Op de slijpsteen! H.A.R.K., AFDELING VENRAIJ Heropend H.H. Fruittelers Schoenreparatiewerk POOTAARDAPPELEN J. M. van Gerven „De Zwijger Repalrierende Venraijers Bergweg 2 - Venraij De beslissende keus Het nieuwsblad voor Venraij en omgeving 4 ,.DE ZWIJGER Hoeveel mensen leven bewust Hoeveel mensen heb ben een vast doel, waarnaar zij hun leven richten en waaruit zij de energie putten, om met vaste hand een rechte voor te ploegen O. zeer veel mensen zijn schijnbaar een en al activi teit, maar bij de allerbelangrijkste aangelegenheden van het leven zijn zij passief zonder enig beginsel zijn zij de weerloze buit van hun toevallige omgeving, van hun sLeeds wisselende kennissen, van hun eigen lui men en grillen en heel hun leven zijn zij een speelhal, Zij zijn hulpeloos als een schip zonder roer op de om- stuiinige wereldoceaan het levensideaal, de richting wijzer in hun leven ontbreekt, zij hebben geen keus gedaan. Activiteit kunnen zij niet ontplooien, hel is een spelen met uren en ogenblikken, hun leven is een lege bezigheid. Zeker, waar het hun beroep betreft, hebben zij hun keuze gedaan nauwkeurig zijn alle voor- en nadelen overwogen, zij mochten eens niet slagen in het leven, een schande voor de familie Zij zijn ook goedhartig, hoogst fatsoenlijk zelfs, zijn keurig gekleed en hebben charmante omgangsvormen. Toch zijn zij verwaarloosd in merg en been uit louter begïnloosheid zii hebben geen keus gedaan 1 Neen. zij hebben niet liet slechte gekozen, Gocl be waar me Maar zij hebben juist helemaal niet gekozen tussen goed en kwaad. Zij willen voor hoogst fatsoenlijk en eerbaar door gaan, maar zij nemen in sexuele verhoudingen een af wachtende houding aan, spelen met ogenblikken en toevallige omstandigheden, laten zich meeslepen door een prikkel van hel moment envóór zij het weten zijn het schurken geworden, die even later walgen van hun eigen schunnigheid. Zij hebben zich ook niet voor de leugen verklaard, maar zich ook niet als ideaal gekozen steeds oprecht te zijn. Ook hier laten zij zich gaan in een opwelling van het ogenblik en eensklaps zijn zij een leugenaar een gewetenloze zwetser geworden. Zij zijn ook nooit van plan geweest zich in te laten met oneerlijke zakenpraetijken, maar een heilige keus tussen eerlijkheid en smerigheid hebben zij nooit ge daan. Zij wachten eenvoudig af, hoe de dingen zullen lopen, zij spelen met kleine valsheden en begrijpen niet. waarom sommige lui dat nu zo ernstig opnemen. Plot seling zijn zij een roofdier geworden, een roofdier in de jungle. ,,Och, dat heeft het leven zo gewild", zegt men dan. Wie niet bijtijds zijn keus doet wordt door het leven op verschrikkelijke wijze meegesleurd. „Sincere". Verplaatsing Bureau. Hef bureau voor inlichtingen van het Nederlandse Rode Kruis (Rode Kruis Post), voor inlichtingen en opgave voor kinderuitzendingen en voor inlichtingen en opgave van behoeften van de H.A.R.K. is voortaan gevestigd in het voormalig woonhuis van Küpers, ga ragehouder op her Hcnseniusplein, Kamer Ne. 4. Voor inlichtingen Rode Kruispost is het bureau ge opend van 9 tot 12 uur en van 2 Lot 5 uur. Voor betalingen alleen voormiddags van 9 tot 12 uur. Spoedgevallen H.A.R.K. Dagelijks zal juffr. Thfelen op liet bureau Henseniusplein (kamer 4) zitting houden van 10 tot 11 uur. Men kan dan bij haar bonnen alleen voor spoedgevallen aanvragen. Spoedgevallen zijn slechts, die, waarbij plotseling door ziekte of nabije be valling dringende behoefte aan goederen bestaat. Met de meeste nadruk wordt verzocht niet voor nor male behoeften aan te vragen. De H.A.R.K, kan nu eenmaal niet de gehele gemeente ineens bedienen. Ieder kerkdorp en de kom, allen krijgen om beurtpn hun deel. U kunt Uw behoeften natuurlijk op bureau Hcnsenius plein nog nader opgeven, indien LI meent, dat de meis jes die rondkwamen enkele artikelen niet hebben opge nomen. LI zult echter Uw beurt af moeten wachten. Het bureau Draaistraaf 24 herbergt alleen nog de ad ministratie. Voor spoedgevallen kan men daar terecht om bonnen te laten maken voormiddags tussen 10 en 11.30 uur. Dus na aanvrage op Hcnseniusplein. Tevens xan men op dit bureau de leidende personen van de H.A.R.K, en her Nederlandse Rode Kruis spreken. Het depót H.A.R.K. (Magazijn de Zon. Groote straat) is voor spoedgevallen alleen geopend des voor middags van 11 tot 12 uur (dus voor afhalen van goe deren). Dezelfde openingsuren gelden voor cie magazij nen voor andere goederen. Andere personen, dan zij, die goederen voor spoedgevallen in ontvangst moeten nemen, worden voortaan nier meer toegelaten. Uuitzending kinderen naar Engeland. De inlichtingen omtrent uitzending van kinderen uit Venraij naar Engeland kunt LI krijgen op het Neder landse Rode Kruis-bureau (Henseniusplein Hier kun nen de ouders, die kinderen wensen uit te zenden, te vens hun opgave doen. Ter voorkoming van abuizen wordt nog medege deeld, dat deze uitzending alleen mogelijk is voor kin deren van 8 tot en met 14 jaar. Indien teveel kinderen worden opgegeven (wat wei te voorzien is) zal moeten worden uitgezocht welke kinderen in verband met de grootte van het gezin en de noodzaak in verband met de gezondheidstoestand er het meest voor in aanmerking komen. Ook de Venraijers. die nog geëvacueerd zijn in an dere plaatsen kunnen hun kinderen bij de Rode Kruis- afdeling re Venraij opgeven. Dit heeft het voordeel, dat LIw kind dan eventueel met de Venraijse kinderen mee kan gaan. Men geve het kind in dit geval dan schrifte lijk op niet vermelding van geslacht en geboortedatum, benevens evacuatieadres en vroeger adres te Venraij. Voorts zij nog medegedeeld, dat circa 50 kinderen van Venraij met de eerste uitzending mee zullen mogen. Deze uitzending zal zijn in Mei a.s. De meisjes en jon gens komen in een afzonderlijk kamp. In beide kampen is geestelijke verzorging. Vóór de uitzending worden alle daarvoor aangewezen kinderen gezamenlijk te Helmond gekeurd. De gehele uitzending en het verblijf in Engeland zijn kosteloos. Vorderingen aan Evacuatietronrmissie van voor de bevrijding. Zij.die nog vorderingen hebben op de evacuatiecom missie. die zorgde voor de Overloonse en andere ge- ëvacueerden. dienen deze vorderingen in fe leveren op her bureau Nederlandse Rode Kruis (Henseniusplein). Naar wij vernemen is het hele gehied ten Westen van de Maas vrijgegeven en is een pas om daar te reizen niet meer nodig. Indien Uw woning bewoonbaar is kan de Burgemeester U een vergunning geven en mag iedere evacué weer naar zijn plaats terug. BURGERLIJKE STAND vv Repatriërende Venraijers kunnen de eerstvolgende bonperiode. tegen overlegging van het bewijs van het hoofd van de Repalrieringsdieusl. bonloos en koste loos huu wanne maaltijden betrekken van de Rijks keuken te Venraij. Deelname aan de Rijkskeukens te Venraij betekent Ie. Goed eten tegen lage prijs, 2e Besparing op levensmiddelen en brandstoffen. 3e. Tijdsbesparing voor huismoeders. 4e. Inlichtingen worden direct kosteloos verstrekt op Bureau Rijkskeukens. Lokaal Kupers. Hen seniusplein 9. Kamer no 2. Deelname voor iedereen opengesteld, tegen inlevering van aardappelbonnen en een verban per 14 dagen. Prijs per warme maaltijd 0.30. Bureau Rijkskeukens. Brood- en Banketbakkerij van GEBR. HOEDEMAKERS, LANGSTR. 2, VENRAIJ Denkt er aan en vergeet niet Llw WINTERBESPUITING voor vruchtbomen. Nog voorradig Winter- en Zomersproei mid delen. Tevens kankerdood voor het dicht- smeren van gescheurde takken. Beleefd aanbevelend, A. W. HERMANS - LANGSTRAAT 60c kan in beperkte mate worden aangenomen. Zodra de lederpositie verbeterd is, zullen wij LI dit bekend maken. Betaling voorlopig a contant. Maatwerk kan tot nadere aankondiging niet gemaakt worden. G. DIERENDONCK - IJSSELSTEYN I 69 B GEWESTELIJK ARBEIDSBUREAU VENLO BIJKANTOOR VENRAIJ Hiermede maak ik bekend dat mei ingang van 12 Maart 1945 de zitdagen op de hulpposten van het Arbeidsbureau alhier worden ge wijzigd als volgt MERSELO Alleen Donderdag van 9—12 uur v.m. op het Jeugdhuis. OIRLO Iedere Woensdag en Vrijdag van 912 uur v.m op het Voed.selbureau te Oirlo. MEERLO Woensdag van 25 uur op liet Gemeente huis. De Leider van het Bijkantoor Venraij. E m. B a r t e 1 s. Gelegenheid om goedgekeurde poofaardappelen te bestellen. Bestelbonnen mede le brengen. Verantwoordelijk voor de gehele inhoud A. W. A. Week van 26 februari t:m 4 Maart G tlioo r ten; Vocsten, Martina P.. I^agfieidseWeg A 13; Swinkeb. Theodora M.. Schriele K 98: Pelzer. Miehiël W. Endepoel B 30: Droeeen, Jozef G. P. M.. Heide T. 34. O v i> r I ij il e u Bunants, Jozef W. H.. oud 4 maanden, overleden tc Deur- ne; Janssen, Johanna M, oud 75 jaar. wed. var. Maes, M., van Je Ven, Theo doras (5.. out; 18 jaar, overleden te Hel mond; Sv-inke's, Theodora M„ oud 7 dagen. Ondertrouwd: Sassen Lconardus. oud 24 jaar, schilder te Venraij en van Kessel. Wilhelmiim II. C oud 20 jaar. dienstbod? le Venraij; I k-ndriks Marti- nas J.f oud 27 jaar, Inspecteur Spaarkas, wonende te Deuriie. en Fkurkens Maria P. II., oud 24 jaar. zonder beroep te Venraij; Janssen Marünus J, H,. oud 31 jaar. .os arbeider, wonende te Venraij. en Proosten Reqina M., oud 25 jaar, zen der beroep te Venraij. H u w e 1 ijtlc e n Verstoepen Johan nes A. C„ oud 28 jaar, bakker te Ven- raij, en Doric- Anr.a G M.. oud 22 jaar. zonder beroep, wonende te Vierlings beek.

De Zwijger | 1945 | | pagina 4