Voedselvoorziening van bevrijd Nederland Vanuit de Stratosfeer! I i I I 2 „DE ZWIJGER" als liet blijkt dat nog een bepaald aantal uitgereikt kan worden gezinnen van personen die reeds maanden in Venraij werken of vaklieden waar men een dringend tekort aan heeft, 't Ligt in Mr. Mutsaert's bedoeling eerst een aantal gezinnen en daarna een aantal vak lieden naar Venraij te laten komen. Ter verduideli|king wordt nog bekend gemaakt dat de lijst van ongeveer zestig mensen, die onlangs een stempel gekregen hebben, noch door C.N.V,, Burpe meester of Militair Gezag is samengesteld. De beslis sende autoriteit in deze is de C.A. geweest. Nog steeds schijnt onder de mensen de mening tc heersen dat C.N.V.. zij het dan niet rechtstreeks, in vloed uitoefent op het terugkeren van de bevolking. De rem die C.N.V, destijds op het repatriëren toepaste was in opdracht van de C.A. De C.A. hebben alleen toestem ming gegeven om mensen binnen te laten teneinde in Venraij het civiele bestuur weer te organiseren en aan de Wederopbouw te beginnen. I Gerucht van her evacuatie steunt op de mogelijkheid dat indien in Ven raij een bepaalde ruimte nodig is. deze niet verstrekt kan worden wnnjneer de bevolking al in te gróte getale teruggekeerd zou zijn. Ordening is dus absoluut ge- we nsr Voorgekomen gevallen waarin men op kamers, die als beschikbaar voor inkwartiering waren opgegeven, kennissen had genomen, zijn met her oog op ernstige gevolgen niet te verantwoorden. Middenstand. Het bleek dat veel winkeliers er niet van op de hoogte waren dat Militair Gezag een ver ordening heeft uitgevaardigd waarin het verboden is dat winkeliers in textiel en gebruiksgoederen zich in Venraij vesligen tijdens fase. Om deze reden heeft de HARK ten einde met de verdeling der goederen zo spoedig mogelijk te kunnen beginnen en na afspraak met d'e winkeliers omtrent de winstkwestie de verkoop der goederen ter hand genomen. Als dit besluit berer bekend zou zijn geweest zou er waarschijnlijk minder wrijving zijn geweest tussen die winkeliers en de HARK. Economische Zaken. De heer Gerlach was naar Til burg geweest en had Prol. Dr. De Quay persoonlijk ge sproken Genoemde Prof. was zeer geïnteresseerd voor het geval Venraij. Persoonlijk bevestigde hij de mening, door het College van Commissarissen uitgesproken, dat men tegen algemene loonsverhoging was. maar voor drukking der prijzen. Na het eerste artikel zeep is de prijs van Engelse biscuit, vis en chocolade inmiddels Ook omlaag gegaan. Dr. de Quay was het er echter ter. volle mee eens. dat Venraij als een apart geval behan- ~w-i.diende te worden. Men kan dus vrijwel zeker .zijn van een goede uitslag. Verkeer en Transport. De heer Hochslenbach had zeer goed nieuws. Het resultaat van een tocht naar Weert was Venraij mag beschikken over 8 personen wagens (waarvan waarschijnlijk één afgestaan moet worden aan nog tc bevrijden gebieden) en 6 vracht wagens. In al de moeilijkheden waarin we z.rien is hier een luid hoeraatje toch niet misplaatst Afgelopen week konden de meeste aangevraagde rillen door handige combinatie uitgevoerd worden. Dhr. T lochstenbacli ver zocht echter bekend te maken dat. personen die vanuit b.v. Helmond. Eindhoven. Weert of andere plaatsen een tocht naar Venraij aan vragen er op moeten rekenen dat de aangevraagde wa gen zonder tegenbericht dan ook inderdaad eens komt. Zijn personen van Venraij naar een bepaalde plaats ge bracht zij betalen heenreis dan wordt men daar na afgehaald. Is de vogel dan gevlogen, dus met een andere gelegenheid gereisd, wie betaalt de terugtocht dan Na dit gunstige verslag van den heer Ilochstenbach werd de vergadering gesloten. Moge voor de Raad van Advies en voor heel Venraij waar zijii Achter de wolken schijnt de zon. Moge er dan een harde wind komen, die de wolken m snel tempo wegdrijft, zodat de zon voor Venraij spoedig srhijne. De zon, die wij hard nodig hebben, die met haér energie stimulerend werkt op de gehele bevolking. M.A. HUISBEZOEK HEREN DOKTOREN 'f Huisbezoek in de kom van Venraij wordt waar genomen door Dr. Vercauteren. Dr. Bloemen en Dr. Hoyng. lil de buitenwijken komt de waarnemende wijkarts op huisbezoek, deze wijken wisselen iedere veertien dagen. Deze maatregel is getroffen in verband met de slechte wegen en de. geringe, toewijzing van benzine. Spreekuur in de kom door Dr. Vercauteren en Dr. Bloemen in de voormiddag, Dr. Hoyng houdt voorloipg nog geen spreekuur. Bij Rambaghs, Castenray en in het Jeugdhuis te Mer- selo wordt op Maandag- Woensdag- en Vrijdagoch tend spreekuur gehouden door de wijkarts. Om beurten zullen hier dus Dr. Verraute.ren, Dr. Bloemen en ür. Hoyng spreekuur houden. De regeringscommissaris voor de voedselvoorziening. Ir. A. Boersrria. heeft voor Herrijzend Nederland" enkele vraagstukken op hel gebied van de vocdselvoor ziening in bevrijd Nederland besproken. Hg wees er op. dal in' weerwil van vele moeilijk heden reeds vrij veel verbeterd is. De. rantsoenen be dragen thans bijna hef dubbele van die der eersle weken na de bevrijding. De geallieerden hebben hiertoe door de aanvoer van levensmiddelen en de beschikbaarstel ling van transportmiddelen in belangrijke mate bijge dragen. De aanvoer van levensmiddelen kan echter niet steeds worden opgevoerd. Ergens dient een streep te worden gezet, Deze streep wordt door de geallieerden ongeveer daar getrokken, waar aanvoer plus binnenlandse productie een rantsoen van gemiddeld 2000 calorieën bewerk stelligen. De regering heeft echter aanzienlijke voor raden in overzese landen aangekocht. Tol voor kort werd door de geallieerde legerautoriteiten het stand punt ingenomen, dat, zolang wij nog operatie-gebied zijn er alleen via de geallieerde legers mag worden aangevoerd. Bii een recent bezoek aan Londen is spr. echter Mede gedeeld. dat voorlopig in zeer bescheiden mate enige scheepsruimte voor civile doeleinden ter beschikking kan worden gesteld. Verwacht mag worden, dat bin nenkort de eerste, door bemiddeling van onze regering gekochte voorraden ons land zullen binnenkomen. Deze invoer zal nier in aanmerking worden genomen bij de vaststelling van de hoeveelheden, die tec berei king van het zgn. 2000-cal. rantsoen worden aange voerd. Men moet zich echter van de omvang van deze import geen al te grote voorstelling maken Een aan voer van 2[/2 millioen kg. levensmiddelen per maand komt voor het bevrijde gebied neer op 1 kg. per maand, of wel een vierde kg. per week per hoofd. Onze voedselvoorziening berust op drie peilers, n.l. de binnenlandse productie, de import via de geallieerde legers en de civile import uit regeringsvoorraden. Het spreekt vanzelf, dat de eerste de belangrijkste is. In dit verband wees spr. op de zware en verantwoorde lijke taak der boeren en het kwaad van de zwarte han del. Het is de overheid bekend dal voor verschillende producten het huidige prijspeil onbevredigend is en men is dan ook bezig, dit nader onder de loupe te nemen. De bereidheid, om mede te werken mag echter niet van de oplossing van deze kwestie afhankelijk worden ge steld. Ook voor de boeren geldt, wat voor alle Neder landers geldt dat er in deze tijd eerst plichten zijn cn dan rechten. Hét is de overheid echter ernst met de herziening van het prijspeil. Binnen zeer korte lijd zal de melkprijs niet 3 cent per kg. geleverde melk worden verhoogd. Het is niet juist, dp rentabiliteit van het landbouw bedrijf enkel en alleen door verhoging der productie prijzen te garanderen. Zo zal het. voor de randbedrijven noodzakelijk zijn. door een toeslag regeling te trachten, uitkomst te verschaffen. Het ligt in de bedoeling, reeds in het begin van de volgende week voor bepaalde levensmiddelen tot een prijsverlaging te komen. Dit geldt met name voor chocolade, Engelse biscuits en vis, ook op ander gebied zullen binnen niet al te lange tijd prijscorrecties volgen. Zeer binnenkort zal voor artikelen als suiker en grutterswaren aan winke a!1"1 liers en grossiers een zgn. ..IJzeren voorraad" verstrekt worden. Daardoor zal vermeden kunnen worden, dn' bonnen eerst later dan gewoonlijk kunnen worden ge honoreerd, Van overheidswege wordt alles gedaan, om hulp voor de nog te bevrijden gebieden zo grondig mogelijk voor te bereiden. Dit kost veel tijd en arbeid en men hespare rlc zo beperkte groep van mensen, die daarmee belast is. dus overbodige of vroegtijdige kritiek. Alle bezwaren, klachten en moeilijkheden moeten opzij wor den gezet voor hef grote doel de voorbereiding van de hulp aan bezet Nederland. (Anep-Aneta) AAN DE INWONERS VAN VENRAIJ Ti-r gelegenheid Van :li- wijziging in hel' verband van de Neder- Lm.isi- Rumetilyr dse S' rijdkrachten, r.ie lieden van kracht svordt. Bevoelen wi behoefte om warnviering te helnigen voor het 'Ar:k. 'Jet door iie Compagnie Venrati gedurende de afgelopen maanden ■verricht is. To de nacht van 17 op "8 October 1944 werd de vijand uit de kom verdreven. I)e burgerij, welke gedurende vier weken praktisch onder de. begane grond had geleefd, moest uit eer. oogpunt van volksgezondheid en veiligheid n:t de kom van Venraij evacueren. De evacuatie, welke op 27 October '944 begon en op 29 October 1944 eindigde, werd uitgevoerd onder voortdurend granaat- en mortiervuur. De Compagnie Venraij bewees goede dlensrer bi| de evacuatie en hielp daardoor ongetwijfeld veie waardevolle levens redden. Eer. dienstgroep, bestaande ui vrijwilligers uit de compagnie, hl eer ir het dorp or vee bijeen re brengen en te verwijderen, ge wonden dieren re elimineren, ce straten voor liet militair verkeer open te maken, door de vijandelijke linies ontsnapte landgenoten op te vangen, te herberger en te voeden er, in het algemeen cm he. Geallieerde Leger tc ondersteunen bij het bestrijden van den c,c ineenschappehjken vijand. Gedurende deze periode, die duurde van kt October tot 24 November 1944. lag de kom voortdurend onder zwaar vijandelijk vuur. Bi het vervullen van baar opdrachten had de Compagnie een verlies van 1 dode, I vermiste en 4 gewonden. Op "4 November 1944 werd de vijand uiteindelijk uil de omgn ving vail Vein jij ver lieven. Nu begonnen de opd'jcli'cn, die vcnsi rie i ranse huppen -log iIinoeilgksl erj onaangenaams! wnrei Toen het gevaar vpiti ndeide nchl'ten de gedachten vail de ge ëvacueerde inwoners zich. zeer natiiu lijk, op de verwachting ori naar hun woningen te kunnen terugkeren. De stad was groten deels verwoest en een spoedig herstel :n de vroegere toestand was kennelijk onmogelijk. Het "werd noodzakelijk geoordeeld om het plaatselijk Bestuur weer in tc stellen, maar om militairoperatiéve redenen werd door de GcEiIlieerde Militaire Autoriteiten beslis:, dat de berbevölking ticoaz.ike.ïjk op slechts zeer geringe schaal kon plaatsvinden. lf:t overweging van militaire noodzakelijkheid were, het getal van de bevolking, dat terug mocht kerer. vastgesteld. Ile: uitkiezen van dr burger:,, dia crude: uir i.uii.if cru ek-il vallen, v. .1: nai llli^ltfk"t,nr,- ^icderlandse aangelegenheid en dit werd uitgevoerd doo, een Comité, dat dc bewoners vertegenwoordigde. De laas o:r. zorg te dragen, dat de voorschritten van de Gealli eerde Bevelhebbers tot uitvoering kwamen, werd gelegd op de Compagnie Venraij. Her was plicht van iedere loyale burger, die een Geallieerde overwinning wenste, om de Geallieerde voorschriften op een loyale wijze te steunen, hoe groot de veroorzaakte, persoonlijke ongemak ken uok waren. D:l laatste vergaten wij maar al te dikwijls. In en kele gevallen eililer moest tengevolge hiervan de uiterst onaange name taak vac evacuatie door de Compagnie Venraij worden uit gevoerd Gedurende deze gehele periode hpeft de Compagnie Venraij uur plicht als actief onderdeel in up ondog tegen Dui'slaiid getrouw vervuld, waarmede zij de dank verdient van nllr loyale burgers v-e.n Venraij en Nederland. Wij wensen haar succes bij de uitvoering van de 'ank die z j in cs toekomst toegewezen zal krijgen. De Burgemeester van Venraij. Mr. Janssen. Deken van Venraij, W Berden. Voorzitter G.O.I W.N., J v. d. B c r y h. .De ervaren arts beklaag', alleen niet 't kranke bedde Maar Joel.Ie de lin:i:i van I kwaad, opdat 'l hele en retltle'. Zoals Vondel zegt, lezer, wij moeten niet sraan te klagen aan liet ziekbed van onze kleine gemeenschap. Neen, wij willen open en eerlijk con sult houden bil deze lusteloze patiënte, om daarna, desnoods met ae genadeloos heid van de chirurg de voortwoekeren de kankerplekken uit te snijder. Wij heb ben nu langzamerhand genoeg gedokterd, er rcoet gehandeld worden Er is ge ëxperimenteerd met het preparaat van het G.Ö.I.W., men heeft het geprobeerd met liet levenselixir van een adviesraad onze zieke bilt bloedarmoedig, zonder spirir, en spuug" gal Maar laat k op hoaden met cede beeldspraak. Och. lezer, werkel jlc. ik heb respect voor al die doorgewinterde idealisten, die ondanks smalen, tegenwerking en laster, blijven werken aan de genezing var VenraijS kwaal. Volle lof zij gebracht nar, de arbeider, zijn dagtaak afwerkend, eenvoudig, zon der dikdoenerij, zonder dagdieverij. Mijn hoogachting vou' de winkelier, die. teen hij Venraijse bodem weer mocht betreden, niet uitsluitend zijn belangstel ling liet gaan over eigen zaak, maar zich onmiddellijk :nzptrp voor liet algemeen belang- Nier minder erkentelijkheid voor de hoeren, die inzamelden voor de paupers onder Limburgs stccen, Vcnlo en Roer mond. voor dc ambtenaar, die eerlijk en voorkomend, zonder wekker, zïjr loket bediende. Kortom voor alle goedwillen- den, Maar dan is het ook uit mei luiju lof tiiiyjriqrii. Venraij is ziek. doorziek, en alle goede wil kon t tol nog roe nier bete' maken. Daarom zooder erbarmen mi her mes in de rotte deler. Ik kan n el meer zwijgen over het lam lendig tra neren langs dr officiële ambte lijke route, waardoor de ahsolure levens belangen van ons vol"-: tot een droevige, taaie pup worden gemankt. Ik inny niet meer zwijgen over de per tinente oneerlijkheid in handelingen van sommige leidende personen, waarschijn lijk tot die bundelingen gebracht door verplichtingen, gemaakt tijdens de oorlog. Ik wil niet zwijgen, als het gaat om liet belang van het algemeen da in stomme eenzelvigheid wordt vertrapt door winkeliers die alleen hun eigen zaakje koesteren. Neen lezer. Ik spreek en zal niet op houden :r.et hameren op het wangedrag van zulke mannen. Zoals II kan ik het niet voor mij iiou- dc-iwanneer ik hoor. dnc zwarte, inkt zwarte volksbedriegers thans weer het Cfolt' w-onrd voeren op vergaderingen ei' trachten hun leitje schoon te vegen Lezers, II praal zoveel over zuivering, maar U zuivert mei tot in Je lioeken en gaten. U vergeet de stiekemIsie woud in bel Venraijse volksleven de corruptie. U ziet liet afgestorven deel van Uw ge rneenschap dc troep van dorre egoi'sten over het hoofd. Wilt II dan met recht zuiveren, ets'; dan, dat die beden uit LIw kring worden verwijderd, bant ze buiten onze ruïres, want zt| maken liet beeld van de woeste nij nog treuriger. Lezers. Vondel was een wijs nap nier grote kijk Op het mensdom, hij geeft' or.s het advies r.a het consult ,,Tlet hoofd ujdt van verrotte leden ,.Men had ze nutter uitgesneden Picard" ''llllliliiiimiliiliiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiimiut

De Zwijger | 1945 | | pagina 2