Venraij's nieuws Lustrum Boerenbond Merselo R.K. Venraijse Middenstandsvereniging i IN MEMORIAM f Naar wij vernemen is mei. Hennie Poels thans vijl jaar werkzaam te Ver. ra ij als kraamverpleegster. In deze eerste vijf jaren verleende rij haar gewaar deerde hulp hij het ter wereld komen van 985 jonge Ven ra ij er s Mochten velen in hel: begin van haar loopbaan nog wal vreemd tegenover dit frisse, vrolijk,, jonge meisje staan, thans keilt iedere moeder haar als de bemoedi gende hulpzame kraehl in bange uien. Alhier werd op Zondag 25 Februari direct na de Hoogmis in dp Haal H. Arts een vergadering gehouden van de plaatselijke Boerenbond. Alle vroegere leden van de Boerenbond benevens alle |onge Boeren vanal 28 jaar waren op deze vergadering uitgenodigd. Om reden hel oude Bestuur in zijn geheel was afgetreden stond deze vcrgadeiing ondei leiding van den Geestlijken Ad viseur den Zeer Eerw. Heer Pastoor. Deze opent de vergadering met een gebed voor de in deze oorlog ge storven medeleden, voor hen die nog in de vreemde vertoeven en verder voor allen welke nog ander de oorlogsomstandigheden Ie lijden hebben hij heef de tal rijk opgekomen Oude en Jonge Boeren van harte wel kom. In zijn inleiding memoreert spreker de gebeurtenissen van' de laatste d jaren en zegt dat de overheid de wens de G A. stelt dan ook de stemming van 7 vertrouwens- zouden kiezen die dan de wensen en verlangens der Boeren bij de bevoegde instanties ten berde kunnen brengen en verdedigen. Als zodanig is dan ook deze vergadering bedoeld en de CA. stelt dan ook de stemming van 7 vertrouwens mannen uit onze Afd. welke tevens liet Bestuur van de Boerenbond zullen vormen, aan de orde. Een 4 tal stemopnemers worden benoemd. Na gehouden stem ming bnjkcrr te zijn vprkort-rr P~ Fubbeil. Ant. i ju Rijs- - wijek. P. G. Michels. Joh. Arts-Aben, J. Wilms, M. J. F.monts en VI van Hoof. Bij een hierna te houden stem ming voor een Voorzitter wordt met grote meederheid gekozen de oude Voorzifter, de beer P. Pubben. Tussen de stemmingen door geeft de G.A. de gele genheid wensen ol verlangens naar voren te brengen welke dan straks door het gekozen Bestuur bij de be voegde instanties ter kennis zullen moeten worden ge bracht. Verschillende punten worden naar voren gebracht os. het zo spoedig mogelijk opruimen der mijnen en ander gevaarlijke projectielen, om zoveel mogelijk de grond voor de Voedselvoorziening productie! te kunnen maken. Het nijpend tekort aan paarden, de kwestie van vreemd vee. Op verzoek van de G.A. licht de ook ter vergadering aanwezige Bureauhouder van Bureau Venraij deze kwestie nader toe en zegt dat aües in het werk wordt gesteld om hiervoor een goede oplossing te vinden, o.a. kan hij mededelen dat er zeer waarschijnlijk paarden ingevoerd zullen worden. Ver- cei wordt nog opgemerkt dal wannepr er paarden -Lil len komen of er dan voldoende tuig aanwezig zal zijn. Dan wordt de aandacht gevraagd voor de in slechte toestand verkerende wegen cn walerlosingen. Er wordt opgemerkt dat de prijzen der artikelen van de Boeren te laag zijn. Hier kan de G.A opmerken dat hij gehoord heeft dat verschillende artikelen reeds iets verhoogd zijn of binnenkort zullen worden De winstmarges der tussenhandelaren zijn te groot in verhouding tot wat de Boer voor zijn producten ontvangt'. De consumenten dienen te worden voorgelicht omtrent de door de boe ren ontvangen prijzen. Verder wordt nog opgemerkt dat hier en daar nog cadavers van in de oorlogsdagen verongelukt vee liggen welke nu toch onderhand wel eens opgeruimd dienden te worden. Den G.A. zegt dar dit verband houdt met hel eerste punt, hpt opruimen der mijnen en dal dit dan ook wel gelijktijdig kan en zal geschieden. Den G.A. zelf zou de overal verspreid begraven liggende gesneu velde militairen opgegraven wensen om dan; op een centrale begraafplaats opnieuw ter aarde te worden besteld. De nieuw gekozen Voorziler, de heer Pubben, dankt de vergadering ook namens de overige Bestuursleden voor hef in hun gestelde vertrouwen en beloofd zijn beste krachten le zullen geven om de belangen der Boeren steeds naar vermogen te behartigen, De G.A dankt hierna de vergadering voor het goede verloop, de stemopnemers voor het door hun verrichte werk en sluit met de christelijke groet. M.A. „DE ZWIJG ER5' Op 28 Februari 1945 hield de R.K. Venraijse Mid- denstnndvereniging haar eerste bijeenkomst na de be vrijding. De voorzitter heette het bijna voltallige be stuur en een 60 ral leden welkom. Wij moeten niet. ver gelen dut we in een noodtoestand leven en dat alles niet gaan kan als we dal graag zouden hebben. De midden standers moeten echter laten zien dat zij er zijn en zich niet op zij lalen zetten. De geestelijke adviseur kap. van Wijngaarden feli- citerde de aanwezige leden met hun behoud na de bange dagen ronde de bevrijding. Hij hoopte te kunnen reke nen op de middenstanders van Venraij bij den opbouw van een betere wereld waarin het sociale element op de voorgrond moet staan. De standsorganisaties rullen hierin een hplangriike rol komen le vervullen. Dhr. Pijls vroeg oi hel niel mogelijk was een gemeen schappelijk graf op te richten voor de tijdens de oorlog gevallen slachtoffers. Dit zal ter zijner tijd aan de orde komen. Nu is de tijd ervoor nog niet gekomen. Over de repatriëring van Venraij weid uitvoerig door verschillende leden van gedachten gewisseld. C.N.V. werd hulde gebracht voor wat zij gedaan heeft voor de terugkeer van verschillende mensen naar Venraij. Als afgevaardigde naar de Raad van Advies voor de gemeente Venraij werden met algemene stemmen be noemd de heren J. Derksen en J. Verheugen. Zodra de definitieve vorm van de middenstandsorganisaties bekend is zal een nieuw bestuur gekozen worden en zullen ook nieuwe afgevaardigden gekozen worden. Zolang de noodtoestand duurt zal het oude bestuur aanblijven. (Sic Waar bJiift de verjonging in de Mid denstand Red.). De verschillende bestaande vakgroepen worden ver zocht in de komende dagen een vergadering te be leggen waarin de problemen van deze lijd besproken zullen worden, waarna op Vrijdag 9 Maart een bespre king zal plaats hebben tussen het bestuur van de mid denstandsvereniging en 2 afgevaardigden van elke vakgroep. De voorzitter doet een beroep op de leden in de ver schillende vakgroepen om vooral nu samen le werken. Collega's die door de oorlog zwaar getroffen zijn moeten geholpen worden. De. naastenliefde moet hier boven alles staan. Als voorbeeld werden de slagers aangehaald, die thans voor gemeenschappelijke reke ning werken eit Je gemaakttT vrnst gctt-idelijlc "ver delen De geestelijke adviseur doer mededeling van het aan staande 40-jarig priesterfeest van onzen Eerw. Heer Deken. In een volgende vergadering zal hierover nader gesproken worden. De voorzitter dankt allen voor de goede opkomst en hoopt spoedig ccn tweede vergadering bijeen te kunnen roepen. INGEZONDEN STUKKEN Wanneer wij hier de eerste lijst laten volgen van- h,eti, die in de bevrijdingsdagen van Venraij ten gevolge van het oorlogsgeweld het leven lieten, gaan onze gedachten in diepe eerbied en mede leven uit naar hen. voor wien dit smartelijk ver lies een leegte betekent na de bevrijding. De zwaarte van dit oller voelen zij immers alleen in al zijn hevige smart. Laten wij als goede Ka tholieken en Christenen bidden voor onze geval len dierbaren, vrienden en bekenden. Laten wij levens hef voornemen maken het geluk, dar wij gespaard bleven, waardig te worden door een drachtig samen te werken voor een nieuw en beter Venraij. Dit is het schoonste gebed dat wij onze doden op weg naar een ander en beter Leven kunnen mee geven Zij rusten in vrede Naam s Maar die het mild verkoopt heeft veel [qcbetiedijilers Die het koren zoldert, heeft zijn vloekers en [hetiijders. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie) lil antwoord op 't ingezonden stuk van den heer W Peters moet ik beginnen met de opmerking te maken, dat als inzender rn jn schrijven goed had begrepen, en ook aan de praktijk getoetst, alie critick achterwege had kunnen blijver.. Ik voor mij vind 't erg jam nier. Jul iic t zeggen moet. maar LI mist de hoofdlijnen, t Is een geheel nieuw cn voorheen in Venrail nog niet gehoord geluid enz. D.ii vind ik pAK-htiu. onze wegen lopen dus evenwijdig. Er. raag I: TI dan ook verzoeken om ui L vervolg zoveel mogelijk samen re werken, dan neloor ik nut er meer te bereiken is, tegenover dal we elkaar ngann. Dut 't loon te laag is daar zijn we het dan over eens. Alleen vind TT liet beier dut uien wat vroeger tot dat inzicht had moeten ko nen. Oar vind ik ook. muur va! vroeger nie- goed WBS zullen we nu eens proberen hel te verbeteren. Dat t. vooral in die moeilijke jaren, voorkwam dat 't loon door enkele aannemers niet uitbetaald werd ontken ik ook niet. integen deel verschillende processen hebben dit bewezen. Toen was de t:jd ieel ouders dan op vandaag en willen we hopen dat die ook niet reer terugkomt De arbeider was er slecht aan toe, en Ge werk gever riet veel hete-, A's het :i I voorkomt dar de werkgever door zei: mede te werken nog pree es 75 eciit per uur kon verdienen, e:i wanneer het voorkomt dar.een werkgever mei 6000 gulden kap taal begint, en dan in 5 jaar -ijds ooi, rog de derde hypotheek moet opnemen, dan heeft ook hu geen reden meer om te zeggen dat "t hem goed gaat. lier is II niet bekend, dut die aannemer die LI bedoelt, meer uit laaide dan 't loon wos, dal had LI, als LI dat van te voren beter nagegaan was. toch kunnen weten. Ook betaalde bedoelde aannemer, die in November lid-I reeds "iel do opbouw vat. Venraij begon 60 cent per uur. en wist dit vol te houden tol in Januari. Toen werd bedoelde aannemer in Ge meente dienst geplaatst, en ontvingen ce arbeiders die daardoor naar de Gemeente overgingen, uok het daar geldende .oon. Dok dit had Li kunnen weren- Hel s dus meer een kwestie van onder zoeken. II accepteert het ook niet als ik beweer dat de arbeidsprestatie nipt die hoogte bereik:, die .binnen het terrein der mogelijkheden ligt. Hiervoor wil ik LI dan beleefd verzoeken, onderzoekt U dal dan ernst eens beter, om uls LI het met mijn bewering nog nier eens ben:. Komt II dun gerust eens bij mij. dan zal ik LI dar bew jzen. En dan weet; ik zeker dat I I hel er wel mee eens bent. Joh. Vollenher g architect. I leiiseiiiusslraat 20, Venraij. (Discussie wordt h.ermede gesloten. Redactie). Alders H. 25 jaar Arts J. H. 46 van Beesel A. M C 77 Bekkers I S. A. 36 Bertrams C. M. P. 24 Bex kens L. J, 30 v d. Broek M. M. 14 Camps M. C. 32 Cieeiuers J. K. M. .39 Derlu? L. 24 van Dijtk H. SO Fransen A. M. M. Fransen C H. M. 3 mnd Fransen G. J. M. 5 jaar Fransen j. Th. M. 6 Cerrits A C 59 Hagemans A. N. 42 Hendriks G H. 42 var. Heijstér j A. 35 van Houdt L. 73 Inyenbli-ck A. 11 J. 20 Jansen A. 6.3 klussen A. 59 Janssen A. M. M. 22 Janssen A. G. M. 22 Janssen G. A. 16 Janssen IT. W 23 Janssen II A j. 17 Janssen L. A. 0 16 Janssen M. J. A. 30 Janssen P. G. TI. 41 Janssen Th. M. VI. 14 Lunixkens J. 79 1L - L_> .\T jr".iuvir» tvf\ Kessels W. A. 37 Keijzers B. M 13 Keljzers K. 21 Keijzers j. M. 15 Kuipers W. D E. 2-1 Lemmens 74 Leijasen A 31 Linde rs li, j. 11 hinders \V. J. 31 Litjcns P. J. 48 VLessen J. H, 27 van M.-ijel Chr, G. 24 van Meijel C. 47 van VTeljol P. J, 11 41 Michels M. G. A. 56 Muijsers P. J. H. 56 Mliijzers S H, 61 Nellen F 11 3.3 Noijen S. A J 14 van Ooi W. F, H. 28 Peelers M, Tb, 43 Phi'ipset: H G 17 Re louw TI. M. 37 Relouw P. I 80 Rotters A TI 31 Rongen G. M. M. S Rongen P J. 29 Rutten '9 Schrijriemakers A.M.J. 50 Smedts Th. D M. Smits P. J. J 52 Stiphout W. P J. 33 Tbijssèn K, 11 7 Tliijssen P. W I 17 van Treek Th, M, 36 Vandevenne P. 11 55 Verhoeven G. j. A 0 Verhoeven H. C A 1 Verhoeven L. j. A, 8 Verhoeven M. A. 4 Verhoeven M. H. '3 Vermeulen M. A. 24 Verschuuren A.M.M.J. 10 Yerscbuuren M. G. W. 1 Verschu uren N.M.A.M. 12 van Well J. J. 10 Wettcrhahn Chr. J. 12 Willems P. M. A. 38 Zeogers C. P H. 50 Vei i,iIj Vc-nlo Venraij, Venraij, Venraij, Venraij, ÏJssulsteir. Langstraat 1.3 Ifsselstcin I 69 Patei'Mrjut 29 Venraij. Langst ran l 56 Venraij. Ijssdstein I 69 Venraij, Paterstraar 39 Venraij. Leunen K 28 V'.T-raij, Lull C 2 VVnraij, Heljde L 27 Venraij, Schoolstraat 2 Venraij, SchooLstraat 2 Venraij, Schoolstraat 2 Den Haag Venraij, Stationsweg S Venraij, Heijce I., 65 Venraij, Merselo N 21 Venraij, Merselo N 21 Venraij. IJsselstein I 6a Venraij. IJsselstein N 6 Venraij. Kolkweg 2 Venraij, Deurlieschpweg Venraij. Leunen K 60 Venraij, Paterstraat 29 Venraij. Mgr. Nolensslr. Venraij. Merselo M 115 Veulen H 3 Servatiusweg 12 Veulen H 35 Venraij Venraij, VVnraij, Leunen Venraij, Venraij, Venraij, Venraij, Venraij, Venraij, Venraij, Venraij. Venraij, 113 •weg weg weg Leeftijd Woonplaats IJsselstein, Gevangenkamp Veulen I 27 Venraij. Elndstraat 5 Venraij. Oude Oostr. weg 1 Aurlc-Rixtel IN-unie Ven ai: j Vlakwatenveg 12 Venraij, Lull C 19 Vierfingsbeek Venraij. Oost rum D 28 Venraij. Oestrum D 32 Overloon C 55 Overloon C 55 Overloon C 55 Overloon 1 55 Venraij. Statinnswre C 4a Utrecht Venraij, Boschhuizen C 64 Vierl ngsueek Spoorstr. A137 Venraij, Oude Oostr. weg 26 Venraij Venraij, Hagelweg 6 Venraij, St. Servatiusweg 8 Parerstra&t 29 Heuvelstraat 4 Venraij. Maaslieescheweg 29 Venraij, Maashee-icbcweg 29 Venraij, Buitenweg 8 Venraij, Vlakwaterwey H Venral;. Overloofischew, B26 Venraij, Smakt R 3,. Venraij, Groolestraat 16 Venraij Vcnraii. Hoenders! raat I 7 Venraij, Peelplan-Zuid Ven raij Maasheescheweg 44 Gas:: tra at 34 Ooslrum D 26 Veulen I 27 Veulen I 27 Veulen I 27 Veulen 1 27 Veulen 1 27 Venraij, Overhroek K Venraij, Oude 0661 r, Venraij, Oude Oosir. Venraij, Oi de Oostr. Venraij, IJsselstein 1 32b Venraij, Z war Je Klef A 4 Venraij. VInkwaturweg L 76 Venraij. Servatiusweg 12

De Zwijger | 1945 | | pagina 3