegenheid te geven als 4e mogendheid controle op Duitsland uit te oefenen. Hoe deze hezetting zal geschieden, hetzij plotseling door t capituleren van Duitsland oi geleidelijk, door een lang zaam afnemende strijd van steeds kleiner wordende partisanengroepen, is niet duidelijk. Sommige Franse weekbladen verwachten geen eigenlijke overgang van oorlog in vrede, maar een lang aanhoudende partisa- nenoorlog zij publiceerden uitvoerige bijzonderheden over de voorbereidingen die daartoe in Duitsland ge troffen worden. In ieder geval zal 't Franse leger, met zijn eigen ervaring opgedaan in de Maquis, zeker klaar komen met deze partisanen. De grenzen van/Duitsland zullen vooreerst bepaald worden door een noodzaak van compensatie van ver loren economische rijkdommen van bevrijde volkeren en dan pas zal 't belang van Duitsland ter sprake komen. De Conferentie van Yalta heeft hijvoorheeld Polen een grens gegeven die in t Oosten loopt volgens de Curzon-iijn( een lijn bepaald door een zeker niet pro- Russische, Geallieerde commissie in 1918) met enkele verbeteringen ten voordele van/ Polen. Polen verliest hierdoor een groot, in een aanvalsoorlog tegen Rusland verkegen. gebied maar zal als compensatie hiervoor terugkrijgen een aanzienlijk deel van Oost-Pruisen (ten Westen en ten Zuiden van Koningsbergen) en de. in dustrieel zeer rijke, Silezische provincie, 't Lijkt zeer waarschijnlijk dat dc Duitse bevolking in die gebieden zal moeten emigreren naar hun ..Heimat Deze dicta* ioriale .beslissing tn.v. Pol* '1 ia.formeel zeker niet fraai, maar de gehele gang van zaken in 't Oosten maakt deze beslissing begrijpelijk en redelijk. Indien nu bovendien cle berichten van de ..Spectator" van 9 Februari en van de Dziennek Polski (Pools blad) waarin bijzonderheden voorkomen over 't harde optreden der Russen t.o.v. het Poolse partisanenleger en, t.o.v. degenen die voor de Poolse regering te Londen hebben gewerkt en geijverd, onwaar blijken te zijn, maar daarentegen Pierre Bour- dan ..Carrefour' I0-2-'45) gelijk heeft, indien hij zegt dat de Russen in de door hen bevrijde en bezette ge- bicden steeds gematigd optreden, realistisch en de eigen bestuursorganen van 't land niet aantasten, dan kan Polen, na eindelijk berusting gevonden te hebben en on derling vrede, een betere en verdiende toekomst tege moet gaan. in epn sterke, door de geallieerde gegaran deerde. onafhankelijkheid. Maar om op de Duitse grenzen terug te komen Tsjecho-Slowakije zal wederom herrijzen; Oostenrijk zal weder onafhankelijk worden, waarbij 't de nodige economische mogelijkheden zal dienen te krijgen om zijn onafhankelijkheid te bewaren zodat 't dan zeer wel mo gelijk is dat Duitsland ook in deze gebieden enige veren zal moeten laten. Ten aanzien van de Westelijke grens mag herinnerd worden aan de verklaring van Minister van Kleffens die voor Nederland 't recht voorbehield compensatie te eisen in de vorm van grondgebied voor de tijdelijk verloren gegane geïnundeerde gebieden in Nederland. De belangrijkste kwestie in 't. Westen echter is wie zal de wacht houden aan de Rijn-oevers Generaal de Gaulle sprak op de vooravond van de conferentie van Yalta, toen hij dus zekerheid had niet op de conferentie aanwezig te zullen zijn. voor de radio en hij eiste 't recht op een permanente bezetting van de Rijn-oevers van het ene uiteinde tot het andere. Deze arrogant aandoende eis (immers de bijdrage van Frankrijk in deze oorlog is relatief gezien zeker nog veel kleiner ais b.v. de Nederlandse bijdrage in de oor log) wordt Frankrijk ingegeven door een begrijpelijke verlangen naar grotere veiligheid. En men kan mee voelen met Generaal de Gaulle dat 't een hard lot voor hein is de erfenis van vier jaar verraad te moeten dra gen en nog niet erkend te worden als de gelijke van de „Big-Three In het Oosten is Rusland bezig een zware barrière op te richten tegen het Duitse gevaar; 't is dus des te meer gewenst ook in 't Westen een dergelijke barrière te scheppen. Economisch gezien heeft echter de mogendheid die 't Ruhrgebied controleert een overwicht over geheel Europa (Rusland en Engeland uitgezonderd) en Enge land wenste na de vorige oorlog niet mede te werken aan de vervulling van gelijke verlangens van Frankrijk dit voortkomend uit rijn traditionele evenwichtspolitiek. Intussen heeft Engeland ondervonden dat t niet ir.eei zijn eilan^sveiligheid heeft en dat ook zijn grenzen bij de Rijn liggen. Mogelijk is de wacht aan de Rijn mili tair gezien niet meer afdoende, indien men rekening houdt met de nieuwe wapenen, Een blijvende algehele controle van een internationale kleine commissie met grote bevoegdheden en sterke strijdkrachten ter zijner beschikking zullen dan: ook waarschijnlijk noodzakelijk blijken te zijn. Minister Bidault (Buitenlandse Zaken) heeft Intus sen water bij de wijn gedaan en verklaard Frankrijk wil het Rijngebied politiek en economisch aan de con trole van Berlijn onttrekken" daarmede dus niet zon der meer de rechten der andere Westerse mogendhe den w o. Nederland terzijde schuivend. De recente conferenties van Minister Spaak van België te Parijs hebben zeker o.a. de Rijnkwestie lot on derwerp gehad, terwijl de conferentie van Minister Bidault te Londen eenzelfde doel gehad zullen hebben. De economische maatregelen t.o.v. Duitsland vallen gedeeltelijk samen met de politieke; de Rijnkwestie heeft tevens een economische zijde, zoals alle grenswijzi gingen. Uit de noodzaak van herstelbetalingen in natura, volgt dal 'l niet de bedoeling is de Duitse industrie te vernietigen, 't geen dan ook niet alleen voor Nederland maar voor geheel Europa een verarming zou beteke nen. Harold G. Moulton en Marlio geven in hun hoek ..The Control of Germany" vele rationele maatregelen aaai'li? genomen zouden dienen te woirJeu.i,\m een her bewapening van Duitsland te voorkomen o.a. verbod van enkele oorlogsindustrieën in 't Rijngebied o.a. de synthetische olie-industrie verbod van ceri lucht macht een internationale luchtvaartmaatschappij voor 't Duitse gebied verbod van electriciteitsop- wekking in Duitsland levering van eleciriciteit uit sluitend door buitenlandse centrales waardoor een vei lige controle mogelijk is op de Duitse industrie een internationale commissie van toezicht in Duitsland („Vrai" 24-2-1945). Andere maatregelen zoals 't omvormen van Duits land tot een landhouwstaat. rantsoenering van metalen zoals antimoon, bauxiet, chroom, nikkel, mangaan: ver deling van Duitsland in kleinere staten ziin minder ra tioneel of technisch onuitvoerbaar. Economisch krijgt Duitsland nog een zware pil te slikken, indien Rusland ernst maakt met zijn eis voor millioenen Duitse arbeids krachten voor de wederopbouw in Rusland Uit de reeds nu bekend, geworden plannen met 't na oorlogse Duitsland, en gezien de vernietiging waaraan Duitsland ten prooi is, kan men met zekerheid vaststel len dat Duitsland na deze oorlog niet. meer in staat zal zijn opnieuw in korte tijd een oorlog te ontketenen, (en naar wij mogen veronderstellen ook niet onder zijn vij anden) Dit niet-meer-oorlog is echter slechts 'n negatief re sultaat. in hoeverre de resultaten van een reconstructie van Europa positief zullen zijn d.w.z. een werkelijke vrede en een algemene welvaart in Europa zullen terug keren, zal afhangen van een verdere nauwe samenwer king van de „Big-Three" met een diep inzicht gepaard gaande voor de billijke verlangens der andere mogend heden. De conferentie van San Francisco zal een ver dere stap blijken in die richting en ik ben overtuigd dar Berr.jard Shaw we,er eens ongelijk had toen hij verklaar de dat de conferentie van Yalta ,,het rneest onbeschaam de sprookje is dat ooit de bende kinderen die wij zijn op politiek gebied, vermaakt heeft". België, 2S-2-'45. O. Met nadruk wordt er op gewezen dat men onder geen voorwaarde onbekende voorwerpen aanraakt of op eigen gelegenheid tracht uit elkaar te halen. Tevens wordt iedereen verzocht toe re zien op onze jeugd, die zich de laatste tijd schijnt te amuseren met allerlei gevonden onontplofte projectielen, Men zij zeer voorzichtig. «De Zwijger» Weekblad voor Venraij en Omstreken. Voorheen illegaal ver* suliencn in Noord* Limburg. Drukkerij Fa. L. J. GEER1S-ROXS Helmond - Teleluon !53 Corr.adres Molenstr. 64, Helmond. Stations tv. 41. Venraij (voorlopig) Duitsland

De Zwijger | 1945 | | pagina 1