I/encaii's [/ecwwstittij, en Betekenis en waardering van de arbeid Al foil er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen het zal met groter glans uit as en stof herrijzen. Ie JAARGANG NA DE BEVRIJDING. ZATERDAG 10 FEBRUARI 1945 - No. 12 PRIJS PER NUMMER 15 CENT. Al lcit er veel verwoest en wil daarvan niet ijzen, het zal met groter glans uit as en stof herrijzen. (Vondel) Drukkerij Fa. L. GEEK1S-ROXS TlelmoiUi Telefoon 153 Corr.adres Molens Lr. 6-4. Helmond. "Stationsw. 41. Venraij (voor 1 op g) Reportage: Peter Vrijman Herrijzend Nederland „Nebukadonerar verwopstte Jerusalem en de beroem de tempel van Salomon) Het volk werd weggevoerd naar Babylon. Het treurde en weende aan de oevers van de grote rivieren Wanneer men hen vroeg de lie deren van Sion te zingen, voelden zij zich daartoe niet in staar; de speeltuigen hingen aan de takken der wil gen, zij konden niet zingen, nu de heerlijke lempel van hun God verwoest was". Luisteraars aldus de aanhef van een artikel in ,.De Zwijger", geschreven door den deken van Venraij, een der zwaarst getroffen stadjes van geheel bevrijd Bra bant en Limburg. De overeenkomst van de bevolking dezer srnd met het lot van het Joodse Volk in vroeger eeuwen in ontstellend groot. Van al de prachtige gebou wen. die het rijk was, de kerk en de toren, daterend uit de zesde eeuw, de grote internaten, de gymnasia, de gestichten, er zijn slechts zwartgeblakerde puinhopen overgebleven. Het eens zo welvaren,de stadje is in en kele weken tijds gedompeld in rouw en armoede. Venraij kent geen armen en geen tijken meer- Venraij -u al'een maar inwoners die gelijkelijk zwaar getrof- len, ïi'u vei strooi u zijn ovi? "tjeheitlrari,ai en uTuif gelaten wachten tot de terugkeer naar Hun haardsteden mogeliik zal zijn. In de kelders van het St. Servatiusgesticht horen we nog eens uit de mond der aanwezige broeders de ver halen. die ons allen bekend zijn Maar zij verrellen met een gloed alsof ze het onwaarschijnlijke zelf nog eens willen beleven, omdat het nauwelijks re geloven valt dat een mens zóveel verdragen kan en toch niet ten onder gaatOver de verschrikkingen van grana ten en bommen, over ontzettende explosies en grote branden, die het kleine stadje teisterden, dagen lang, terwijl de burgerbevolking, vermeerderd met een dui zendtal patiënten en geëvacueerden uit de omgeving zich angstig verdrongen in de gewelven er uitgestrekte gebouwen. Ze vertellen over de moed der doktoren, die bij het flakkerend kaarslicht, honderden patiënten opereerden en tegelijkertijd nog geestkracht genoeg be zaten om de Duitse soldaten, die daar dekking wilden zoeken te verjagen en hun onmiddellijk vertrek te eisen. Over de lugubere monologen der soldaten, die boven het geraas der instortende kerken schreeuwden over de vernieling van Monle Casaiiio, waartegen de Ka tholieke. bevolking niet geprotesteerd zou hebben en daarom als straf had te aanvaarden de ondergang van al hun bedehuizen. Over de filmreporters, die bij de vuurgloed van het brandende jeruzalera, het trotse gymnasium-gebouw, de ruïnes filmden om de Duitse bevolking in UiTbioscopen te laten huiveren over de verschrikking envan de oor log inNpderland. Het rumoer, dat duurde van 30 September tot de dag der bevrijding. IS October, en meer dan 200 slachtol- fers eiste, is nu geheel verstomd. De burgerbevolking is elders ondergebracht, de pa tiënten zijn mét de doktoren en verplegers vertrokken naar België, de boeren hebben hun land verlaten; en wat er van Venraij overgebleven is, dat welvarende Peeldorp met meer dan 15.000 inwoners, kan men in enkele procentent uitdrukken. Van de 1264 huizen en gebouwen waren er 226 zó zwaar beschadigd, dat ze gesloopt moesten worden; daaronder bevinden zich de kerk met toren en her prachtige pensionaat „Jeruzalem". 248 huizen e:i gebouwen zijn zwaar beschadigd, doch herstelbaar. Daaronder bevinden zich de beide krank zinnigengestichten voor mannen en vrouwen: liet St. Servatius-gesticht en het St. Anna-gestirht St. Jozef, her Tehuis voor verwaarloosde kinderen en ouden van dagen, het Gymnasium en het Patersklooster. Licht beschadigd zijn tenslotte 790 huizen, of wel 62'llit deze cijfers nu zou men de indruk krijgen dat er toch nog veel bewaard gebleven is. Dat toch is niet het geval; door de gedwongen evacuatie was reparatie niet direct mogelijk, zodat regen en wind vrij spel had den. en war daarvan de gevolgen zijn zal men zicli ge makkelijk genoeg kunnen voorstellen. En om U een beeld te gev»n van de diepe armoede der bewoners, die van. alles verstoken zijn en vrijwel niets meer het hunne kunnen noemen vertel ik U het korte verhaal van een boer. Deze man bezat 16 koeien. 4 varkens, 60 konijnen en 200 kippen, benevens een modern ingerichte boerderij. Toen hij terugkwam, enkele weken geleden, bezat hij nog slechts êên konijn dat de hongerdood na bij was. Dat luisteraars is de ene zijde der medaille, en ik haast me U de andere zijde te tonen, die gelukkig een meer opwekkend beeld vertoont. Want. en dat is het devies van de plaatselijke cou rant, die geredigeerd wordt door mannen uit de vroe gere ondergrondse beweging, en dat is ook het devies van de gehele bevolking Langzamerhand keren de bewoners terug, druppels gewijs. maar ze komen met toestemming der autori teiten doktoren bakkers slagers, bouwvakarbeiders, winkeliers en boeren, wier hofstede nog overeind staar. Meestal zónder hun gezinnen, want het aantal bewoon bare huizen is slechts beperkt. Onder leiding van een in ..ballingschap' gesticht Comité „Nieuw Venraij", kort weg C.N.V. genoemd, is met de herstelwerkzaamheden een aanvang gemaakt. Reeds zijn 431 huizen weer in zoverre gerepareerd, dat ze waterdicht zijn en tenminste één kamer bevatten, die bewoonbaar is. Het comité, dat het contact onderhield met de ge ëvacueerde dorpsbewoners, en zelfs in Helmond een permanent bureau opende, nam de taak der wederop bouw met élan op zich en de resultaten zijn reeds zicht baar. Bazen pn arbeiders zijn er niet meer; in een vrij willige coöperatie vereenigd herstellen zij volgens bil lijke tarieven het hoogst noodzakelijke, en ieder krijgt een beurt. Meubelen worden hersteld en huizen gere pareerd volgens een vastgesteld arbeidsloon, zodat buitensporige winsten onmogelijk zijn. liet particulier initiatief is uitgeschakeld en kan pas weer worden her steld wanneer alles normaal is. Hoe groot de moeilijk heden zijn kan men zich voorstellen als men weet dat er in gelieëi Venraij geen potlood meer was te vinden Bouwmateriaal is natuurlijk niet aan- ezig. maar dit be zwaar ondervangt men op de volgen cie wijze De puinhopen der niet meer te hers éllen huizen zijn door de Gemeente onteigend en het aïdus vrijgekomen materiaal wordt gebruikt voor de reparatie van de licht- beschadigde woningen. Licht is er nog steeds niet. maar, zo verzekerde men ons met trots, over enkele dagen kunnen wij overdag de bedrijven en 's ivonds de wo ningen van stroom voorzien opgewekt door een ruw- olie stroom-generalor. In totaal zijn nu meer dan 400 arbeiders tewerk gesteld, en zo langzamerhand begint er tekening te komen in de grote chaos, aangericht in de eerste weken van de voor Venraij zo sombere Oc- tobermaand. De arbeiders werken hard, want zij ver langen er naar hun gezinnen terug te zien,de broeders der gestichten, die het zwarte religieuze k.leed hebben verwisseld voor de overall van den werk' n, zij stel len rités net Svërk om ae gïoöfS!?N?c7ïade te 1 ersvei- len en de ambtenaren tenslotte, ergens ondergebracht in een koude hotelkamer, getroosten zich veel móeire om het openbare leven weer op gang te brengen en de belevenissen der bevolking, dood en geboorte, verban ning naar Duitsland en evacuatie naar elders, te regis treren. Deze vastbeslotenheid, deze onuitroeibare wil die men overal bespeurt om Venraij weer te maken zoals het was. verdient de grootst mogelijke steun der autori teiten. Want er zijn problemen die de inlwoners niet aan kunnen, en waarvan ze dp oplossing verwachten van anderen. Het vervoersprobleem om goederen, da gelijkse gebruiksartikelen bijvoorbeeld, van elders te transporteren, is te groot dan dat men het kan over winnen met initiatief en goede wil alléén. Voor de op bouw van de stad is bet al een verheugend feit. dat de zo zwaar getroffen bevolking zich allerminst laat ver lammen door de ruïnes die het momentele stadsbeeld beheersen. En wij sluiten ons gaarne aan bi; de wens van den grijzen Deken, waar deze zeide „Wij zullen met Gods hulp een nog heerlijker Venraii opbouwen, en zo God wil zal ook de kerk herrijzen. Door lijden en tegenspoed gehard, door oorlogsstorm en doodsorkaan geschud en geschokt maar niet gebro ken, door onzegbaar leed en onbeschrijfelijke angsten gereinigd en gelouterd, hebben wij leren bidden, hebben wij de knie leren buigen. God geve, dat al onze verliezen inderdaad winst zullen blijken te zijn." ,.Wij zien de arbeid weer als onmisbaar voor de stoffelijke welvaart niet alleen, maar ook vooral voor de geestelijke instandhouding en verheffing van onze nieuwe maatschappij" Met de vorming van een Raad van Advies hebben wij in onze gemeente een stap in de richting van een corporatieve opbouw gedaan. Het streven naar een corporatieve inrichting van de maatschappij is reeds zeer oud. Velen onder ons zien dit als een verschijnsel van een of ander land. van Portugal speciaal, het land van Salazar. anderen zien het als een stokpaardje van een of andere groep of partij. Beide zienswijzen getuigen getuigen van een gebrekkig inzicht in sociaal-econo mische vraagstukken. Het streven naar corporatieve op bouw is een algemeen streven, een reactie, die voort komt uit de overtuiging, dat de doorvoering van de li berale principen op sociaal-economisch gebied geleid heeft tot een ontstellende wereldchaos, waaruit onze nieuwe generatie zich moet trachten los te maken lot iedere prijs. Dat velen daartoe het moment juist thans aangebroken achten behoeft niet te bevreemden, daar radicale hervorming op allerlei gebied dikwijls voort komen uit revolutie of oorlog. Wij staan inderdaad op de drempel van een nieuwe tijd. welke niet alleen gekenmerkt zal worden door een wijziging in de uitwendige verhoudingen en groeperin gen, maar waarin de grondslagen onzer maatschappij zelf zullen moeten worden herzien en gecorrigeerd, Ge heel nieuwe inzichten omtrent de verhouding werkge- Weekblad voor Ven ra ij en Omstreken. Voorheen illeij;ui1 ver schenen in Noord Limburg. Zwijger herrijzing/

De Zwijger | 1945 | | pagina 1